Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-PSYRUS

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i rus og psykisk helsearbeid

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny kunnskap om rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse.  Rusmiddelbruk og rusproblemer, psykisk helse og psykisk uhelse vil bli forstått i relasjon til kontekst, dvs. at kjønn, kunnskapshegemoni, velferdspolitikk, verdier, rettslig regulering og tjenestetilbud påvirker og blir påvirket av hverandre i dynamiske prosesser med ulike maktforhold.

Gjennom å legge vekt på et bruker- og pårørendeperspektiv, er det en ambisjon at studiet skal bidra til å videreutvikle kunnskap om individuelle, relasjonelle, sosiale, kulturelle og historiske faktorer for utvikling og videreføring av rusvaner og psykisk helse. 

Bruker- og pårørendemedvirkning er et sentralt prinsipp i norsk helsetjeneste og reiser en rekke etiske dilemma og faglige problemstillinger. Studiet har som mål å øke kunnskapen om etiske, faglige og praktiske utfordringer for å realisere idealet om bruker- og pårørendemedvirkning som indikator for kvalitet i tjenestene.

Studiet tilbys som fulltidsstudium over 2 år.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående og forskningsbasert kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser, rus og rusproblematikk, hver for seg og i sammenheng
 • har avansert kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale elementer i teori om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
 • kan kritisk vurdere verdimessige og rettslige hensyn i velferdsstatens møter med mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer
 • kan identifisere og analysere faglige problemstillinger i lys av teori innenfor helse- og samfunnsvitenskap, etikk og juss.

Ferdigheter

 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan analysere og kritisk drøfte sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle forhold som påvirker utvikling og videreføring av rusvaner og psykisk helse
 • kan vurdere ulike kunnskapsformer i fagfeltet på et vitenskapelig grunnlag og anvende disse i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid, hver for seg og i sammenheng.
 • kan beherske fagområdenes uttrykksformer og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og med allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid
 • kan innta et samfunnskritisk perspektiv når det gjelder utvikling og behandling av psykiske lidelser og rusproblematikk og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Fagplan

Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap blir vektlagt i studiet. Masterstudiet skal fremme evne til kritisk vurdering av helsefagenes vitenskapelige fundament og utvikling generelt, og spesielt når det gjelder fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid. Det selvstendige arbeidet med masteroppgaven er en sentral del i studiet.

Teoriemner tilsvarende 20 studiepoeng er obligatoriske og felles for flere masterstudier ved Det helsevitenskapelige fakultet: (MHV110) Metodologi og forskningsdesign og (MHV111) Forskningsmetode.

Spesialiseringen i studiet skjer gjennom obligatoriske emner knyttet til rus- og psykisk helsearbeid, masteroppgaven og et valgemne (10 studiepoeng). De obligatoriske emnene utgjør 50 studiepoeng: Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelse (MRP110), Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk (MRP120),  Kunnskapssyn i praksis (MRP130), Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning (MRP 150) og Menneskerettigheter, helseetikk og helserett (MRP XXXX).  Masteroppgaven utgjør 40 studiepoeng fordelt på tre semestre (MRPMAS).

Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til arbeidet med oppgaven være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema for masteroppgaven og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester i emnet MRPMAS.

Valgemnet utgjør 10 studiepoeng og ligger i tredje semester. Det tilbys alternative valgemner, rettet inn mot ulike praksisfelt, enten som ordinært undervisningsopplegg eller som lesekurs. Hvilke og hvor mange valgemner som tilbys hvert studieår vil kunne variere noe ut fra studenttilgang, ressurssituasjon og samarbeid med andre studieprogram.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer til klinisk arbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og til stillinger på ulikt organisatorisk nivå i helse- og sosialsektoren, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetsutvikling.

En fullført mastergrad kan kvalifisere for videre opptak til Ph.d-studier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine ordninger for dette.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MRPMAS02: Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS02)

   Studiepoeng: 30

  • MRP130: Kunnskapssyn i praksis

   Andre år, semester 4

   Kunnskapssyn i praksis (MRP130)

   Studiepoeng: 10

 • Semester 3: Utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Obligatorisk emne

   • Velg ett emne

    • MHV261: Helseteknologi i klinisk praksis

     Andre år, semester 3

     Helseteknologi i klinisk praksis (MHV261)

     Studiepoeng: 10

    • MHV264: Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Andre år, semester 3

     Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV264)

     Studiepoeng: 10

    • MHV266: Profesjonsveiledning

     Andre år, semester 3

     Profesjonsveiledning (MHV266)

     Studiepoeng: 10

    • MID411: Fysisk aktivitet og helse

     Andre år, semester 3

     Fysisk aktivitet og helse (MID411)

     Studiepoeng: 10

    • MRP210: Arbeidsliv og rus

     Andre år, semester 3

     Arbeidsliv og rus (MRP210)

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • MHV110: Metodologi og forskningsdesign

   Første år, semester 1

   Metodologi og forskningsdesign (MHV110)

   Studiepoeng: 10

  • MHV111: Forskningsmetode

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode (MHV111)

   Studiepoeng: 10

  • MRP140: Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett (MRP140)

   Studiepoeng: 10

  • MRP110: Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser

   Første år, semester 2

   Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser (MRP110)

   Studiepoeng: 10

  • MRP120: Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk

   Første år, semester 2

   Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk (MRP120)

   Studiepoeng: 10

  • MRPMAS: Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS)

   Studiepoeng: 40

 • Semester 3: Utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Obligatorisk emne

    • MRP130: Kunnskapssyn i praksis

     Andre år, semester 3

     Kunnskapssyn i praksis (MRP130)

     Studiepoeng: 10

    • MRP150: Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer – refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning

     Andre år, semester 3

     Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer – refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning (MRP150)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • MHV206: Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier

     Andre år, semester 3

     Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier (MHV206)

     Studiepoeng: 10

    • MRP210: Alkohol, psykisk helse og arbeidslivet

     Andre år, semester 3

     Alkohol, psykisk helse og arbeidslivet (MRP210)

     Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling.

På master-programmet i rus- og psykisk helsearbeid er det lagt til rette for utveksling i 3. semester. Ett av de viktigste målene for studiet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan samfunnet vi lever i møter disse fenomenene. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i hvordan andre land tilnærmer seg disse tematikkene, som vil være nyttig kunnskap å ha med seg både i videre studier og i arbeidslivet.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson
Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  London Metropolitan University

  Reis til en av verdens mest spennende byer, ta et semester ved London Metropolitan University! Universitetet som stammer fra 1848 er plassert i hjertet av London og vil garantert gi deg smaken på livet i en internasjonal storby. Kunst og kultur, shopping og kulinariske opplevelser, London har alt!

  Malmö universitet

  Nabolandet vårt har mye å by på. Er du klar over at Sverige er på topp 20-listen over land med flest steder på UNESCOs verdensarvliste? Hva med et studieopphold i Malmö som er den 3. største by i Sverige? Du får oppleve både Sverige og Danmark - København er bare en kort togtur unna.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  London Metropolitan University

  Reis til en av verdens mest spennende byer, ta et semester ved London Metropolitan University! Universitetet som stammer fra 1848 er plassert i hjertet av London og vil garantert gi deg smaken på livet i en internasjonal storby. Kunst og kultur, shopping og kulinariske opplevelser, London har alt!

 • Sverige

  Malmö universitet

  Nabolandet vårt har mye å by på. Er du klar over at Sverige er på topp 20-listen over land med flest steder på UNESCOs verdensarvliste? Hva med et studieopphold i Malmö som er den 3. største by i Sverige? Du får oppleve både Sverige og Danmark - København er bare en kort togtur unna.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi eller tilsvarende 3-årig profesjonsutdanning innenfor disse områdene.

Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn kan vurderes for opptak, dersom utdanning inneholder klinisk praksis. Krav om praksis kan fravikes dersom søkeren har relevant bachelor i helse- eller samfunnsfag og et selvstendig forskningsarbeid tilsvarende bacheloroppgave samt forskningsmetode på bachelornivå og oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoeng omfang innenfor fagområdet til masterstudiet.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 83 41 00 E-post: helsefag@uis.no