Demokrati og medborgerskap: Deltakende forskning og inkluderende undervisning

DEMCI er et tverrfaglig forskningsområde med deltakere fra forskjellige fagdisipliner.

Published Sist oppdatert
To mennesker sitter ovenfor hverandre med hver sin kaffekopp på et bord
Foto: Joshua Ness/Unsplash

Det strategiske programområdet Demokrati og medborgerskap (DEMCI) er et tverrfaglig programområde som samarbeider på tvers av fag:

 • engelsk
 • norsk
 • NORINT
 • samfunnsfag
 • pedagogikk
 • drama
 • kroppsøving
 • sosiologi

på tvers av institutt og fakultet:

 • Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
 • Institutt for kultur- og språkvitenskap
 • Institutt for medie- og samfunnsfag
 • Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet

og i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskernettverk:

 • Nettverk for Kjønnsforskning
 • Smartby nettverk
 • Dembra LU nasjonalt nettverk
 • TCLN: Transnational critical literacy network
 • ITAP: International association for teaching pragmatics

Med et fokus på global medborgerskapsforskning og undervisning, tar progromområdet i bruk inkluderende deltagende forsknings- og undervisningsmetoder som tar sikte på å øke student- og elevmedvirkning og gi stemme til underrepresenterte grupper.

Det strategiske programområdet har tre hovedforskningsområder som er interrelaterte:

 • (1) utvikling av inkluderende deltakende undervisnings- og forskningsmetoder med barn og unge voksne;
 • (2) narrativ forskning gjennom bruk av estetiske og deltakende metoder som photovoice, testimonio og prosessdrama;
 • (3) forskning og utvikling av undervisningsmetoder som forebygger fordommer og diskriminasjon gjennom demokratiske medborgerskapspraksiser som legger vekt på inkludering, deltagelse, kritisk tenkning og mangsfoldskompetanse.

DEMCI har flere grupperinger som samarbeider på tvers av tematiske fokusområder:

 • Flerspråklighet og andrespråksinnlæring (inkludert arbeid med pragmatikk, interkulturell kompetanse og kritisk literacy);
 • flykning- og migrasjonsstudier (inkludert arbeid med migrasjonslitteratur, identitet, og sosial inkludering);
 • og Dembra-forskergruppen er fokusert på pedagogiske tilnærminger som forebygger fordommer, diskriminering og rasisme i utdanningskontekster.

DEMBRA lærerutdanning

Universitet i Stavanger er del av DEMBRA sitt lærerutdanningsnettverk. DEMBRA står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

DEMBRA LU er Senter for Holocaust og livssynsminoriteter sitt lærerutdanningsopplegg. Gjennom dette partnerskapsarbeidet skal UiS jobbe tverrfaglig med utvikling av undervisningsopplegg og ressurser som styrker profesjonskompetanse i temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i lærerutdanningen. Dette skal gjøres gjennom Faculty Learning Communities (FLC) på tvers av fag og lærerutdanningene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Les mer om DEMBRA LU

Universitetet i Stavanger ønsker å fortsette sitt arbeid med forebygging av fordommer og diskriminering i lærerutdanningen gjennom etableringen av en FLC rundt Dembras tematikker. En FLC er en tverrfaglig gruppe av undervisere som fokuserer på utvikling og forbedring av undervisningspraksiser gjennom erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon.

FLCer har vist seg å øke underviseres engasjement i undervisning og læring, samtidig som de gir et trygt rom for å utforske og implementere nye tilnærminger, gi og motta tilbakemeldinger, og generere en kunnskapsbase som kan videre deles med det øvrige profesjonsfelleskapet. I Dembra FLC vil forskjellige faggrupper fra de tre lærerutdanningene ved UiS (grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, og praktisk-pedagogisk utdanning) arbeide med utvikling og videreutvikling av undervisningsopplegg og undervisningsressurser i egne emner og faggrupper og på tvers av fag og lærerutdanninger.

Erfaringer fra undervisningsarbeidet vil diskuteres og reflekteres over i FLC møter i løpet av prosjektperioden og resultater fra utviklingsarbeidet vil formidles internt og eksternt. Fora for slik formidling vil blant annet være fagdager for praksisfeltet, instituttmøter, forum for utdanningsforskning og for studentaktive undervisningsformer ved UiS, podcaster, samt deling av undervisningsopplegg og ressurser på programområdet DEMCIs nettsider og Dembra.no.

Fagene i Dembra FLC prosjektet består av norsk (internasjonale studenter/lektor/GLU), KRLE og religion og etikkfaget (lektor/PPU), historie/samfunnsfag (lektor/PPU), engelsk (GLU), pedagogikk (GLU) og kroppsøving (GLU).

Dembra LU finansieres med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Kontaktperson er Silje Normand

Leder av forskningsområdet

Førsteamanuensis i engelsk
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Forskergruppe

Førsteamanuensis i engelsk
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i samfunnsfag
51833674
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i engelsk språkvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i engelsk
51832785
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i engelskdidaktikk
51834574
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk
51831267
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i norsk
51834518
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i kroppsøving og idrett
51833592
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i allmennpedagogikk
51831001
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51832956
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51831315
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i drama og teater
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831496
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i norsk språk og kultur
51831311
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur og kultur
51833616
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i engelsk didaktikk
Hulda Garborgs Hus 2 office: N-226
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Amanuensis i norsk språk og kultur (NOMSA)
51831344
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetslektor i norsk språk og kultur
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i sosiologi
51832892
Elise Ottesen-Jensen 319
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Universitetslektor i utdanningsvitenskap
51831162
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Ekstern tilknyttet UiS
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Stipendiat i religion, kultur og samfunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Ekstern tilknyttet UiS
51832566
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetslektor i Engelsk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Postdoktor in gender- based violence among migrants
51831993
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Ekstern tilknyttet UiS
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
postdoktor Marie Curie prosjekt
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

Eksterne medlemmer

Rebecca Stuvland (Høgskolen i Innlandet)

Sandra Fylkesnes (Høgskolen i Østfold)

Delia Schipor (Universitetet i Sørøst-Norge)

Jena Lee Habegger-Conti (Høgskulen på Vestlandet)

Kimble Walsh-Knarvik (UiT Norges arktiske universitet)

Spiwe Thandabani Rønning (Fremmedspråksenteret/Høgskolen i Østfold)

Monica Torreiro-Casal (University of California, Davis, USA)

Johanna Ennser-Kananen (University of Jyväskylä, Finland)

Alberta Giorgi (University of Bergamo, Italia)