Hopp til hovedinnhold

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet). Universitetet i Stavanger er sekretariat.

Publisert: Endret:
Rådet skal styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. 

Rådet er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. Siktemålet er at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette.

En viktig oppgave for rådet er å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

Rådet skal blant annet bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene. 

Beredskapsrådet består av medlemmer fra høyere offentlige og private utdanningsinstitusjoner, folkehøgskolene, fagskoler, samskipnader og Utdanningsdirektoratet.

Beredskapskonferansen

Når

Tirsdag 27. april kl. 12.00-15.00

Målgruppe

Rektorer, direktører og beredskapsansvarlige ved norske universiteter og høyskoler samt ledere og beredskapsansvarlige ved andre virksomheter i kunnskapssektoren og andre interesserte.

Hold av datoen - 27. april!

Tema

Mandat og målsetninger

Rådets overordnede mål er å være et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren.

Overordnet mål

Rådet er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. Det tas sikte på at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette. En viktig oppgave for rådet vil være å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene. Rådet bør blant annet bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene.

Deltakelse

Rådet bør ha tentativt 14 medlemmer, samt 5 varamedlemmer. Rådet velger selv ett av medlemmene som leder for en periode på normalt 3 år. Medlemmene må ha god kjennskap til og ansvar for arbeidet med sikkerhet og beredskap ved den virksomhet vedkommende er ansatt/tilknyttet.

NTNU og UiO oppnevner ett medlem hver. Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppnevner 6 høyere utdanningsinstitusjoner, hvorav 4 fra offentlige universiteter og høyskoler og 2 fra privat sektor. Hver av disse har rett til å peke ut ett enkeltmedlem hver. I tillegg oppnevner UHR 1 varamedlem fra høyere utdanningsinstitusjon.

Det tilstrebes representativitet med tanke på størrelse, profil, kompetanse og geografi. UHR sikrer kontinuitet ved å unngå at alle rådsmedlemmer skiftes ut samtidig. Beredskapsrådet kan – basert på enighet internt eller innspill fra sektoren eller føringer fra KD – formidle anbefalinger til UHR hva gjelder endringer i rådssammensetningen.

De andre 4 faste medlemmene i Beredskapsrådet er fagskolene ved Nasjonalt Fagskoleråd, folkehøyskolene ved Folkehøgskolerådet, Samskipnadsrådet samt Norsk Studentorganisasjon (NSO). Fagskolene og folkehøyskolene oppnevner hvert sitt varamedlem fra egen organisasjon, mens Samskipnadsrådet og NSO samarbeider om 1 varamedlem (totalt 3 varamedlemmer).

I tillegg har KD rett til å oppnevne to faste medlemmer med ett varamedlem på vegne av departementets 9 underliggende direktorater/direktoratslignende virksomheter: Unit, Diku, NOKUT, Udir, Statped, Forskningsrådet, Kompetanse Norge, IMDi og Lånekassen. Disse deltar i Beredskapsrådet på linje med resten av medlemmene og i henhold til mandatet.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 3 år med mulighet for re-oppnevning i 3 år. Medlem fra NSO oppnevnes for 1-2 år om gangen. Dersom et medlem melder forfall eller ønsker å trekke seg, trer representativt varamedlem fra utdanningsinstitusjon eller angjeldende organisasjon inn.

Aktuelle temaer

Risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, kriseorganisering, øvelser, fysisk sikring og informasjonssikkerhet samt andre temaer med grenseflater mot samfunnssikkerhet og beredskap, som forebygging av voldelig ekstremisme, eksportkontroll og forskningssamarbeid, reisesikkerhet og utveksling. Det er også aktuelt for Beredskapsrådet å belyse metodiske tilnærminger til risikostyring og beredskapsarbeid, samt framheve prinsipper og føringer for samvirke og samarbeid med lokale aktører og instanser. For detaljer og oppfølging henvises det til Rådets handlingsplan som revideres jevnlig.

Arbeidsform

Rådet utarbeider en handlingsplan som revideres årlig, basert på innspill fra KD, rådsmedlemmene og UH-sektoren. Handlingsplanen inneholder detaljerte målsettinger, aksjoner og tiltak knyttet til aktuelle arbeidsområder for Beredskapsrådet. Rådet synliggjør relevant informasjon og kunnskap via nettsider, nyhetsbrev, konferanser og andre kommunikasjonskanaler. I tillegg til å gi oppdrag og ansvar til sekretariatet, kan Rådet nedsette arbeidsutvalg eller regionale råd, samt innlede samarbeid med andre aktører eller fagmiljøer. Rådet bør ha 4 møter i året og vertskapet bør gå på rundgang blant virksomhetene. Rådet gjennomfører en årlig konferanse hvor alle tilknyttede virksomheter inviteres.

