Senter for kjønnsstudier

Senter for kjønnsstudier er en enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi forsker, underviser og formidler tverrfaglig kjønnsforskning.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Om oss:

9 ansatte forskere 33 tilknyttede forskere 10 forskningsprosjekt Minor in Gender Studies (halvårsstudium) 3 emner

E-post:

kjonnsforskning@uis.no

Besøksadresse:

Ellen og Axel Lunds hus

Snarveier:

Senter for kjønnsstudier forsker på og underviser om hvordan makt og ulikhet påvirker samfunnet.

Lene Myong , professor og leder av Senter for kjønnsstudier
Senter for kjønnsstudier er en enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi forsker, underviser og formidler tverrfaglig kjønnsforskning.
forskningsprosjekt

Arbeidsvilkår for skeive i akademia: En empirisk undersøkelse av mangfold, (selv)sensur og akademisk frihet

Med denne undersøkelsen ønsker vi å gå bredt ut for å samle inn svar fra langt flere forskere og ansatte i norsk akademia og analysere dem.

AI-generert illustrasjon
Med denne undersøkelsen ønsker vi å gå bredt ut for å samle inn svar fra langt flere forskere og ansatte i norsk akademia og analysere dem.

I Norge mangler vi systematisk forskningsbasert kunnskap om arbeidsvilkår blant forskere, studenter og ansatte som identifiserer seg som 'skeive' (LHBTQ+) ved høyere utdanningsinstitusjoner. Eksisterende statistikk fokuserer hovedsakelig på kjønnsbalanse og etnisk mangfold. Forskning fra andre land viser at diskriminering, selvsensur og minoritetsstress er utbredt. En pilotstudie fra 2022 blant medlemmer i Skeiv Forskningsgruppe (n=16) indikerte at tilsvarende utfordringer finnes i Norge. SSB-funn fra 2023 viser at skeive opplever lavere livskvalitet enn heterofile, og at arbeids- og studieforhold er en medvirkende faktor ift minoritetsstress og diskriminering. Med denne undersøkelsen ønsker vi å gå bredt ut for å samle inn svar fra langt flere forskere og ansatte i norsk akademia og analysere dem. På dette grunnlaget kan vi bidra med viktig kunnskap om de reelle utfordringene med mangfold og arbeidsvilkår i dagens akademia, og komme med konkrete forslag til tiltak og forbedringer.

Kontaktperson: Elisabeth Lund Engebretsen

Caring Futures: Developing New Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (Qualitech)

Hvordan kan økt bruk av teknologi i omsorgspraksiser bli mer etisk orientert?

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) vil vidareutvikle omsorgsetikk i en stadig mer teknologisk helse- og velferdssektor.

Forskningsprosjektet Caring Futures: developing care ethics for technology-mediated care practices (QUALITECH) skal finne svar på disse spørsmålene for å utvikle et omsorgsetisk paradigme for omsorgsfulle fremtider. Professor Ellen Ramvi (Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiS), leder prosjektet, som er finansiert gjennom Norges Forskningsråds HELSEVEL-program. Målet vårt er å bidra med radikalt tverrfaglig forskning som kan sikre kvalitet i teknologi-medierte omsorgspraksiser, og å ivareta omsorgsetiske perspektiver på relasjonsarbeid, med implikasjoner for praksis, policy og utdanning.  

Sykepleier med ipad
QUALITECH vil vidareutvikle omsorgsetikk i en stadig mer teknologisk helse- og velferdssektor.

Foreløpig har vi lite kunnskap om slike omsorgsetiske aspekter ved teknologisk innovasjon, også innenfor dagens teknologi-medierte omsorgspraksiser. Vi har identifisert to betydelige kunnskapshull: 1) at det i samfunnets økende krav om ny teknologi i omsorgspraksis mangler omsorgsetisk forståelse, og 2) at det i omsorgsetikkens teoretiske grunnlag, mangler en forståelse av at teknologi allerede inngår i omsorgspraksiser. Dette utgjør en betydelig samfunnsmessig, kulturell og vitenskapelig utfordring, som forskningsprosjektet QUALITECH skal finne svar på.  Vi undersøker omsorgsetiske spenninger mellom samfunnets behov for bruk av mer og ny teknologi i dagens helse- og velferdstjenester på den ene siden, og tradisjonelle, relasjonsbaserte og profesjonelle omsorgskulturer på den andre. Vi vender oss til den klassiske omsorgsetikken, men har som mål og fornye omsorgsetisk teori på en måte som tar teknologiens rolle i omsorgspraksiser på alvor.  

Prosjektet består av fem arbeidspakker:  

1) Elektronisk standardisering i barnevernstjenesten (WP leder Åse Vagli, Institutt for medie og samfunnsfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS) 

2) Selvforståelse og idealer i teknologi-mediert omsorgspraksis (WP leder Birgitta Haga Gripsrud, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS) 

3) Forestillinger om teknokropper og omsorg (WP leder Ingvil Hellstrand, Senter for kjønnsstudier, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS) 

4) Ledelse design og implementering av teknologi i omsorgspraksis (WP leder Brita Gjerstad, institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS ) 

5) Omsorgsetikk for framtida (WP leder Ellen Ramvi, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS) 

Finansiering: Forskingsrådet i programmet HELSEVEL – Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstenester.

