Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho vert med dette første «fellow» frå eit norsk universitet.

Publisert Sist oppdatert
Professor Nataliia Kucirkova. Foto: privat.

Stipenda frå Jacobs Foundation vert tildelt yngre forskarar frå eit breitt spekter av fagområde, men som har det til felles at forskinga er retta mot å forbetre utvikling, læring og levekår for born og unge.

Forskarar over heile verda konkurrerer om stipenda og blant dei om lag 12 som vert tildelt stipend kvart år, finn ein ofte ei tilhøyring til prestisjefylte universitet som Harvard, Stanford, Yale, Oxford og Cambridge. Professor Natalia Kucirkova er den første frå eit norsk universitet til å motta denne prestisjefylte støtta. Det er såleis svært gledeleg og ei ære at dette stipendet er tildelt ein forskar frå UiS, fortel rektor Klaus Mohn.

– Det er gledeleg at ein av våre forskarar mottek ei slik prestisjetildeling i skarp internasjonal konkurranse, og på eit område som er strategisk viktig for oss. Denne tildelinga viser at UiS har unge framifrå forskarar som kan hevde seg i den internasjonale forskingstoppen, seier Mohn.

Skal undersøke multimediale personlege historier

Natalia Kucirkova forskar blant anna på små born sine leseopplevingar, og er spesielt oppteken av barn sine leseøvingar ved bruk av e-bøker og leseappar. I tillegg til professorstillinga si ved Læringsmiljøsenteret, sit ho også i leiinga på Filiorum – senter for barnehageforskning ved UiS. I tillegg er ho professor ved Open University og «visiting professor» ved University College London.

– Eg er svært begeistra over nyhenda om at eg har motteke Jacobs Foundation Fellowship, og eg ser veldig fram til å jobbe med dette. Med dette stipendet skal eg undersøke multimediale personlege historier laga av og for små born – og den innverknaden dette kan ha, seier Kucirkova. 

Multimedial historieforteljing er ein måte å formidle historier på som blandar stillbilete, levende bilete, skrift og lyd, og sett dei saman i eit nytt og integrert uttrykk. Gjennom hennar «fellowship», skal ho kombinere innovativ teknologi med tradisjonell forskingsmetodar for å styrke barn sine leseferdigheiter.

– Eg kjem til å trekke inn innsikt frå psykologi, utdanning, interaksjon mellom menneske og datamaskin samt nytte litterære teoriar for å utvikle forskingsbaserte tiltak for å auge barn sitt engasjement når det kjem til digitale tekstar. Desse tekstane kjem i ulike formar, men eg kjem til å setje fokus på dei som kan lagast av barn på nettbrett, fortel Kucirkova.

– Kan utvide horisonten deira

Born mellom fem og seks år vil vere deltakarar i Kucirkova si forsking. Dei skal ha rolla som forfattarar og skal dikte opp eigne historier og byggje opp historiene sine gjennom eigne tekstar, bilete og lydfiler. Kucirkova seier at det vil bli spennande å sjå kva type historier som passar best for dei ulike borna, og om ulike kontekstar også kan seiast å spele ei rolle.  

Å respektere borna sine stemmer i prosessen med å lage historier og historieforteljing, handlar om å gje dei passande verktøy og støtte som igjen kan bidra til å styrke deira individualitet samstundes som det kan bidra til å utvide horisonten deira, fortel ho.

–  Eg vil difor utforske kva rolle kulturen har å seie i dette samt lærarar sine haldningar og korleis dei legg til rette for borna sine moglegheiter til å lage historier. Eg kjem til å kople på designarar og utgjevarar i forskinga mi, slik at denne innsikta ikkje berre vert tilgjengeleg i akademiske tidsskrifter, men også vert implementert i klasseroma og tatt med i design av nye e-bøker, fortel UiS-professoren.  

Tildelt talentfulle og innovative forskarar

Jacobs Foundation Research Fellowship program er eit globalt prestisjefylt stipendprogram for yngre forskarar som arbeider mot å forbetre utvikling, læring og levekår for born og unge. Dei aktuelle fagområda inkluderer blant anna utdanningsvitskap, psykologi, økonomi, sosiologi, familiestudiar, medievitskap, statsvitskap, lingvistikk, nevrovitskap og medisin vitskap.

Stipenda vert tildelt talentfulle og innovative forskarar som er på eit tidleg punkt i karrieren sin, og som har teke ein doktorgrad i løpet av dei siste 10 åra. Finansieringa frå Jacobs Foundation vert tildelt institusjonen til dei som motteke stipendet, og kan nyttast av stipendiaten over ein periode på tre år.

Tekst: Maria Gilje Strand

Omtalt i saka

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

– Eg er svært begeistra over nyhenda om at eg har motteke Jacobs Foundation Fellowship, og eg ser veldig fram til å jobbe med dette.

Natalia Kucirkova

Vil du lese fleire nyheiter frå Læringsmiljøsenteret?

Venter storinnrykk fra hele verden neste år

11.–13. juni 2025 er Læringsmiljøsenteret vertskap for World Anti-Bullying forum, som er verdens største mobbekonferanse...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...