– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når det kommer til å forebygge digital mobbing.

Publisert Sist oppdatert

En ungdom får trøst av en voksen.
Hvilken rolle har foreldre når det kommer til å forebygge mobbing? Foto: Getty Images.

Mobbing er en av de største utfordringene norske skoler står overfor. Ferske utregninger fra NTNU viser at 58.000 barn blir mobbet på skolen i dag. Barn og unge som blir utsatt for mobbing – og også barn som utsetter andre for dette – kan oppleve alvorlige sosiale, helsemessige og atferdsmessige utfordringer underveis og i etterkant av mobbingen.

– At så mange barn og unge fremdeles blir mobbet i norske skolegårder er foruroligende, og noe hele det norske samfunn er nødt til å ta på alvor. Vi må snu denne trenden, og jobbe sammen om å få ned de altfor høye mobbetallene vi har nå, sier professor Hildegunn Fandrem ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

Kan nå et større publikum

Professoren er spesielt bekymret for at Elevundersøkelsen viser at det stadig blir flere elever som opplever digital mobbing. Eksempelvis er andelen elever på 7. trinn som har opplevd digital mobbing nesten doblet siden 2017.

 – På sosiale medier kan du nå et veldig mye større publikum enn du kan i skolegården. Digital mobbing kan også være mye vanskeligere for de voksne å oppdage enn tradisjonell mobbing, sier Fandrem.

Det er mange på «laget rundt eleven» som har ansvar dersom en mobbesak oppstår. Det er ikke slik, som kanskje noen tidligere har antatt, at det bare er den enkelte lærer eller skolens ansvar. Også foreldre kan ha en veldig viktig rolle når det kommer til mobbing, og kanskje spesielt i å forebygge at mobbing skjer i utgangspunktet, forklarer professoren.

Digital mobbing en global utfordring

Det er ikke bare Norge som opplever økning i antall barn og unge som blir mobbet. Mobbing, og spesielt digital mobbing, er en stor utfordring over hele verden. Derfor har forskere fra ulike land i Europa nå samlet kreftene og gått sammen om det internasjonale forskningsprosjektet «PARTICIPATE». I dette prosjektet skal de undersøke hvilken rolle foreldre kan ha i arbeidet mot digital mobbing, et område som det har vært forsket lite på tidligere.

Les mer: Her er hovednettsiden til det internasjonale prosjektet PARTICIPATE

– Det er viktig at vi får svar på om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når det kommer til å forebygge digital mobbing. Det håper vi at vi vil finne svar på med dette forskningsprosjektet, som også vil ha et spesielt fokus på mangfold, som for eksempel ulik etnisitet eller kjønnsorientering, forteller Fandrem, som er forskningsprosjektleder for den norske delen av prosjektet.

Skal lære opp en ny generasjon

Nå er PARTICIPATE-prosjektet i gang, og skal vare i en periode på fire år. Et delmål med prosjektet er å lære opp en ny generasjon av innovative forskere på et tverrfaglig forskningsfelt slik at de kan bidra til utvikling av politikk og praksis når det gjelder forebygging og intervensjon i dette viktige forskningsfeltet. Totalt har det blitt ansatt 10 stipendiater i de 6 landene som er med i prosjektet: Norge, Irland, Finland, Hellas og Nederland. Tre av disse, Luisa Morello, Ebru Özbek og Shan Hu er ansatt i den norske delen av prosjektet ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger – og gikk i høst i gang med sine doktorgradsprosjekter.

De tre stipendiatene ved Læringsmiljøsenteret skal blant annet undersøke digital mobbing som involverer elever med etnisk minoritetsbakgrunn og hvilken rolle foreldrene spiller i forebygging og intervensjon, samt utvikle kunnskap om konsekvenser av digital mobbing og skolenes handlinger, også inkludert samarbeid med foreldre. I tillegg skal de sammenligne tverrnasjonale store spørreundersøkelser på digital mobbing som involverer elever og foreldre.

Økte foreldrenes bevissthet

Professor Simona Caravita har også en viktig rolle i prosjektet. Nylig publiserte hun, sammen med Fandrem og Clara Cavallini, en artikkel om en digital intervensjon som kan støtte foreldre i å være til stedes i deres barn og ungdoms digitale hverdag og forhindre deres eksponering for "online risiko". Studien er gjort på italienske data og forskerne fant ut at bruk av lignende digitale intervensjoner førte til en større bevissthet hos foreldrene som var med når det kom til barnas tilstedeværelse i det digitale rom, og at det økte foreldrenes kjennskap til ulike digitale medier og hvordan de kunne støtte barna i deres digitale hverdag.

– Samlet sett har denne intervensjonen vist lovende resultater når det kommer til å støtte foreldre i hvordan de kan innta en viktig rolle i barnas hverdag på nett. Det gir oss et innblikk i at det kan være lurt å i større grad ta i bruk slike intervensjons- eller forebyggingsprogrammer. Disse programmene kan bestå av digitale kurs basert på psykologiske terapeutiske tilnærminger og gjennomføring av gruppediskusjoner blant foreldre, og kan gi foreldre ny kunnskap om eksempelvis digital mobbing. Foreldre har en viktig rolle i barnas hverdag – også i deres digitale hverdag, sier Caravita.

Professoren forklarer at intervensjoner som den som ble testet ut i studien kan være nyttig også for å øke involveringen av foreldre i felles aktiviteter med skoler for å forebygge digital mobbing, ettersom tidligere forskning tyder på at samarbeid mellom skoler og foreldre om mobbing og digital mobbing kan være problematisk.

– Spør om barnas digitale hverdag

Forskerne i PARTICIPATE-prosjektet understreker at digital mobbing ikke er foreldres ansvar alene, men at forebygging er viktig – og at for å få det til, må det være et godt samarbeid mellom skole og hjem og andre i laget rundt eleven. Forskerne forklarer at det er viktig at foreldre generelt sett involverer seg mer i barnas digitale hverdag. Det handler om å følge med på hvordan barna opptrer på nett, hvilke sosiale medier de bruker og hvordan de snakker med – og om – andre barn på nett.

– Jeg tenker at foreldre kan spørre barna mer om hvordan de har det på nett. Om de har sett noe spesielt som de reagerte på, eller om de har oppdaget at andre barn og unge blir utsatt for ting som ikke er greit. Det gjelder å gjøre barn og unge bevisste på at mye av det som foregår på nett faktisk kan kategoriseres som digital mobbing – det er det ikke alltid de er klare over, sier Fandrem.

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Getty Images

UiS-ansatte omtalt i artikkelen:

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i psykisk helse
51831339
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Les flere nyhetsartikler fra Læringsmiljøsenteret:

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...