Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhetskonferansen 2023

Tirsdag 3. januar 2023 kl. 09:00-16:00,
Elise Ottesen-Jensens hus,
EOJ Auditorium.

Samfunnssikkerhetskonferansen er tilbake som januarkonferanse – start året med faglig påfyll av det siste innen samfunnssikkerhet!

Publisert: Endret:
Fakta
Når

3. januar 2023

Hvor

Elise Ottesen-Jensens hus, Universitetet i Stavanger

Deltakeravgift

Ordinær: 2000,- Arrangør: 1000,- Student: 625,-

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022

Årets tema

Samhandling og samordning for sikkerhet – sikring av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer i skiftende tider.

Vi lever i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker og krevende. Årets konferanse tar derfor for seg dagsaktuelle utfordringer, dilemmaer og erfaringer knyttet til implementering og etterlevelse av sikkerhetslovens system og ordning i sammenhenger hvor samhandling, samordning og deling tradisjonelt har vært sentrale prinsipper i arbeidet med samfunnssikkerhet.

Det kan være problemstillinger knyttet til både risikoforståelse, gjennomføring av risikovurderinger og -oppfølging, beskyttelse av verdier og samordning. Et gjennomgående tema i konferansen er derfor koblingen mellom safety og security for å forstå, beskrive og følge opp risiko innenfor kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer.

Program

Se programmet for Samfunnssikkerhetskonferansen 2023 (oppdateres).

Del 1: Hvordan står det til med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge? (09.00-10.15)

Hvor befinner Norge seg når det gjelder samfunnssikkerhet, herunder beredskap, nasjonal sikkerhet, forståelsen av risiko og trusler som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen? Harald Sunde, Leder for Totalberedskapskommisjonen og Knut Storberget, Leder for Forsvarskommisjonen deler sine erfaringer og betraktninger.

Del 2: Har vi de virkemidlene vi trenger for å skape et trygt samfunn? (10.40-12.00)

Henning Køhler Knutsen, underdirektør NSM, Elisabeth Aarsæther, direktør DSB og Sissel H. Jore, professor ved UiS, belyser ulike problemstillinger knyttet til sikkerhetsloven, nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet.

Del 3: Hvilken betydning har nye trusler mot kritisk infrastruktur for sikkerhetsarbeidet og samhandlingen mellom ulike aktører? (13.00-14.20)

Bent Høie, Statsforvalteren i Rogaland, Ståle Endre Berg, Ansvar for sikkerhet, bærekraft, styringssystem og forsikring i Equinor, Håvard Tamburstuen Adm. Dir. Lnett AS og KDS (Kraftforsyningens distriktssjef) i Rogaland, Øystein Fossum Nilsen, Distriktssjef, Forsvaret HV-08, Hans Vik Politimester i Sør-Vest politidistrikt og Kenneth Pettersen, Førsteamanuensis UiS deler sine erfaringer angående håndteringen av økte etterretningstrusler. De vil belyse utfordringer og problemstillinger relatert til etablering av en felles situasjonsforståelse og risikoforståelse i håndteringen av slike trusler og samordning av innsats mellom aktører.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022
Fra Samfunnssikkerhetskonferansen 2022.
Del 4: Hvordan sikre kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer i en tid preget av sammensatte trusler?

Vi avslutter dagen med en paneldebatt hvor innledere sammen med forskningsmiljøet ved UiS drøfter hvordan vi på best mulig måte kan sikre kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer i skiftende tider.

Foredragsholdere

Knut Storberget

Leder for Forsvarskommisjonen

Elisabeth Aarsæther

Direktør i DSB

Harald Sunde

Leder for Totalberedskapskommisjonen

Sissel H. Jore

Professor UiS

Om konferansen

Samfunnssikkerhetskonferansen er den eldste og faglig bredeste konferansen innenfor samfunnssikkerhet i Norge.

Siden 2004 har Universitetet i Stavanger vært vertskap for Samfunnssikkerhetskonferansen som arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, Forsvaret HV-08 (tidligere NATO JWC) og Stavanger universitetssjukehus. Den dreier seg om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit, og retter seg mot alle som arbeider innen samfunnssikkerhetsområdet.