Sekretariat

Universitetet i Stavanger (UiS) ivaretar en fagligbasert sekretariatsfunksjon for rådet. Sekretariatet skal være en faglig rådgiver og pådriver for arbeidet i Rådet, utføre oppdrag, utredninger/analyser og forestå praktiske funksjoner som saksforberedelse, møtekalling, referatskriving samt andre relevante arbeidsoppgaver. Sekretariatet vil ha løpende kontakt mot KD og de aktuelle kontaktperson KD oppnevner. Rådet og sekretariatet finner for øvrig selv egnede samarbeidsformer.

KDs styring og finansiering av Rådet

KD har tildelt et årlig beløp på 1 mill. kroner til UiS for å dekke utgifter til sekretariatsfunksjonen. Midlene er lagt inn som en økning i budsjettrammen til UiS. KD skal i utgangspunktet ikke ha observatørstatus i rådet, men kan delta i enkelte møter for å gi informasjon om overordnede krav og føringer etc. Rådet sender årsrapport og tilhørende handlingsplan for kommende år til KD. Medlemmenes reiseutgifter, seminardeltakelse med mere dekkes av deltakende virksomheter.

Rådet har utarbeidet følgende målsettinger som skal være oppnådd innen utløpet av 2019:

  1. Kunnskapssektoren har høy kompetanse innenfor S&B (samfunnssikkerhet og beredskap), og har etablert en klar risikoforståelse for hendelser som kan utløse beredskap i sektoren.
  2. Kunnskapssektoren har et fungerende samarbeid lokalt på S&B-feltet (kommune, nødetater, Samskipnaden, større næringslivsvirksomheter i nabolaget mv.).
  3. Alle ledere og ressurser med beredskapsansvar i UH-sektoren er godt kjent med Beredskapsrådets rolle, nettside og årlige konferanse.
  4. UH-sektoren er aktiv i oppdatering av ROS og planverk, og holder årlige øvelser. KDs styringsdokument legges til grunn for det systematiske arbeidet.
  5. Beredskapsrådet blir kontaktet, informert og rådspurt i viktige saker der S&B i sektoren er relevant.
Beredskapsrådets medlemmerStilling og institusjonRepresenterer
Gørill Heitmann (leder)Assisterende universitetsdirektørOffentlige universiteter og høgskoler
Anita SandbergDirektør for HMS og beredskap (UiO)Offentlige universiteter og høgskoler
Hilde ApnesethHMS-sjef (NTNU)Offentlige universiteter og høgskoler
Sonja DyrkornHR-direktør (UiB) Offentlige universiteter og høgskoler
Camilla JarlsbyPersonal- og organisasjonsdirektør (UiA)Offentlige universiteter og høgskoler
Bjørnulf StokvikFagleder beredskap (USN)Offentlige universiteter og høgskoler
Lars Erik AasRådgiver (HiØ)Offentlige universiteter og høgskoler
Magnus WølnerAnsvarlig sikkerhet og beredskap (BI)Private høyskoler
Ernst SundtRektor (Noroff høyskole)Fagskolerådet
Herleif SandbakkenCSO/teamleder sikkerhet og beredskapNorges Forskningsråd
Christian Tynning BjørnøDaglig leder (Folkehøgskolerådet)Folkehøgskoler
Marianne AndenæsSeniorrådgiver (Samskipnadsrådet)Samskipnader
Finn SkogumDivisjonsdirektør (Udir)Utdanningsdirektoratet
Viktoria OpsahlStudentrepresentant (Norsk studentorganisasjon)Studentorganisasjoner

Faglig referansegruppe

Anja Dalgaard-Nielsen, professor II, Universitetet i Stavanger

Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Sissel H. Jore, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Kontakt

Generelle henvendelser

E-post: post@beredskapsradet.no

Fysisk post: Beredskapsrådet for UH-sektoren v/Inghild Marie Mjelva

Universitetet i Stavanger

Postboks 8600 Forus

4036 Stavanger

Besøksadresse: Kontor D-331, Kjølv Egelands hus, Kristin Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Rådets leder

Gøril Heitmann

Assisterende universitetsdirektør

UiT - Norges arktiske universitet

Telefon: +47 90 79 66 93

E-post: goril.heitmann@uit.no

Midlertidig faglig sekretariatsleder

Marit Boyesen

Førsteamanuensis

Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 51 83 10 33 eller +47 99 71 74 39

E-post: marit.boyesen@uis.no

Rådets sekretariat

Inghild Marie Mjelva

Kontorsjef

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 51 83 29 28 eller +47 95 22 64 22

E-post: inghild.m.mjelva@uis.no

Aktuelt frå Beredskapsrådet