Hopp til hovedinnhold

Doktorgradsstudenter ved Læringsmiljøsenteret

Det er støtt fleire stipendatar som arbeidar med doktorgrada si ved Læringsmiljøsenteret. Her kan du lese om doktorgradsarbeida deira.

Publisert: Endret:
Vil du vite meir?

For meir informasjon, ta kontakt med Læringsmiljøsenteret på e-post eller telefon: 51 83 29 00. Du kan òg ta direkte kontakt med studenten. Kontakinfo finn du nederst på sida.

Skole - resilient

Evaluating Fidelity and Dosage in the Resilient-intervention

Formålet med doktorgradsprosjektet til Jeanette Halvorsen er å undersøke hvordan og i hvilken grad implementeringen av undervisningsopplegget ROBUST blir gjennomført som planlagt.

Jeanette Halvorsen
Jeanette Halvorsen. Foto: Jeanette Larsen.

Doktorgradsprosjektet, som er en del av det større randomiserte kontrollerte forskningsprosjektet Resilient, har både kvalitativ og kvantitativ innfallsvinkel med en mixed method approach (Krueger & Casey, 2014; Hunter & Brewer, 2015; Brinkmann, 2018; Miles, Huberman & Saldana, 2019). Det består av fokusgruppeintervju, observasjon og evaluering av data ved bruk av en web-applikasjon (Rusu, Rusu, Roncagliolo & González, 2015).

Prosjektet skal, med fokus på implementeringsdimensjonene «fidelity» og «dosage» fra et implementerings- og prosessevaluerings-rammeverk utviklet av Humphrey, Lendrum, Ashworth, Frearson, Buck & Kerr (2015, s. 6), evaluere implementeringen av undervisningsopplegget ROBUST blant deltakende lærere i intervensjonsgruppen.

Ved å fokusere på implementeringsdimensjonen fidelity (Kelly, 2012; Humphrey et al., 2015), skal prosjektet belyse hvordan lærere i implementeringsgruppen opplever at de er forberedt på å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST i sine egne klasserom, etter at de har deltatt i en kursrekke med opplæring i undervisningens innhold. Kursholderne ved Læringsmiljøsenteret som holder læreropplæringen, vil også bidra med verdifull informasjon for evaluering av fidelity (Humphrey et al., 2015) ved å gi tilbakemeldinger på hvordan undervisningen ble gjennomført som planlagt. Det er også utviklet en web-applikasjon som er basert på Botvin LifeSkills Training Fidelity Checklist (National Health Promotion Associates, 2013) som skal benyttes til å registrere data for evaluering av fidelity (Humphrey et al., 2015).

Doktorgradsprosjektets fokus på implementeringsdimensjonen dosage (Humphrey et al., 2015; Fixsen, Blase & van Dyke, 2019) vil bidra med kunnskap om i hvilken grad ROBUST blir implementert som planlagt. Dette doktorgradsprosjektet har som mål å utvikle ny og viktig kunnskap som kan bidra til å styrke kvaliteten på undervisningsopplegget ROBUST både for elever og lærere i ungdomsskolen.

Litteraturliste

  • Brinkmann, S. (2018). The Interview. In Norman K. Denzin, & Yvonna S. Lincoln (Red.), The SAGE Handbook of Qualitative Research (p. 576–599). USA: SAGE.
  • Fixsen, D. L., Blase, K. A., & Van Dyke, M. K. (2019). Implementation Practice and Science. Chapel Hill, NC: Active Implementation Research Network.
  • Humphrey, N., Lendrum, A., Ashworth, E., Frearson, K., Buck, R. & Kerr, K. (2015). Implementation and Process Evaluation (IPE) for Interventions in Educational Settings: An Introductory Handbook. London: Education Endowment Foundation
  • Hunter, A. & Brewer, J. D. (2016). The Oxford Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry. Oxford University Press. 10.1093/oxfordhb/9780199933624.013.13
  • Kelly, B. (2012). Implementation Science and Enhancing Delivery and Practice in School Psychology Services. Some Lessons from the Scottish Context. In B. Kelly & D. F. Perkins (Red.), Handbook of Implementation Science for Psychology in Education. England: Cambridge University Press.
  • Krueger, R. A & Casey, M. A. (2014). Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. USA: SAGE.
  • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. USA: Sage.
  • National Health Promotion Associates. (2013). Botvin LifeSkills Training Fidelity Checklists. Retrieved February 23, 2021 from https://www.lifeskillstraining.com/lst-fidelity-checklists/
  • Rusu, C., Rusu, V., Roncagliolo, S., & González, C. S. G. (2015). Usability and User Experience: What Should We Care About?. International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA) 8(2). doi: 10.4018/IJITSA.2015070101