Prosjektet er initiert og utvikla i samarbeid mellom forskargruppa Profesjonelle relasjonar i velferdsyrke og Senter for kjønnsstudier ved UiS.

postdoktor prosjekt: Maja brandt andreasen

Rase, kjønn og seksualitet i skandinavisk høyreekstremisme

Prosjektet undersøker den diskursive konstruksjonen av rase, kjønn og seksualitet i den visuelle kulturen til tre nettbaserte høyreekstremistiske plattformer i Skandinavia.

Dataskjerm med koding og teskten "racism"
Rase, kjønn og seksualitet i skandinavisk høyreekstremisme.

Dette tverrfaglige prosjektet samler feministiske teorier om skjæringspunktet mellom rase, kjønn og seksualitet med internettforskning om nettbaserte kommunikasjonsstrategier til ytre høyre. Prosjektet ser spesifikt på visuelt innhold lagt ut på tre høyreekstreme nettplattformer – en i Norge, en i Sverige og en i Danmark. Innholdet består av memer, tegneserier og andre typer visuelt innhold og det er for det meste karakterisert som humoristisk eller satirisk.

Det er gjort mye forskning på kommunikasjonsstrategiene til høyreekstreme. Likevel produseres det lite forskning på de spesifikke nettbaserte kommunikasjons- og formidlingsstrategiene som bruker populær internettkultur, som humor, ironi og satire. Mens humoristisk kommunikasjon ofte blir avfeid som “bare en spøk” har dette prosjektet som mål å ta humor på alvor og utforske hva som skjuler seg under dekke av humor. Prosjektet utforsker hvordan rasisme produseres diskursivt i skjæringspunktet med kjønn og seksualitet. Målet er dermed å undersøke hvordan plattformer som privilegerer et hvitt, nordisk perspektiv, samtidig skaper en diskursiv annengjøring av rase-, kjønns- og seksuelle minoriteter ved bruk av medier som ellers forbindes med letthjertet, harmløs moro.

Kontaktperson: Maja Andreasen

Doktorgradstipendiat prosjekt: Ilghar Azarmanesh

Imaginaries of Caring Robots: Reading Robots in Science Fiction Through Levinasian Ethics

Dette doktorgradsprosjektet undersøker de etiske problemstillingene som oppstår i forbindelse med forestillinger om omsorgsroboter i science fiction, der de ofte fungerer som erstatning for mennesker i sosiale roller som omsorgspersoner og ledsagere for sårbare grupper som eldre og barn.

en hånd som hilser på en datahånd som kommer ut av laptopen
Imaginaries of Caring Robots: Reading Robots in Science Fiction Through Levinasian Ethics

Den stadig økende implementeringen av omsorgsroboter i science fiction-sammenheng beveger seg mot et vendepunkt der de kan kvalifisere til moralsk handlekraft når de har nådd en viss etisk terskel. Spørsmålene som må besvares: Hvilke etiske begrensninger står på spill i forestillinger om omsorgsroboter i science fiction? Hva kan disse etiske forestillingene fortelle oss om omsorg, handlekraft og menneskelighet? I mitt prosjekt foreslår jeg Levinas' etikk som teoretisk rammeverk for å undersøke i hvilken grad det er mulig å etablere "etiske roboter".

Ifølge Emmanuel Levinas' ontologi oppstår etikken i vår interaksjon med andre. Han hevder at vår evne til å åpne oss betingelsesløst for den andre er det som definerer ikke bare vår evne til å etablere etiske relasjoner, men også vår evne til å være mennesker. I dette prosjektet utforsker jeg derfor muligheten for å betrakte imaginære roboter som kommunikative og beslutningstakende enheter som fortjener oppmerksomhet, og samtidig forstå at de er merkelige ikke-menneskelige andre. Jeg støtter analysen min ved å utforske spørsmål om annerledeshet gjennom et feministisk teknovitenskapelig rammeverk, der forholdet mellom mennesker og teknologi står i forgrunnen. Derfor krever denne studien en grundig analyse av hvordan omsorgsfulle robotforestillinger påvirker spørsmål om aktørskap og etikk. Dette doktorgradsprosjektet er en del av det UiS-baserte prosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices finansiert av Norges forskningsråd (2021-2024), som har som mål å utvikle et omsorgsetisk paradigme for å informere om og sikre kvaliteten på omsorg i omsorgsfremtiden.

Doktorgradstipendiat prosjekt: mathias Klitgård

Queer Materialism: Diffractions of New and Historical Materialisms

Utvikling av en politisk analyse av det diffraktive feltet der queerteori, nymaterialisme og historisk materialisme møtes.

fargerik kunst
Utvikling av en politisk analyse av det diffraktive feltet der queerteori, nymaterialisme og historisk materialisme møtes.

I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg muligheten for en skeiv materialisme som både et studiefelt og et politisk engasjement.

