Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-SOSION

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i sosialt arbeid

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Bachelor i Sosialt arbeid er en treårig sosialarbeiderutdanning som gir rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom må en ha et sterkt engasjement for andre mennesker, og kunne vise respekt for og samarbeide med brukere i ulik alder, med ulik bakgrunn og i ulik livssituasjon. Sosionomutdanningen kvalifiserer til sosialfaglig arbeid i hele spekteret av helse- og velferdstjenester på statlig og kommunalt nivå. Det store flertallet av sosionomene arbeider i offentlig virksomhet. De fleste arbeider i kommunale helse- og omsorgstjenester, barne- og familievern og NAV. Sosionomer har også blitt en stadig viktigere yrkesgruppe i kriminalomsorgen, skoleverket og i eldreomsorgen.

Formålet med sosionomutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap, verdier og ferdigheter for å kunne arbeide med å forebygge, redusere og løse sosiale og personlige problemer sammen med enkeltpersoner, familier, grupper og lokalsamfunn. De skal kunne vise forståelse for og arbeide for å styrke personers ressurser og kapasitet, slik at de kan mestre sin livssituasjon best mulig. Studentene skal utvikle evne til å reflektere over egen person og arbeidsmåter og kunne vurdere eget arbeid.

Læringsutbytte

Etter bestått bachelorgrad skal sosionomen ha teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse for å utøve profesjonelt sosialt arbeid.

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids teori, metoder og lovgrunnlag som retter seg mot enkeltmennesker, familier, grupper og lokalsamfunn
 • har bred kunnskap sammenhengen mellom samfunnsforhold og enkeltmenneskers og gruppers livssituasjon
 • har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler og deres betydning for sosialt arbeids praksis
 • har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn og unge, og om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
 • har kunnskap om inkludering av marginaliserte grupper i sivilsamfunn og arbeid
 • Har kunnskap om samenes og andre minoriteters status og rettigheter i samfunnet
 • har kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode og kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

 • kan anvende faglige teorier i profesjonsutøvelsen
 • kan anvende ulike sosialfaglige metoder og rettsregler i møte med enkeltmennesker, familier, grupper og lokalsamfunn
 • kan arbeide systematisk med grunnlag i barnevernsfaglig metode og rettsregler i forhold til barn i en utsatt omsorgssituasjon
 • kan arbeide med inkludering av enkeltmennesker og grupper i sivilsamfunnet og arbeidsmarkedet, og bidra til utvikling av lokalsamfunn
 • kan tilegne seg ny kunnskap og anvende den slik at det bidrar til nytenkning og innovasjon i tjenestene

Generell kompetanse

 • har innsikt i menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte
 • har innsikt i menneskesyn, verdier og profesjonsetikk i sosialt arbeid
 • har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med faglige, institusjonelle og politiske krav i yrkesutøvelsen
 • har innsikt i maktutøvelse i samfunnet og i forhold som bidrar til ulikhet, og kan fremme sosial rettferdighet og inkludering sammen med mennesker i utsatte posisjoner
 • kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold, og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse på alle områder i samfunnet

Fagplan

Programbeskrivelsen bygger på Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. september 2017, og Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019.

De to forskriftene definerer de nasjonale rammene for sosionomutdanningen, og med formål om å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr en praksisnær og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet og relevans.

Rammeplan

Her er lenke til rammeplan for studieprogrammet:

Hva kan du bli?

Sosionomutdanningen kvalifiserer til arbeid i NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal omsorgstjeneste, rusomsorg, migrasjon, kriminalomsorg, skole og fritidstjenester. Sosionomer arbeider også i ideelle organisasjoner og private bedrifter som tilbyr sosial- og omsorgstjenester.

Graden bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BSO201: Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst

   Andre år, semester 3

   Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst (BSO201)

   Studiepoeng: 15

  • BSO202: Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

   Andre år, semester 3

   Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering (BSO202)

   Studiepoeng: 15

  • BSO301: Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger

   Tredje år, semester 5

   Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger (BSO301)

   Studiepoeng: 15

  • BSO302: Sosialt arbeid med inkludering

   Tredje år, semester 5

   Sosialt arbeid med inkludering (BSO302)

   Studiepoeng: 15

  • BSOBAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BSOBAC)

   Studiepoeng: 15

  • BSO303: Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse

   Tredje år, semester 6

   Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse (BSO303)

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

   • BSOP20: Kunnskapsbasert praksis

    Andre år, semester 4

    Kunnskapsbasert praksis (BSOP20)

    Studiepoeng: 30

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

 • Obligatoriske emner

  • BSO101: Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

   Første år, semester 1

   Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag (BSO101)

   Studiepoeng: 15

  • BSO102: Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

   Første år, semester 1

   Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid (BSO102)

   Studiepoeng: 15

  • BSO103: Velferdspolitikk

   Første år, semester 2

   Velferdspolitikk (BSO103)

   Studiepoeng: 15

  • BSO104: Velferdsrett

   Første år, semester 2

   Velferdsrett (BSO104)

   Studiepoeng: 15

  • BSO201: Sosialt arbeid i kontekst

   Andre år, semester 3

   Sosialt arbeid i kontekst (BSO201)

   Studiepoeng: 15

  • BSO202: Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

   Andre år, semester 3

   Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering (BSO202)

   Studiepoeng: 15

  • BSO301: Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger

   Tredje år, semester 5

   Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger (BSO301)

   Studiepoeng: 15

  • BSO302: Sosialt arbeid med inkludering

   Tredje år, semester 5

   Sosialt arbeid med inkludering (BSO302)

   Studiepoeng: 15

  • BSO303: Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse

   Tredje år, semester 6

   Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse (BSO303)

   Studiepoeng: 15

  • BSOBAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BSOBAC)

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

   • BSOP20: Kunnskapsbasert praksis

    Andre år, semester 4

    Kunnskapsbasert praksis (BSOP20)

    Studiepoeng: 30

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester (praksis).

Som student på bachelor i sosialt arbeid har du mulighet til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å få utdanningen din til å skille seg ut.

Opplegg for utvekslingen - praksis
Utvekslingen i 4. semester omfatter praksisdelen av utdanningen din. Gjennom et av våre partneruniversitet i utlandet vil du få tilbud om en godkjent praksisplass med veileder. Hvilke institusjoner vi får praksisplasser ved vil variere fra år til år, og vi anbefaler derfor at du velger ut ifra hvilket land du har lyst til å reise til.

Studenter som velger praksisstudium i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling og tildelt kontaktlærer gjennom praksisperioden.

Det er en forutsetning med aktiv deltakelse på informasjonsmøte i etterkant av praksisoppholdet i påfølgende semester.

For å reise ut på vårsemesteret må du søke innen 1. september året før.

For nærmere informasjon om utveksling, se http://student.uis.no/utveksling/

Kontaktperson

Veiledning: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen

Forhåndsgodkjenning: Studiekonsulent, Institutt for sosialfag Yri Helene Ljosdal

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Greece

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  The HOME Project

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Cuba

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Danmark

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

 • Hellas

  Greece

  The HOME Project

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialfag, telefon 51834139

Instituttleder: Morten Tønnessen

Kontorsjef: Stig Helleren

Studieprogramleder: Lars André Nysæther