Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater og veiledere. Arrangementet er en del av et nytt tilbud som skal sørge for flere sosiale og faglige treffpunkter.

Published Endret

– Det var veldig hyggelig å møte både andre doktorgradskandidater og samtidig få høre rektors tanker om universitetets retning fremover. Prodekan for forskning og innovasjon delte innsiktsfullt om fakultetets tanker. Først og fremst syntes jeg Jo Røislien sitt foredrag var veldig inspirerende. Han berørte en veldig sentral tematikk, nemlig hvordan vi formidler våre budskap, sier Jicke Höök, som selv er doktorgradskandidat ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Det er under en måned siden han forlot universitetet i hjembyen Gøteborg, pakket med seg personlige eiendeler og flyttet til Stavanger. For ham betyr det derfor veldig mye at fakultetet tilbyr denne typen samlinger, nettopp for å bli en del av et eksisterende fellesskap. Höök mener at det nye tilbudet særlig er viktig for andre kandidater som er nye i regionen og ikke har et nettverk her fra før. Svensken påpeker imidlertid at det også vil være nyttig for de som allerede har dette og er lengre ute i løpet.

Mann som smiler med uskarp bakgrunn.
Jicke Höök er ny ved UiS, og setter stor pris på det nye tilbudet til doktorgradsprogrammet i helse og medisin. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Bidrar til faglig samarbeid

Hvordan kan dette tilbudet bidra til bedre faglig samarbeid mellom doktorgradskandidatene?

– Å bli bedre kjent med de andre kandidatene påvirker også det faglige positivt. En får tid til å snakke og får høre om andres forskningsprosjekter. Plutselig har noen et prosjekt som ligner mitt eget eller stiller et interessant spørsmål. Da kan jeg henvende meg til denne personen, noe som føles veldig verdifullt, svarer Höök.

Svensken understreker videre at det ikke er til å gjemme under en stein at en som doktorgradsstudent utfører en del ensomt arbeid, og oppfordrer derfor alle som er tilknyttet programmet å benytte muligheten til å delta på neste samling for å bli kjent med andre og skape ditt eget fellesskap.

Fremhever viktigheten av fellesskap

Höök får støtte fra Jo Røislien, som er professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Han fremhever at det å drive med forskning ofte kan være en ensom øvelse. Som stipendiat har en gjerne sitt eget prosjekt, sine egne delmål og deadlines, sine egne frustrasjoner og gleder. Selv om dette kan deles med kandidatens veileder, har vedkommende allerede en doktorgrad, noe som ifølge Røislien medfører en skjev maktbalanse mellom dem.

– Det å ha et annet fellesskap, med folk som er på samme sted i livet som deg, som sliter med de samme utfordringene og er opptatt av mange av de samme problemstillingene, er helt nødvendig. Jeg sier det til alle mine egne stipendiater. Du må finne andre stipendiater du kan spise lunsj med, gå på byen med, henge med og dele både oppturer og nedturer med, sier Røislien.

Det helsevitenskapelige fakultet er strukket utover et større område enn der han selv var stipendiat, og stipendiatene og professorene i de ulike miljøene møtes dermed ikke like naturlig som det han er vant med. Derfor mener Røislien at det blir ekstra viktig at det lages arenaer der en kan treffes, slik som dette nye tilbudet, og håper virkelig stipendiatene benytter seg av det.

– Som stipendiat har du sikkert noe viktig du holder på med akkurat nå, og det å bryte aktiviteten opp virker kanskje ikke så kostnadseffektivt her og nå. Men den timen du investerer i å treffe andre, spise lunsj eller bare henge med andre stipendiater, kommer du til å vinne igjen stort på i det lange løp, påpeker Røislien.

Formidlet egen forskning om effektiv fagformidling

Mann som holder foredrag.
Professor Jo Røislien holdt hovedinnlegget under den første sosiale samlingen til doktorgradsprogrammed i helse og medisin. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Foredraget Jo Røislien holdt denne dagen er basert på et større forskningsprosjekt ved Det helsevitenskapelige fakultet som han har ledet de siste årene. Det heter COVCOM (Covid Communication) og omhandler effektiv fagformidling. En destillering av funn fra dette prosjektet viser blant annet fagformidling som lykkes med å nå frem har fire kjennetegn: Tillit, emosjoner, narrativer og kreativitet, som til sammen utgjør akronymet TENK.

– Innlegget mitt for doktorgradsprogrammet i helse og medisin presenterte denne TENK-modellen for effektiv formidling av fag. Det å levere fra seg nøytral faktainformasjon er ikke tilstrekkelig for å sikre effektiv formidling. Rett og slett fordi det ikke er slik hjernen fungerer, understreker professoren, som har gitt ut en populærvitenskapelig bok som heter «TENK før du snakker», som presenterer denne modellen.

Thor Ole Gulsrud, Avdelingsleder, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, Det helsevitenskapelige fakultet
Thor Ole Gulsrud er prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet, og er fornøyd med tilbakemeldingene etter den første sosiale samlingen til doktorgradsprogrammet i helse og medisin. Foto: privat

Et resultat av en strategisk satsning

De ulike fakultetene ved UiS gjennomfører spørreundersøkelser, der stipendiater gir tilbakemelding på ulike sider av det å være stipendiat. Her fremkommer det at flere av stipendiatene savner møteplasser, både faglige og sosiale. Dette har Team forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet tatt tak i. Det ledes av Thor Ole Gulsrud, som er prodekan for forskning og innovasjon ved fakultetet.

– Vi ønsker at våre stipendiater skal trives best mulig, og at de skal sitte igjen med en god opplevelse av det å være stipendiat ved fakultetet. Derfor har vi jobbet med å etablere felles arrangementer som både har et sosialt og faglig innhold. Vi satser på å arrangere denne type treffpunkt minst en gang per semester, sier Gulsrud.

Basert på tilbakemeldingene fra den første samlingen ser han at dette ble godt mottatt av deltakerne, og at det har en verdi å møte andre stipendiater på tvers av fagmiljø. En blir kjent med andre stipendiater, noe som ifølge prodekanen kan øke trivselen og kanskje også bidra til at det etableres nye faglige samarbeid.

– Jeg vil derfor sterkt anbefale at alle som har anledning deltar på disse arrangementene fremover, avslutter Gulsrud.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer internasjonal konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS arrangerer konferansen sammen med Nordic College of Caring Science (NCCS) og Th...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...