Digital kompetanse i barnehagen

Arbeider du som barnehagelærer? Ønsker du å få en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital teknologi i barnehagen? Da er dette nettbaserte videreutdanningsstudiet noe for deg.

Published Endret
Fakta

Varighet

1 år / 2 semestre (aug 2023 - jun 2024)

Opptakskrav

Barnehagelærere som jobber i barnehage

Studiepoeng

30

Undervisningsform

Nettbasert

Søknadsfrist

1. mars 2023

Emnebeskrivelse DKB100

Emnet er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud for barnehagelærere.

Studiebeskrivelse

Digital kompetanse i barnehagen er et profesjonsrettet videreutdanningsstudium (30 studiepoeng) på masternivå, rettet mot barnehagelærere som arbeider i barnehagen.

Studiet er et nettstudium og gjennomføres på deltid over ett år, med en organisering tilpasset barnehagelæreres arbeids- og studiesituasjon. Emnet kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Studiet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023-2025. Målet med studiet er å gi barnehagelærere en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse knyttet til digital teknologi (digitale verktøy, digitale ressurser og digitale medier) i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, i tråd med Rammeplan for barnehagen og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.

Innhold

Innholdet i studiet vil sentreres rundt fire gjennomgående hovedtema, som vil være sentrale gjennom hele studiet.

  • Pedagogisk bruk av digital teknologi sammen med barn
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Barn i en digital verden
  • Etiske perspektiver

Videreutdanningsstudiet vil gi studentene en bred kunnskap om relevante teoretiske perspektiver og sentrale begreper (bl.a. digital dømmekraft, digital praksis, profesjonsfaglig digital kompetanse, barns gryende digitale dømmekraft og kompetanse, barns digitale lek og mediekultur, personvern, nettvett, kildekritikk, informasjonssikkerhet og opphavsrett). Kritisk refleksjon om teknologiens påvirkning på barn og foreldres hverdag er også sentralt. Både teoretiske og praksisnære kunnskaper og ferdigheter er sentrale og innholdet vil knyttes tett opp mot studentenes arbeid i barnehagen.

Alle fagområdene i rammeplanen vil ha en sentral plass i studiet og studentene vil få erfaring med å legge til rette for varierte pedagogiske leke- og læringsaktiviteter for barn med ulike behov. Studentene vil få kunnskap om ulike verktøy, ressurser og arbeidsmåter og de vil utfordres på didaktiske valg vedrørende bruk av digitale verktøy og medier, for eksempel i forbindelse med dokumentasjon og vurdering. Ulike perspektiver på inkluderende praksiser knyttet til bruk av teknologi i barnehagen vil også vektlegges.

Kunnskap om sammenhengen mellom pedagogikk, didaktikk, ulike fag/fagområder og teknologi i en digital barnehagepraksis vil være sentralt - dette beskrives ofte som profesjonsfaglig digital kompetanse. Ifølge Rammeplan for barnehagen skal arbeid med digital teknologi i barnehagen bidra til barnas lek, kreativitet og læring, støtte opp om barns læreprosesser, og bidra til et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. I tillegg til å ha kunnskap om og ferdigheter til å håndtere teknologien, må barnehagelærerne også ha kompetanse til å kritisk kunne vurdere teknologiens didaktiske og pedagogiske relevans for profesjonsutøvelsen i en digital, kompleks og mangfoldig barnehagehverdag. Dette er viktig i det pedagogiske arbeidet med barna, men også i ledelse av det øvrige personalet.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning og samhandling i studiet gjennomføres digitalt gjennom læringsplattformen Canvas. Dette gjør at studiet er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte students situasjon og timeplan. Studentene arbeider med det faglige innholdet når det passer for dem.

Studiet er organisert i fem moduler. Disse modulene følger en progresjon, og gjøres tilgjengelig på fastsatte datoer, gjennom hele studieåret. Hver modul inneholder ulike typer læringsressursene, blant annet tekster, videoforelesninger, fagpodkaster, eksempelfilmer fra praksis, refleksjonsoppgaver og pensumlitteratur. I tillegg til disse, vil det også gjennomføres noen «live» undervisningsøkter, bl.a. i forbindelse med arbeidskrav (disse vil det bli gjort opptak av). Det er et arbeidskrav i hver modul.

For å sikre en tett oppfølging av studentene, deles studentene i mindre grupper. Disse gruppene, som ledes av faglærere, møtes 5 ganger i løpet av året (dato for møtene avtales i gruppa) for å diskutere relevante tematikker knyttet til modulene. Gruppene er ikke obligatoriske, men deltakelse er allikevel forventet for studentens egen læring.

Underveis i studiet vil det legges opp til faglige diskusjoner og refleksjoner, både muntlig og skriftlig, bl.a. i forbindelse med lesing av forskingsartikler og erfaringsdeling av praksiseksempler fra barnehagen. Studentenes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Arbeidskrav og eksamen

For å sikre progresjon og jevnt arbeid med studiet, er det planlagt fem arbeidskrav (teoretiske og praktiske), ett i hver modul. Disse må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene vil på ulike vis relateres til studentenes arbeid med pedagogisk bruk av digital teknologi i barnehagen og utfordre dem til å kritisk reflektere rundt faglig og forskningsbasert kunnskap. På denne måten legges det også til rette for deling av kompetanse innad i barnehagen.

Eksamensformen er mappeeksamen, bestående av tidligere innleverte arbeidskrav og en refleksjonsoppgave. Eksamensformen er basert på tenkning om å skrive for å lære og prosesskriving.

Faglærere tilknyttet studiet

Marianne Undheim (emneansvarlig, UiS), Katarzyna Tunkiel (UiS), Francesca Granone (UiS), Maria Dardanou (UiT), Torstein Unstad (UiT), Margrethe Jernes (UiS), Trude Hoel (UiS), Natalia Kucirkova (UiS), Kristin Grøsvik (UiS), Synnøve Eikeland (UiS), Gunnar Magnus Eidsvåg (UiS), og Kirsten Halle (UiS).

Slik søker du

Digital kompetanse i barnehagen er et videreutdanningstilbud gjennom Utdanningsdirektoratet.

For å ta del i finansieringsordningen må du søke studiet via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar - 1. mars 2023.

Les mer om hva Utdanningsdirektoratet sier om videreutdanning for barnehagelærere.

Søk her

Har du spørsmål om studiet?

Førsteamanuensis i musikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning