Digital serviceledelse - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-DIGSERV

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i digital serviceledelse

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Innhold i studiet

Bachelor i digital serviceledelse kombinerer kunnskaper og ferdigheter om digital forretningsvirksomhet med generell kunnskap innen økonomi, organisasjonsfag og markedsføring. Programmet fokuserer på innovasjoner og hvordan tradisjonell tjenesteyting kan transformeres med digitalisering, samt hvordan man kan nyttiggjøre informasjonen som finnes i store datamengder i digitaliserte virksomheter. Studiet har spesifikt fokus på utvikling, design og drift av tjenestebaserte organisasjoner. For eksempel vil det brukes case fra reiselivsbransjen hvor innovative selskaper, som for eksempel Airbnb, booking.com og Uber, utnyttet digital teknologi ved ikke bare å ha tatt andeler i eteksisterende marked, men kontinuerlig skapt nye tjenester som har fått global utbredelse. Gjennom å fokusere på slike case, vil studiet vise hvordan digitale løsninger kan anvendes i praksis for å skape innovative løsninger innen sentrale sektorer i servicebransjen. Kunnskapen om digital transformasjon innen slike utvalgte sektorer vil ofte ha stor relevans for, og kunne overføres til andre sektorer innenfor servicebransjen.

Programfokus

Bachelorprogrammet i digital serviceledelse tilbyr en utdanning som gjør kandidatene i stand til

å oppdage og utnytte digitale muligheter og utfordringer. Kjernekompetansen som programmet vil gi, er innsikt i ulike innfallsvinkler til transformering til digitalisert tjenesteyting og gjennom utnyttelse av stordata som genereres av digitaliserte forretningsmodeller. Som et fundament for å forstå og være i stand til å vurdere digitale virksomheter vil programmet gi kompetanse i digital kommunikasjon og generelle serviceledelsesfag, som økonomi, markedsføring, serviceledelse, etikk, samt reiselivsnæringen som en global bransje i forandring.

Kandidater med kunnskaper om servicenæringen

De som ønsker å transformere, re-designe og innovere tjenesteyting trenger å ha oversikt over og innsikt i problemstillinger omkring digital kommunikasjon og kunnskaper om økonomi, organisasjon og ledelse, markedsføring og forskningsprinsipper innen samfunnsvitenskap. I tillegg til dette trenger de kunnskaper om en bransjes verdikjede, bransjens interessentgrupper og sosiale, økonomiske, teknologiske, og politiske forhold bransjen står ovenfor. Basert på dette kunnskapsgrunnlaget vil deltakerne studere digitaliserte virksomheter og hvordan slike, ofte gjennom disruptiv markedsatferd, har inntatt sin plass i en bransjes verdikjede. Deltakerne vilogså få kunnskap om rasjonalet bak tradisjonelle verdikjeder og arbeide med transformasjonsideer for nye og innovative modeller for tjenesteyting basert på digital teknologi. Studentene vil arbeide med praktiske og reelle case, også gitt av NHS sine partnere fra privat og offentlig sektor.

Kandidater med kompetanse i stordataanalyser

Dette bachelorprogrammet er forankret i samfunnsvitenskapen. De tekniske ferdighetene som læres i dette programmet omfatter håndtering av stordata som grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger som kontinuerlig kommer fra tjenesteyting. Behandling av store mengder data som er resultat av digitale interaksjoner i tjenesteyting, byr på metodiske og analytiske problemstillinger som ikke gjør seg gjeldende i mer tradisjonell metodetilnærming. Stordata fra reiselivsaktivitet finnes i enorme mengder med foreløpig lav grad av utnyttelse.Enorme mengder av informasjon blir generert av, for eksempel, bedrifter og besøkende gjennom bruk av betalingskort, kvalitetsvurderinger, bilder, opplevelsesbeskrivelser etc. Kandidatene i dette studiet vil erverve ferdigheter som gjør dem i stand til å dra nytte av slike store mengder med datastrømmer. Programmet vil også fokusere på hvordan ervervelse av datadrevet innsikt i digitaliserte virksomheter utgjør en basis for informerte beslutninger, optimale forretningsmodeller og transformasjoner. Det blir vektlagt at spesifikk organisasjonskontekst har stor betydning for om konkrete virksomheter kan utnytte slike beslutninger og endringssystemer.

Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier

Digitalisering av privat og offentlig virksomhet skjer over alt i samfunnet og kompetansen som dette studiet gir har en bred anvendelse i arbeidsmarkedet. Studieprogrammet vil være relevant for stillinger som:

- Prosjektmedarbeider/ koordinator av digitale utviklingsprosesser i små og mellomstore bedrifter.

- Koordinator innen digital utvikling i hovedkontorer i store serviceselskaper.

- Mellomleder i SME.

- Konsulent for små og mellomstore bedrifter, som selvstendig eller ansatt i bransjeorganisasjoner.

- Entreprenør som bygger opp nye forretningsmodeller.

Studieprogresjon

I det første året av studiet vil det bli gitt en bred utdanning i digitalisering, ledelse og organisasjon, og kommunikasjon. I tillegg til dette vil studentene ha matematikk, statistikk og trening i samfunnsvitenskapelig metode. I det andre året vil studentene bli møtt med filosofiske problemstillinger om sosial kommunikasjon, etikk, teknologi og eksistensialisme etc. De vil lære om markedsføring og økonomi, og de vil starte med stordatametode og hvordan tradisjonelle forretningsmodeller har blitt til og kan bli transformert til digitale modeller - hvordan nye opplevelser skapes og hvordan man kan organisere og få til slike omstillingsprosjekter. I det tredje året får studentene muligheten til å velge spesialisering i et semester. I det siste semesteret får de et kurs som bygger på kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg og de blir tildelt et prosjekt som er definert av skolens arbeidslivspartnere. Og til slutt arbeides det med en selvstendig veiledet bacheloroppgave.

Praksis i studiet

Studiet er forankret i anvendt forskning og i anvendte kunnskaper og ferdigheter. For å oppnå en god kontaktflate til praksis og jobbmarkedet, vil kursene omfatte bruk av case som undervisningsmetode, gjesteforelesere som presenterer case og problemstillinger som servicebransjene står ovenfor, og studentoppgaver som fokuserer på anvendelse av kunnskaper og ferdigheter. I det avsluttende digitale kurset, BDS300 Data Driven Business Model Development, vil studentene bli knyttet til partnervirksomheter og bli utfordret til å løse praktiske problemeri prosjektgruppen. Den selvstendige bacheloroppgaven vil også ha et anvendt perspektiv.

Undervisningsspråk

Programmet undervises i sin helhet på norsk, men enkelte emner undervises på engelsk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad i digital serviceledelse skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

• Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy, og metoder innenfor digital serviceledelse

• Kandidaten har kunnskap om betydningen av brukerinvolvering i datagenerering og dens konsekvenser for validering av store datamengder

• Kandidaten har kunnskap om hvordan man kan nyttiggjøre informasjonen som finnes i store datamengder i digitaliserte virksomheter.

• Kandidaten har kunnskap om utviklingen innenfor fagområdet serviceledelse, og tjenesteytingens historie, tradisjoner, egenart, og plass i samfunnet.

• Kandidaten har kunnskap om hvordan tradisjonell tjenesteyting kan transformeres gjennom innovasjon og digitalisering

Ferdigheter

• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid innen digitalisert tjenesteyting på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg.

• Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, og uttrykksformer for vurdering av forretningsmodeller i forhold til tjenestebaserte verdikjeder, og ulike former av digital kommunikasjon.

• Kandidaten kan finne, vurdere, og henvise til informasjon om digital serviceledelse, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

• Kandidaten kan samle inn, analysere og anvende stordata innenfor virksomhet knyttet til digitalisert serviceledelse

• Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse knyttet til digital serviceledelse, og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse

- Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor digital serviceledelse og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

- Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen tjenesteutvikling og serviceintelligens/service analytics.

- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene, og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

- Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre, og bidra til utvikling av god praksis.

- Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen servicenæringen.

Hva kan du bli?

Med en bachelor i digital serviceledelse kan du jobbe som:

 • Serviceleder
 • Servicekoordinator
 • Digital markedsfører
 • Forretningsutvikler
 • Produkt- eller tjenesteansvarlig
 • Rådgiver innen digital transformasjon
 • Butikksjef
 • Gründer
 • Prosjektleder

Bachelorgraden i hotelledelse kvalifiserer blant annet til:

 • Digitale samfunn og sosiale transformasjoner
 • Endringsledelse
 • Energi, miljø og samfunn
 • Risk Analysis, spesialisering i Risk Governance
 • Regnskap og revisjon (må dekke fagkravene fastsatt av UHR-ØA)
 • Service leadership in International Business
 • Samfunnssikkerhet
 • Økonomi og administrasjon (må dekke fagkravene fastsatt av UHR-ØA)

Emneevaluering

Programmet vil følge de regler og retningslinjer som er gitt av UiS sitt kvalitetssystem.

Etterspørselen etter digitale «løsninger» vil være økende innen alle servicenæringer, private og offentlige, som helse og velferdstjenester, finansielle tjenester, detaljhandelen med flere.

Vår Bachelor i digital serviceledelse gir deg kompetanse til å jobbe innen flere sektorer.

 • Bred utdanning: Gjennom bacheloren i digital serviceledelse lærer du om digitalisering, ledelse, økonomi, organisasjon og markedsføring for å kunne forme framtidens servicenæringer. Ta et dypdykk i hva som kreves for å drive servicebedrifter på elitenivå og utvikle bærekraftige tjenester og opplevelser. Ledelsesfag som service- og personalledelse er avgjørende for å bygge denne kompetansen.
 • Yrkesrettet: Digitalisering av privat og offentlig virksomhet skjer over alt i samfunnet og kompetansen som dette studiet gir har en bred bruk i arbeidsmarkedet. Vår utdanning gjør det ettertraktet i mange bransjer!
 • Spesialisering:
 • Serviceledelse: Serviceledelse gir innsikt i hvordan skape og operere god kundeservice. Serviceledelse dekker både den menneskelige, adferdsmessige, og psykologiske siden av tjenesteleveransen, i tillegg til den mer digitale, tekniske og organisatoriske siden av tjenesteproduksjon.
 • Serviceinnovasjon: Serviceinnovasjon setter søkelys på hvordan virksomheter kan systematisk og kontinuerlig designe og forbedre kundeserviceprosessen. Studentene lærer blant annet hvordan de kan utnytte samarbeidet mellom kunder og de ansatte i virksomheten, til å forbedre tjenestekvalitet og drive kontinuerlig digital tjenesteinnovasjon og digital transformasjon.
 • Serviceintelligens: Serviceintelligens bruker vi som et samlebegrep for å bruke data og informasjon om bl.a. kunder, tjenesteleveranser og marked som en strategisk ressurs for å drive god serviceledelse og serviceinnovasjon. Big data, Business analytics, maskinlæring og kunstig intelligens, er eksempler på teknologier og metoder som gir nye muligheter for å videreutvikle virksomhetens serviceintelligens.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BDS110: Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner

   Andre år, semester 3

   Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BDS110)

   Studiepoeng: 10

  • BDS200: Digital Research Methods and Big Data Analytics

   Andre år, semester 3

   Digital Research Methods and Big Data Analytics (BDS200)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • BDS220: Digital Service Modelling

   Andre år, semester 4

   Digital Service Modelling (BDS220)

   Studiepoeng: 10

  • BRH110: Bedriftsøkonomi

   Andre år, semester 4

   Bedriftsøkonomi (BRH110)

   Studiepoeng: 10

  • BRH230: HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • BDSBAO: Bacheloroppgave i digital serviceledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i digital serviceledelse (BDSBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BDS300: Data Driven Business Model Development

