Hopp til hovedinnhold

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturressursøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS har hjelpt henne med det.

Publisert: Endret:
Nhi Le

Alder: 28

Stilling: Graduate Commercial Analyst

Arbeidsstad: Vår Energi

Utdanning: Bachelor i finans og regnskap, University of Economics in Ho Chi Minh City, og Master i økonomi og administrasjon frå Handelshøgskolen ved UiS

Spesialisering: Økonomisk analyse og Anvendt finans

Student Thi Yen Nhi Le ute foran Handelshøgskolen og med et tre i bakgrunnen

Som student på Handelshøgskolen ved UiS blei eg nøye rettleia av rettleiaren min, faglærarar og tilsette til kva slags jobbar eg kunne søke etterpå. Gruppearbeid og skuleaktivitetar hjalp meg å bygge sjølvtillit og ferdigheiter, og det lot meg utvikle meg profesjonelt.

Nhi Le

Nokre år tilbake tok Nhi Le frå Vietnam ein bachelor i finans og regnskap. Etter over tre i arbeidslivet fann ho ut at ho ville gå tilbake til å studere for å utvikle kunnskapen sin på feltet.

Her på Handelshøgskolen ved UiS har ho tatt økonomisk analyse som hovudfag og anvendt finans som spesialisering, noko som passa godt med hennar studieveg, bakgrunn og forventning.

Kvifor fall valet på Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS?

Det var fleire grunnar til at eg valde Stavanger for høgare utdanning. For det første så overraska den vakre naturen meg då eg søkte på Stavanger på internett. Å bu her gir meg fleire moglegheiter til å reise andre stadar. Eg elsker å fordjupe meg i vakre landskap som fjordar, fjell, og strender.

For det andre så har eg heilt sidan eg var student villa unngå å stå for dei negative verknadene økonomien har på miljøet. Eg har alltid hatt lyst til å gjere verda til ein betre stad for menneske, noko som motiverte meg til å studere igjen og finne svar på desse problema. På Handelshøgskolen ved UiS fekk eg tilbod om mange kurs i samfunnsøkonomi: mikro- og makroøkonomi, arbeidsøkonomi og miljø- og naturressursøkonomi. Sistnemnde hjalp meg å gå djupare i feltet og utforske problema.

Til slutt, i tillegg til økonomispesialiseringa, hadde eg moglegheita til å satse på ein annan spesialisering: Anvendt finans. Denne studievegen er fleksibel og praktisk for å auke sjansen til å få jobb i ulike sektorar.

Kva har du forska på i masteroppgåva di?

Min studieven, Sindre, og eg jobba samen på masteroppgåva «The Ordinary People's Preferences for Space Tourism: A Choice Experiment in Norway».

Først undersøkte me kor mykje folk generelt var villige til å betale for ein spesifikk romreise. I tillegg rekna me ut marknadsdelane ut frå dei ulike prislappane på turen. Interessant nok undersøkte me også effekten av karbonfotavtrykket forårsaka av romflygingar på folks preferansar.

Database og statistikk viste at rundt 48 prosent av respondentane ville dratt til verdsrommet dersom dei fekk turen gratis. Estimeringsresultat viser at 1/5 av vanlege nordmenn ville vore villige til å betale mellom 2,42- og 4,27 millionar kroner (finansiert med eit lån tilbakebetalt over ti år til null rente) for ein romreise.

Kva går jobben du har fått i Vår Energi ut på?

Stillinga min heiter "graduate commercial analyst", og den har oppgaver som:

  • Bidra i det daglege arbeidet i den kommersielle avdelinga
  • Utføre analyse av pris- og mengdedata, og komme med input til budsjett og prognosar
  • Bistå med administrasjon av gassalgsavtalar og fakturarelaterte spørsmål
  • Oppdatering av rapportsystem og rapportar for rapportering av gassalg til skattemyndigheiter og europeiske myndigheiter
  • Koordinere, utføre og verifisere Due Diligence-rapportar, kredittsjekkar, svartelistekontroll, faktura og interne kontrollar
Korleis har du blitt førebudd på arbeidslivet gjennom masteren?

Som student ved Handelshøgskolen ved UiS vart eg nøye rettleia av rettleiaren min, faglærarar og tilsette til å velje kva slags type jobb eg kunne søke etter endt utdanning. I tillegg til førelesingar kunne eg delta i gruppearbeid og aktivitetar på campus. Desse hjalp med med å få mykje sjølvtillit og ferdigheiter, som for eksempel teamarbeid, problemløysing og presentasjonsevnar, som gjorde at eg kunne utvikle meg profesjonelt.

Kvifor burde andre velje same studieretning som deg?

Studia mine i økonomi har gitt meg analytiske, problemløysande ferdigheiter og eit forretningdriven tankesett som alle er avgjerande for å lykkast på arbeidsplassen. Hovudfaget økonomi er designa for å gje deg kunnskapen og ferdigheitene som er nødvendige for å analysere historiske trendar, nåverande forhold og allokering av knappe ressursar, slik at du kan gjere fremtidige spådommar og ta informerte forretningsavgjerder.

Har du nokre råd til nye studentar, og dei som kjem til å studere i framtida?

Først og fremst bør du prøve å bli kjent med fakultetet, dei tilsette og studievener, slik at dei kan vere med deg gjennom reisa di. For det andre bør du finne ein deltidsjobb eller praksisplass i feltet, fordi studentar som jobbar fleire timar i veka mens dei studerer vil sannsynlegvis administrere og bruke tida si meir effektivt. Til slutt: Nyt tida di som student ved å delta i fritidsaktiviteter, for eksempel arrangert av studentar og universitetet. Dette vil auke engasjementet ditt i studentlivet, noko du ikkje får oppleve igjen etter du er ferdig utdanna.

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og mest morosame økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Handelshøgskolen ved UiS befester sin posisjon i forskningstoppen

Også i 2021 er Handelshøgskolen ved UiS den handelshøgskolen i Norge som produserer nest mest forskning om man ser på pu...

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en pr...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Handelshøgskolen ved UiS kan ta imot 30 ukrainske flyktninger som studenter på Master i økonomi og administrasjon

Myndighetene har bedt universiteter og høgskoler om å kartlegge egen kapasitet til å tilby studieplasser til flyktninger...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...