Publisert 05.03.2021

SKole - Resilient

Sosial og emosjonell kompetanse i ungdomsskolen og hvordan det er knyttet til velvære og engasjement

Hovedmålet med forskningsprosjektet til Eli Vibeke Eriksen er å undersøke koblingen mellom sosial og emosjonell kompetanse (SEK) og emosjonelt velvære og atferdsmessig- og emosjonelt engasjement i skolearbeidet.

Eli Vibeke Eriksen
Eli Vibeke Eriksen. Foto: Jeanette Larsen.

Prosjektet, som er en del av et større forskningsprosjekt kalt Resilient, baserer seg på kvantitative data fra en pilotstudie og kvalitative data fra hovedprosjektet.

Tidligere empirisk forskning understreker viktigheten av å støtte SEK i skolen (Durlak, 2015; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011). Forskningen viser at SEK har en betydelig effekt for å forbedre elevenes faglige prestasjoner, redusere emosjonelt stress, redusere problematferd, fremme prososial atferd og forbedre kvaliteten på relasjoner mellom lærere og andre elever (Clarke, Morreale, Hussein & Barry, 2015). Det vil si at økende bevis tyder på at elevenes SEK er avgjørende for å fungere og lære i skolen.

Mye av den eksisterende forskningen på området har imidlertid fokusert på barneskoler (Durlak, Domitrovich, Weissberg, & Gullotta, 2017). Samtidig er det lite forskningsstudier om elevenes SEK i den norske skolen. Det er også behov for bedre kunnskap om hvilken SEK som er spesielt fremtredende (Durlak et al., 2017). I tillegg er koblingene mellom spesifikke SEK og emosjonelt velvære og atferdsmessig- og emosjonelt engasjement i skolearbeidet ikke blitt studert grundig (Jagers, Harris, & Skoog, 2014).

Som et resultat er det lite kjent hvordan ulike sosiale og emosjonelle kompetanser er knyttet til norske ungdomsskoleelevers emosjonelle velvære og atferdsmessige og emosjonelle engasjement i skolearbeidet – et gap som dette prosjektet søker å fylle. Det er også lite forskning på universelle intervensjoner for å støtte sosial og emosjonell læring i ungdomsskolen (Durlak et al., 2017). Derfor vil prosjektet omfatte en studie om hvordan elevene opplever å delta i en intervensjon som fremmer sosial og emosjonell læring, kalt ROBUST.Publisert 21.08.2020

Barnehage - Matematikk

Høyere ordens tenkning i barnehagen

Det overordnede målet i Enrico Pollarolos prosjekt er å empirisk undersøke rollen høyere ordens tenkning spiller i barnehagen i norsk og italiensk kontekst.

Enrico Pollarolo
Enrico Pollarolo. Foto: Jeanette Larsen.

Høy kvalitet i barnehagen er grunnlaget for god tidlig utvikling. Omsorg og utdanning av høy kvalitet kan støtte utviklingen av erfaringer for unge barn som legger til rette for utvikling av lingvistisk, kognitiv, sosial, emosjonell og motorisk kompetanse (Dweyer et al., 2000). Disse ferdighetene kan oppnås ved å utvikle og bruke høyere ordens tenkning, og forskere har understreket hvor viktig slik tenkning er for kritisk tenkning allerede i barnehagen (Clements et al., 2011; Tsamir et al., 2008;).

I dette prosjektet fokuserer Enrico Pollarolo på «høyere ordens tenkning» i forbindelse med matematikkutdanning, som man antar er et viktig verktøy for å stimulere barns ferdigheter. Enkelt forklart består høyere ordens tenkning av evnen til å overføre det man har lært til en annen situasjon, kritisk tenkning samt problemløsning. Høyere ordens tenkning hos barn kan derfor ses på som et slags «redskap» barnet bruker til å sette sammen det man har lært og overføre kunnskap og problemløsning til nye situasjoner.

