Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Sprell er en forkortelse for Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk. Tildelinger: Sprell har fått tildelt 15 mill. kr fra Norges Forskningsråd (FINNUT) for 2021-2024. Prosjekteier: Universitetet i Stavanger. Prosjektleder: Professor Trude Hoel. Partnere: Barnehagelærere, flerspråklige omsorgspersoner og Senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes kommune. Lexplore AS Forskere ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, UiT Norges Arktiske Universitet og Dronning Maud Minnes Høgskole. For vitenskapelig formidling, se prosjektets sider hos Norges Forskningsråd.

Sprell skal motivere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk.

Professor Trude Hoel , prosjektleder.

Forskningsarbeidet i Sprell

Ved å kombinere forskningsbasert kunnskap om lesing av digitale bøker og eksisterende teknologi for digitalisering av trykte bøker har Sprell utviklet 20 digitale bildebøker som tilbyr språkvalg.

Barn i barnehage leser digital barnebok i Sprell-prosjektet
Foto: Marie von Krogh


Ved å bruke både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil Sprell svare på:
• Hva kjennetegner lesepraksiser i hjem og barnehage?
• Vil lesing av digitale bøker med språkvalg styrke flerspråklige barns læring av norsk?
• Bidrar tilgang til en felles digital bokplattform til tettere samarbeid mellom hjem og barnehage?
• Hvilke erfaringer har barnehagelærere og flerspråklige omsorgspersoner i samarbeid om barns andrespråklæring gjennom lesing hjemme og i barnehagen?

Sprell har utviklet digitale bøker

De 20 digitale bildebøkene er hentet fra etablerte norske forlags back-lister. I partnerskap med profesjonsutøvere i barnehagene har forskere vurdert hver tittel nøye, med utgangspunkt i kjennskap til leserne (flerspråklige 3-4-åringer), litterære- og språklige kvaliteter i barnelitteratur og potensiale for formålstjenlig digitalisering.
Bøkene er digitalisert av Lexplore, og det er Lexplore sammen med barnehagelærere og forskere som utvikler den digitale bokplattformen.

Fire arbeidspakker med ulike mål

Prosjektarbeidet er blitt gjennomført i fire faser, fordelt på fire arbeidspakker.

Målet i første arbeidspakke var å etablere en digital bokplattform med bildebøker med høy kvalitet. Arbeidspakken ble ledet av Trude Hoel, og i samarbeid med barn og profesjonsutøvere i barnehagene, ble 20 bildebøker valgt ut basert på bøkenes litterære- og språklige kvaliteter, potensiale for digitalisering og barnas engasjement i lesing av hver enkelt bok. Målgruppen for det digitale biblioteket er 3-4-åringer.  Bildebøkene ble digitalisert og oversatt til polsk, litauisk og arabisk. Bøkene kan brukes med eller uten forhåndsinnspilt lyd. Lydsporene ble innlest av profesjonelle stemmeskuespillere på hvert av de tre språkene, i tillegg til norsk.

Barn i barnehage leser bok
190 flerspråklige barn har vært med i prosjektet. Foto: Marie von Krogh

Målet for andre arbeidspakke var å kartlegge lesepraksiser i henholdsvis familier og barnehager i Norge. Arbeidspakken ble ledet av Trude Hoel og Elisabeth Brekke Stangeland, og i samarbeid med forskingsprosjektet Sensory Books ble det gjennomført to nasjonale spørreundersøkelser, èn rettet mot foreldre og èn rettet mot barnehager. Resultatene fra barnehageundersøkelsen er supplert med en rekke fokusgruppeintervju, for å gi dypere innsikt i barnehagers varierte lesepraksiser.

Målet i tredje arbeidspakke var å undersøke om boklesing hjemme på barnas morsmål (L1) har effekt på barnas norskspråklige ferdigheter (L2). Arbeidspakken ble ledet av Elisabeth Brekke Stangeland, og bestod av en intervensjon (RCT design) med 190 flerspråklige 3-4-åringer med polsk, litauisk eller arabisk som morsmål.

Målet for fjerde arbeidspakke er å få innsikt i barnehagelærere og flerspråklige omsorgspersoner sine erfaringer rundt samarbeid generelt og felles lesesatsing spesielt. Arbeidspakken er ledet av Margrethe Jernes og Maria Fredriksson (postdok).

Hvorfor?

Sprell skal motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk, og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål er å støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling.

Kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid i barnehagen gjennom Sprell

Sprell vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagen på to måter:
1. Styrke profesjonelt pedagogisk arbeid gjennom kompetanseutvikling i samarbeid mellom barnehager og hjem, knyttet til det å lese bøker sammen på flere språk.
2. Teste andrespråkutvikling som en effekt av å lese digitale bildebøker både hjemme og i barnehagen

bakgrunn

Hvordan intervensjonen ble gjennomført i Sprell

Høsten 2022 og våren 2023 deltok 192 barnehager med å rekruttere flerspråklige barn med polsk, arabisk eller litauisk som morsmål.

Foreldrene til barna ble inndelt i to grupper, én intervensjonsgruppe og én kontrollgruppe. Foreldrene i kontrollgruppen fikk tilgang til en matematikk app, som de skulle bruke sammen med barna i en periode på syv uker. I samme periode fikk foreldrene i intervensjonsgruppen tilgang til én ny digital bok i uken, som de skulle lese sammen med barna sine hver dag. De samme bøkene ble lest i barnehagen til alle barna som deltok i prosjektet.

Her finner du bakgrunnsinformasjon om hvordan barnehagene jobbet sammen med oss i Sprell-prosjektet:

  • Barnehagen la til rette for to språkkartlegginger (pre- og post-test), som ble gjennomført av forskere i prosjektet. Én barnehagelærer var tilstede under kartleggingene, for å skape trygghet for barna.
  • Bøkene ble lest høyt av personale i barnehagen under intervensjonen. Sprell-biblioteket inneholder bøker på både bokmål og nynorsk, og man kunne også velge å vise frem bildene på storskjerm. 
  • Lesegruppene ble anbefalt å romme inntil seks barn. Erfaringer med samtalebasert lesing tilsier at små grupper gir barna best vilkår for deltakelse i samtalebasert lesing. Det finnes ingen regel for hvor store eller små lesegruppene skal være, og noen ganger er det slik at personalsituasjonen er med på å bestemme hvor mange barn som blir med.
  • I intervensjonsukene skulle den digitale boka leses tre ganger ukentlig.
  • I forbindelse med rekrutteringen til intervensjonen ble det utformet samtykkeskjema og informasjonsfilmer på norsk, polsk, litauisk og arabisk. Vi hadde informasjonsmøter for ansatte og foreldre, og ulike instruksjonsvideoer til foreldre i henholdsvis intervensjonsgruppen og i kontrollgruppen. Dette materiellet finner du samlet på siden "Informasjon til deltakere i Sprell".
Scientific advisory board

Professor Teresa Mary Cremin, The Open University London   Professor Yvonne Anders, University of Bamberg Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs Universitet

Ledergruppe

Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Øvrige medarbeidere i Sprell: