Hopp til hovedinnhold

INTERACT – kvalitet i klasseromsinteraksjoner

Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærerer i arbeidet med å styrke kvaliteten av interaksjonar i klasserommet for igjen å øke elevenes engasjement og læring.

Publisert: Endret:
Fakta
Samarbeidspartnere

Møre og Romsdal fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

2021-2025

Logg inn i ressursbanken

For lærere i tiltaksgruppen i INTERACT

Aktuelt om INTERACT

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Hva er INTERACT?

Forskningsprosjektet INTERACT handler om samhandlingen mellom lærer og elev.

Emosjonell støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte er tre sentrale kompetanseområder og omdreiningspunkt for forskningsprosjektet. Foto: Getty Images.

Målet er å utvikle og evaluere et nettbasert kompetanseutviklingstiltak for lærere som kan bidra til å styrke lærer-elevinteraksjonen i videregående opplæring, enten det handler om situasjoner i tradisjonelle klasserom eller andre typer undervisningsrom. INTERACT skal bidra til å øke elevenes engasjement i læringsaktivitetene.

Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) samarbeider om forskningsprosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet.   

I INTERACT får lærere muligheten til å videreutvikle kunnskap innenfor lærer-elev-interaksjoner som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene. Utviklingsprosessen strekker seg over ett skoleår, der læreren med to-tre ukers mellomrom gjør videoopptak fra undervisningssituasjoner, har dialog med coachen og legger planer for videre arbeid i eget klasserom.

Opplegget strekker seg over ett skoleår og innebærer videobaserte profesjonelle samtaler mellom lærer og coach, workshops, webinar og nettressurser. 

Les mer:

Emosjonell støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte er tre sentrale kompetanseområder og omdreiningspunkt for forskningsprosjektet. Alle kompetanseområdene i INTERACT har det til felles at de er valgt med utgangpunkt i uttrykte behov fra lærere i videregående opplæring, samt internasjonal forsking om lærer-elevinteraksjoner og elevengasjement. Særlig vekt er lagt på delen som omhandler læringsstøtte. Læringsstøtte er tett knyttet til kjerneområder i læreplanene, for eksempel dypere læring, problemløsning og metakognisjon. Refleksjon, diskusjon og planlegging av hvordan disse nye områdene i læreplanen kan omsettes til praksis i eget klasserom vil bli særlig vektlagt.  

Målet med intervensjonen er å øke læreres bevissthet og kompetanse om hvordan skolen kan styrke elevenes engasjement om læringsaktivitetene. Deltakelse tar sikte på å gi lærere verktøy for å støtte opp om engasjement hos elevene, og angår både sosial og faglig læring.    

INTERACT har fått 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å utvikle intervensjonen, gi 100 lærere tilbud om dialoger med en coach, og videre gi 15 coacher opplæring i intervensjonen, samt forske på virkningen av intervensjonen. 

En kort innføring i intervensjonen i forskningsprosjektet INTERACT.

Hvem kan delta i INTERACT?

Alle skoler med videregående opplæring i Møre og Romsdal fylke og Rogaland fylke er i utgangspunktet invitert til å delta i INTERACT.

10 videregående skoler kan delta. Foto: iStock.

Av praktiske grunner knyttet til gjennomføringen av datainnsamling er det ønskelig at totalt ca. 10 skoler deltar.

For å kunne melde seg på forutsettes følgende:  