Prosjektet er tenkt som en triangulering av skeiv teori, ny materialisme og historisk materialisme, og retter oppmerksomheten mot den sosiale verdens materialitet som en nødvendig, aktiv og underteoretisert komponent. Gjennom et engasjement med sentrale teoretiske tekster i disse tradisjonene utforsker jeg de sosiale, historiske og økonomiske betingelsene for at kropper som materie får betydning.

Jeg er oppmerksom på den nylige "materialistiske vendingen" i samfunns- og kulturvitenskapene og analyserer tre utkrystalliseringer i feltet som jeg kaller queer-materialisme: den kommende sammenhengen mellom de to materialistiske tradisjonene og queerteori. Disse utkrystalliseringene er i ferd med å materialisere seg i tre artikler: en teoretisk utdyping av begrepet 'renaturalisering' gjennom en historisk og materielt informert analyse av begjær og konstruksjonen av heteromennesket; en krysslesning av dikotomien levende-død innenfor Queer Death Studies og historisk materialisme; og til slutt en queermaterialistisk diskusjon av petrokulturer.Jeg foreslår en diffraktiv tilnærming som forstår hvordan de ulike tradisjonene er innblandet i hverandre, slik at man kan skape konstruktive redegjørelser for fagfelt som historisk sett har lest hverandre antagonistisk, og fremprovosere allianser der diskursen vakler;

doktorgradstipendiat prosjekt: nico Miskow friborg

Confronting fantasies of Scandinavian progressiveness and queer utopia: Queer and trans organizing in Denmark since 1990

Prosjektet sporer fremveksten av queer- og transorganisering i Danmark fra 1990-tallet og fremover, og utforsker de radikale mulighetene som ligger i disse bevegelsene.

Abstrakt rosa og lile figur
Prosjektet sporer fremveksten av queer- og transorganisering i Danmark fra 1990-tallet og fremover, og utforsker de radikale mulighetene som ligger i disse bevegelsene.

Doktorgradsprosjektet har den foreløpige tittelen Confronting fantasies of Scandinavian progressiveness and queer utopia: Queer- og transorganisering i Danmark siden 1990". I tett samarbeid med ulike grupper og individuelle aktivister har jeg til hensikt å spore fremveksten av queer- og transbevegelser i Danmark med hovedfokus på de siste 30 årene. Det overordnede formålet med prosjektet er å utforske både de radikale mulighetene som ligger i queer- og transorganisering og de gjennomgripende politiske strukturene som cis-heteronormativitet, rasisme, hvithet, kolonialitet, kapitalisme og ableisme i det danske samfunnet og dermed også i queer- og transorganisering.

Et sentralt spørsmål jeg stiller i prosjektet, er hvordan forståelser av kjønn, kropp, skeivhet, trans, fellesskap og motstand produseres, forhandles og rekonfigureres i organiseringen. Videre er jeg interessert i hvordan aktivistene posisjonerer seg i forhold til nasjonalstaten, hvordan de forholder seg til andre kamper for sosial rettferdighet, samt hvordan de forstår og håndterer interseksjonalitet og mainstreaming og kooptering av LHBTIAQ+-politikk i den nyliberale staten og det ideelle industrielle komplekset. Gjennom en kritisk utforskning av respektabilitetspolitikk og rettighetsbasert aktivisme og organiseringen av alternativer og motstand mot disse, håper jeg å konkretisere muligheter for organisering hinsides homo/transnasjonalisme, homoimperialisme og rase- og kolonikapitalisme;

Prosjektet er samfunnsbasert, og jeg bruker både autoetnografiske metoder og kollaborativ etnografi. Det betyr at det er sentralt at prosjektet bidrar til bevegelsesbygging, kamp for sosial rettferdighet og kunnskapsproduksjon som er relevant for lokalsamfunnene jeg forsker i og med. Ansvarlighet er dermed både et analytisk og metodologisk nøkkelbegrep. Videre bruker jeg et bredt spekter av metoder som arkiv forskning, minnearbeid, muntlige historieintervjuer, deltakende observasjon og policyanalyse;

Prosjektet er en del av, men ikke finansiert av, "NordiQueer"-prosjektet (prosjektleder: Jens Rydström).

Doktorgradstipendiat prosjekt: amalie sehested rom

Forced adoption in Denmark and Norway: family, care, and nation state

Dette doktorgradsprosjektet tar for seg tvangsadopsjon som en biopolitisk strategi preget av kjønn, rase og klasse i den danske og norske velferdsstaten. Hvordan fungerer denne politikken som en politisk teknikk? Og hvordan bidrar den til å (re)konfigurere familie, nasjon, omsorg og slektskap i velferdsstaten?

forlatt fotballmål ved kysten
Dette doktorgradsprosjektet tar for seg tvangsadopsjon som en biopolitisk strategi preget av kjønn, rase og klasse i den danske og norske velferdsstaten.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har det i Norge vært en økende politisk vilje til å styrke barnevernets bruk av adopsjon uten samtykke fra barnets første foreldre, og Danmark følger etter i arbeidet med å gjøre tvangsadopsjon til et regulært sosialpolitisk virkemiddel. Som følge av dette øker antallet tvangsadopsjoner i begge land, og det er viktig å sette spørsmålstegn ved denne politikken som et eksempel på statlig innblanding og vold.

