Hopp til hovedinnhold

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orientert studieår.

Publisert: Endret:

Ei undersøking gjennomført av den danske fagforeininga DJØF har analysert meir enn 270 000 jobbannonser retta mot juristar, økonomar og kommunikasjonsmedarbeidarar. Dei fann ut at etterspurnaden etter «mjuke verdiar» som samarbeidsevne, empati og sosiale ferdigheitar har stige med ca. 20 prosent dei siste ti åra.

Jus-studentar på kurs
Siste dag bydde samling med middag for alle deltakarane, i tillegg til føredrag med to tingrettsdommarar og ein avdokat om «Første gang i retten».

– Me må dermed førebu våre studentar for arbeidslivet og gje dei nødvendige verktøy til å kunne lykkast i ein framtidig arbeidsmarknad, seier Lana Bubalo som er avdelingsleiar for regnskap og rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS.

Og ved hjelp av finansierte midlar frå UiS fekk Handelshøgskolen ved UiS på plass prosjektet «Soft Skills» i studieåret 2021/2022 for å hjelpe studentar med å oppnå nettopp desse ferdigheitane.

Gjevande med eit anna fokus

Sebastian Voith studerer bachelor i rettsvitenskap og var ein av 45 studentar som deltok på prosjektet. Noko av det viktigaste han lærte var bruken av eit presist og konsist språk, eit bodskap han tok med seg vidare i oppgåveskriving og eksamen.

– Eg synest soft skills har vore spennande å motiverande å vere med på. Det er ikkje mogleg å komme unna at det er veldig mykje lesing på rettsvitenskap, og det å få bryte dette opp med eit litt anna fokus har vore veldig gjevande. Ein føles at Handelshøgskolen verkeleg har satsa på eit godt studietilbod for oss, seier Voith som også trekk frem at dei har hatt veldig gode førelesarar.

Daniel Miles, Sebastian Voith og Erlend Domingo Sæbø med veiledning fra Schjødt i rettsal i en prosedyrekonkurranse.
Daniel Miles, Sebastian Voith og Erlend Domingo Sæbø med veiledning fra Schjødt under prosedyrekonkurransen i april.

Som eit ledd i prosjektet var det også organisert ein regional prosedyrekonkurranse, og sett opp forskingsgrupper. Hensikten med prosedyrekonkurransen var å trene seg på rollen som advokat i ein rettsak og utvikle evnen til å bygge opp juridisk argumentasjon i praksis, altså heilt i tråd med soft-skills prosjektet.

Sosialt opplegg

Ein annan viktig del av prosjektet var å legge til rette for at studentane endeleg kunne vere meir sosiale etter koronapandemien, og ha moglegheit til å bli kjent på tvers av kull. Dette var eit ekstra pluss for Voith.

– Det å få møte fleire andre studentar også frå andre årstrinn synest eg var veldig bra. Eg er litt eldre sjølv, så det å få fleire kontakter sett eg pris på.

Kva har det å seie for deg vidare i studietida og i vidare karriere at du har denne erfaringa?

– Det handler nok primært om ei bevisstgjering om diverse tema som kan omhandle jobben i eit seinare arbeidsliv. Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising, seier Voith.

Fakta om Soft skills-prosjektet

Finansiert av UiS

I 2021/2022 gjennomførte Handelshøgskolen ved UiS eit prosjekt finansiert av UiS (midlar for styrking av utdanningskvalitet) retta mot utvikling av soft skills hos studentar på rettsvitskap ved UiS. Hovudmål Målet er å gjere studentar betre rusta for arbeidslivet og dei utfordringane juristar møter.

Deltakarar

45 master- og bachelorstudentar deltok. Ti samlingar Dei dekka ulike tema som f.eks. forhandlinger, mediehandtering, konfliktløysing og rettspsykologi.

Med ein introduksjon til soft skills blir ein elles teoritung utdanning forhåpentlegvis meir praksisnær, relevant og engasjerande.

Lana Bubalo

Avdelingsleiar for regnskap og rettvitenskap, Lana Bubalo

Meir frå Handelshøgskolen ved UiS

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og mest morosame økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Handelshøgskolen ved UiS befester sin posisjon i forskningstoppen

Også i 2021 er Handelshøgskolen ved UiS den handelshøgskolen i Norge som produserer nest mest forskning om man ser på pu...

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en pr...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Handelshøgskolen ved UiS kan ta imot 30 ukrainske flyktninger som studenter på Master i økonomi og administrasjon

Myndighetene har bedt universiteter og høgskoler om å kartlegge egen kapasitet til å tilby studieplasser til flyktninger...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...

Elham Ghazimatin utnevnt som finalist til 2021 Shelby D. Hunt/Harold H. Maynard Award

Elham Ghazimatins artikkel “Mobilizing the Temporary Organization: The Governance Roles of Selection and Pricing” er bla...

Mattias Hamberg tildelt pris for beste vitenskapelege artikkel

Professor Mattias Hamberg er tildelt prisen for beste artikkel i 2021 for ein studie han publiserte i tidsskriftet Accou...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

– If you want to learn from passionate people, you should not hesitate to apply for Strategic Marketing and Analytics

Daniel André Hamre Bjørnstol has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business ...

– Stavanger is a great city for study

Karla Vanessa Barreto Del Manzano Trobamala from Mexico got her master's degree in Business Administration at the Univer...

– UiS serves as a hub where students and corporate professionals can mingle and explore opportunities

Tanveer Ahmed has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business School. He now ...

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– I was not mistaken in choosing the Strategic Marketing and Analytics specialisation

Iryna Overko is studying in Stavanger for her master's degree in Business Administration, specialising in Strategic Mark...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Kompetansedelingsprisen 2021 til Marte C. W. Solheim

Fysteamanuensis og senterleiar Marte C. W. Solheim på Handelshøgskolen ved UiS er tildelt Stavanger Næringsforening si k...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Ny finans-løsning kan demokratisere investeringsmarkedet

Oppstartsselskapet Unlisted AS tilbyr en plattform for finans som skal bremse ulikhetseksplosjonen hvor de rike bare bli...

Disputas om virkemiddelapparat for gründere

Gründer Murshid M. Ali disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved UiS 6. desember 2021.