Prosjektets overordnede mål er å empirisk undersøke rollen høyere ordens tenkning spiller i barnehagen i norsk og italiensk kontekst. Nærmere bestemt er målet å utforske virkningen av konkrete og systematiske matematiske aktiviteter på barns evne til å utvikle ferdigheter innen høyere ordens tenkning knyttet til ulike faktorer (geografisk plassering, kjønn og matematiske domener) og hvordan dette påvirker pedagogers holdninger og bars læring. Konteksten for denne empiriske studien er Norge og Italia, to land med forskjellige pedagogiske tradisjoner.

Publisert 12.06.2020

Barnehage - måle- og utviklingsverktøy for kvalitet

Evaluering av verktøy som vurderer prosesskvalitet i barnehagen

Cecilie Evertsen-Stanghelle har som hovedmål å undersøke hvordan barnehageansatte, barnehagemyndighetene og PPT opplever bruken av forskjellige måle- og utviklingsverktøyer og deres betydning for å sikre samspillskvalitet for de yngste i samfunnet.

Cecilie Evertsen-Stanghelle
Cecilie Evertsen-Stanghelle. Foto: Jeanette Larsen.

I dag går 91,8 % av alle barn i Norge i barnehage (SSB, 2019). God kvalitet i barnehagen vil kunne bidra med å fremme trivsel, læring og god psykisk helse, som på sikt vil virke forbyggende på psykiske helseutfordringer og utjevne sosiale forskjeller i et folkehelse perspektiv (Holte, 2016). God kvalitet i barnehagen vil gi grobunn for barns muligheter for utvikling av livsmestring og livsglede (Størksen, mfl, 2018).

I de siste tiår har forskning om sped- og småbarn gitt oss en forståelse omkring hvordan de tidlige erfaringer i hjemmet og i barnehagen påvirker hjernens utvikling og videre deres psykisk og fysisk helse (Schore, 2005; Shonkoff & Garner, 2012; Ursache & Noble, 2016). Barn er særlig lett påvirkelige de første leveårene (Bowlby & The Winnicott Clinic of, 2004; National Scientific Council on the Developing Child, 2007; Siegel, 2015) og barnehagekvalitet virker direkte inn på barns trivsel og utvikling.

I sitt doktorgradsarbeid har Cecilie Evertsen-Stanghelle som hovedmål å undersøke hvordan barnehageansatte, barnehagemyndighet og PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) opplever bruken av måle- og utviklingsverktøyene Sustained Shared Thinking Emotional Well-being (SSTEW; Siraj, Kingston, & Melhuish, 2015) og Classroom Assessment Scoring System (CLASS; La Paro, Hamre og Pianta, 2012). SSTEW og CLASS er designet for forskning og kan brukes til selv-evaluering og utvikling. Skalaene er utarbeidet på bakgrunn av teori og forskning som har vist seg å fremme barns emosjonelle og kognitive utvikling. Kartleggingsverktøyene bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god prosesskvalitet i barnehagen. Det vil bli undersøkt om tema og innhold i SSTEW og CLASS er forenelige med hva Rammeplanens innhold og oppgaver (2017) vektlegger som grunnleggende verdier i den norske barnehage. Prosjektet søker innsikt i erfaringer og opplevelser blant de som har prøvd ut CLASS og SSTEW i norsk kontekst, og om deres forståelse av CLASS og SSTEW er forenelig med vår nordiske forståelse av barndom og barndommens egenverdi.

Publisert 09.12.2019

Skole - videoobservasjon av lærere

VITE – Videobased Improvement for TEachers

Hovedmålet for Ella Bjerga Pettersens forskningsprosjekt er å utvikle og pilotere et tiltak for kontinuerlig profesjonell utvikling for lærere.

Ella Bjerga Pettersen
Ella Bjerga Pettersen. Foto: Jeanette Larsen.