Med utgangspunkt i den danske og norske konteksten vil prosjektet forsøke å forstå hvordan tvangsadopsjon fungerer som et biopolitisk verktøy som avgrenser hva som er levedyktig og ikke levedyktig for utsatte befolkningsgrupper, og undersøke hvordan tvangsadopsjon som samtidspolitikk "gjør levende" og "lar dø" familie- og slektsrelasjoner. Tvangsadopsjonspolitikken åpner også for en analyse av hvordan staten etablerer (adoptiv)familien som et sentralt knutepunkt for omsorg og lykke, i motsetning til diskursive figurer som "den ulykkelige alenemoren" og "den dysfunksjonelle innvandrerfamilien". Til slutt analyseres utvekslingen og sammenligningen mellom de to kontekstene i den politiske diskursen og kunnskapsproduksjonen om tvangsadopsjon for å undersøke den diskursive konstruksjonen av Danmark og Norge som nasjoner og velferdsstater.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Roskilde Universitet.

livsarket

Bruken av livshistorier i omsorgsarbeid

I prosjektet «Livsarket» kartlegges bruk av pasienters livshistorier som en del av omsorgsarbeidet ved sykehjem i regionen.

logo "Livsarket"
I prosjektet «Livsarket» kartlegges bruk av pasienters livshistorier som en del av omsorgsarbeidet ved sykehjem i regionen.

Kjennskap til en persons livshistorie er viktig for å yte profesjonell, individualisert omsorg. Derfor foreslår regjeringen i Demensplan 2020 (pdf) økt bruk av det såkalte livsarket i demensomsorgen – en kort tekst som viser pasientens preferanser og livserfaringer.

Hvordan brukes personers livshistorie?

Livshistorier har blitt brukt i demensomsorgen i mange år, men det er gjort lite forskning innenfor feltet. Et prosjekt ved UiS vil derfor kartlegge hvordan livshistorier samles inn og hvordan de blir tatt i bruk som en del av omsorgsarbeidet ved sykehjem i regionen.

Prosjektet ble opprettet i 2019, etter at forskerne Nora Simonhjell og Ingvil Hellstrand skrev artikkel om livsarket som fortellende sjanger. Nå er forskergruppen i gang med den første av tre faser i prosjektet. I første fase har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse ved alle sykehjem i Sør-Rogaland. Datainnsamlingen er foretatt av sykepleierstudenter i praksis og av forskere tilknyttet prosjektet.

Ingvil Hellstrand fra Senter for kjønnsstudier leder prosjektet.

Les mer om prosjektet.

skeiv forskningsgruppe

Interessert i skeiv forskning?

Skeiv Forskningsgruppe har som målsetning å være en arena for inspirasjon, provokasjon, samarbeid og støtte for forskere som har skeiv eller queer-forskning - bredt definert - som sentralt interessefelt.

Mann i dress peker
Skeiv Forskningsgruppe har som målsetning å være en arena for inspirasjon, provokasjon, samarbeid og støtte for forskere som har skeiv eller queer-forskning

Det vi i dag kaller skeiv forskning med en samlebetegnelse, har tradisjonelt fokusert på seksuelt og kjønnet (LHBTQ+) minoritetstematikk, spesielt historisk og litterært. Etter hvert har skeive studier og forskning blitt enda mer tverrfaglig og ekspandert til naturvitenskapelige, humaniora og samfunnsvitenskapelige fagfelt. Skeiv teori går bredere ut enn skeive studiers sitt primær-fokus på LHBTQ+ mennesker liv og livsbetingelser, med sitt gjennomgående kritiske og analytiske prosjekt om å avdekke samfunnsnormer og verdisystemer - inkludert kunnskapstradisjoner i og neoliberalisering av akademia - som sosialt konstruerte systemer som viderefører ulikhetsskapende og –bevarende maktstrukturer.

Skeiv Forskningsgruppe legger opp til faglige diskusjoner av teoretiske, metodologiske og etiske problemstillinger i queer-forskningsfeltet og LHBTQ+ studier; presentasjon av og (sam)arbeid med utkast til publikasjoner eller søknader; samt deling av relevant litteratur, stillings- og stipend-utlysninger. Det legges også til rette for uformelle diskusjoner om strategier og erfaringer i forhold jobb, karriere og studier i akademia. Det er, til slutt, i lys av det geopolitiske klimaet med anti-kjønns bevegelser og angrep på demokratiske prinsipper, en viktig målsetning for Skeiv Forskningsgruppe å legge til rette for økt forståelse av, mer og bedre dialog mellom norsk, nordisk og internasjonal forskning i dette tverrfaglige og politiserte feltet.

Les mer på Skeiv forskningsgruppe.