Skoler 

  • Legge til rette for at den enkelte lærer kan delta ved å frigjøre nødvendig tid. For lærere i tiltaksgruppen innebærer det 35-40 timer i løpet av året til deltagelse i kompetanseutviklingen og gjennomføring av undersøkelser. For lærere som deltar i sammenligningsgruppen innebærer det 10 timer.  
  • For hver lærer som deltar, må skolen delta med en klasse eller gruppe (heretter klasse) som vedkommende lærer underviser hele året. Det skal være like mange lærere/klasser i tiltaks- og sammenligningsgruppen fra hver skole. Tiltaks- og sammenligningsgruppene skal (i par) være så like som mulig. Det innebærer for eksempel at det deltar like mange lærere fra studiespesialisering i tiltaksgruppen og sammenligningsgruppen. Deltar det en klasse i tiltaksgruppen fra bygg – og anleggsteknikk bør det tilstrebes at en fra samme studieprogram deltar i sammenligningsgruppen.  
  • Det skal være like mange klasser som lærere som deltar. Det vil si at en og samme klasse ikke kan delta med flere lærere. Det vil forstyrre måling av effekten dersom noen elever får «dobbel» dose ved å delta sammen med mer enn en lærer. En klasse kan heller ikke delta med én lærer i tiltaksgruppen og én i sammenligningsgruppen ettersom de da mottar intervensjonen samtidig som de er i sammenligningsgruppen.  
  • Skolen skal bidra til at INTERACT materiell og modeller ikke blir delt med lærere og klasser i INTERACT som er med i sammenligningsgruppen eller med andre utenfor tiltaksgruppen. Dette er viktig for å sikre at vi kan undersøke effektene av tiltaket. Når dokumentasjonen av tiltaket er gjennomført våren 2024, vil kunnskapen fra studien, inklusiv materiell og modeller bli gjort tilgjengelig.  Sammenligningsgruppen får tilbud om å delta i tiltaket skoleåret 2024-2025.  

Lærere 

  • Læreren skal fortrinnsvis undervise på vg1 eller vg2, ettersom elevene også skal svare på spørreskjema ett år etter intervensjonen er avsluttet. Lærerne må også kunne: delta i syv nettbaserte dialoger med coach og ha tid til å forberede disse, delta i digitale samlinger fire ganger i løpet av året, og benytte nettressursene, dersom lærerne blir trukket i tiltaksgruppen. Lærere som deltar kan være kontaktlærer for klassen, eller en annen lærer som har klassen.  Lærere som deltar i INTERACT må få avsatt tid til deltagelse i sin arbeidsplan. 
  • Lærere som deltar i tiltaksgruppen må forplikte seg til å ikke dele materiell og modeller fra INTERACT med lærere/klasser i sammenligningsgruppen eller andre utenfor tiltaksgruppen. Dette er viktig for å kunne undersøke effektene av INTERACT.  

Administrativ støtte 

Skolen skal ha en person som har fleksibilitet til å kunne støtte og bistå lærerne i forbindelse med i  

  • rekruttering av elever 
  • gjennomføring av datainnsamling i form av videoopptak 
  • spørreskjema 
  • tilrettelegging for intervju og liknende i prosjektet.  

Skolene får en kompensasjon for dette merarbeidet avhengig av hvor mange lærere ved skolen som deltar. Denne personen vil få opplæring og støtte fra Læringsmiljøsenteret og prosjektleder i fylkeskommunen (se under).  

Fylkeskommunens rolle 

Hver av fylkeskommunen har en INTERACT-prosjektleder i fylkeskommunens skoleadministrasjon som har ansvar for å støtte opp om og koordinere skolenes deltakelse i INTERACT. Skolens person med ansvar for administrativ støtte vil samarbeide med fylkets INTERACT-prosjektleder og INTERACTs forskingsadministrativt ansvarlige ved Læringsmiljøsenteret.  

Fakta
100 lærarar

Skuleåra 2022-2025 vert 100 lærarar og ei klasse/gruppe dei underviser (ca. 2000 elevar) invitert til å delta i Interact.

Fakta
Randomisert kontrollert forsøk

Intervensjonen vert evaluert gjennom eit randomisert kontrollert forsøk der 50 lærarar og deira klasser/grupper gjennomfører intervensjonen, medan dei resterande 50 lærarane/klassene er ei samanlikningsgruppe som gjennomfører undervisning som vanleg.

Forskarar og medarbeidarar i forskningsprosjektet

Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Postdoktor
51833698
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Postdoktor
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
51832971
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Stipendiat
51831789
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rådgiver
51834529
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Marja-Kristiina Lerkkanen
University of Jyväskylä
Elise Breivik
Rogaland fylkeskommune
Hilde Meringdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Pam Sammons
Professor II
University of Oxford
Kirsti Klette
Professor II
Teaching Learning VideoLab, Oslo
Professor
51832916
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Eija Pakarinen
University of Jyväskylä
Tuomo Virtanen
University of Jyväskylä
Bridget Hamre
Professor II
Teachstone, Charlottesville, VA, USA
Rådgiver
51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Stavanger