Forskning på effektive lærerutviklingsprogram er kommet på etterskudd, på tross av interesse i å oppnå fordelene av vedvarende og intensive lærerutviklingsprogram versus mer tradisjonelle, enslige workshops. Lærere som deltar inngår i et samarbeid i en en-til-en relasjon med en ansatt fra Læringsmiljøsenteret med særlig ekspertise innen klasseromsinteraksjon. Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket som er et teori- og forskningsforankret observasjonsverktøy utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. Ettersom tilbudet tar utgangspunkt i lærerens egen praksis, varer over et skoleår og benytter et forskingsforankret og valid rammeverk, er det grunn til å anta at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene, og i neste omgang økt faglig og sosial læringsutbytte. Dette vil forskningen i prosjektet undersøke.  

Doktorgradsprosjektet har et eksperimentelt design, der datautvalget vil bygge på spørreskjema til elever og lærere, samt systematisk videoobservasjon i klasserommet. Det samlede utvalget omfatter én gruppe lærere som en intervensjonsgruppe, én gruppe lærere som kontrollgruppe, og tilhørende klasser de underviser. Elevene svarer på elektronisk spørreskjema som måler situasjonsbetinget engasjement, i slutten av hver time det filmes i klasserommet. Lærerne svarer på et elektronisk spørreskjema som omhandler spørsmål om egen klasseledelse, stress, arbeidssituasjon m.m. Videoobservasjonene skåres ved hjelp av Classroom Assessment Scoring System, secondary versjonen (CLASS-S; Pianta, Hamre, & Mintz, 2012).

Publisert 07.09.2018

PPT - spesialundervisning

Systemarbeid i PP-tjenesten

Formålet med doktorgradsarbeidet til Joachim Kolnes er å synliggjøre en ny kunnskapsbasert måte å gjennomføre PP-tjenestens systemrettede sakkyndighetsarbeid på som bygger på en målsetting om inkluderende spesialundervisning.

Joachim Kolnes. Foto: privat.

Systemarbeid er blitt et sentralt begrep i så vel politikk som i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PP-tjenesten) sin bevissthet omkring egen kompetanse og arbeidsmåter. Problemet som adresseres i dette doktorgradsprosjektet er det sterke individfokuset som fortsatt ser ut til å prege PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid og hvordan dette begrenser PP-tjenestens bidrag til utvikling av gode læringsmiljøer for elever med særlige behov i skolen.

Systemarbeid forstås i denne studien som en integrert del av sakkyndighetsarbeidet og legger således innhold i begrepet “systemrettet sakkyndighetsarbeid”. Det finnes i dag ingen felles retningslinjer, planer, føringer eller felles forståelse for hvordan PP-rådgivere skal utøve en rådgiverrolle med utgangspunkt i denne helhetlige forståelsen av mandatet i opplæringsloven. Denne studien vil forsøke å svare på dette kunnskapsbehovet ved å undersøke følgende problemstilling:

Hvordan kan systemperspektivet ivaretas i PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid?

Teori om implementering vil sammen med et økologisk perspektiv på PP-tjenestens hjelpearbeid i skolen representere det teoretiske rammeverket. Studien vil ha en eksplorerende design og benytte både kvalitative forskningsintervju og Q-metodologi. Studien har en tredelt oppbygging:

Resultater fra studiens del 1 gir empirisk begrunnelse for utvikling av en teoretisk intervensjonsmodell i studiens del 2. Resultater fra utprøving av den teoretiske intervensjonsmodellen i studiens del 2, legges så til grunn for et implementeringsforsøk i studiens del 3.

Joachim Kolnes er ansatt ved PP-tjenester i Porsgrunn kommune, og tar en offentlig sektor-ph.d. Gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen kan offentlige virksomheter søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad. Doktorgraden skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde. Doktorgradskandidaten må være knyttet til en utdanningsinstitusjon. Kolnes er tilknyttet Universitetet i Stavanger, og veilederne hans er ansatt ved Læringsmiljøsenteret. 

Publisert 07.11.2017

Skole - oppfølging etter mobbing

Skolens oppfølging etter mobbing

Hovedformålet med forskningsprosjektet til Mari Markussen Lunder er å se på hvordan skolen kan følge opp på en god måte når barn og unge har blitt utsatt for mobbing.

Mari Markussen Lunder
Mari Markussen Lunder. Foto: Jeanette Larsen.

Bakgrunnen for prosjektet er forskning som viser at de som har vært utsatt for mobbing står i fare for å utvikle alvorlige senskader som følge av mobbingen, samtidig som det mangler systematikk i oppfølgingsarbeidet. Det er manglende forskning på området og det er behov for mer kunnskap.

