Hopp til hovedinnhold

Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i yrker innen helse- og velferdssektoren.

Publisert: Endret:
Fakta
Forskningsområde

Profesjonelle relasjoner

Forskere

20

Stipendiater

5

Prosjekter

10

Varighet

2019-2021

Våre forskningsprosjekt

Prosjektbeskrivelser finnes på våre engelske nettsider

Vi forsker på møter mellom brukere av helse- og velferdstjenester og profesjonsutøvere med vekt på de emosjonelle og relasjonelle aspektene ved disse møtene. I noen prosjekter vektlegges brukerens perspektiv, i andre fagpersonens perspektiv.

 Helse- og velferdsarbeid omtales ofte som relasjonsarbeid. Relasjonen blir betraktet som et viktig arbeidsredskap og relasjonsarbeideren bruker ‘seg selv’ og sin subjektivitet sammen med den profesjonelle kunnskapen i arbeidet. I vår forskergruppe har vi derfor et perspektiv som legger vekt på hvem den profesjonelle relasjonsarbeideren er, dennes identitet/subjektivitet. Likeledes er forskergruppen opptatt av hvordan nasjonale og internasjonale velferdspolitiske føringer, institusjonelle prosedyrer og strukturer, og ny teknologi kan påvirke måtene fagpersoner går inn i og opprettholder omsorgsfulle, og helsefremmende profesjonelle relasjoner. Vårt perspektiv på relasjonelt arbeid og profesjonell utvikling krever med andre ord en forståelse av sammenhengen mellom intrapersonlige og mellommenneskelige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. En slik forståelse finner vi i den psyko-sosiale tilnærmingen. I dette perspektivet overskrides en dualistisk tenkning der en enten studerer individet eller samfunnet. Oppmerksomheten rettes i stedet mot dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonsarbeidet.

Omsorgsetikk er et sentralt aspekt ved all utvikling av kunnskap relatert til profesjonelle relasjoner og er dermed et gjennomgående tema i vår forskning. Gjennom omsorgsetikk understrekes det hvordan det personlige og det profesjonelle møtes i relasjonsarbeidet.

Kvinner representerer ofte majoriteten innenfor velferdsyrkene. Forskningen tar derfor også opp forhold relatert til kjønn, identitet og kultur.

Aktuelt

Forskere

Professor
51834179
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Pensjonert førsteamanuensis
51833517
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Timelønnet universitetslektor
51831261
Det helsevitenskapelige fakultet
Professor
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51831543
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor
51834173
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førstelektor
51831338
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
førsteamanuensis II
51834134
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis II
51834290
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Ekstern førsteamanuensis
51834266
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Postdoktor i profesjonelle relasjoner
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Professor II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Fagutviklingssykepleier / PhD
Stavanger universitetssjukehus
Førsteamanuensis
Universitetet i Agder

Stipendiater

Stipendiat
51831136
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Stipendiat
51832727
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Stipendiat
51832861
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor
51831140
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
ekstern/u lønn
51833409
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk