Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-OFFSYS

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Marin- og offshoreteknologi masterprogrammet er et to-årig MSc-program. Våre kandidater tilegner seg ferdigheter og kompetanse innen marin og offshoreteknologi gjennom teori og praktisk prosjektarbeid. Ferdige kandidater vil ha solid bakgrunn i matematikk og generelle ingeniørfag, og kunne anvende relevant kunnskap innen sine spesialiseringsområder.

Studentene våre lærer om design, drift og styring av marine strukturer og undervannsutstyr. Det tar opp moduler som dekker design- og analysemetoder og verktøy som brukes i prosjekterings-, produksjons- og vedlikeholdsfasen. Studentene blir også opplært til å anvende forskjellige designprogramvareverktøy som vanligvis brukes i bransjen.

Det er et høyt engasjement fra industrien i form av utstrakt samarbeid og gode nettverk. Studieprogrammet har adjunktprofessorer fra industrien og inkluderer bedriftsbesøk og praksismuligheter. Dette medfører at industrien kan vise studentene den nyeste teknologiske utviklingen og den beste praksisen samt innsyn i alle myndighetskravene.

Våre kandidater har spesialisert kunnskap innen systemer og drift relatert til marin- og offshoreteknologi, undervannsproduksjon, havbruk, offshore fornybar energi og fjordkryssinger. Våre kandidater er godt rustet til å delta i utviklingen av ny teknologi, metoder og  god praksis for marin-, offshore- og undervannsnæringer. De vil også være etterspurt og ha mange attraktive jobbmuligheter i flere høyteknologiske bransjer.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Masterprogrammet består av i alt 120 sp og er satt sammen av 25 sp grunnlagsfag (G) som konsoliderer og viderefører det matematiske og vitenskapelige grunnlaget fra bachelorprogrammet. Av 55 sp er 25 sp kjernefag (K) og 30 sp spesialiseringssemner (S) som gir studentene en bred og felles plattform for marin- og offshoreteknologi, samt supplerende og utvidede fag fra bachelorprogrammet. De øvrige 40 sp består av 10 sp valgbare emner (V) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M). 

3. semesteret er lagt til rette for utveksling. 3. semesteret består av 25 sp spesialiseringsemner og 5 sp valgemner. Ved utveksling kan disse 30 sp erstattes av andre emner som må godkjennes før utreise.

Fakultetet vil tilby en liste over anbefalte valgbare emner. Studentene må selv kontrollere at de har de nødvendige grunnkunnskaper til å kunne gjennomføre disse kursene. Andre valgbare emner må godkjennes av fakultetet, men studentene vil ha en betydelig frihet til å sette sammen sine egne kombinasjoner ut fra personlige interesser og egenskaper. 

Masteroppgaven må enten utarbeides på fakultetet eller i samarbeid med industrien. Instituttet har gode kontakter med offshoreselskaper i regionen. For å bli tildelt et tema for en masteroppgave, må det vises tilfredsstillende progresjon slik det er angitt i Regler for bachelor - og masteroppgaven.

Marin- og offshoreteknologi fokuserer på systemer og operasjoner i offshore feltutviklinger. Programmet kombinerer generelle mekaniske og konstruksjonstekniske fag innen marin og offshoreteknologi. Også kunnskap om systemer og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold dekkes.

UiS har som mål å tilby alle emner som planlagt underlagt tilgjengeligheten av undervisningsressurser og tilstrekkelig studentopptak. I tillegg oppdateres innholdet og omfanget av alle emnene kontinuerlig til å omfatte ny teknologisk utvikling og industrielle trender.

Emnene består av forelesninger, prosjektoppgaver, øvelser og laboratoriearbeid. Kursbeskrivelsene gir ytterligere informasjon om:

 • Kursplan
 • Kursmateriell og øvelser
 • Løpende vurdering
 • Eksamener

Læringsutbytte

Læringsutbytte 

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i marin- og offshoreteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har spesialisert innsikt i systemer og operasjoner ved å kombinere maskin- og konstruksjonstekniske fag og marin teknologi.

K2: Kandidaten har grundig kunnskap om sikkerhet og miljøaspekter knyttet til hans/hennes fagområde, og vet hvordan denne kunnskapen skal implementeres i hans/hennes faglige arbeid ved å utvikle tekniske løsninger som er til det beste for samfunnet og den enkelte.

K3: Kandidaten kan bruke kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

K4: Kandidaten kan analysere akademiske problemstillinger på bakgrunn av fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet.

K5: Kandidaten har kunnskap om generelle etiske aspekter i ingeniørfaget

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere og bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder til forskning og akademisk arbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utforme akademiske argumenter. Kandidaten kan identifisere det aller siste innenfor teknologien samt relevante nasjonale og internasjonale standarder innenfor relevante disipliner. 

F4: Kandidaten kan utføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske problemstillinger og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av ny teknologi, nye metoder og prinsipper for marin-, offshore- og undervannsnæringer.

G2: Kandidaten kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, og kunnskapen er også relevant for marin-, offshore- og undervannsprosjekter generelt.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det akademiske feltets språk og terminologi.

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten.

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Fagplan

Hva kan du bli?

​​Masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved UiS forbereder sine kandidater på helhetlig vis til karrierer innen alle aktiviteter innen marine, offshore og undervannsnæringer. Utviklingen og leveransen av marine, offshore og undervannsutstyr og tjenester er i dag Norges nest største næring etter salg av olje og gass. Det er mer enn 1 250 selskaper som leverer varer og tjenester for alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer flytende offshore-strukturer, boreriggutstyr, utstyr for verftsindustrien, avanserte offshore forsynings- og servicefartøy samt undervannsteknologi. Norske selskaper er sentrale industrielle aktører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologier. Offshore-aktivitetene utenfor norskekysten og i de arktiske regionene forventes også å vokse betydelig fremover.

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

 • Olje- og gass-selskap
 • Leverandør av skip og offshore strukturer
 • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
 • Leverandører av subsea-installasjonstjenester
 • Leverandører av ingeniørtjenester
 • Risiko- og klassifikasjonsselskaper
 • Forskningsinstitutter

Kandidater kan også jobbe ved forskningsinstitutter.

Denne mastergraden med en gjennomsnittskarakter på B eller høyere, oppfyller et av opptakskravene til et PhD-studium i Norge.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MARMAS: Masteroppgave i marin- og offshoreteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i marin- og offshoreteknologi (MARMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS

   • Obligatoriske emner 3. semester

    • OFF520: Rørledninger og stigerør

     Andre år, semester 3

     Rørledninger og stigerør (OFF520)

     Studiepoeng: 5

    • OFF550: Undervannsteknologi

     Andre år, semester 3

     Undervannsteknologi (OFF550)

     Studiepoeng: 10

    • OFF600: Marine Operasjoner

     Andre år, semester 3

     Marine Operasjoner (OFF600)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • BYG570: Levetidsforlengelse av konstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

     Studiepoeng: 5

    • OFF610: Offshore vindturbinteknologi

     Andre år, semester 3

     Offshore vindturbinteknologi (OFF610)

     Studiepoeng: 5

  • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • MSK560: Fluiddynamikk

   Første år, semester 1

   Fluiddynamikk (MSK560)

   Studiepoeng: 5

  • OFF505: Oseanografi

   Første år, semester 1

   Oseanografi (OFF505)

   Studiepoeng: 5

  • OFF516: Offshore feltutvikling

   Første år, semester 1

   Offshore feltutvikling (OFF516)

   Studiepoeng: 10

  • OFF585: Engineering mathematics and dynamics

   Første år, semester 1

   Engineering mathematics and dynamics (OFF585)

   Studiepoeng: 10

  • MSK530: Faststoffmekanikk

   Første år, semester 2

   Faststoffmekanikk (MSK530)

   Studiepoeng: 10

  • OFF510: Drift og vedlikeholdsstyring

   Første år, semester 2

   Drift og vedlikeholdsstyring (OFF510)

   Studiepoeng: 5

  • OFF580: Marin Teknologi og prosjektering

   Første år, semester 2

   Marin Teknologi og prosjektering (OFF580)

   Studiepoeng: 10

  • MARMAS: Masteroppgave i marin- og offshoreteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i marin- og offshoreteknologi (MARMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner 2. semester

  • BYG530: Plastisk konstruksjonsanalyse

   Første år, semester 2

   Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

   Studiepoeng: 5

  • MSK500: Offshore materialteknologi

   Første år, semester 2

   Offshore materialteknologi (MSK500)

   Studiepoeng: 5

  • MSK600: Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Første år, semester 2

   Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK600)

   Studiepoeng: 5

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS

   • Obligatoriske emner 3. semester

    • OFF520: Rørledninger og stigerør

     Andre år, semester 3

     Rørledninger og stigerør (OFF520)

     Studiepoeng: 5

    • OFF550: Undervannsteknologi

     Andre år, semester 3

     Undervannsteknologi (OFF550)

     Studiepoeng: 10

    • OFF600: Marine Operasjoner

     Andre år, semester 3

     Marine Operasjoner (OFF600)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • BYG570: Levetidsforlengelse av konstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

     Studiepoeng: 5

    • OFF610: Offshore vindturbinteknologi

     Andre år, semester 3

     Offshore vindturbinteknologi (OFF610)

     Studiepoeng: 5

    • OFF650: Offshore Engineering in the Arctic

     Andre år, semester 3

     Offshore Engineering in the Arctic (OFF650)

     Studiepoeng: 5

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

For emner ved utveksling, ta kontakt med studieprogramleder.

Emnepakke/godkjente emner vil publiseres på nettsidene under utveksling.

Studenter kan også gå på utveksling i 4. semester, mens de arbeider med masteroppgaven. Planleggingen må starte allerede i 2. semester. Studenter må ta kontakt med studieprogramlederen om planleggingen.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut meir : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Cecilie Larsen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalto University

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in Italy. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

  University of Strathclyde

  The University of Strathclyde is a leading technological university based in the heart of Glasgow city centre, one of the UK's leading cultural, historical and scenic cities.

 • Finland

  Aalto University

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in Italy. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

 • Portugal

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of Strathclyde

  The University of Strathclyde is a leading technological university based in the heart of Glasgow city centre, one of the UK's leading cultural, historical and scenic cities.

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i maskinteknikk, bygg-/konstruksjonsteknikk, marinteknikk, offshoreteknologi, undervannsteknologi, prosessteknikk, materialteknikk eller tilsvarende grad vil kvalifisere til opptak. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en minste gjennomsnittskarakter på C for opptak.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i marin- og offshoreteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator: Cecilie Larsen

Studieprogramleder: Yihan Xing