Master i rettsvitenskap 2 år

Med en master i rettsvitenskap fra UiS blir du jurist. Du kan også få spesialkompetanse i forretningsjus, som er svært ettertraktet i arbeidslivet.

Published Endret
Om studiet
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Antall studieplasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August 2023

Søknadsfrist

15. april.

Toårig mastergrad i rettsvitenskap starter opp august 2023.

Om studiet

UiS Business School Elfa logo

Mastergraden i rettsvitenskap er en profesjonsutdanning i rettsvitenskap som ivaretar den brede generalistutdanningen i rettsvitenskap, samtidig som den gir kandidatene mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor forretningsjus gjennom valgemner som tilbys i 3. semester.

Studiet blir tilbudt på Handelshøgskolen ved UiS, der det er stor kompetanse på både jus og økonomi.

Hos oss blir du en del av et lite, men nært, studiemiljø. Dette er et studieprogram som er designet for å gi deg solide fagkunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom forskningsbasert undervisning, problemløsning og varierte undervisnings- og vurderingsformer.

Juridisk kompetanse er svært ettertraktet i arbeidslivet, og med en master i rettsvitenskap kvalifiserer du til å bli advokat, dommer, aktor, politijurist osv. Med en fullført master i rettsvitenskap skal du kunne ta stilling til ulike rettslige spørsmål, sette disse inn i en faktisk og samfunnsmessig kontekst, og på det grunnlag gi råd, fatte avgjørelser, bidra inn mot strategier og planer, bedrive formidling, gjennomføre rettsvitenskapelig forskning, i tillegg til å kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført masterstudium i rettsvitenskap skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha inngående kunnskap om juridisk metodelære og kunne bruke denne på en selvstendig og systematisk måte
 • ha inngående forståelse for hvordan lover påvirker samfunnet
 • ha inngående kunnskap om og forståelse av formuerettslige regler (fra fagfeltene panterett, gjeldsforfølgningsrett og dynamisk tingsrett), herunder regler om prioritet, rettsvern og ekstinksjon
 • ha inngående innsikt i prosessrettens formål og generelle prosessuelle prinsipper, samt metodiske forhold og problemstillinger på strafferettens område
 • ha avansert kunnskap om internasjonale aspekter og problemstillinger innenfor rettsvitenskapen
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • ha avansert kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset rettsvitenskapelig fagområde (masteroppgavens tema)

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder
 • kunne argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte
 • kunne forklare rettsregler ved hjelp av faglige teorier og begreper
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jus og håndtere disse på en forsvarlig måte
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy
 • kunne gjennomføre utviklingsprosjekt innenfor fagområdet under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kunne analyse eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet rettsvitenskap, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kunne anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • ha kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider
 • kunne bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe
 • kunne formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
 • kunne overføre kunnskap på nye problemstillinger
 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Hva kan du bli?

Jurister er svært etterspurt i arbeidslivet. Master i rettsvitenskap åpner mange og varierte karriereveier. Jurister har adgang til de tradisjonelle juristyrkene i rettspleien; dommer, advokat og påtalemyndighet. De kan også jobbe som saksbehandlere, rådgivere eller inneha stillinger innenfor ledelse og økonomisk styring, contract/project management, bank og forsikring, stillinger i kommunene, statsforvaltningen, utenrikstjenesten, i internasjonale organisasjoner, samt i skoleverket, ved universiteter o.l.

Uteksaminerte kandidater med mastergrad i rettsvitenskap kan fortsette sin utdanning på ph.d. nivå på UiS i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap, eller på andre institusjoner i Norge. Ferdigutdannede kandidater kan også søke seg til et av mange doktorgradsprogram i rettsvitenskap som tilbys i utlandet. 

Opptakskrav

Bachelorgrad i rettsvitenskap (180 sp) eller tilsvarende.

Søkere som har en integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø og søkere som har tatt de tre første år ved UiB, UiT og UiO (180 sp) som tilsvarer en bachelorgrad er kvalifiserte til å søke seg inn.

Studenter med formuerett, juridisk metode II og/eller strafferett, i opptaksgrunnlaget, må påregne å ta spesialemner for å unngå faglig overlapp.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget. Innføringsemner (EXPHIL og EXFAC, Juridisk forprøve eller tilsvarende) regnes ikke med.

For studenter som har hatt utveksling i sin bachelorgrad, gjelder det ikke krav om at spesifikke emner inngår i utvekslingsporteføljen. Emner tatt under utveksling må likevel være juridiske emner som ikke har tilsvarende faginnhold som andre emner studenten har tatt som del av sin bachelorgrad.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad i rettsvitenskap eller minst 180 sp i juridiske emner. Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner - masterstudium i rettsvitenskap

 • Velg mellom utveksling eller 3. semester ved UiS

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Lurer du på noe? Kontakt studieveilederen

Rådgiver
51832332
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens Hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Telefon

+47 51 83 15 55

Åpningstider på fakultetet

Kl. 09.00-15.00

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

I tredje semester kan du reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

Valg av emner
Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Emenene bør være innenfor fagområdet forretningsjus og ha riktig nivå i forhold til der du er i studiene. De må heller ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. 

Det er kun studenter med utveksling i tredje semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet. 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studierådgiver Monica Lange


Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Penn State Dickinson Law

  University of Split

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

 • Kroatia

  University of Split

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • USA

  Penn State Dickinson Law

Andre studietilbud fra Handelshøgskolen ved UiS

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Studentliv i Stavanger

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sine favorittsteder i regionen eller på campus

Folken

Studentenes kulturhus i sentrum

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Studenthistorier

Hvordan er det å være student ved UiS? Les intervjuer med studenter fra ulike studieretninger