Kontakt: Elisabeth Lund Engebretsen, Professor ved UiS Senter for kjønnsstudier: elisabeth.l.engebretsen@uis.no 

The Monster network

Hva kan vi lære av monsteret og det monstrøse?

Monsternettverket er et tverrfaglig forskningsmiljø som arbeider med monsteret som et analytisk perspektiv på spørsmål om marginalisering og forskjell.

Monster talks logo
Illustrasjon:
Joanne Theresa Kleppe (NettOp)

Monsteret blir ofte forstått som noe som hjemsøker eller forstyrrer. Selve ideen om monsteret og det monstrøse peker dermed på sosiale, etiske og politiske konsekvenser av det som truer det "normale". 

Slik sett kan monstre sies å produktivt utfordre tradisjonelle grenser og grensedragninger, det være seg grensene for nasjonalstater, territorier eller organisasjoner, eller kategorier av rase, kjønn, seksualitet, evne, klasse, førlighet og annet. På denne måten bringer monstert et løfte om forstyrrelser og endring, slik Donna Haraway argumenterte for i 1992-teksten “The Promises of Monsters”. 

Monsternettverket tar utgangspunkt i monsterets produktive potensial for endring. Hvordan kan monsteret tjene som et tenkeverktøy for kulturelle, etiske og politiske utfordringer i vår tid?  

Vi bidrar til det fremvoksende feltet Monster Studies gjennom vår kollektive forskningspraksis, som preges av feministiske, skeive, dekoloniale og posthumane rammeverk for å tenke omkring relasjonalitet, fellesskap og ansvar. Målet vårt er å fasilitere forskningssamarbeid, og samarbeid mellom kunstnere og forskere ved å organisere konferanser, workshops, publikasjoner, symposier og offentlige arrangementer, samt å skape et rom for diskusjoner og publikasjoner. 

Besøk våre nettsider for mer informasjon. Vi har også en podcast-serie kalt Monster Talks, produsert i samarbeid med UiS NettOp. 

Nettside: The Monster Network

Podcast: Monster Talks

Avsluttede forskningsprosjekter

Her finner du en oversikt over tidligere forskningsprosjekter som er avsluttet.

ordbok side med ordet affect

Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA)

LOVA-prosjektet undersøkte hvordan juridiske og psykologiske begrep om tilknytning er blitt brukt for å regulere forskjellige former for migrasjon i Danmark i løpet av de siste tjue årene.

LOVA var et kollektivt forskningsprosjekt som finansiert av Danmarks Frie Forskningsfond (2016-2022). Siden begynnelsen av 2000-tallet har danske regjeringer implementert en av Europas strengeste immigrasjonslover. LOVA prosjektets ambisjon var å kvalifisere forståelsen av hvordan ulike former for migrasjon blir styrt – både konseptuelt og politisk - i en dansk kontekst. 

LOVA undersøkte spesielt hvilke måter tilknytning som psykologisk og juridisk begrep blir brukt til å regulere former for migrasjon som i en bred forstand blir forstått som involverende kjærlighetsrelasjoner: det vil si, familiegjenforening, transnasjonal adopsjon, og transnasjonale ekteskap. I hverdagsforståelser blir tilknytning, som utviklingspsykologisk begrep, ofte forbundet med det enkelte individs kapasitet til at skape sosiale bånd. Fra 2002-2018 var det såkalte tilknytningskrav en del av dansk migrasjonslovgivning og i samme periode vokste interessen for tilknytning som psykologisk rammeverk i det transnasjonale adopsjonsfelt i Danmark.

Det overordnede forskningsspørsmål for LOVA var: Hvordan og med hvilke effekter er tilknytningsbegrepet blitt operasjonalisert for å regulere forskjellige former for kjærlighetsmigrasjon i en dansk kontekst fra 2000-2020? LOVA er bygget opp rundt fire individuelle og to kollektive, interdisiplinære prosjekter, som analyserer ulike former for empiri, herunder lovtekster, mediediskurser og representasjoner, policy og informasjonsmateriale.

Women's sexual justice politics in Scandinavian queer organizing (Beyond Equality)

Bilde av en bok med Pride-flagg og terninger som har bokstavene LGBTQ+

Beyond Equality undersøkte historien om kvinners deltakelse i etableringen av kollektiv skeiv aktivisme, med særlig fokus på femtenårsperioden mellom 1978 og 1993 i Norge.

Beyond Equality var et delprosjekt under NordiQueer, og hadde som hovedambisjon å kartlegge og analysere de kompliserte utfordringene og omstendighetene som hittil har formet skandinavisk queer-organisering, i et queerfeministisk perspektiv. Prosjektleder var Elisabeth Lund Engebretsen og forskningsassistent Erika Eidslott. Tilknyttet stipendiat var Nico Miscow Friborg.

Engebretsen tok i bruk et etnografisk og mikrohistorisk fokus for å belyse tre casestudier: Lesbebussen-kampanjen i 1988, den radikale aktivistgruppen Rosa Rebeller som var aktive ca 1988-1992, samt debattene omkring skeiv familie- og seksualpolitikk før Partnerskapsloven ble vedtatt i 1993, der spesielt dynamikken mellom respektabilitet og radikal systemkritikk står i fokus.