Vi ønsker å bidra til å bygge bro mellom ulike fagmiljøer og organisasjoner innen samfunnssikkerhetsområdet. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning er viktigst.

Kontakt

Rådgiver
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for forskningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis
51831331
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Kart – finn fram

Elise Ottesen-Jensens hus på UiS

Programkomité

Medlemmene av programkomiteen.

Claudia Morsut, førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS

Marie Røyksund, førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS

Dagfinn Mong, politioverbetjent Seksjon for sokkel, samfunnssikkerhet og beredskap i Sør-Vest politidistrikt

Firas Brahimi, Forsvaret HV-08

Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor HSH/SEROS

Stein Tore Nilsen, SUS

Gry Evensen, ass. fylkesberedskapssjef, Statsforvalteren i Rogaland

Styringsgruppe

Medlemmene av styringsgruppen.

Fem personer som jobber sammen rundt et bord, sett ovenfra.

Øystein Lund Bø, dekan, UiS

Bent Høie, Statsforvalteren i Rogaland

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt

Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør i Helse Stavanger (Stavanger universitetssjukehus)

Øystein Fossum Nilsen, distriktssjef, Forsvaret HV-08

Arrangører

Tidligere konferanser

Her finner du program fra de siste fire konferansene.

Del 1: Er vi i en ny normal tid? Hva er det viktigste vi kan trekke ut fra overordnet samfunnsperspektiv? De nasjonale etatene gir sine vurderinger av tillit, styring og hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger under usikkerhet.

 • Hva har vi lært så langt i pandemien, om beredskap og ledelse? v/Bent Høie, statsforvalter i Rogaland
 • Robusthet og sårbarhet i det norske samfunnet v/Egil Matsen, leder i Koronakommisjonen
 • Samordning – krevende, men nødvendig v/Harald Rasmussen, seksjonssjef, Samordning og beredskap, DSB

Del 2: Erfaringer om pandemien fra ulike aktører. Viktige aktører i beredskapsapparatet deler sine erfaringer. Temaer som blir berørt: Langvarig krisehåndtering versus krisehåndtering av tidsavgrensede hendelser, beslutninger om å innføre tiltak mellom ulike etater og sektorer, samt læring for andre typer kriser.

 • Forsvarets reaksjon - vurderinger rundt beslutningen om å gjennomføre rekruttskole i en pandemi v/Jens Hæreid, tidligere Stabssjef ved KNM HH
 • Hvordan erfaring fra politiet kan brukes for neste pandemi v/Torleif Paulsen, Sør-Vest politidistrikt
 • Sannsynlighetsberegning og vantro v/ ordfører Arne-Christian Mohn, Haugesund kommune
 • Næringslivets beredskap og respons – hvilken rolle spiller tillit? v/Odin Johannessen, dir. Næringslivets Sikkerhetsråd

Del 3: Forskningen om utfordringer i årene framover. Ferske forskningsresultater om hvordan samfunnet best kan møte pandemi og andre kriser, og hvilke samfunnssikkerhetsutfordringer står vi ovenfor i årene framover.

 • Risikobudskap, etterlevelse og sårbarhet i koronaens tid v/førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher, UiS
 • Samvirket mellom frivillig og offentlig beredskap. Erfaringer fra krig og krise v/Tora Aasland, seniorrådgiver, SUS
 • Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer – erfaringer fra forskning og koronapandemien v/ Ruth Skotnes, førsteamanuensis, UiS
 • Oppsummering: Hva har vi lært? v/professor Sissel H. Jore, UiS

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. Sammen for et tryggere Norge.

Det norske totalforsvarsprogrammet går mot slutten. Hvordan kan vi bruke erfaringene fra sivilt-militært samarbeid i arbeidet med samfunnsutfordringene framover?