Prosjektet vil utforske opplevd behov basert på erfaringer fra unge voksne som har opplevd mobbing, samt lærere og støttespillere på tre ungdomsskoler i Norge. Formålet er å identifisere oppfatninger om sentrale komponenter i oppfølgingsarbeid for de som har blitt mobbet og hvordan oppfølgingsarbeidet kan organiseres. Doktorgradprosjektet omhandler et forskningsfelt som er lite utviklet både teoretisk og empirisk og vil derfor være mer teorigenererende enn teoritestende. Det teoretiske utgangspunktet vil ta i bruk elementer fra teori om stress og mestring, blant annet sosial støtte som mestringsressurs, og elementer fra teori om klasseledelse med vekt på tilnærminger til hvordan gode relasjoner mellom lærer / elev og elev / elev kan skapes.

Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Data vil samles inn via individuelle intervju og fokusgruppeintervju. Utvalget i studien består av unge voksne som har blitt utsatt for mobbing, lærere og ressurspersoner på / tilknyttet ungdomsskoler i Norge.

Funn fra prosjektet vil kunne gi viktig kunnskap om oppfølging av de som har blitt utsatt for mobbing og stimulere til mer forskning.

Publisert 18.09.2017

VGS - elever med innvandrerbakgrunn

Det flerkulturelle klasserommet – elever med innvandrerbakgrunn i videregående skole

Formålet med doktorgradsprosjektet til Charlotte H. Hancock er å studere forhold i læringsmiljøet som kan ha betydning for skolefaglig mestring og tilhørighet hos elever med innvandrer- eller fluktbakgrunn.

Charlotte Hancock
Charlotte Hancock. Foto: Jeanette Larsen.

Tematikken er aktuell med tanke på frafall, psykisk helse og inklusjon. Prosjektet har et kvalitativt forskningsdesign hvor både elever og lærere skal få anledning til å dele sine erfaringer. Utvalget vil bestå av elever og lærere i videregående skole. Det er gjennomført lite kvalitativ forskning på denne elevgruppens skolefaglige opplevelse av mestring og tilhørighet.

Det teoretiske rammeverket vil bestå av forskning og teori på samspillet mellom sosial støtte, tilhørighet og skolefaglig mestring. Utgangspunktet er tilhørighet (school belonging) med støtte i nyere forskning om akademisk kompetanse i nært tilknytning til skolefaglig mestring (særlig academic/emotional engagement). Opplevelse av tilhørighet er relatert til en rekke positive akademiske og psykologiske faktorer som selvbilde, sosiale ferdigheter, motivasjon og skoleprestasjoner. Tilhørighet er videre relatert til reduksjon av depresjon, stress og sosial avvisning (Kia-Keating og Ellis, 2007; Allen og Bowles, 2012; Osterman, 2000). En nyere studie av Ming mfl. (2012) viste at lærere i flerkulturelle klasserom som støttet elevene sine, bidrog til skolefaglig utvikling og bedre skoleprestasjoner. Dette funnet kan ses i sammenheng med tidligere forskning om at lærere som støtter elever, hjelper dem med å utvikle sine faglige ressurser (Osterman, 2000).

Læringsmiljøsenteret har startet arbeidet med å utvikle et tiltak for å fremme inkludering og tilhørighet for elever med innvandrer- eller fluktbakgrunn. Som en del av dette arbeidet, er det planlagt å prøve ut Fuelbox Nye medborgere ved to videregående skoler. Nye medborgere er et samtaleverktøy tilpasset for bruk i språkkaféer eller samtalegrupper. Det er tidligere ikke prøvd ut i skolen. Gjennom ni uker skal lærere bruke samtaleverktøyet som en del av programfaget Kommunikasjon og samhandling på helse- og oppvektstfag i VG1-klasser. Utvikling av et fremtidig tiltak kan skje parallelt med denne piloteringen for å sikre deltakelse og medvirkning fra elever og lærere.

Publisert 18.09.2017

Kontaktinfo - stipendiatar

Forsker
51831128
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51833709
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51831750
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Stipendiat
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
51831332
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat
51831330
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51831456
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51831789
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning