Spesialpedagogikk - master heltid (samlingsbasert)

Ønsker du å fordype deg i de forskjellige praktiske og teoretiske problemstillinger i spesialpedagogikk: Hvordan kan vi skape et inkluderende klassemiljø? Hvordan arbeider vi med barn som har lese- og skrivevansker? Hvordan støtter vi barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker?

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre Samlingsbasert

Studiepoeng

120

Undervisningsform

Samlingsbasert

Antall studieplasser

25

Linjeforening

Pedagogstudentene

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april.

Som student får du innsikt i inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningssystemet, og hvordan disse ekskluderingene kan reduseres. Det gis også undervisning i hvordan forebygge, avdekke og utrede lese- og skrivevansker. Videre får du lære om hvilke forhold som bidrar til emosjonelle og sosiale utfordringer i et læringsmiljø – og hvordan en kan håndtere disse utfordringene.

Ida Risanger Sjursø , studieprogramleder

Om studiet

Vil du lære mer om disse problemstillingene er dette studiet for deg! Vi gjør oppmerksom på at masterprogrammet er samlingsbasert og i perioder arbeidskrevende.

Med en master i spesialpedagogikk vil du være rustet til en rekke spennende oppgaver relatert til barn og unges utvikling og læring. Du vil være rustet til en rekke spennende oppgaver knyttet til barn og unges utvikling og læring i barnehage og skole og innenfor helse- og omsorgssektoren. Studiet kvalifiserer for å søke stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT.

Samlingsbasert

Studiet er samlingsbasert og går over to år når man tar det på heltid. Merk at heltidsstudiet krever studieinnsats på heltid selv om det er samlingsbasert.

I hvert emne arrangeres det opptil to samlinger per semester, og hvilke uker som blir samlingsuker blir publisert i god tid før studiestart. I tillegg legger vi opp til nettbaserte møter med emneansvarlige og medstudenter. Det blir lagt til rette for varierte arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid, multimediale presentasjoner og veiledning for å støtte din læring.

Læringsaktiviteter utenom samlingene foregår i arbeidstiden, altså mellom klokken 8 og klokken 16 og legge så langt det lar seg gjøre til ukedagene mandag, tirsdag eller onsdag.

Det er ikke lagt opp til praksis i studiet.

I det første studieåret introduseres de tre fagmiljøene i et introduksjonsemnet. Dette emnet er organisert i tre moduler. Modulen «Inkluderende pedagogikk» belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan redusere ekskludering ved å arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle barn og unge innenfor fellesskapet.

Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. I modul «Innovasjonsarbeid i barnehage og skole» formidles kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.

Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Derfor tar modulen «Forebygging av lese- og skrivevansker» for seg hvordan andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole.

Etter første semester velger heltidsstudentene fordypning innenfor ett av følgende fagområder:

 • Inkluderende pedagogikk
 • Læringsmiljø og adferd
 • Lese- og skrivevansker

Studenten tar to emner (á 15 sp) innenfor det valgte fagområdet og skriver masteroppgaven innenfor dette fagområdet. I tillegg velger studenten to emner (á 15 sp) innenfor de andre fagområdene. Slik studiet er organisert, legges det til rette for fordypning og bredde innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Før du går i gang med skrivingen av masteroppgaven vil du få en grundig innføring i forskningsmetoder og forskningsetikk.

Masterprogrammet tilbys i tett samarbeid mellom tre sterke fagmiljøer på UiS: Institutt for grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk og idrett og de to nasjonale forskningssentrene: Nasjonalt lesesenter og Læringsmiljøsenteret. Dette betyr for deg at du bli undervist av noen av landets ledende fagfolk på området!

Liknende utdanninger

Tidligere spes.ped.student Katharina har fått drømmejobben

Hun er lærer på en barneskole hvor ungene elsker å lære.

Katharina Olsen, lærerstudent

Jeg studerer spesialpedagogikk fordi:

Jeg har grunnskolelærer trinn 5-10 fra før med fagene norsk og samfunnsfag, og er spesielt interessert i barna som faller utenfor den ordinære undervisningen og hjelpe dem.

Mitt favorittemne på grunnskolelærer trinn 5-10:

Jeg synes ped-faget alle årene var kjekkest. Gode og engasjerende forelesere!

Dette er mitt beste studietips:

Varier hvor du studerer! Jobb både på grupperom eller på biblioteket med andre studenter, og hjemme alene på hybelen. En god kombinasjon av effektiv lesing alene og det å diskutere med medstudenter i andre omgivelser, gjør godt! Noe av det viktigste er også å ta gode pauser der du bare gjøre noe helt annet enn å lese eller skrive; gå på trening eller ta deg en tur, se en film eller ta deg en liten «powernap».

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Jeg oppsøkte mitt studieprogram sin linjeforening, Pedagogstudentene, og hadde styreverv i flere år. Der fikk jeg også mulighet til å bli kjent med studenter i andre linjeforeninger da vi samarbeidet om forskjellige arrangementer i løpet av semesteret. Gjennom mitt aktive arbeid i studentforeningen, fikk jeg også muligheten til å utforske andre verv som for eksempel fadderleder. Her møter du studenter fra alle studieretninger, i tillegg til at man har et spesielt ansvar for de nye studentene på egen studieretning, som har sitt første møte med UiS.

Dette liker jeg å gjøre i fritiden:

Være med venner, trene, gå tur og utforske aktiviteter i Stavanger/Rogaland.

Dette er typisk Stavanger:

Litt blyge og tilbaketrukne mennesker, men skal ikke mye til for å knekke skallet deres og bli gode venner. Siddiser er veldig glad i byen sin og er spesielt opptatt av den flotte naturen, som for eksempel Preikestolen. De har noen morsomme uttrykk som «herliga London!», «løye» og «ska sei». Og en ting de virkelig elsker er «hallthornmedostskinkapiffivarmt».

Dette er min drømmejobb:

Det må nok være jobben jeg har nå; på en skole der barn elsker å lære, og med en lærer som elsker å lære.

Hva kan du bli?

En mastergrad i spesialpedagogikk vil styrke dine kvalifikasjoner for et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen barnehage og skole, PPT og i andre institusjoner med ansvar for barn og unges utvikling og læring.

Fullført studium kan kvalifisere for å søke opptak til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag og PPU.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Ha inngående kunnskap innen de emnene som inngår i studentens fagprofil
 • Ha inngående kunnskap om forskningsdesign, forskningsmetoder og forskningsetikk

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning
 • Kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning
 • Kunne bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen den valgte fagprofilen

Generell kompetanse:

 • Kunne vurdere behov for ny kunnskap og bidra til fagutvikling
 • Kunne formidle egen og andres forskning
 • Kunne utvikle og anvende kunnskap med faglig og forskningsetisk bevissthet og integritet

Opptakskrav

For å bli tatt opp på masterprogrammet i spesialpedagogikk kreves det en av følgende kvalifikasjoner:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærer eller lektorutdanning.
 • Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
 • Treårig faglærerutdanning
 • Yrkesutdanning/ fagbrev/ bachelor og/eller annen høyere utdanning med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
 • Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkeren må kunne dokumentere totalt 80 studiepoeng i pedagogiske emner.
 • Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 2,5.

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Hvis du er en søker til Kompetanse for kvalitet, anbefaler vi deg å søke om tidlig opptak til dette studiet ved å krysse av for det i Søknadsweb og laste opp dokumentasjon som viser behov for tidlig svar.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Søknad og opptak

En gjeng med barn og en hund sitter på gulvet og lytter til en lærer som leser.
om studiet

Valg av fagprofil

Studiet dekker tre forskjellige fagområder: læringsmiljø og atferd, lese- og skrivevansker og inkluderende pedagogikk. Som student velger du å fordype deg i ett av disse.

Mastergradsutdanning i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger er et to-årig utdanningsprogram (fire år på deltid). Studiet skal bidra til å styrke spesialpedagogisk kompetanse i barnehage og skole, og i institusjoner med ansvar for barn og unges utvikling og læring. Studentene skal gjennom faglig fordypning tilegne seg innsikt i teoretiske og praktisk-pedagogiske problemstillinger innen spesialpedagogikk. Masterprogrammet vil gi en grundig innføring i forskningsmetoder og forskningsetikk. I studiet vil studentene gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt. Gjennom studiet vil studentene tilegne seg kompetanse til å bruke forskning aktivt i profesjonsutøvelsen. Studiet dekker tre forskjellige fagområder:

Fagområdet læringsmiljø og atferd

Innen fagområdet får studentene en forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet og utagerende utfordringer, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø.

