Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenesteforskningskonferansen 2023. Årets tema er «Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?».

Publisert Sist oppdatert

– Hovedmålet med konferansen er å samle alle som bidrar til videreutvikling av norsk helsevesen gjennom forskning på hvordan vi organiserer og leverer helsetjenestene. Dette er en viktig møteplass for alle med interesse for norsk helsetjenesteforskning. Konferansen arrangeres årlig og byr på kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon, sier Eldar Søreide, som er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning bestemte i fjor at konferansen i år avholdes i Stavanger. Professor Marianne Storm er nestleder i fagrådet for helsetjenesteforskning. Hun er til daglig ansatt ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Hennes rolle gjorde det naturlig for fakultetet å støtte at UiS ble medarrangør, samtidig som arrangementet passer godt inn i våre strategiske planer om å videreutvikle helsetjenesteforskningsfeltet, fortsetter Søreide.

Mer informasjon om konferansen, program og påmelding finnes på konferansens nettside.

Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan

Mann med kappe
Dekan Eldar Søreide ser på Helsetjenesteforskningskonferansen som en viktig møteplass for alle med interesse for norsk helsetjenesteforskning. Foto: Pål Berg Mortensen

I år har det kommet mange og viktige nasjonale utredninger knyttet til alle utfordringene i norsk helsevesen. Blant dem er Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling». Før jul kommer også den nye «Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027», hvor Helse- og omsorgsdepartementet vil legge tydelige føringer for videreutviklingen av norsk helsevesen.

– Jeg mener navnet på planen gjør det tydelig at samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil bli enda mer vektlagt. For å sikre en god utvikling av norsk helsevesen mener vi mer kunnskap og dermed mer helsetjenesteforskning må til, påpeker dekanen.

Med dette mener han forskning på hvordan vi samlet sett organiserer og leverer helsetjenestene. Dette blir ifølge Søreide veldig tydelig i den pågående debatten rundt utdanning og rekruttering av helsepersonell til kommuner og sykehus, samt hvordan en skal sikre at helsepersonell trives og blir i jobben sin.

Hvorfor vil du oppfordre flere til å melde seg på konferansen før påmeldingsfristen?

– Her vil både enkeltforskere og forskningsgrupper legge frem sine spennende resultater og planer. Konferansen er en svært viktig nettverksarena for de som driver med forskning, men også for de om har leder- og driftsansvar ute i kommunene og på norske sykehus. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden må man ikke bare ha søkelys på dagens drift, men også på den nødvendige videreutvikling av helsetjenesten. Vi er derfor veldig glade for at sentrale personer fra både Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og kommune-Norge kommer og tar debatten om rollen til helsetjenesteforskningen fremover. Helsetjenesteforskningskonferansen er derfor nyttig for alle, uavhengig av rolle i de mange norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner og sykehus, svarer Søreide.

Ønsker bred belysning av implikasjoner av den nye helse- og samhandlingsplanen

Professor Marianne Storm skal sammen med rektor Klaus Mohn holde konferansens åpningstale. Hun har sammen med konferansekomiteen forsøkt å oppnå innledere med størst mulig nedslagsfelt og bredde opp mot tematikken i delen som kommer etter hennes innlegg: «Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?». Følgende personer er innledere i sekvensen:

– Innleggene deres etterfølges av en paneldebatt ledet av Geir Sverre Braut, professor og seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor Johan Håkon Bjørngaard, senterleder ved RegForsk ved NTNU, sier Storm.

Smilende kvinne med brunt hår
Professor Marianne Storm skal holde konferansens åpningstale sammen med rektor Klaus Mohn. Foto: UiS

Hvilke konkrete resultater eller anbefalinger håper dere at konferansen vil produsere for å styrke norsk helsetjenesteforskning?

– Nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning har nylig utarbeidet et strategidokument for 2023 – 2027 hvor det pekes på et behov for å styrke helsetjenesteforskningen innenfor følgende områder: 1) Nye måter å levere tjenester på, 2) praksisvariasjon, uønsket variasjon og sosial ulikhet i helse, 3) prioritering og begrensende valg, 4) digitalisering, teknologisk utvikling og e-helse og 5) arbeidsforhold, utdanning og kompetansebehov, svarer Storm.

Bred sammensetning på konferansens andre dag

Professoren fremhever at det også er mye spennende på programmet fredag 3. november. Blant annet kan du få med deg konferansens hovedforedrag, samt presentasjoner av aktuell helsetjenesteforskning og innlegg fra Forskningsrådet.

Hovedforedraget «Now it’s personal, and maybe digital - healthcare as it could be” holdes av Glyn Elwyn. Han er professor ved Dartmouth Institute of Health Policy & Clinical Practice. Professoren er en ledende forsker innen pasientdeltakelse, beslutningsstøtte og delt beslutningstaking i helsevesenet.

Smilende mann med briller
Professor Glyn Elwyn skal holde konferansens hovedforedrag. Foto: The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice

I professor Anne Marie Lunde Husebø sin presentasjon «Effekter av digital hjemmeoppfølging» diskuteres funn fra en kunnskapsoppsummering om betydningen av digital hjemmeoppfølging for pasienter operert for kolorektal kreft. Funnene viser en tydelig effekt på psykologisk velvære, og positiv endret helseatferd som økt fysisk aktivitet og bedret inntak av næringsrik kost.

– Det som er mindre klart er hvorvidt digital hjemmeoppfølging gir bedre livskvalitet. Utfordringen er hvordan vi kan forstå funnene og bruke dem i utvikling av digitale helsetjenester til denne kreftpopulasjonen, sier Husebø, som er ansatt ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Kjersti Tjensvoll er sjefsingeniør/forsker ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger Universitetssykehus, og skal presentere EU-prosjektet REBECCA. Der er det kliniske målet å forbedre livskvaliteten til brystkreftpasienter som rammes av senbivirkninger etter kreftbehandlingen.

– Vi vil gjennom bruk av digitale enheter som en smartklokke, REBECCAs mobil-app og REBECCAs PC plug-in samle inn "real-world"-data knyttet til pasientens funksjonelle og emosjonelle fungering. Forskningsprosjektet er veldig aktuelt med tanke på fremtidens helsevesen, som vi forventer at i større grad vil ta i bruk digitale enheter, sier Tjensvoll.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og hvordan bør vi forebygg...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompe...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august e...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...