Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenesteforskningskonferansen 2023. Årets tema er «Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?».

Published Endret

– Hovedmålet med konferansen er å samle alle som bidrar til videreutvikling av norsk helsevesen gjennom forskning på hvordan vi organiserer og leverer helsetjenestene. Dette er en viktig møteplass for alle med interesse for norsk helsetjenesteforskning. Konferansen arrangeres årlig og byr på kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon, sier Eldar Søreide, som er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning bestemte i fjor at konferansen i år avholdes i Stavanger. Professor Marianne Storm er nestleder i fagrådet for helsetjenesteforskning. Hun er til daglig ansatt ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Hennes rolle gjorde det naturlig for fakultetet å støtte at UiS ble medarrangør, samtidig som arrangementet passer godt inn i våre strategiske planer om å videreutvikle helsetjenesteforskningsfeltet, fortsetter Søreide.

Mer informasjon om konferansen, program og påmelding finnes på konferansens nettside.

Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan

Mann med kappe
Dekan Eldar Søreide ser på Helsetjenesteforskningskonferansen som en viktig møteplass for alle med interesse for norsk helsetjenesteforskning. Foto: Pål Berg Mortensen

I år har det kommet mange og viktige nasjonale utredninger knyttet til alle utfordringene i norsk helsevesen. Blant dem er Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling». Før jul kommer også den nye «Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027», hvor Helse- og omsorgsdepartementet vil legge tydelige føringer for videreutviklingen av norsk helsevesen.

– Jeg mener navnet på planen gjør det tydelig at samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil bli enda mer vektlagt. For å sikre en god utvikling av norsk helsevesen mener vi mer kunnskap og dermed mer helsetjenesteforskning må til, påpeker dekanen.

Med dette mener han forskning på hvordan vi samlet sett organiserer og leverer helsetjenestene. Dette blir ifølge Søreide veldig tydelig i den pågående debatten rundt utdanning og rekruttering av helsepersonell til kommuner og sykehus, samt hvordan en skal sikre at helsepersonell trives og blir i jobben sin.

Hvorfor vil du oppfordre flere til å melde seg på konferansen før påmeldingsfristen?

– Her vil både enkeltforskere og forskningsgrupper legge frem sine spennende resultater og planer. Konferansen er en svært viktig nettverksarena for de som driver med forskning, men også for de om har leder- og driftsansvar ute i kommunene og på norske sykehus. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden må man ikke bare ha søkelys på dagens drift, men også på den nødvendige videreutvikling av helsetjenesten. Vi er derfor veldig glade for at sentrale personer fra både Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og kommune-Norge kommer og tar debatten om rollen til helsetjenesteforskningen fremover. Helsetjenesteforskningskonferansen er derfor nyttig for alle, uavhengig av rolle i de mange norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner og sykehus, svarer Søreide.

Ønsker bred belysning av implikasjoner av den nye helse- og samhandlingsplanen

Professor Marianne Storm skal sammen med rektor Klaus Mohn holde konferansens åpningstale. Hun har sammen med konferansekomiteen forsøkt å oppnå innledere med størst mulig nedslagsfelt og bredde opp mot tematikken i delen som kommer etter hennes innlegg: «Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?». Følgende personer er innledere i sekvensen:

– Innleggene deres etterfølges av en paneldebatt ledet av Geir Sverre Braut, professor og seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor Johan Håkon Bjørngaard, senterleder ved RegForsk ved NTNU, sier Storm.

Smilende kvinne med brunt hår
Professor Marianne Storm skal holde konferansens åpningstale sammen med rektor Klaus Mohn. Foto: UiS

Hvilke konkrete resultater eller anbefalinger håper dere at konferansen vil produsere for å styrke norsk helsetjenesteforskning?

– Nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning har nylig utarbeidet et strategidokument for 2023 – 2027 hvor det pekes på et behov for å styrke helsetjenesteforskningen innenfor følgende områder: 1) Nye måter å levere tjenester på, 2) praksisvariasjon, uønsket variasjon og sosial ulikhet i helse, 3) prioritering og begrensende valg, 4) digitalisering, teknologisk utvikling og e-helse og 5) arbeidsforhold, utdanning og kompetansebehov, svarer Storm.

Bred sammensetning på konferansens andre dag

Professoren fremhever at det også er mye spennende på programmet fredag 3. november. Blant annet kan du få med deg konferansens hovedforedrag, samt presentasjoner av aktuell helsetjenesteforskning og innlegg fra Forskningsrådet.

Hovedforedraget «Now it’s personal, and maybe digital - healthcare as it could be” holdes av Glyn Elwyn. Han er professor ved Dartmouth Institute of Health Policy & Clinical Practice. Professoren er en ledende forsker innen pasientdeltakelse, beslutningsstøtte og delt beslutningstaking i helsevesenet.

Smilende mann med briller
Professor Glyn Elwyn skal holde konferansens hovedforedrag. Foto: The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice

I professor Anne Marie Lunde Husebø sin presentasjon «Effekter av digital hjemmeoppfølging» diskuteres funn fra en kunnskapsoppsummering om betydningen av digital hjemmeoppfølging for pasienter operert for kolorektal kreft. Funnene viser en tydelig effekt på psykologisk velvære, og positiv endret helseatferd som økt fysisk aktivitet og bedret inntak av næringsrik kost.

– Det som er mindre klart er hvorvidt digital hjemmeoppfølging gir bedre livskvalitet. Utfordringen er hvordan vi kan forstå funnene og bruke dem i utvikling av digitale helsetjenester til denne kreftpopulasjonen, sier Husebø, som er ansatt ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Kjersti Tjensvoll er sjefsingeniør/forsker ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger Universitetssykehus, og skal presentere EU-prosjektet REBECCA. Der er det kliniske målet å forbedre livskvaliteten til brystkreftpasienter som rammes av senbivirkninger etter kreftbehandlingen.

– Vi vil gjennom bruk av digitale enheter som en smartklokke, REBECCAs mobil-app og REBECCAs PC plug-in samle inn "real-world"-data knyttet til pasientens funksjonelle og emosjonelle fungering. Forskningsprosjektet er veldig aktuelt med tanke på fremtidens helsevesen, som vi forventer at i større grad vil ta i bruk digitale enheter, sier Tjensvoll.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer internasjonal konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS arrangerer konferansen sammen med Nordic College of Caring Science (NCCS) og Th...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...