Helsesykepleie - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-HELSØS

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i helsesykepleie

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Master i helsesykepleie tar utgangspunkt og tilfredsstiller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet, ikrafttredelse 01.07.21 (90 / 120 studiepoeng). Master i Helsesykepleie er et deltidsstudie som er samlingsbasert. Engelsk tittel er Master in Public Health Nursing.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om forebyggende helsearbeid, i historisk og nåtidig perspektiv
 • har inngående kunnskap om aktuelle områder og utfordringer for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid knyttet til barn og unge
 • har inngående innsikt i et selvvalgt, avgrenset tema innen helsesykepleiefaget
 • har god kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har god kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk.

Ferdigheter

 • kan analysere problemstillinger knyttet til forebyggende helsearbeid overfor barn, unge og familier
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen helsesykepleie
 • kan utøve faglig forsvarlig helsesykepleie
 • kan samarbeide med andre yrkesgrupper om praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldene forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid til barn, unge og deres familier på en ansvarlig, selvstendig og kompetent måte, også på nye områder og i uforutsette situasjoner
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister innen helsetjenesten og til allmenheten
 • kan synliggjøre, initiere og gjennomføre fagutviklings- og forskningsoppgaver innen forebyggende helsearbeid, herunder nytenkning og innovasjonsprosesser.

Fagplan

Satsingen på forebyggende helsearbeid, det vil si helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, er sentral i regjeringens helsepolitikk (Meld.St. 26. (2014-2015)). Styrking av kompetanse når det gjelder folkehelsearbeid er en viktig strategi i denne satsingen. Dette omfatter både økt satsing på stillinger for helsesykepleiere, bl.a. i kommunehelsetjenesten og økt kompetanse innenfor fagfeltet (St.meld. 27 (2000-2001); NOU 2008:3; Meld.St. 13 (2011-2012); Meld.St. 34 (2012-2013)).

Å tilby Master i helsesykepleie imøtekommer regjeringens intensjoner og samfunnets behov for økt satsing på folkehelsearbeid, både når det gjelder utdanning av helsesykepleiere og kompetanseløft. Studiet er lagt opp slik at det er mulig å velge mellom et utdanningsløp som gir en mastergrad (120 sp), eller et avkortet studieløp der en avslutter etter oppnådd kompetanse som helsesykepleier (90 sp).

Master i helsesykepleie er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning i avansert sykepleie, der helse blir belyst ut fra et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spebarns-, småbarns- og ungdomstid. Studiet kvalifiserer for individ- og samfunnsrettet forebyggende helsearbeid for og med barn, unge og deres familier, samt til kvalitetsutvikling, forskningsarbeid og innovasjon i fagfeltet.

Fokus og oppgaver i det forebyggende helsearbeidet er uløselig knyttet til endringer i samfunnet. Dette innebærer at ansvar, oppgaver, metoder, fag og forskning er knyttet til det som til enhver tid er sentralt og viktig sett i et samfunnsperspektiv. Samtidig har helsesykepleie sitt grunnlag i sykepleiens omsorgsdimensjon. Dette er verdiforankring og tradisjoner som blir videreført og understreket gjennom studiet.

Studiet tilbys som deltidsstudium over 3 år og består av både teoretiske og kliniske studier. Det tilrettelegges for utvekslingsopphold i 4. semester.

Studiet tilfredsstiller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning (2021) og kvalifiserer for tilsetting i helsesykepleierstilling i kommunehelsetjenesten. Gjennom prosjektplan for masteroppgaven (10stp) og masteroppgaven (30 sp) vil studenten kunne fordype seg i et tema innen helsesykepleierens fagområder. Masterstudiet vil kvalifisere for å søke opptak til PhD-studier.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine ordninger for dette.

Studieplan og emner

 • Velg Master eller videreutdanning

  • Master

   • Obligatoriske emner

    • MHEMAS: Masteroppgave i helsesykepleie

     Tredje år, semester 5

     Masteroppgave i helsesykepleie (MHEMAS)

     Studiepoeng: 30

   • Valgemner (10 studiepoeng)

    • MHV261: Helseteknologi i klinisk praksis

     Tredje år, semester 5

     Helseteknologi i klinisk praksis (MHV261)

     Studiepoeng: 10

    • MHV264: Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Tredje år, semester 5

     Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV264)

     Studiepoeng: 10

    • MHV266: Profesjonsveiledning

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsveiledning (MHV266)

     Studiepoeng: 10

    • MID411: Fysisk aktivitet og helse

     Tredje år, semester 5

     Fysisk aktivitet og helse (MID411)

     Studiepoeng: 10

    • MRP210: Arbeidsliv og rus

     Tredje år, semester 5

     Arbeidsliv og rus (MRP210)

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske fag

  • MHE130: Helsesykepleiers arbeidsmetoder

   Andre år, semester 3

   Helsesykepleiers arbeidsmetoder (MHE130)