Her tilbys følgende emner: 

 • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge (15 sp)
 • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (15 sp)

Fagområdet lese- og skrivevansker

Innen fagområdet får studentene økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan forebygge, avdekke og utrede lese- og skrivevansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering.  

Her tilbys følgende emner: 

 • Introduksjon til lese- og skrivevansker (15 sp)
 • Lese- og skrivevansker 2 (15 sp)

Fagområdet inkluderende pedagogikk

Lærere i barnehage og skole møter daglig utfordringer med å skape gode læringsfellesskap blant barn og unge, og samtidig støtte enkeltes deltakelse i fellesskapet. I barnehage og skole har standardisering, testing og resultatorientering fått større plass på flere områder. Risikoen er at fellesskapet mistes av syne og at flere barn og elever står i fare for å ekskluderes fra læringsfellesskapet. Å skape likeverdige vilkår for deltakelse og læring for alle barn og unge i fellesskap hvor forskjellighet ivaretas, er krevende.

Fagområdet inkluderende pedagogikk retter oppmerksomheten mot mangfoldet i barnehage og skole ved å studere vilkår for læring, deltakelse og likeverd. Som student vil du kunne utvikle innsikt i sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser med tanke på å kunne tilrettelegge for barn og unges læring slik at marginalisering og ekskludering kan reduseres.

Her tilbys følgende emner:

 • Mangfold og deltakelse (15 sp)
 • Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold (15 sp)

Valg av fagprofil

Studentene søker seg inn på det fagområde de ønsker å skrive masteroppgaven sin etter gjennomført introduksjonsemne og metodeemne i første semester. Dette betyr at studentene spesialiserer seg innenfor et fagområde ved å ta to emner med en samlet omfang på 30 studiepoeng, samt å skrive masteroppgaven (30 stp). Samtidig er studiet lagt opp til at studentene velger to emner innenfor de andre fagområdene.

Studentene vil få mulighet til å velge de ovenfor nevnte fagområdene: læringsmiljø og atferd, lese- og skrivevansker og inkluderende pedagogikk.

Ved overvalg til en fagprofil vil studentene bli prioritert etter karaktersnittet fra metodeemnet og introduksjonsemnet. På både heltids- og deltidsløp fordeles opptil halvparten av plassene på fagområdet læringsmiljø og atferd, rundt en fjerdedel av plasser på fagområdet inkluderende pedagogikk, og den andre fjerdedelen på fagområdet lese- og skrivevansker.

Samlingsdatoer

Her finner du samlingsdatoene for studieåret 2023-2024. Samlingene er obligatorisk og alltid fra mandag til onsdag, med oppstart kl. 10:00 på mandag, og kl. 8:00 de resterende dagene.

Illustrasjonsbilde av en kalender.

Merk at det kan komme endringer i datoene.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemner

  • Forskningsmetode og vitenskapsteori

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode og vitenskapsteori (MSP300)

   Studiepoeng: 15

  • Spesialpedagogikk, en introduksjon

   Første år, semester 1

   Spesialpedagogikk, en introduksjon (MSP303)

   Studiepoeng: 15

  • Masteroppgave - Spesialpedagogikk

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave - Spesialpedagogikk (MSPMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av fagprofil

  • Fagprofil læringsmiljø og adferd

   • Læringsmiljø og adferd -obligatoriske emner

    • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Første år, semester 2

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

    • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

   • Læringsmiljø og adferd - valgemner 2. og 3. semester

    • Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Første år, semester 2

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Første år, semester 2

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

    • Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil lese- og skrivevansker

   • Lese- og skrivevansker- obligatoriske emner

    • Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Første år, semester 2

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

   • Lese- og skrivevansker- valgemner 2. og 3. semester

    • Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Første år, semester 2

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Første år, semester 2

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

    • Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

    • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil inkluderende pedagogikk

   • Inkluderende pedagogikk -obligatoriske emner

    • Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Første år, semester 2

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

   • Inkluderende pedagogikk - valgemner 2. og 3. semester

    • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Første år, semester 2

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

    • Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Første år, semester 2

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

    • Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
Vi anbefaler utveksling i 2. eller 3. semester for heltidsstudenter, og 3., 4., 5. eller 6. semester for deltidsstudenter.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Et utenlandsopphold vil gi deg interkulturell kompetanse, mulighet for faglig spesialisering og personlig vekst.