Finansiering: Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council). 2019-2022

Transforming identities: Mangfold, minoriteter og identitetspolitikk

Logo til transforming identities

Hva har fremveksten av ytre høyre, voksende nasjonalisme, samt politisk og miljømessig usikkerhet å se for solidaritet og demokrati?

Forskernettverket Transforming Identities samler forskere, aktivister, kunstnere og forfattere for å diskutere aktuelle utfordringer for demokratisk deltakelse og ulike forståelser av mangfold og minoriteter, med spesielt fokus på de nordiske samfunn. I en tid der begrepet identitetspolitikk blir stadig mer omstridt, minoriteter mer utsatt men samtidig også erfarer økt grad av juridisk beskyttelse og deltakelse i samfunnsdebatten, tar dette prosjektet utgangspunkt i konseptet og det diskursive landskapet rundt «identitetspolitikk» for å undersøke aktuelle utfordringer - hva står på spill, hvorfor og for hvem? Prosjektet samler en bred gruppe av forskere fra ulike bakgrunner (faglig, geografisk, karrieresteg) for å utveksle kunnskap og ideer, samt undersøke nye forståelser av likhet og rettigheter, solidaritet og demokrati, i sammenheng med ytre-høyres fremvekst, voksende nasjonalisme, og fremvoksende lokale, regionale og globale usikkerheter politisk og miljømessig. 

Les antologi redigert av Elisabeth Lund Engebretsen og Mia Liinason (Gøteborg Universitet) med tekstbidrag fra mange av prosjektets deltakere!

Postdoktor prosjekt: The Deathliness of Black Motherhood: The Exile of Black Life in Canada, Sweden and Norway - Jan-Therese Mendes

Gravid kvinne holder på magen sin

Den hvite nasjonalismens dødelige og affektive pedagogikk i møte med den svarte, reproduserende kroppen.

Mendes' PhD-avhandling (York University, Canada 2019) "The Deathliness of Black Motherhood. The Exile of Black Life in Canada, Sweden and Norway" begynte en undersøkelse av svart reproduksjon gjennom temaet rasistisk nasjonalisme: The Exile of Black Life in Canada, Sweden and Norway" bidrar med ny innsikt i (1) svart migrantmødreskap, (2) velferdsstatens tilhørighet og (3) rasistisk kjønnsdiskriminering.

Det sentrale i denne forskningen var å undersøke de affektive teknikkene og de dødelige konsekvensene av anti-svart rasisme, slik de utøves mot svarte kvinners kropper i de hvitdominerte nordlige velferdsstatene. Nærmere bestemt bruker dette prosjektet kvalitative forskningsmetoder for å undersøke hvordan nasjonalismens hverdagslige instrumenter regulerer det perinatale svarte kvinnelige subjektet eller den svarte moren gjennom smertefull kriminalisering, offentlig ydmykelse og nær-døden-opplevelser.

Her argumenterer Mendes for at de statlige apparatene som er ment å dempe sosial fare (f.eks. grensekontroll, politi, barnevern), straffefikserer svarte kvinners reproduktive kapasitet som en kilde til kulturell uassimilierbarhet, nasjonal usikkerhet og rasedisharmoni. I dette prosjektet undersøker jeg hvordan den svarte livmoren og den svarte vaginaen behandles som steder der staten er fiendtlig innstilt, og hvordan de blir straffet for å våge å spre mer uintegrerbar svarthet og skatteforpliktelser i det hvite nasjonale rommet. I neste omgang undersøkes hvordan det svarte fosteret eller barnet enten inngår i en lignende rasistisk latterliggjøringslogikk eller disiplineres til å bli et assimilert subjekt gjennom den ydmykende hendelsen som den svarte morens nød er.

Les artikkelen!

Postdoktor prosjekt: Queer Herstories of struggle and survival in Romania: From Communist criminalization to contemporary anti-gender movements in SEE spaces - Ramona Dima

Logo Queer Herstories

Det EU-finansierte prosjektet Q-SEERA studerte fremveksten av anti-kjønnspolitikk i Romania og andre sørøsteuropeiske land.

Prosjektet tok i bruk banebrytende metoder og tilfører unik kunnskap som går utover det som er kjent om skeive (LBT+) kvinners liv i Sørøst-Europa. Ved å se på et tidligere uutforsket tema - det intime og sosiale livet til skeive rumenske kvinner under kommunismen og i "overgangsperioden" på 90-tallet - og ved å sammenligne resultatene med forskning fra SEE-regionen, utforsker prosjektet hvordan Romania skiller seg ut fra andre SEE- og EU-land og avdekker ulikheter i regionen. Prosjektet foreslår nye forståelser av den raske økningen i kjønnsdiskriminerende politikk i Romania og andre SEE-land ved å grave frem ny kunnskap om marginaliserte kvinners liv, kamp og overlevelsesstrategier.

