– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orientert studieår.

Published Endret

Ei undersøking gjennomført av den danske fagforeininga DJØF har analysert meir enn 270 000 jobbannonser retta mot juristar, økonomar og kommunikasjonsmedarbeidarar. Dei fann ut at etterspurnaden etter «mjuke verdiar» som samarbeidsevne, empati og sosiale ferdigheitar har stige med ca. 20 prosent dei siste ti åra.

Jus-studentar på kurs
Siste dag bydde samling med middag for alle deltakarane, i tillegg til føredrag med to tingrettsdommarar og ein avdokat om «Første gang i retten».

– Me må dermed førebu våre studentar for arbeidslivet og gje dei nødvendige verktøy til å kunne lykkast i ein framtidig arbeidsmarknad, seier Lana Bubalo som er avdelingsleiar for regnskap og rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS.

Og ved hjelp av finansierte midlar frå UiS fekk Handelshøgskolen ved UiS på plass prosjektet «Soft Skills» i studieåret 2021/2022 for å hjelpe studentar med å oppnå nettopp desse ferdigheitane.

Gjevande med eit anna fokus

Sebastian Voith studerer bachelor i rettsvitenskap og var ein av 45 studentar som deltok på prosjektet. Noko av det viktigaste han lærte var bruken av eit presist og konsist språk, eit bodskap han tok med seg vidare i oppgåveskriving og eksamen.

– Eg synest soft skills har vore spennande å motiverande å vere med på. Det er ikkje mogleg å komme unna at det er veldig mykje lesing på rettsvitenskap, og det å få bryte dette opp med eit litt anna fokus har vore veldig gjevande. Ein føles at Handelshøgskolen verkeleg har satsa på eit godt studietilbod for oss, seier Voith som også trekk frem at dei har hatt veldig gode førelesarar.

Daniel Miles, Sebastian Voith og Erlend Domingo Sæbø med veiledning fra Schjødt i rettsal i en prosedyrekonkurranse.
Daniel Miles, Sebastian Voith og Erlend Domingo Sæbø med veiledning fra Schjødt under prosedyrekonkurransen i april.

Som eit ledd i prosjektet var det også organisert ein regional prosedyrekonkurranse, og sett opp forskingsgrupper. Hensikten med prosedyrekonkurransen var å trene seg på rollen som advokat i ein rettsak og utvikle evnen til å bygge opp juridisk argumentasjon i praksis, altså heilt i tråd med soft-skills prosjektet.

Sosialt opplegg

Ein annan viktig del av prosjektet var å legge til rette for at studentane endeleg kunne vere meir sosiale etter koronapandemien, og ha moglegheit til å bli kjent på tvers av kull. Dette var eit ekstra pluss for Voith.

– Det å få møte fleire andre studentar også frå andre årstrinn synest eg var veldig bra. Eg er litt eldre sjølv, så det å få fleire kontakter sett eg pris på.

Kva har det å seie for deg vidare i studietida og i vidare karriere at du har denne erfaringa?

– Det handler nok primært om ei bevisstgjering om diverse tema som kan omhandle jobben i eit seinare arbeidsliv. Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising, seier Voith.

Fakta om Soft skills-prosjektet

Finansiert av UiS

I 2021/2022 gjennomførte Handelshøgskolen ved UiS eit prosjekt finansiert av UiS (midlar for styrking av utdanningskvalitet) retta mot utvikling av soft skills hos studentar på rettsvitskap ved UiS. Hovudmål Målet er å gjere studentar betre rusta for arbeidslivet og dei utfordringane juristar møter.

Deltakarar

45 master- og bachelorstudentar deltok. Ti samlingar Dei dekka ulike tema som f.eks. forhandlinger, mediehandtering, konfliktløysing og rettspsykologi.

Med ein introduksjon til soft skills blir ein elles teoritung utdanning forhåpentlegvis meir praksisnær, relevant og engasjerande.

Lana Bubalo
Avdelingsleiar for regnskap og rettvitenskap, Lana Bubalo

Meir frå Handelshøgskolen ved UiS

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.