UniPed – universitetspedagogisk arbeid

UiS har høge ambisjonar for læringsmiljø og undervisningskvalitet. Dette arbeidet blir varetatt av Uniped.

Published Endret

UniPed pa UiS
Dag Husebø på Basiskurs 2021-2022

Uniped har i oppgåve å vidareutvikle undervisningskvaliteten ved Universitetet i Stavanger og bidra til at dei tilsette får tilbod om gode faglege støttestrukturar for å kunne fremme arbeidet med kvalitet i undervisninga.

Uniped skal bidra til at vitskapleg tilsette utviklar og vidareutviklar sitt grunnlag for profesjonell undervisning.

Uniped tilbyr ulike kursmodular, som skissert under. Ta kontakt med oss på uniped@uis.no om du er interessert i å delta på eitt av desse. NyTi for nytilsette og basiskurs som er undervisningspedagogikk på høgskule- og universitetsnivå.

Kurstilbud fra UniPed

Dette to-dagers kurset er utviklet for at universitetslærere ved UiS kan styrke sin veiledningskompetanse på bachelor- og masteroppgaver. Kurset er en del av UiS progresjonsbaserte kvalifiseringssystem for utdanningsfaglig kompetanseheving. Kurset er på 25 timer, og gir en teoretisk innføring sammen med praktiske anvendelser innenfor en rekke disipliner.

Datoene for de to fysiske møtene i 2022 er 14. september 12. oktober

Registrer deg her.

I vårt forsøk på å bidra til det akademiske personalet ved University of Stavanger (UIS) har utviklingen og forbedring av deres grunnlag for profesjonell undervisningsutvikling og UniPed -teamet utviklet følgende kurs for å sikre at lærere blir tilbudt gode akademiske støttestrukturer i arbeidet sitt for å fremme kvaliteten på undervisningen.

  • Utvikling av digital kompetanse for universitetslærere
  • Hybrid undervisning i høyere utdanning
  • Utvikle grunnleggende digitale ferdigheter

Les mer on kurs og Registrer deg her.

NyTi er eit program som rettar seg mot undervisningsrelatert rettleiing for og med nytilsette er er på 50 timer. Forutsetningen er at den tilsatte har minimum 50 prosent stilling og at tilsettingsforholdet gjeld for minimum 12 månedar.

Rettleiinga skal vere tett på og raskt på undervisningspraksisen til den enkelte nytilsette. Uavhengig av pedagogisk basiskompetanse har alle nytilsette i faste og mellombelse stillingar frå hausten 2012 deltatt i eit rettleiingsprogram (NyTi). Alle rettleiarane i NyTi har gjennomført studiar i profesjonell rettleiing.

Strategien for Universitetet i Stavanger fokuserer på god undervisningskvalitet gjennom utvikling og utprøving av relevante og nye undervisningsformer som inkluderer digitale læringsplattformer. Det er forventa at den som blir tilsett støttar opp om dette, deltar i andre aktivitetar ved fakultetet og kan påta seg oppgåver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

NyTi startar opp ved byrjinga av kvart nye semester. Ta kontakt med oss på uniped@uis.no.

Målgruppa for dette kurset er fast vitskapeleg personale som ikkje kan dokumentere ein pedagogisk basiskompetanse. Kurset er på 150 timer og skal synliggjøres i arbeidsplanen.

Aktuelle tema i kurset har så langt vore planlegging, gjennomføring og vurdering av emne og undervisning, studentaktive læringsformer, og korleis førebu forelesninga, vurdering og eksamen. Eit anna viktig område er kollegalæring og bruk av kollegaer som "kritiske venner".

Universitetet legg vekt på god undervisningskvalitet og krev at den som skal stå for undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knytt til høgare utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenterast med vitnemål/kursbevis frå relevant formell pedagogisk utdanning knytt til høgare utdanning. Didaktisk kompetanse kan dokumenterast i form av variert didaktisk arbeid i høgare utdanning.

Basiskurset startar opp i overgangen november/desember. Påmeldingsfrist 1. september. Ta kontakt med oss på uniped@uis.no.

Vitskapleg tilsette ved UiS kan nå søke status som merittert undervisar. Status som merritert undervisar vil ha ny utlysing i 2022. Utlysinga vert lagt ut 1. september med søknadsfrist 1. november.

Oppnådd status for merittert undervisar vert vedteken av universitetsstyret i mars påfylgjande år. Meritterte undervisar får ei årleg lønnsauke på kr. 50 000 bto.

Ordninga omfattar fire stillingskategoriar: Førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent. Kriteria for merittering er felles for stillingstypane, men vert vurdert i lys av utdanningskontekst og stillingskategori. Det må dokumenterast progresjon og breidde på aktivitetar knytt til undervisning og rettleiing.

Tilsette i Uniped Stavanger

Professor i universitetspedagogikk
51833271
Divisjon for utdanning
Rådgiver
51832755
Divisjon for utdanning
Professor i universitetspedagogikk
Kitty Kielllands
Divisjon for utdanning
Førsteamanuensis i universitetspedagogikk
Divisjon for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsledelse/universitetspedagogikk
Divisjon for utdanning
Vitenskapelig assistent
Divisjon for utdanning