Barnehagevitenskap - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-BAHAVIT

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i barnehagevitenskap

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Etter fullført studium tildeles kandidaten tittelen Master i barnehagevitenskap.

Organisering av studiet

Mastergradsstudiet har et omfang på 120 studiepoeng fordelt over to år. Studiet er et samlingsbasert og nettstøtta heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Den nettstøtta delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav individuelt og i grupper. Heltidsstudiet har også ulike mellomarbeid som blir konkretisert i semesterplanene i hvert emne. Masterutdanningen er et fulltidsstudium som innebærer et arbeidsomfang tilsvarende full stilling - altså 37,5 timer pr. uke. Det er også mulig å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet.

Profiler

Mastergradsutdanningen tilbys med tre profiler:

1. Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen

2. Profesjon og ledelse i barnehagen

3. Kommunikasjon og språk i barnehagen

Du søker altså om opptak på Master i barnehagevitenskap, og når du er tatt opp på programmet vil du motta en e-post med informasjon om hvordan du velger profil. Se ellers under målgruppe og opptakskrav for nærmere informasjon.

Emnet PVE100, videreutdanning for praksislærere i profil 2, er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir. De som ønsker denne profilen må derfor søke opptak på PVE100 innen 1.mars på Udir sine sider. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Tilsvarende finansieringsordning gjelder søkere til profil 3. De må søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring, VBS210, innen 1.mars på Udir sine sider. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Søkere som tidligere har gjennomført og bestått emner på masternivå innenfor et av disse videreutdanningstilbudene eller tilsvarende studier på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet.

En rekke emner går på tvers av profilene.

1. semester: Innføringsemne (15sp) og Profilemne (15sp). 3 samlinger á 4 dager.

2. semester: Vitenskapsteori og metode (15sp) og Profilemne (15sp). 3 samlinger á 4 dager.

3. semester: Tema overganger/utveksling (15sp). 3 samlinger á 2 dager. Nettbasert Forum (5sp). Oppstart masteroppgave.

4. semester: Masteroppgave (40sp). Etter gitte retningslinjer og avtale med veileder.

Dersom du ønsker å ta masteren over et lengre tidsløp, eller at du kun vil styrke din faglige kompetanse, er det mulig å søke seg inn på enkeltemner. For opptak til enkeltemner høsten 2021 åpnes det for søking 1. mars på Udirs sider, og lokalt opptak via søknadsweb 15. april. For våremner åpner søking via søknadsweb 15. oktober med søknadsfrist 1. desember.

Følgende emner er aktuelle for høsten 2022:

- MBV115, Barnehagen som forskningsarena

- MBV125, Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage

Tilsvarende vil det bli lagt ut aktuelle emner for våren 2023.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende faglige og forskningsmessige kompetanser innenfor kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barn, barndom og barnehagen som arena for barns utvikling, lek og læring i et mangfoldig samfunn
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling og ledelse i barnehagen
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • innhente, utvikle og kritisk vurdere kunnskap om barnehagefeltet
 • dele og drøfte profesjonsfaglige problemstillinger
 • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg kritisk reflekterende til egen og andres forskning og ulik anvendelse av forskningsresultater
 • gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling i sitt fagfelt
 • anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper innenfor fagområdet

Fagplan

MBV Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen

Emnekode: MBV-BMI

Innenfor denne profilen vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på mangfold, tilhørighet og bærekraft i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage. Det vil bli arbeida både med kunnskaps-, ferdighets- og holdningsaspekter knyttet til pedagogisk ledelse og barns medvirkning, lek og læring i en mangfoldig og bærekraftsorientert barnehage.

Gjennom studiet skal studentene få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å analysere og kritisk vurdere forskning og selv bidra til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Profilens oppbygging

Emne 1, MBV115: Barnehagen som forskningsarena (15 sp)

Emne 2, MBV125: Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage (15 sp)

Emne 3, MBV135: Verdipedagogikk: Mangfold, tilhørighet og bærekraft (15 sp)

Emne 4, MBV160: Vitenskapsteori og metode (15 sp)

Emne 5 har 2 alternativ: a) Utveksling og b) MBV155: a) Se egen informasjon om utvekslingsmuligheter og b) Overganger (15 sp per del)

Emne 5, MBV170: Forum – nettbasert (5 sp)

Emne 6, MBVMAS: Masteroppgaven (40 sp)

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring innenfor en språklig og kulturelt mangfoldig barnehagekontekst

inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling, bærekraft og pedagogisk ledelse i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage

inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter

Kandidaten kan

innhente, utvikle og kritisk vurdere hvordan ulike faglige og teoretiske perspektiver på barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring kan anvendes for å skape en inkluderende, stimulerende og meningsfull barnehagehverdag for alle

anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

forholde seg kritisk reflekterende til forskning og anvendelse av forskningsresultater knyttet til pedagogisk ledelse og barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring innenfor en språklig og kulturelt mangfoldig barnehagekontekst

gjennom eget forsknings- og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling angående pedagogisk ledelse, barns utvikling, mestring, medvirkning, lek og læring innenfor en språklig og kulturelt mangfoldig barnehagekontekst

anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper knyttet til en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage

MBV Profil 2: Profesjon og ledelse i barnehagen

Emnekode: MBV-LPV

Gjennom denne profilen i masterstudiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på organisasjonsutvikling, ledelse og veiledning. Studentene skal også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Profilens oppbygging

Emne 1, MBV115: Barnehagen som forskningsarena (15 sp)

Emne 2, PVE100: Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (30 sp (15+15))

Emne 3, MBV160: Vitenskapsteori og metode (15 sp)

Emne 4, har to alternativ: a) Utveksling og b) MBV150: a) Se egen informasjon om utvekslingsmuligheter og b) Overganger (15 sp)

Emne 5, MBV170: Forum – nettbasert (5 sp)

Emne 6, MBVMAS: Masteroppgaven (40 sp)

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

spesialisert og forskningsbasert kunnskap om organisasjonsutvikling, ledelse og veiledning i barnehagen

inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen

inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter

Kandidaten kan

innhente, utvikle og kritisk vurdere kunnskap om ledelse, veiledning og kvalitetsutvikling i barnehagen

anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

forholde seg kritisk reflekterende til forskning omkring ledelses- og veiledningsstrategier i barnehagen og til anvendelse av slik forskning

gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling i sitt fagfelt og til kvalitetsutvikling av barnehagen

anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper innenfor fagområdet

MBV Profil 3: Kommunikasjon og språk i barnehagen

Emnekode: MBV-KST

Innenfor denne profilen i studiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiv på barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, og blant annet få forskningsbasert kunnskap om og erfaring med lekens rolle, språklige utfordringer, varierte arbeidsmåter og forebyggende tiltak og tilhørighet i barnehagens pedagogiske tilbud.

Gjennom studiet skal studentene også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet. 

"Barns språkutvikling og språklæring" er et videreutdanningstilbud som kan finansieres av Udir (Utdanningsdirektoratet). For å få finansiering for dette emnet må de som ønsker denne profilen søke opptak på PVE100 innen 1.mars på Udir sine sider. Mer informasjon og søknadsskjema finner du hvis du følger denne linken.

Profilens oppbygging

Emne 1, MBV115: Barnehagen som forskningsarena (15 sp)

Emne 2, VBS201: Barns språkutvikling og språklæring (30 sp)

Emne 3, MBV160: Vitenskapsteori og metode (15 sp)

Emne 4 har tre alternativ: a) Utveksling og b) MBV150: a) Se egen informasjon om utvekslingsmuligheter og b) Overganger: (15 sp)

Emne 5, MBV170: Forum – nettbasert (5 sp)

Emne 6, MBVMAS: Masteroppgaven (40 sp)

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barns én- og flerspråklige utvikling og læring, inkludert barn som trenger ekstra støtte

inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling og ledelse av språkarbeid i en mangfoldig barnehage

inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter

Kandidaten kan

innhente, utvikle og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap om barns språklæring og barnehagens språkarbeid

anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

forholde seg kritisk reflekterende til forskning angående arbeid med barns språkutvikling og språklæring og til ulike typer anvendelse av forskningsresultater

gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling angående arbeid med barns språkutvikling og språklæring i en mangfoldig barnehage

anvende ulike formidlingsmåter og medier for å kommunisere relevante problemstillinger og kunnskaper angående barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for ulike typer stillinger i barnehager og for stillinger som inkluderer arbeid med pedagogiske tilbud for barn i barnehagealder. Det kan også kvalifisere for arbeid i høyere utdanning, videregående skole og andre instanser som for eksempel kommunal forvalting av feltet barn og unge.

Masterstudiet danner grunnlag for videre PhD-studier, blant annet i det utdannings- og barnevitenskaplige feltet. Faglige og didaktiske perspektiver vil skape en naturlig tilknytning til aktuelle fagområder og disipliner.

Emneevaluering

Det vil forgå løpende studentevalueringer av studiet i tråd med kvalitetssystemet ved UiS.

Studieplan og emner

 • Barnehagevitenskap - obligatoriske emner

  • MBV115: Barnehagen som forskningsarena

   Første år, semester 1

   Barnehagen som forskningsarena (MBV115)

   Studiepoeng: 15

  • MBV160: Vitenskapsteori og forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBV160)

   Studiepoeng: 15

  • MBV170: Forum/masteroppgaven

   Andre år, semester 3

   Forum/masteroppgaven (MBV170)

   Studiepoeng: 5

  • MBVMAS: Masteroppgaven

   Andre år, semester 3

   Masteroppgaven (MBVMAS)

   Studiepoeng: 40

 • Profil

  • Profil Mangfold, tilhørighet og bærekraft

   • Obligatorisk emne

    • MBV125: Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage

     Første år, semester 1

     Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage (MBV125)

     Studiepoeng: 15

    • MBV135: Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft

     Første år, semester 2

     Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft (MBV135)

     Studiepoeng: 15

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Profesjon og ledelse

   • Obligatorisk emne

    • PVE100: Profesjonsveiledning i utdanning og yrke

     Første år, semester 1

     Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE100)

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Kommunikasjon og språk

   • Obligatorisk emne

    • VBS210: Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert

     Første år, semester 1

     Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert (VBS210)

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn. Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Opplegg for utvekslingen
Tanken er at man finner et emnetilbud hos de utvalgte partnerne i utlandet som kan innpasses i graden din her hjemme. I samarbeid med programledelsen, åpnes det for fleksibilitet for både kortere og lengre utenlandsopphold.

Internasjonalisering hjemme
I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUMder både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler.


Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Inger-Marie Øglænd, Hagbard Lines hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Opptakskrav

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er rettet mot barnehagelærere og andre som har en relevant bachelorgrad, dvs.:

 • Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning
 • Annen relevant utdanning på bachelornivå

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, 4036 Stavanger

Tlf: 51 83 34 00 (fakultetets ekspedisjon)/51 83 10 52 (opptakskontoret)

Besøksadresse: Hagbard Lines hus

Studieprogramleder: Margrethe Jernes tlf. 51 83 31 11; Studiekoordinator Inger-Marie Øglænd tlf. 51 82 29 48