   Studiepoeng: 10

 • Velg Master eller videreutdanning

  • Master

   • Velg 4. semester utveksling eller ved UiS

    • Utveksling

    • Ved UiS

     • MHEP14: Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

      Andre år, semester 4

      Helsesykepleietjeneste - kliniske studier (MHEP14)

      Studiepoeng: 10

     • MHEPRO: Prosjektplan for masteroppgaven

      Andre år, semester 4

      Prosjektplan for masteroppgaven (MHEPRO)

      Studiepoeng: 10

   • Obligatoriske emner

    • MHEMAS: Masteroppgave i helsesykepleie

     Tredje år, semester 5

     Masteroppgave i helsesykepleie (MHEMAS)

     Studiepoeng: 30

   • Valgemner (10 studiepoeng)

    • MHV200: Helsefremming

     Tredje år, semester 5

     Helsefremming (MHV200)

     Studiepoeng: 10

    • MHV201: Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten

     Tredje år, semester 5

     Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten (MHV201)

     Studiepoeng: 10

    • MHV203: Health in Humanitarian Crisis

     Tredje år, semester 5

     Health in Humanitarian Crisis (MHV203)

     Studiepoeng: 10

    • MHV204: Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Tredje år, semester 5

     Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV204)

     Studiepoeng: 10

    • MHV205: Sikkerhetsundersøkelser i helse

     Tredje år, semester 5

     Sikkerhetsundersøkelser i helse (MHV205)

     Studiepoeng: 10

    • MHV206: Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier

     Tredje år, semester 5

     Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier (MHV206)

     Studiepoeng: 10

    • MHV266: Profesjonsveiledning

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsveiledning (MHV266)

     Studiepoeng: 10

    • MID411: Fysisk aktivitet og helse

     Tredje år, semester 5

     Fysisk aktivitet og helse (MID411)

     Studiepoeng: 10

  • Videreutdanning

   • Obligatorisk emne

    • MHEFOR: Fag- og profesjonsutvikling

     Andre år, semester 4

     Fag- og profesjonsutvikling (MHEFOR)

     Studiepoeng: 5

    • MHEP14: Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

     Andre år, semester 4

     Helsesykepleietjeneste - kliniske studier (MHEP14)

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske fag

  • MHE100: Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag

   Første år, semester 1

   Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag (MHE100)

   Studiepoeng: 10

  • MHE001: Samliv, seksualitet og prevensjon

   Første år, semester 1

   Samliv, seksualitet og prevensjon (MHE001)

   Studiepoeng: 0

  • MHE110: Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling

   Første år, semester 1

   Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling (MHE110)

   Studiepoeng: 10

  • MHE120: Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten

   Første år, semester 2

   Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten (MHE120)

   Studiepoeng: 10

  • MHE121: Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste

   Første år, semester 2

   Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste (MHE121)

   Studiepoeng: 10

  • MHE130: Kommunikasjon, relasjon og samhandling

   Andre år, semester 3

   Kommunikasjon, relasjon og samhandling (MHE130)

   Studiepoeng: 10

  • MHE131: Vitenskapsteori og forskningsmetode

   Andre år, semester 3

   Vitenskapsteori og forskningsmetode (MHE131)

   Studiepoeng: 10

  • MHEP40: Helsesykepleietjeneste - kliniskestudier

   Andre år, semester 4

   Helsesykepleietjeneste - kliniskestudier (MHEP40)

   Studiepoeng: 10

  • MHEPRO: Prosjektplan for masteroppgave

   Andre år, semester 4

   Prosjektplan for masteroppgave (MHEPRO)

   Studiepoeng: 10

  • MHE250: Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon

   Tredje år, semester 5

   Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon (MHE250)

   Studiepoeng: 10

 • Velg Master eller videreutdanning

  • Master

   • MHEMAS: Masteroppgave i helsesykepleie

    Tredje år, semester 5

    Masteroppgave i helsesykepleie (MHEMAS)

    Studiepoeng: 30

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det forebyggende helsearbeidet helsesykepleiere er en del av er tett knyttet til både store og små endringer i samfunnet vårt. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i andre samfunnsperspektiv som vil være både verdifullt og nyttig i arbeidet som helsesykepleier.

På master-programmet i helsesykepleie er det lagt til rette for utveksling i 4. semester. Du kan reise for et kortere opphold, dvs 8 ukers opphold i utlandet. I noen tilfeller vil utenlandsoppholdet være en blanding av klinisk praksis og prosjektarbeid. Utenlandsperioden varer f.o.m. 24. januar 2024 t.o.m. 15. mars 2024.

Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Utveksling

 • Alle land

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Madagaskar

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende) med karaktersnitt på minimum C i ECTS-skala, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i helsesykepleie.

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 5. februar

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 83 41 00 E-post: helsefag@uis.no