Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, teknikker og teorier som kan brukes for å nå målene med prosjektet. Kurset kan tas for seg selv eller som del av Executive Master i Business Administration.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Mars 2024

Søknadsfrist

Er utløpt

Pris

kr 23.000,- + semesteravgift og pensum Påmeldings- og betalingsvilkår

Kursinnhold

Prosjektet som arbeidsform kan være svært effektiv, men det stiller krav til forståelse av både mål, fallgruver og suksesskriterier. Videre er det viktig å sørge for at prosjektet gis en strategisk forankring som preger planlegging, organisering, gjennomføring og avslutning.

Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

Gevinstrealisering er viktig for å utnytte de effekter prosjektarbeidsformen kan gi på lengre sikt, men usikkerhet, interessenter og prosjektlederrollen er også sentrale begreper i kurset og ikke minst ulike kulturelle verdier. Prosjekteierstyring er også viktig for et solid ankerfeste. Kurset gir deg en grunnleggende praktisk innføring i prosjektarbeid i ulike typer virksomheter og for ulike typer prosjekter.

Kunnskap:

 • Kursets formål er å gi en grunnleggende praktisk innføring i prosjektarbeid i ulike typer virksomheter og for ulike typer prosjekter. Behovet for en dynamisk arbeidsform som lett kan tilpasses endringer i virksomhetens omgivelser har økt den senere tid og har økt fokus på prosjektet som arbeidsform.
 • Kurset vil ha en praktisk tilnærming. Det vil bli vektlagt praktiske oppgaver og bruk av effektive verktøy og teknikker for å kunne anvende prinsipper fra effektiv prosjektledelse i egen virksomhet.
 • Det er et praktisk rettet fag, men det vil allikevel være behov for teorier, metoder og teknikker når prosjektarbeidsformen skal praktiseres. Utfordringer rundt disse vil bli belyst og diskutert.
 • Både fordeler og ulemper rundt prosjektarbeidsformen vil også bli omhandlet. Ikke minst det å se prosjektarbeidsformen også i litt utradisjonelle formål kan bringe nye perspektiver inn i virksomheten.
 • Studenten skal lære hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter. Begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering, ledelse skal gis en solid teoretisk forankring hos studenten.
 • Studenten skal også bli kjent med hvordan prosjekter innenfor forskjellige områder som f.eks. produktutvikling og markedsføring utformes og gjennomføres i praksis.
 • Studentene skal opparbeide kunnskap om de krav som stilles til prosjekter og ha en forståelse for hvordan en bedrift strategisk kan benytte disse.
 • Ha kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse.

Ferdigheter:

 • Studentene skal utvikle visse praktiske ferdigheter i å planlegge, organisere og følge opp prosjekter slik at fastsatte prosjektmål oppnås.
 • Studentene skal kunne anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal være i stand til effektivt å delta i eller lede prosjekter.

Holdningsmål:

 • Forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til prosjekter.
 • Forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.

Generell kompetanse:

Gjennom kurset ønsker vi å belyse verdien av strukturer, metoder og teknikker, men også effekten av økt samhandling og gode kulturer. Vi skal også fokusere på verdier og prosjektmodeller. Vi ønsker å gi det en forståelse for og en målrettet utvikling av de fortrinn prosjektarbeidsformen kan gi og hvordan bruk av maler og teknikker kan bidra til en god styring og kontroll.

Flere av oppgavene som utføres gjøres nå som prosjekter - dette fordrer kunnskap både for prosjektledere og prosjektmedarbeidere, så vel som for linjepersonell. Samtidig ønsker man at virksomhetens verdier skal speiles i våre handlinger - slik at man blir flinkere sammen. Det er også selvfølgelig fokus på deg som prosjektleder, din rolle, ditt ansvar. Det vil bli mye dialog, diskusjoner og summeoppgaver.

Du vil lære om karakteristiske trekk ved et prosjekt, prosjektets faser og fallgruver. Det legges vekt på aktører og ansvarsforhold, prosjektorganisasjonenes virkemåte og ansvarskart.

Etter å ha fullført dette kurset vil du ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelse, knyttet til ledelse, planlegging, organisering, gjennomføring, oppføling og avslutning av prosjekt. Du vil kunne planlegge og organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart og fordeling av roller, ansvar og myndighet.

Du kan forvente engasjerte og dyktige forelesninger, som i tillegg til å ha en bred kontaktflate mot næringslivet også henter erfaring fra samarbeid med bedrifter.

Samlingsbaserte forelesninger med tre samlinger á to dager. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig i grupper med prosjektoppgaver. Samlingene vil bestå av forelesninger, mindre klasseromsøvinger og at deltakerne presenterer og diskuterer eget arbeid fra prosjektoppgavene. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt aktivt som kommunikasjonsplattform.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Les mer om kursinnholdet her: Prosjektledelse | Universitetet i Stavanger (uis.no)

 1. samling: 14. - 15. mars 2024
 2. samling: 18. - 19. april 2024
 3. samling: 27. - 28. mai 2024

To obligatoriske prosjektoppgaver (gruppe inntil 3 personer) skal være bestått før kandidaten får gå opp til eksamen. Eksamen er individuell hjemmeeksamen vil være begrenset til 15 sider (inkl. figurer og tabeller) og leveres ut siste undervisningsdag. Varighet: 2 uker.

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
b) Handelshøgskolen UiS ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.
c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

All dokumentasjon for opptakskravet skal lastes inn i Evuweb.

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring
 • CV

Har du utdanningen din fra UiS eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole (f.eks. BI), fra utlandet*, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.

Bekreftelse på nødvendig yrkespraksis /nåværende arbeidsforhold må lastes inn. Bekreftelsen må inneholde varighet, stilling og signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personalavdeling. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner.

*Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se mer informasjon hos: NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

Du er selv ansvarlig for at dokumentene du laster opp når du søker om opptak er korrekte. Bruk av falske dokument er omfattet av straffelovens § 361 og § 362 og blir meldt til politiet.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs. Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av de første emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Med forbehold om endringer.

Per 01.01.2024 er prisen per kurs kr 23.000,-.
I pris inngår undervisning, kaffe og lunsj, tilgang til elektroniske læremidler og digital læringsplattform, tilbakemelding på oppgaver, eksamen og sensur.
Semesteravgift høst/vår og pensumlitteratur kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i pris og hva som inngår i denne.

Les mer om påmeldings- og betalingsbetingelser her: Påmeldings- og betalingsvilkår | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Foreleser

Ekstern tilknyttet UiS
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har,...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et strategisk perspektiv. Strate...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Arbeidsrett 1 (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organ...

Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...