Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturressursøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS har hjelpt henne med det.

Published Endret
Nhi Le

Alder: 28

Stilling: Graduate Commercial Analyst

Arbeidsstad: Vår Energi

Studerte på UiS: Master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS

Spesialisering: Økonomisk analyse og Anvendt finans

Student Thi Yen Nhi Le ute foran Handelshøgskolen og med et tre i bakgrunnen

Som student på Handelshøgskolen ved UiS blei eg nøye rettleia av rettleiaren min, faglærarar og tilsette til kva slags jobbar eg kunne søke etterpå.

Nhi Le

Nokre år tilbake tok Nhi Le frå Vietnam ein bachelor i finans og regnskap. Etter over tre i arbeidslivet fann ho ut at ho ville gå tilbake til å studere for å utvikle kunnskapen sin på feltet.

Her på Handelshøgskolen ved UiS har ho tatt økonomisk analyse som hovudfag og anvendt finans som spesialisering, noko som passa godt med hennar studieveg, bakgrunn og forventning.

Kvifor fall valet på Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS?

Det var fleire grunnar til at eg valde Stavanger for høgare utdanning. For det første så overraska den vakre naturen meg då eg søkte på Stavanger på internett. Å bu her gir meg fleire moglegheiter til å reise andre stadar. Eg elsker å fordjupe meg i vakre landskap som fjordar, fjell, og strender.

For det andre så har eg heilt sidan eg var student villa unngå å stå for dei negative verknadene økonomien har på miljøet. Eg har alltid hatt lyst til å gjere verda til ein betre stad for menneske, noko som motiverte meg til å studere igjen og finne svar på desse problema. På Handelshøgskolen ved UiS fekk eg tilbod om mange kurs i samfunnsøkonomi: mikro- og makroøkonomi, arbeidsøkonomi og miljø- og naturressursøkonomi. Sistnemnde hjalp meg å gå djupare i feltet og utforske problema.

Les også: Masterstudentane tok med casearbeid ut til vindkraftpark

Til slutt, i tillegg til økonomispesialiseringa, hadde eg moglegheita til å satse på ein annan spesialisering: Anvendt finans. Denne studievegen er fleksibel og praktisk for å auke sjansen til å få jobb i ulike sektorar.

Kva har du forska på i masteroppgåva di?

Min studieven, Sindre, og eg jobba samen på masteroppgåva «The Ordinary People's Preferences for Space Tourism: A Choice Experiment in Norway».

Først undersøkte me kor mykje folk generelt var villige til å betale for ein spesifikk romreise. I tillegg rekna me ut marknadsdelane ut frå dei ulike prislappane på turen. Interessant nok undersøkte me også effekten av karbonfotavtrykket forårsaka av romflygingar på folks preferansar.

Database og statistikk viste at rundt 48 prosent av respondentane ville dratt til verdsrommet dersom dei fekk turen gratis. Estimeringsresultat viser at 1/5 av vanlege nordmenn ville vore villige til å betale mellom 2,42- og 4,27 millionar kroner (finansiert med eit lån tilbakebetalt over ti år til null rente) for ein romreise.

Les også: To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal journal

Kva går jobben du har fått i Vår Energi ut på?

Stillinga min heiter "graduate commercial analyst", og den har oppgaver som:

  • Bidra i det daglege arbeidet i den kommersielle avdelinga
  • Utføre analyse av pris- og mengdedata, og komme med input til budsjett og prognosar
  • Bistå med administrasjon av gassalgsavtalar og fakturarelaterte spørsmål
  • Oppdatering av rapportsystem og rapportar for rapportering av gassalg til skattemyndigheiter og europeiske myndigheiter
  • Koordinere, utføre og verifisere Due Diligence-rapportar, kredittsjekkar, svartelistekontroll, faktura og interne kontrollar
Korleis har du blitt førebudd på arbeidslivet gjennom masteren?

Som student ved Handelshøgskolen ved UiS vart eg nøye rettleia av rettleiaren min, faglærarar og tilsette til å velje kva slags type jobb eg kunne søke etter endt utdanning. I tillegg til førelesingar kunne eg delta i gruppearbeid og aktivitetar på campus. Desse hjalp med med å få mykje sjølvtillit og ferdigheiter, som for eksempel teamarbeid, problemløysing og presentasjonsevnar, som gjorde at eg kunne utvikle meg profesjonelt.

Les også: Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

Kvifor burde andre velje same studieretning som deg?

Studia mine i økonomi har gitt meg analytiske, problemløysande ferdigheiter og eit forretningdriven tankesett som alle er avgjerande for å lykkast på arbeidsplassen. Hovudfaget økonomi er designa for å gje deg kunnskapen og ferdigheitene som er nødvendige for å analysere historiske trendar, nåverande forhold og allokering av knappe ressursar, slik at du kan gjere fremtidige spådommar og ta informerte forretningsavgjerder.

Har du nokre råd til nye studentar, og dei som kjem til å studere i framtida?

Først og fremst bør du prøve å bli kjent med fakultetet, dei tilsette og studievener, slik at dei kan vere med deg gjennom reisa di. For det andre bør du finne ein deltidsjobb eller praksisplass i feltet, fordi studentar som jobbar fleire timar i veka mens dei studerer vil sannsynlegvis administrere og bruke tida si meir effektivt. Til slutt: Nyt tida di som student ved å delta i fritidsaktiviteter, for eksempel arrangert av studentar og universitetet. Dette vil auke engasjementet ditt i studentlivet, noko du ikkje får oppleve igjen etter du er ferdig utdanna.

Les også: Lærerik «BootCamp» for nye masterstudentar

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.