1. Totalforsvaret

 • Generalmajor Kristin Lund: «Hvordan få partene til å snakke sammen»
 • JWC NATO kontreadmiral Jan C Kaack: «CONCODIA DOMI FORIS PAX-NATO and the nations»
 • Fylkesmann i Rogaland Lone Solheim: «Totalforsvaret sett fra Rogaland»
 • Institutt for forsvarsstudier, phd-stipendiat Magnus Håkenstad: «Den væpnede dugnaden: Totalforsvaret før og nå»

2. Cyber Security

 • Proactima, Hermann S. Wiencke, Partner: «Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge»
 • Netsecurity, Chris Dale, leder for cyber security: «Hacking og trusselbildet – Hvordan foregår dette egentlig?»
 • DSB, Per Brekke, ass.dir.: «Sårbarhet, avhengighet og handlekraft i den digitale virkelighet»
 • Norsk Hydro, Halvor Molland, kommunikasjonssjef: «Cyberangrepet på Hydro – hva skjedde, hva gjorde vi, hva lærte vi»
 • Helse Vest IKT, Erik M Hansen, adm.dir.:«Erfaringer med cyberangrep i helsesektoren»

3. Krisehåndtering Viking Sky

 • Møre og Romsdal politidistrikt, Pauli Marshall Løchting, innsatsleder: «Da ressursene fant hverandre»
 • Fræna kommune, Jan Morten Dale, beredskapskoordinator: «Fræna kommune sine erfaringer fra håndtering av "Viking Sky" med fokus på varsling, etablering av krisestab, og samhandling»
 • Hovedredningssentralen SN, Hans Vik, politimester Sør-Vest politidistrikt: «Viking Sky-hendelsen i et strategisk perspektiv»

Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet.

"Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet". Dette tema/problemstilling belyses fra tre ulike vinkler:

1. Forebygging av voldelig ekstremisme og sikring av offentlige rom: Har aktørene den kunnskapen de trenger?

 • Forebygging av voldelig ekstremisme - et lokalt ansvar ved sjef PST Marie Benedicte Bjørnland
 • Lokal forebygging - hvem kan og vil? ved professor II UiS/SEROS og sjef for Institutt for Strategi ved det danske Forsvarsakademiet Anja Dalgaard-Nielsen
 • Hva skal forebygges? Den nødvendige begrepsavklaringen ved førsteamanuensis OsloMET -storbyuniversitetet Lars Gule
 • Risikobasert sikring ved leder av Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS)/UiS Sissel Haugdal Jore
 • Balancing Local Needs with Safety Needs: Manchester and UiS case studies ved førsteamanuensis UiS/SEROS Tegg Westbrook

2. Sivilt-militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal sikkerhet

 • Kan erfaringer fra den kalde krigen være til nytte nå? ved forfatter/stortingsrepresentant Erlend Larsen
 • Trident Juncture - også en øvelse for den sivile helsetjenesten ved prosjektleder Helse Stavanger Olav Østebø
 • Trident Juncture og veien videre med totalforsvaret i Norge ved ass. direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Per Brekke

3. Digitalisering og fake news - utfordringer for lokalt samfunnssikkerhetsarbeid

 • Finansnæringen, effektivisering og IKT-sikkerhet ved direktør for betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge Jan Digranes
 • From Trump to Brexit: Science and risk policy in the fake news era, ved professor UiS/SEROS Frederic Bouder
 • Cybersikkerhet: Hva er det, hva er utfordringene og hva gjør vi nasjonalt og internasjonalt? ved forsker Norsk utenrikspolitisk institutt(NUPI) Lilly Pijnenburg Muller

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. "Gamle trusler i ny tid?"

