Hopp til hovedinnhold

E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til risiko, sikkerhet og sårbarhet. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur. Det forventes imidlertid at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming. Denne kan tas når man har fullført grunnmodulen og 40 stp valgfrie emner.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Metodesamling + selvstudie

Neste oppstart

Våren/Høsten 2022

Søknadsfrist

15.12.2021

Pris

45 000,- + semesteravgift

Dette studiet ga meg ny og tidsriktig kompetanse. Med det fulgte også muligheter til å videreutvikle og effektiviserer sikkerhetsarbeid i egen virksomheten.

tidligere student Geir Ingvaldsen

Kursinnhold

Masteroppgaven skal vise at studentene kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid, og derigjennom: - Vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. - Anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning. - Formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv. - Demonstrere teoretisk overblikk, innsikt i de valgte perspektiver og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstillingen. - Skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling. - Demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, empiriske funn, analyse og konklusjon.

Uttak vår og høst 2021

Du kan velge mellom uttak 1. Februar 2021 eller 1. September 2021. Til begge uttakene må denne påmeldingsfristen følges.

Veiledning

Fagstaben vil være behjelpelig med forslag til masteroppgaver, samt veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten må selv aktivt finne frem til og formulere problemstillinger i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.

Kontakt med bedrift, offentlige etater/institusjoner eller lignende skjer primært gjennom personlig henvendelse fra studenten selv, eller i noen tilfeller gjennom veileder. Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning.

Uttak av masteroppgaven

Uttak av masteroppgave forutsetter at studentene har fullført de obligatoriske 20 studiepoeng og kurs tilsvarende 40 studiepoeng. Studenten utarbeider, i samråd med veileder, endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Oppgaven tas ut formelt ved å fylle ut skjemaet "Registrering av masteroppgave" som leveres til UiS EVU.

Masteroppgaven skal innleveres senest åtte måneder etter uttak.

Bedømming av masteroppgaven

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det sensor som har det avgjørende ordet. Dekanus oppnevner ekstern sensor, etter forslag fra veileder og eventuelt andre faglærere. Sensur skal foreligge senest 12 uker etter innleveringsfristen.

Masteroppgaven bedømmes etter en skala fra A - F.

Arbeidsformer

Metodesamling

17. Januar 2022 kl. 09.00-15.00

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven.

Eksamensform

Hjemmeoppgave 1/1, varighet 8 måneder.

Tjenesteinnovasjon og -design E-MLE100

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Mastergradskurset Tjenesteinnovasjon og -design...

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

E-SAM600 Granskingsmetodikk

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

E-MRS130 Planlegging og dimensjonering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver...

Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

E-MRS185 Risikoanalyse

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Avdelingsdirektør
51833091
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning