Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-ENVTEC

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Mastergraden i Miljøteknologi har to spesialiseringer; Water Science and Technology (WST) og Offshore Environmental Technology (OET). WST fokuserer på akvatisk økologi, vann og avløpsvannsrensing generelt, mens OET fokuserer hovedsakelig på miljøteknologi relatert til offshore og olje og gass industrien.

En masteroppgave på 30 ECTS er obligatorisk for begge spesialiseringene.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i miljøteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • K1: Kandidaten har videregående kunnskaper om vannkjemi og mikrobiell økologi i akvatiske system.
 • K2: Kandidaten har bred kunnskap innen sentrale prosesser for utslipp, omdanning og transport av viktige kjemiske komponenter avgjørende for vannkvalitet i fersk og sjøvannsresipienter.
 • K3: Kandidaten har kunnskap om karakterisering av vannkvalitet og akvatisk prosessanalyse basert på kontinuitetsprinsipper og biogeokjemisk omdanning.
 • K4: Kandidaten kan oppdatere sine kunnskaper innen miljøingeniørens fagfelt, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • K5: Kandidater i WST har detaljert kunnskap om teknologi for rensing av drikkevann, kommunalt avløpsvann og industrielt prosessvann.
 • K6: Kandidater i OET har oversiktskunnskaper om miljøaspekter ved leting, utbygging, drift og nedbygging av offshore installasjoner.
 • K7: Kandidater i OET har videregående kunnskap om kriterier for miljørisikoanalyse, nøkkelparametre for vurdering av effekter i akvatiske økosystem, herunder sentrale prosesser som påvirker økoeffekter og omdanning av disse

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan anvende og bearbeide kunnskap for å løse akvatisk økologiske problemstillinger, foreslå tiltak ut fra helhetlig økologisk årsaksanalyse og analysere og kvalitetssikre feltdata.
 • F2: Kandidaten kan anvende feltutstyr for limnologisk og hydrauliske målinger samt foreta prøvetakning fra akvatiske sediment og vannmasser. Videre kan kandidatene foreta laboratorietester for design og analyse av rensetekniske enhetsprosesser.
 • F3: Kandidaten kan arbeide i vannkjemiske og økotoksikologiske laboratorier, og behersker metoder innen vannkjemisk karakterisering og toksisitet analyse. Videre kan kandidaten dokumentere analyseresultater i laboratoriejournaler og skrive rapporter ut fra standardiserte metoder.
 • F4: Kandidater i WST kan karakterisere avløpsvannkomponenter, utføre labtester og anvende avanserte masse- og energibalanse baserte analyser av rensetekniske prosesser, herunder design og operasjonell analyse.
 • F5: Kandidater i WST kan benytte datasimuleringsverktøy for simulering og systemidentifikasjon av akvatiske prosesser, inkludert rensetekniske system.
 • F6: Kandidater i OET kjenner til og kan anvende nøkkelparametere for miljørisikoanalyse, og benytte miljørisikoverktøy på problemstillinger innen olje og gassindustrien.

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 • G2: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser av økologisk belastning i akvatiske miljø og kompetanse til å sette disse i et etisk- og livsløpsperspektiv.
 • G3: Kandidaten kan formidle videregående ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på engelsk, og kan bidra til å synliggjøre miljøteknologiens betydning og konsekvenser.
 • G4: Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner, har respekt og åpenhet for andre fagområder og bidra i tverrfaglig arbeid.

Fagplan

Studieprogrammet består av underviste emner samt et forskningsprosjekt der man velger mellom to spesialiseringer: WET og OET. Begge spesialiseringer har bade obligatoriske- og valgemner. I forskningsdelen arbeides det med en masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Studenten gjennomfører et vitenskapelig prosjekt innen valgt spesialisering under veiledning.

Studieprogrammets struktur gjenspeiler studiets overordnede målsetning: Vi ønsker å uteksaminere kandidater som har dybdekunnskap og er kapable til systemanalyser av akvatiske miljø, som kjenner kompleksiteten til og behersker teknikker for kvantitativ analyse av mekanismer og prosesser for omdanning av økologiske komponenter, og som basert på denne kunnskap og kompetanser kan foreslå løsninger for tiltak mot miljøskadelige påvirkninger. Da dette er en ingeniørutdannelse ønsker vi at kandidatene skal beherske både kvantitativ og kvalitativ systemanalyse, ha bred kunnskap om potensielle miljøproblemer, og sist, men ikke minst, kunne anvende sine kunnskaper til design og drift av miljøteknologiske løsninger for behandling av vann og akvatiske system. Vår ide er at vi skal utdanne miljø-leger som er i stand til å forstå akvatiske systemers fysiologi, kunne identifisere negative miljøfaktorer og kunne utskrive riktig behandling for systemet.