   Tredje år, semester 6

   Data Driven Business Model Development (BDS300)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Valgbare emner ved UiS

   • BHO120: Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • BHO201: Finansregnskap

    Tredje år, semester 5

    Finansregnskap (BHO201)

    Studiepoeng: 10

   • BHO300: Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • BHO302: Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • BRH310: Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • BRH312: Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

   • BRH385: Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BDS100: Digital Transformation in the Service Industries

   Første år, semester 1

   Digital Transformation in the Service Industries (BDS100)

   Studiepoeng: 10

  • BHO160: Matematikk og statistikk

   Første år, semester 1

   Matematikk og statistikk (BHO160)

   Studiepoeng: 10

  • BRH101: Etikk og samfunnsansvar

   Første år, semester 1

   Etikk og samfunnsansvar (BRH101)

   Studiepoeng: 10

  • BDS210: Data- og informasjonsledelse

   Første år, semester 2

   Data- og informasjonsledelse (BDS210)

   Studiepoeng: 10

  • BRH100: Serviceledelse

   Første år, semester 2

   Serviceledelse (BRH100)

   Studiepoeng: 10

  • BRH220: Samfunnsvitenskapelig metode

   Første år, semester 2

   Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

   Studiepoeng: 10

  • BDS110: Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner

   Andre år, semester 3

   Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BDS110)

   Studiepoeng: 10

  • BDS200: Digital Research Methods and Big Data Analytics

   Andre år, semester 3

   Digital Research Methods and Big Data Analytics (BDS200)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • BDS220: Digital Service Modelling

   Andre år, semester 4

   Digital Service Modelling (BDS220)

   Studiepoeng: 10

  • BRH110: Bedriftsøkonomi

   Andre år, semester 4

   Bedriftsøkonomi (BRH110)

   Studiepoeng: 10

  • BRH230: HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • BDSBAO: Bacheloroppgave i digital serviceledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i digital serviceledelse (BDSBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BDS300: Data Driven Business Model Development

   Tredje år, semester 6

   Data Driven Business Model Development (BDS300)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Valgbare emner ved UiS

   • BHO120: Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • BHO201: Finansregnskap

    Tredje år, semester 5

    Finansregnskap (BHO201)

    Studiepoeng: 10

   • BHO300: Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • BHO302: Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • BRH310: Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • BRH312: Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

   • BRH385: Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Som student på bachelor i digital serviceledelse kan du reise på utveksling og studere ved ett av våre partneruniversiteter. Utveksling er en unik mulighet til å møte nye mennesker, ta fag som ikke tilbys ved UiS, og oppleve et annet land og kultur.

Her kan du reise

Utvekslingsavtalene for bachelor i digital serviceledelse utarbeides kontinuerlig. Allerede finnes det mange steder du kan dra:

Opplegg for utvekslingen
I forkant av søknadsfristen, arrangeres det informasjonsmøter om utveksling og informasjon om saksgangen med forhåndsgodkjenning av emner. Studenter uten normert studieprogresjon og som er forsinket i sin utdanning frarådes å reise på utveksling.

Valg av emner
I 5. semester på bachelor i digital serviceledelse kan du ta 30 studiepoeng i valgemner innen et fagområde du er interessert i. Du vil da få disse emnene integrert i graden din ved UiS, uten å bli forsinket i studiene. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emner i god tid, og tar kontakt med din studieveileder på et tidlig tidspunkt for veiledning og informasjon om valg av emner. Etter at fristen for å søke om utveksling har utløpt, vil instituttet bistå med hjelp og informasjon om den videre saksgangen og forhåndsgodkjenningen av de emnene du har valgt å ta under utveksling.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Jeanette Goa

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

For studieadministrative spørsmål og studieveiledning: Studierådgiver Jeanette Goa, e-post: j.goa@uis.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Telefon: 51 83 37 00. E-post: nhs@uis.no

For faglige spørsmål: Studieprogramleder Sigbjørn Barlaup Pedersen. For øvrig kan det tas kontakt med faglig ansvarlig for hvert emne.