Dette er en unik mulighet til å få et utvidet perspektiv på fagfeltet spesialpedagogikk og arbeidet som spesialpedagog.

Opplegg for utvekslingen
Opplegget for utveksling er å finne et emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som du kan få godkjent et emnet som en del av graden du tar ved UiS. Du søker om å få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.

Vi vil invitere til et digitalt informasjonsmøte for interesserte studenter hver høst.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Solveig.Rowekamp@uis.no Hulda Garborgs hus, R-216.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Studieprogramledere

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833569
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Få svar på noen av de vanligste spørsmålene om masteren i spesialpedagogikk ved UiS.

Hvor mange samlinger har studiet og er disse obligatorisk?

Masterprogrammet i Spesialpedagogikk som en samlingsbasert master med nettstøtte. Dette betyr at hvert emne har opptil to obligatoriske samlinger på Campus (UiS) som varer inntil tre dager (hele dager i ukedagene). Introduksjonsemnet har en samling à tre dager. Mellom samlingene arbeider studentene med konkrete oppgaver (både symmetrisk og asymmetrisk, individuelt eller i gruppe) som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Mer info om antall samlinger, arbeidskrav og arbeidsformer i emnebeskrivelsen av de enkelte fag under studieplanen.

Jeg jobber deltid/heltid. Kan jeg studere fulltid/deltid ved siden av?

Hva som gjelder kombinasjon av jobb og studier er dette avhengig av flere faktorer som jobbsituasjon, familiesituasjon, osv. og om du ønsker å ta ett heltids- eller et deltidsløp.

For heltidsstudenter skal studietilbudets samlede arbeidsomfang være mellom 1500 - 1800 timer per år, altså mellom 31,25 timer og 37,5 timer per uke, for deltidsstudenter tilsvarende halvparten av arbeidsomfanget.

Disse timene inkluderer forelesninger, selvstudium, eksamensforberedelse og organiserte læringsaktiviteter. Tenker du på arbeidsomfang for ett emne på 15 studiepoeng kommer arbeidsomfanget for studentene ligger på mellom 400 og 450 timer.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med studiekoordinator for master i spesialpedagogikk.

Hvor finner jeg samlingsdatoene?

Samlingsdatoene for hele året publiseres i mai. Timeplanen din finner du i TimeEdit.

fagmiljøet vårt

Bredt spekter av pedagogiske og spesialpedagogiske kjerneområder

Fagmiljøet i pedagogikk og spesialpedagogikk ved IGIS er et rikt sammensatt miljø som dekker et bredt spekter av pedagogiske og spesialpedagogiske kjerneområder.

Fasaden til Hulda Garborgs hus sett nedenfra og opp

Fagmiljøet særpreges av bred forankring i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid i kombinasjon med et utstrakt internasjonalt samarbeidsnettverk. Fagmiljøet har forankring i både det pedagogiske og det spesialpedagogiske feltet. Forskning og undervisning samler seg om tre grunnpilarer: Læring og undervisning, inkludering og mangfold samt profesjonsutvikling og profesjonsfelleskap.

De vitenskapelig ansatte har bred didaktisk, pedagogisk og spesialpedagogisk bakgrunn. De er opptatt av elevers læring og utvikling i en inkluderende skole hvor profesjonsfellesskapet bidrar til utvikling og vekst for både elever og lærere.

Du er kanskje også interessert i

Hva er egentlig dysleksi?

Selv om de fleste har en oppfattelse om hva dysleksi kan dreie seg om, og selv om flere organisasjoner tilbyr forskjelli...

Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som få...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...

Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter

Norske førsteklassinger med høy sannsynlighet for å utvikle lese- og skrivevansker hadde stor nytte av undervisningsoppl...