For de som velger å spesialisere seg innen Water Science and Technology (vannvitenskap), inneholder studiet mer om akvatisk kjemi og økologi samt teknologier for behandling av vann og avløpsvann. Denne spesialiseringen legger mer vekt på grunnleggende mekanismer om akvatsik naturvitenskap og forskning. Studenter vil oppnå videregående mål om akvatiske prosesser og mekanismer som er avgjørende for forståelsen av naturlige vannmiljø og vår bruk av disse. Videre vil studenter lære om avansert miljø-bioteknologi og vannbehandling.

En spesialisering i Offshore Environmental Engineering passer for de som er interessert i tekniske og administrative metoder for miljøforvaltning i offshore-industrien. Studenter vil ta fag innen miljøproblematikk ved olje og gassutvinning, produksjonsteknologi og miljøforvaltning. Med offshore-spesialiseringen får du et forsprang om du ønsker å arbeide i olje- og gassindustrien eller i en offshore relatert bedrift.

Hva kan du bli?

Ved fullført masterstudiet blir kandidaten kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning i offentlig og privat sektor. Våre kandidater jobber ved forskningsinstitusjoner, innen offentlig og/eller industriell miljøforvaltning eller som tekniske konsulent og miljørådgiver i industribedrifter.

Kandidater kan også kvalifisere til relevante PhD stillinger ved UiS, andre universiteter i Norge eller utlandet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering Offshore Environmental Technology

   • Emner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Obligatoriske emner 3. semester

      • MLJ650: Akvatisk økotoksikologi

       Andre år, semester 3

       Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ690: Metoder i vannvitenskap og teknologi

       Andre år, semester 3

       Metoder i vannvitenskap og teknologi (MLJ690)

       Studiepoeng: 10

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • MLJ540: Instrumentell analyse

       Andre år, semester 3

       Instrumentell analyse (MLJ540)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ560: Oljefelt produksjonskjemi

       Andre år, semester 3

       Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ660: Bærekraftig ressursgjenvinning

       Andre år, semester 3

       Bærekraftig ressursgjenvinning (MLJ660)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • MLJ680: Bioprosessmodellering

       Andre år, semester 3

       Bioprosessmodellering (MLJ680)

       Studiepoeng: 5

      • MOD510: Modeling and Computational Engineering

       Andre år, semester 3

       Modeling and Computational Engineering (MOD510)

       Studiepoeng: 10

      • RIS505: Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

       Andre år, semester 3

       Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

  • Spesialisering Water Science and Technology

   • Emner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Obligatorisk emne 3. semester

      • MLJ690: Metoder i vannvitenskap og teknologi

       Andre år, semester 3

       Metoder i vannvitenskap og teknologi (MLJ690)

       Studiepoeng: 10

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • MLJ540: Instrumentell analyse

       Andre år, semester 3

       Instrumentell analyse (MLJ540)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ650: Akvatisk økotoksikologi

       Andre år, semester 3

       Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ660: Bærekraftig ressursgjenvinning

       Andre år, semester 3

       Bærekraftig ressursgjenvinning (MLJ660)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ680: Bioprosessmodellering

       Andre år, semester 3

       Bioprosessmodellering (MLJ680)

       Studiepoeng: 5

     • Annet valgemne 3. semester

      • MOD510: Modeling and Computational Engineering

       Andre år, semester 3

       Modeling and Computational Engineering (MOD510)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • MLJ500: Vannkjemi

   Første år, semester 1

   Vannkjemi (MLJ500)

   Studiepoeng: 10

  • MLJ510: Naturlige vannsystemer

   Første år, semester 1

   Naturlige vannsystemer (MLJ510)

   Studiepoeng: 10

  • MLJ520: Miljømikrobiologi

   Første år, semester 1

   Miljømikrobiologi (MLJ520)

   Studiepoeng: 5

  • MLJ530: Miljøprosess analyse

   Første år, semester 1

   Miljøprosess analyse (MLJ530)