Problemstillingen belyses fra tre ulike vinkler:

1. "Ny kald krig", propaganda

 • "Bak Putins kulisser" ved forfatter/Cand.philol og ekspert på russisk historie Hans-Wilhelm Steinfeld
 • Russisk avskrekking, påvirkning og hybrid krigføring ved Oblt. Geir Hågen Karlsen

2. Uklare ansvarsforhold og roller

 • Hva er sikkerhet? Objektsikkerhet ved riksrevisor Per Kristian Foss
 • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017, ved prof. Ole Andreas Hegland Engen
 • Samordning og samrøre - læringsprosesser etter 22. juli 2011 ved førsteamanuensis Stian Antonsen
 • Sannsynlighet - et utfordrende verktøy i tunnelsikkerhetsarbeidet ved prof. Ove Njå
 • Sivilt - militært samarbeid, Kontreadmiral Jan Knudzon Sommerfelt-Pettersen

3. Naivitet – tillit

 • New media, new threats? Understanding communication dynamics in the age of extremisms, propaganda and "fake news" ved prof. Cristina Archetti
 • Naivitet, tillit og migrasjon ved prof. Odd Einar Olsen
 • Tillitens rolle i samfunnssikkerheten ved 1.am. Kirsten Voigt Juhl

Mer om samfunnssikkerhet

Ressurser – PAN-FIGHT

Jobber du med risikokommunikasjon? Nedenfor har vi samlet presentasjoner og publikasjoner fra PAN-FIGHT som kan være av ...

Vil du lære mer om kommunikasjonsteknologi i tunnelsystemer?

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Publikasjoner – PAN-FIGHT

Våre forskere publiserer en rekke artikler og rapporter. Her er en oversikt over alle publikasjoner relatert til PAN-FIG...

Arbeidspakker – PAN-FIGHT

Prosjektet består av fem separate, men sammenkoblede arbeidspakker (WP).

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 ble ar...

Han er ny leder i Beredskapsrådet

Roar Nese brenner for beredskap. Nå ser han fram til å ta fatt på jobben som leder for Beredskapsrådet i kunnskapssektor...

Ny faglig sekretariatsleder i Beredskapsrådet

Marie Røyksund tar seg av den daglige driften i Beredskapsrådet. Målet er å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og ber...

Beredskapskonferansen 2022

En årlig konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Du kan velge å delta på beredskapskonferansen...

Beredskapskonferansen for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet, i samarbeid med Nord Universitet og Kunnskapsdepartementet, har gleden av å invitere til den årlige kon...

Spenningar mellom tillit og tryggleik i sosialt arbeid

Disputas: Norske sosialarbeidarar som er involvert i arbeidet med å førebyggje radikalisering og valdeleg ekstremisme op...

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

Studentprosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

Her er en oversikt over pågående prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver relatert til KATS.

PhD-prosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en sentral del av kapasitet...

Publikasjoner, Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

KATS-forskerne publiserer en rekke forskningsartikler og rapporter. Her er en oversikt over alle KATS-relaterte publikas...

Prosjektbeskrivelse: Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å...

Beredskapskonferansen 2021

En årlig konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få tips til oppgaveskriv...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

ESREL 2021 – A special session entitled "Risk management for the design, construction and operation of tunnels"

It is a great pleasure to announce that a special session on tunnel safety will be set up for the first time. This is a ...

Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden, og beskytte verdier...

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Dynamikken i råvaremarkeder

Muhammad Yahya har forsvart sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han...

Hvordan påvirker nabolaget livskvaliteten din?

Ana Llopis Alvarez har undersøkt hvordan boforhold påvirker hvor godt vi har det. Og hvorfor er det sånn at innvandrere ...

Doktorgrad om krypande kriser

Reidar Staupe-Delgado har forska på korleis krypande kriser kan handterast betre.

Videreføring av KATS til 2024

9. desember 2020 meldte Forskningsrådet (NFR) at prosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet får videreføring til fase 2. ...

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

UiS skal lede forskning om formidling av helseinformasjon under pandemier

I mars hasteutlyste Forskningsrådet 130 millioner til koronaforskning. UiS hev seg rundt og sendte inn to søknader. Begg...

Informasjonsbrev om Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Vi er snart halvveis inn i prosjektperioden og godt i gang med planlagte aktiviteter for å nå prosjektets hovedmål.

Brannventilasjon og røykkontroll i norske tunneler

Mekanisk ventilasjon kan være både kritisk viktig som del av sikkerhetsstyringen ved brann i tunnel, men òg potensielt f...

Spørreundersøkelse om innovasjonssystemet og nettverkskartlegging for tunnelnæringen

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...