Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i yrker innen helse- og velferdssektoren.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Forskningsområde

Profesjonelle relasjoner

Forskere

20

Stipendiater

5

Prosjekter

10

Varighet

2022-2024

Om forskergruppen

Vi forsker på møter mellom brukere av helse- og velferdstjenester og profesjonsutøvere med vekt på de emosjonelle og relasjonelle aspektene ved disse møtene. I noen prosjekter vektlegges brukerens perspektiv, i andre fagpersonens perspektiv.

Helse- og velferdsarbeid omtales ofte som relasjonsarbeid. Relasjonen blir betraktet som et viktig arbeidsredskap og relasjonsarbeideren bruker ‘seg selv’ og sin subjektivitet sammen med den profesjonelle kunnskapen i arbeidet. I vår forskergruppe har vi derfor et perspektiv som legger vekt på hvem den profesjonelle relasjonsarbeideren er, dennes identitet/subjektivitet.

Likeledes er forskergruppen opptatt av hvordan nasjonale og internasjonale velferdspolitiske føringer, institusjonelle prosedyrer og strukturer, og ny teknologi kan påvirke måtene fagpersoner går inn i og opprettholder omsorgsfulle, og helsefremmende profesjonelle relasjoner.

Vårt perspektiv på relasjonelt arbeid og profesjonell utvikling krever med andre ord en forståelse av sammenhengen mellom intrapersonlige og mellommenneskelige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. En slik forståelse finner vi i den psyko-sosiale tilnærmingen. I dette perspektivet overskrides en dualistisk tenkning der en enten studerer individet eller samfunnet. Oppmerksomheten rettes i stedet mot dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonsarbeidet.

Omsorgsetikk er et sentralt aspekt ved all utvikling av kunnskap relatert til profesjonelle relasjoner og er dermed et gjennomgående tema i vår forskning. Gjennom omsorgsetikk understrekes det hvordan det personlige og det profesjonelle møtes i relasjonsarbeidet. Kvinner representerer ofte majoriteten innenfor velferdsyrkene. Forskningen tar derfor også opp forhold relatert til kjønn, identitet og kultur.

Aktuelt

Nyheter fra Caring Futures

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Forskere

Professor i sykepleierfag
51834179
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor i humanistisk helseforskning og psykososiale studier
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning
51831543
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor i sykepleiefag
51834173
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor II i sykepleievitenskap
51834134
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis II i etikk og livssyn
51834290
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Ekstern tilknyttet UiS
51831338
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Postdoktor i profesjonelle relasjoner
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor i bibelvitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Pensjonistavlønning - vitenskapelig
51834266
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
Universitetet i Agder
Universitetslektor i jordmorfag
Universitetet i Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor i jordmorfag
51832020
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Fagutviklingssykepleier / PhD
Stavanger universitetssjukehus
Professor i omsorgsvitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Postdoktor i profesjonelle relasjoner knyttet til medisinsk satsning
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Stipendiater

Stipendiat i omsorg og etikk knyttet til erfart kreftsykdom
51831136
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis i helsesykepleie
51832727
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Stipendiat i helsefag
51832861
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor i helsevitenskap
51831140
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk