Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

ved Universitetet i Stavanger

Studietilbod

Fakultetet har ei stor, samansett studieportefølje med lærarutdanningar på alle nivå frå barnehage til vidaregåande skule, idrettsstudiar og utdanningar innan spesialpedagogikk, språk, religion, historie, drama og kunst og handverk, fleire gradsprogram i humanistiske fag, eit breitt tilbod av vidareutdanningaer og eiga forskarutdanning. Vi er opptekne av at studentane som går ut frå oss skal vere godt trente i kritisk og analytisk tenking, ha evne til etisk refleksjon og vere bevisste på behovet for kontinuerleg læring og profesjonsfagleg utvikling. Vi utdannar lærarar og vi vidareutdannar dei som allereie er i jobb i skule og barnehage.

Studiestart 2022

Alt du treng vite om oppstarten

Bli student

Alle ordinære program

Etter- og vidareutdanning

for barnehagelærarar og lærarar i skulen

Forskarutdanning

Ph.d.-program

Sentra ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

På fakultetet har vi fire forsknings- og kompetansesenter. Med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Lesesenteret, Filiorum – senter for barnehageforsking og Kunnskapssenter for utdanning er vi eit nasjonalt nav innan utdanningsforsking. Ved å trekke på forskingsmiljøa ved fakultetet styrkar vi utdanningane og gjennom det studentane.

KSU

Kunnskapssenter for utdanning

FILIORUM

Senter for barnehageforsking

Forsking

UiS er del i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims), ei langsiktig satsing som skal styrke den spesialpedagogiske forskninga i Noreg. Det tette samarbeidet med praksisfeltet speglar seg i sterk relevans for utdanningsforsking frå UiS. Fakultetet driv omfattande forskarutdanning, og har eit ph.d.-program i utdanningsvitskap og humaniora. For tida har vi omlag hundre kandidatar fordelt på programområda våre. Vi har også offentleg ph.d., i samarbeid med Stavanger kommune. Nasjonal forskarskule for miljøhumaniora (NoRS-EH) blir leia av forskingssenteret Greenhouse, og forskarskulen vart etablert i 2019. Vidare er fakultetet partnar i følgjande forskarskular: NAFOL (Nasjonal forskarskule i lærarutdanning), PROFRES (PROFessional RESearch), WNGER II (Western Norway Graduate School Educational Research) og TLBR (tekst, lyd, bild og rom). Fakultetet er heim til eit omfattande forskingsmiljø innanfor utdanningsvitskaplege og humanistiske fag. Forskinga er samla innan ni programområde som jobbar på tvers av dei organisatoriske skillelinene ved fakultetet:

Programområder

Utvikle undervisningspraksis

Betre og meir praksisnær grunnskulelærarutdanning

Demokrati og medborgarskap

Tverrfaglege tilnærmingar og kritiske perspektiv

Klasseleiing

Forsking på kva som er effektiv og god klasseleiing

The Greenhouse

Her dyrkes miljøhumanistisk forsking ut frå ein rekke fagkretser

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Korleis nytte digitale tekster i barnehagens språkarbeid?

Korleis nytter vi historia?

Målet for forskarane i Future Pasts Group er å styrke historisk bevissthet

Språklege identitetar

Korleis kjem sosiale, kulturelle og geografiske identitetar til uttrykk gjennom språk?

Transforming Education

Towards a sustainable future

Kompetanseutvikling i samarbeid og partnarskap med skuler og barnehagar

Desentralisert kompetanseordning (DEKOMP) for utdanningssektor, regional kompetanseordning (REKOMP) for barnehagesektor, og kompetanseløftet for spesial pedagogikk og inkluderande opplæring beskriv og legg føringar for eit utvida og varig partnarskap mellom fakultetet vårt og samarbeidspartnarane våre. Fakultetet har samarbeidsavtalar med utdannings-/barnehageregionar i søre del av Rogaland, og alle vidaregåande skular i Rogaland er inkludert i samarbeidsavtale med Fylkeskommunen. Fakultetet vårt er aktive i styringsgrupper, arbeidsutval, samarbeidsforum leia av Statsforvaltaren, og i det praktiske arbeidet med skular og barnehagar. Ei viktig sak for fakultetet sitt samfunnsoppdrag er moglegheita som ligg i dette arbeidet knytt til gagn for våre utdanningar. Arbeidet med ordningane står som ein av fleire sentrale føresetnader for eit kontinuerleg arbeid med kvalitet i lærarutdanningane våre. Fakultetet for utdanningsvitskap og humaniora har etablert utvidet partnarskap med utvalgte Universitetsskoler og Universitetsbarnehager i regionen med et mål om å styrke praksisopplæring og FoU-basert profesjonsutvikling i lærerutdanningene. I dette samarbeidet settes teori og praksis i et samspill.

Universitetsskuler og -barnehagar

Partnarskap med utvalde skuler og barnehagar i regionen

DEKOM og REKOM

Kompetanseutvikling i samarbeid med skuler og barnehagar

Fakultetsleiing

Fakultetet er med sine 3100 studentar og 410 ansatte det største ved UiS. Det blir leia av dekan Odd Magne Bakke og fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo. Brita Strand Rangnes er prodekan for utdanning og Kjersti B. Tharaldsen for forsking. Kåre Andreas Folkvord er leiar for samarbeid med utdanningssektoren. Institutt- og senterleiarar inngår i leiargruppa.

Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsdirektør
51833278
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Førstelektor
51831554
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Leder for samarbeid med utdanningssektor
51833277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Fakultetsstyre

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet. Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det, samt definere område for satsingar innan forsking og samfunnskontakt.

Styret 2021-2025

Leiar: Jørn Pedersen (Stavanger kommune)
Nestleiar: Hilde Inntjore (Universitetet i Agder)
Vitskapleg tilsette: Frode Skarstein, June Junge, Klaus Johan Myrvoll, Briten Russdal-Hamre
Teknisk/administrativt tilsette: Kjersti Gjedrem

Aktuelt frå fakultetet

The Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) is launched!

Check our Call for papers and get in touch. We look forward to your contribution!

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Bli med på webinaret “Making teaching attractive”

Hvorfor er det slik at færre vil bli lærere i noen land, men ikke i alle land? Hva er hovedforskjellene, og hvilke mulig...

Join us for a webinar on “Making teaching attractive”

Why do fewer people want to become teachers in some countries, but not in all countries? What are some of the main diffe...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...

Evaluering av lektorutdanningene offentliggjort i dag

Rapporten fra arbeidet med å evaluere lektorutdanningen for trinn 8-13 er lagt fram. NOKUT-komiteen peker på fire område...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Ling Guo er KSUs nye postdoktor

Skal jobbe med systematiske kunnskapsoversikter innen spesialpedagogikk de neste to årene.

Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-f...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

SpedAims-prosjektet presentert på konferanse i Belgia

Serap Keles, førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU), la fram protokollen til den systematiske kunnskap...

FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling

Barnehagen har de siste årene stått ovenfor en rekke nye reformer og endringer, og det stilles i dagens samfunn høye kra...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

Turnus-tenesta slit på annankvar lege - forsking seier meditasjon kan hjelpa stressa medisinstudentar

Éin av to legar seier dei har fått dårlegare psykisk helse i løpet av turnusperioden. Kortvarige og individfokuserte min...

Flere vil ta master i barnehagevitenskap

Søkertallene til master i barnehagevitenskap ved UiS gikk opp med 44 prosent fra forrige gang, i sterk kontrast til ned...

Greenhouse-forelesninger om grønn omstilling

Høsten 2022, ønsker Universitetet i Stavanger tolv gjesteforskere og kunstnere fra hele verden velkommen til å samarbeid...

Barbara Maria Sageidet er ny professor

Ph.d. Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitet i Stavanger har fått kvalifikasjonso...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Frisk debatt om lærerrekruttering på Arendalsuka

Utgangspunktet var forskningsbasert, og selv om diskusjonen til tider hadde høy temperatur, klarte debattantene å kombin...

Marie Smith-Solbakken får pris for formidling om Kielland-ulykken

Professoren og oljehistorikeren har over tid vist stort engasjement og er blitt en profil i offentligheten. Hun har vært...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave setter søkelys på estetiske praksiser i barnehagen

Som barnehagelærer har det vært viktig for Elisabeth Pedrikke Johansen å bidra til å styrke de estetiske fagenes plass i...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Vant tredjeplass i 'Holbergprisen i skolen' med veileder fra UiS

Nylig ble Holbergprisen i skolen 2022 delt ut. På tredjeplass er Sverre Stalsberg, avgangselev ved St. Olav videregående...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

Europacupmester i håndball skriver master om garderobe-kultur

Sammen med håndballaget Nærbø vant UiS-student Lars Sigve Hamre Europacupen i helgen. Mot slutten av juni leverer han ma...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Tv-debatt: Er sommarferien for lang?

KSU-leiar Elaine Munthe stilte opp då TV2 ville ha eit forskingsblikk på om sommerferien for norske skuleelevar burde vo...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...