Dette ble gjort ved å samle inn originale og unike data fra intervjuer med eldre kvinner, arkiv- og tekstanalyse gjennom en mikrohistorisk tilnærming, kombinert med en komparativ analyse av kjønnsnormer knyttet til seksualitet i både det kommunistiske og postkommunistiske Romania og SØE. Et innovativt teoretisk rammeverk bleutviklet for å kunne håndtere europeiske utfordringer knyttet til politikk og politiske diskurser som involverer kjønn og seksuelle minoriteter, fra et transnasjonalt perspektiv. Dette gjøres ved å knytte sammen hvordan den rumenske staten håndhevet homofobi og sexisme under kommunismen og frem til EU-medlemskapet, ved å se på hvordan denne statssanksjonerte sosiale atferden forplanter seg frem til i dag, og ved å knytte disse funnene om kjønn og seksualitet til røttene til anti-kjønnsbevegelser i Sørøst-Europa.

Prosjektet ble ledet av Ramona Dima, Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow, Universitetet i Stavanger i samarbeid med Elisabeth Lund Engebretsen, førsteamanuensis, UiS, og professor Lene Myong ved UiS.

Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement No 101022731.

studietilbud

Lyst til å lære mer om kjønn, makt og ulikhet?


Senter for kjønnsstudier tilbyr tre enkeltstående emner - og en fordypning i kjønnsstudier, Minor in Gender Studies. Alle emner er åpne for studenter på både bachelor- og masternivå, og for internasjonale studenter.

Minor in Gender Studies

Nå kan du ta en Minor i kjønnsstudier ved UiS. I Minoren blir aktuelle spørsmål om makt, likestilling og diskriminering kritisk belyst.

Verden rundt oss, fra politisk landskap til klima, forandrer seg. «Minor in Gender studies» gir deg verktøyene du trenger for å bedre forstå spørsmål om ulikheter, makt og endringer.

Minoren består av tre emner som gir deg en introduksjon til teoretiske rammeverk og diskusjoner som er sentrale innenfor kjønnsstudier. Det gir grunnlag for kritisk analyse av viktige spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet, (u)likestilling, velferd, statsborgerskap, migrasjon, rasisme, klimaendringer og bærekraft.

Samlet gir emnene bred kunnskap om kjønn og forskjell-strukturer i vår tid. Emnene gir også studentene analytiske verktøy for å forstå spørsmål om ulikhet og makt. Det gjelder både på individ- og samfunnsnivå.

Studiepoeng: 30

Les mer om Minor in Gender Studies.

Enkeltemner

 • Undervises i høstsemesteret
 • Emneansvarlig høsten 2024: Maja Brandt Andreasen
 • Gir 10 studiepoeng
 • Undervises på engelsk
 • Emnene tar for seg forskjeller og likheter i nordisk likestillingspolitikk, båndene til velferdspolitikken for øvrig, effekten av ulike likestillingspolitiske virkemidler og dagens utfordringer for politikken.
 • For mer informasjon:

 • Emneansvarlig høsten 2024: Lene Myong
 • Gir 10 studiepoeng
 • Undervises på engelsk
 • Emnene gir en innføring til interseksjonalitet som begrep og som teoretisk rammeverk, og diskuterer hvordan interseksjonalitet er et kritisk analyseverktøy for å forstå strukturell ulikhet.
 • For mer informasjon:

Forskere ved Senter for kjønnsstudier:

professor i kjønnsforskning
51831509
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
professor i kjønnsforskning
51832868
EAL
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ekstern tilknyttet UiS
51834525
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Stipendiat i kjønnsforskning
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Stipendiat i kjønnsstudier
51831605
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Stipendiat i kjønnsforskning
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postdoktor i kjønnsstudier
51832138
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postdoktor i populismeforskning
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyheter

Forskergruppa Kreativ ErfaringsLab

Me eksperimenterer med forskjellege kreative uttrykksformer som leik, dans, drama og skriving for å utforske og utvikle ...

Hvem er egentlig best i fotball av kvinner eller menn?

Ville du klart å skille kvaliteten av spillet i en fotballkamp på elitenivå om du ikke visste om spillerne var kvinner e...

Flere publiseringspoeng til samfunnsvitenskapelige forskere

På fem år har antall publiseringspoeng oppnådd av samfunnsvitenskapelig forskning ved UiS, mer enn doblet seg.

Hvilke tiltak kan få kvinner til toppen av en akademisk karriere?

«Til-Topps- prosjektet» skal evaluere hvilke tiltak som kan hjelpe kvinner på veien til toppen av en akademisk karriere.

Mangelfull kunnskap om tiltak mot seksuell trakassering i akademia

Seksuell trakassering i høyere utdanning forblir et uløst problem på tross av flere tiår med forskning, konkluderer kunn...

Nettverk hjelper menn i akademia til lederstillinger

Forskning viser at menn i større grad enn kvinner drar nytte av nettverk på jobb for klatre til topps i akademia.

En inspirator trer av

Forsker og førsteamanuensis emerita Ingerid Bø har hatt en lang og innholdsrik karriere innen akademia. Nå pensjonerer h...

Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa

Barnehagelærarar støttar tradisjonelle kjønnsroller, viser ein studie av eventyrforteljing i barnehagen.

Bringer kvinnelige komponister frem i lyset

To aktuelle prosjekt i utøverkunnskap om klassisk musikk, historie og kjønn. Mezzosopran Bettina Smith gir i sin forskni...

Ny forskningsgruppe etablert

Skeiv forskningsgruppe - nytt initiativ ved Senter for kjønnsstudier.

Skeiv forskningsgruppe ved UiS

Skeiv Forskningsgruppe har som målsetning å promotere det skeive forskningsfeltet i Norge ved å skape en plattform for i...

Minor in Gender Studies - Fordypning

Nå kan du ta en minor i kjønnsstudier ved UiS. I minoren blir aktuelle spørsmål om makt, likestilling og diskriminering...

Skal forske på risikokommunikasjon under pandemier fra et kjønnsperspektiv

Hvilken rolle spiller kjønn i kommunikasjonen under en pandemi? Det skal førsteamanuensis Hande Eslen-Ziya forsøke å fin...

Tildelt historiens første utdanningstermin ved SV-fakultetet

Ingvil Hellstrand, førsteamanuensis ved Senter for kjønnsstudier, skal fordype seg i tematikken rundt studentaktiv lærin...

Tidsskrift for kjønnsforskning til UiS

Senter for kjønnsstudier overtar som redaktør for det nasjonale fagtidsskriftet Tidsskrift for kjønnsforskning.

Kvinnelige akademikeres arbeidsforhold mest påvirket under covid-19-pandemien

Lockdown under covid-19-pandemien hadde ulik innvirkning på akademikeres arbeidsforhold. På hvilken måte, og hvilke fakt...

Vinner av beste artikkel

Ingvil Hellstrand ved Senter for kjønnsstudier vant pris.

PIRLS 2016 utfordrer bildet av flinke jenter og svake gutter

Funnene nyanserer forestillinger om et elevlandskap bestående av flinke, motiverte jentelesere og svake, umotiverte gutt...

Holder seg tett på folk fra andre galakser

Under tellekanten: Hun elsker science fiction og er fascinert av roboter. Monsterkonferansen hun arrangerte nylig trakk ...

Nettverk for tverrfaglig kjønnsforskning

Nettverk for tverrfaglig kjønnsforskning ble opprettet i 2001. Nettverket består av deltakere fra flere ulike institutter og fagmiljøer ved UiS.

Nettverket utgjør en faglig arena og et sosialt treffpunkt for forskere ved UiS som arbeider med kjønnsperspektiv og feministisk teori.

Medlemmer fra Senter for kjønnsstudier:

UiS-forskere tilknyttet nettverket:

Eksterne deltakere i nettverket: 

 • Inger Gudmundson - kurator, Stavanger Kunstmuseum
 • Kerenina Dansholm - førskolelektor ved VID

Senterråd

Senterrådet gir råd om strategiske planer, handlingsplaner og årsrapporter, studietilbud og områder for satsinger på forskning, innovasjon og formidling.

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Sekretariat:

 • Lene Myong - faglig leder
 • Jenny Furevik Riise - administrativ koordinator

Om senter for kjønnsstudier

Vil du vite mer om oss?

Senter for kjønnsstudier er en del av ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, og er et dynamisk forsknings- og læringsmiljø der tverrfaglige, interseksjonelle og transnasjonale tilnærminger står i sentrum

Senteret ble først etablert i 2001 som et forskernettverk, og deretter gitt senterstatus i 2019.

Senteret tilbyr i dag fire kurs på bachelor og masternivå, et fordypningsstudium – Minor i Gender Studies – og deltar i flere store forskningsprosjekter med internasjonal og nasjonal forskningsfinansiering. I tillegg koordinerer senteret og Arkeologisk Museum Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) som tilbyr et stipendiatmiljø opptatt av etiske refleksjoner, eksplorativ forskning og deltagelse basert på samarbeid og medbestemmelse. Senteret arbeider for et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø og læringsmiljø, og har en aktiv formidlingsprofil både i regionen, nasjonalt og internasjonalt. 

Ambisjon 

Senteret har som ambisjon å drive tverrfaglig grunnforskning, som utforsker forskjellige dimensjoner av strukturell ulikhet, og hvordan disse betingelser bidrar til å understøtte, nedbygge eller stratifisere forskjellige former for liv og eksistens. Senterets forskere arbeider med kjønn som et analytisk perspektiv formet av feministiske og maktkritiske tradisjoner. Vi vil styrke og undersøke former for tverrfaglig kunnskapsproduksjon, som tar utgangspunkt i minoritetsperspektiver og/eller som etableres i skjæringsfelter hvor forskning, aktivisme, politikk og kunst møter hverandre. Senteret skal bidra til å forme kjønnsforskningens forskningsfronter, gjennom å føre nye spørsmål inn i feltet men også gjennom at gjøre kjønnsforskning relevant for aktører utenfor akademia og for en bredere offentlighet. 

Relaterte sider