   Studiepoeng: 5

  • MLJ610: Vann- og avløpsvannsrensing

   Første år, semester 2

   Vann- og avløpsvannsrensing (MLJ610)

   Studiepoeng: 10

  • MLJ615: Environmental Engineering Process Lab

   Første år, semester 2

   Environmental Engineering Process Lab (MLJ615)

   Studiepoeng: 5

  • MLJ630: Separasjon- og rensingsteknologi

   Første år, semester 2

   Separasjon- og rensingsteknologi (MLJ630)

   Studiepoeng: 5

  • MLJMAS: Masteroppgave i Environmental Technology

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i Environmental Technology (MLJMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering Offshore Environmental Technology

   • Anbefalte valgemner 2. semester

    • MLJ640: Miljøbioteknologi

     Første år, semester 2

     Miljøbioteknologi (MLJ640)

     Studiepoeng: 10

    • MSB416: Business development and innovation: The firm perspective

     Første år, semester 2

     Business development and innovation: The firm perspective (MSB416)

     Studiepoeng: 10

    • MSK600: Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

     Første år, semester 2

     Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK600)

     Studiepoeng: 5

    • OFF510: Drift og vedlikeholdsstyring

     Første år, semester 2

     Drift og vedlikeholdsstyring (OFF510)

     Studiepoeng: 5

   • Emner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • MLJ560: Oljefelt produksjonskjemi

       Andre år, semester 3

       Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ650: Akvatisk økotoksikologi

       Andre år, semester 3

       Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ660: Bærekraftig ressursgjenvinning

       Andre år, semester 3

       Bærekraftig ressursgjenvinning (MLJ660)

       Studiepoeng: 10

      • RIS505: Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

       Andre år, semester 3

       Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • GEO620: Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

       Andre år, semester 3

       Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ540: Instrumentell analyse

       Andre år, semester 3

       Instrumentell analyse (MLJ540)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ680: Bioprosessmodellering

       Andre år, semester 3

       Bioprosessmodellering (MLJ680)

       Studiepoeng: 5

      • MOD510: Modeling and Computational Engineering

       Andre år, semester 3

       Modeling and Computational Engineering (MOD510)

       Studiepoeng: 10

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

  • Spesialisering Water Science and Technology

   • Obligatorisk emne

   • Emner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • MLJ540: Instrumentell analyse

       Andre år, semester 3

       Instrumentell analyse (MLJ540)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ650: Akvatisk økotoksikologi

       Andre år, semester 3

       Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ660: Bærekraftig ressursgjenvinning

       Andre år, semester 3

       Bærekraftig ressursgjenvinning (MLJ660)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ680: Bioprosessmodellering

       Andre år, semester 3

       Bioprosessmodellering (MLJ680)

       Studiepoeng: 5

     • Andre valgemner 3. semester

      • GEO620: Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

       Andre år, semester 3

       Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

       Studiepoeng: 10

      • MOD510: Modeling and Computational Engineering

       Andre år, semester 3

       Modeling and Computational Engineering (MOD510)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Opplegg for utvekslingen

3. semester på masterprogrammet i miljøteknologi er tilrettelagt for utveksling:

 • For spesialisering i Offshore Environmental Technology har semesteret 10 studiepoeng valgemner og 20 studiepoeng obligatoriske emner.
 • For spesialisering i Water Science and Technology har semesteret 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner.

Studenter som reiser på utveksling i fritas obligatoriske fag i 3. semesteret. I utlandet må du velge fag som gir fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt og velge kurs etter dette.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling.

Kontaktperson

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Hege Bakken, studiekoordinator ved IKBM.

Faglig anbefalte læresteder

 • Aalborg Universitet, Danmark
 • Lunds Universitety, Sverige
 • University of Wageningen, Nederland
 • UniLaSalle Beauvais, Frankrike
 • San Diego State University, USA
 • Estonian University of Life Sciences, Estonia

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker på og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

  Wageningen University & Research

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Estland

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker på og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

 • Frankrike

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

 • Nederland

  Wageningen University & Research

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag i miljøteknologi, kjemiteknikk, bioteknologi eller lignende i samsvar med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende, med minimum 30 studiepoeng med basisemner i kjemi og 10 studiepoeng i grunnleggende biologisk-kjemi (bredest mulig definisjon). Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i miljøteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Hege Bakken, studiekoordinator ved IKBM.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no.