UniPed - Universitetspedagogisk arbeid

UniPed er en enhet ved Universitetet i Stavanger (UiS) som har som mål å oppnå utmerking i utdanning gjennom å støtte og utvikle undervisningskvaliteten og kompetansen til de vitenskapelige ansatte.

Sist oppdatert
Streber etter utmerkelse i læring

UniPeds mål og oppgave

UniPeds mål er å fremme en kultur for kvalitetsorientert undervisning som kommer både studenter og ansatte til gode. Vårt oppdrag er å videreutvikle kvaliteten på undervisningen ved Universitetet i Stavanger og bidra til at de ansatte får tilbud om gode faglige støttestrukturer for å kunne fremme arbeidet med kvalitet i undervisningen.

Dag Husebo at the Basic course
Dag Husebø på Basiskurs 2021-2022

UniPed tilbyr kurs, prosjekter og samarbeid innen universitetspedagogikk, veiledning, digitalt verktøy og andre relevante temaer. UniPed bidrar også til forskning og formidling om høyere utdanning.

Uniped skal bidra til at vitenskapelig ansatte utvikler og videreutvikler sitt grunnlag for profesjonell undervisning.

Uniped presenterer et bredt spekter av kurs i pedagogisk grunnopplæring og profesjonell videreutvikling, spesialtilpasset for medarbeidere ved Universitetet i Stavanger (UiS). For ytterligere informasjon, henvises interesserte til vår intranettside.

Kurstilbud

profesjonell utviklingkurs

Digitale kurs

Vi tilbyr flere heldigitale kurs for faglig utvikling åpne for alle undervisere ved UiS som dekker grunnleggende og digital kompetanse for universitetslærere

I vårt forsøk på å bidra til det akademiske personalet ved University of Stavanger (UIS) har utviklingen og forbedring av deres grunnlag for profesjonell undervisningsutvikling og UniPed -teamet utviklet følgende kurs for å sikre at lærere blir tilbudt gode akademiske støttestrukturer i arbeidet sitt for å fremme kvaliteten på undervisningen.

1. Utvikling av digital kompetanse for universitetslærere

2. Hybrid undervisning i høyere utdanning

3. Utvikle grunnleggende digitale ferdigheter

Les mer om kurs og Registrer deg her.

profesjonell utviklingkurs

Veiledning i høyere utdanning

Dette to-dagers kurset er utviklet for at universitetslærere ved UiS kan styrke sin veiledningskompetanse på bachelor- og masteroppgaver.

Kurset er en del av UiS progresjonsbaserte kvalifiseringssystem for utdanningsfaglig kompetanseheving. Kurset er på 25 timer, og gir en teoretisk innføring sammen med praktiske anvendelser innenfor en rekke disipliner.

Les mer om kurs og Registrer deg her.

KJERNEKURS

NyTi

NyTi er et program som retter seg mot undervisningsrelatert veiledning for og med nyansatte er på 50 timer. Forutsetningen er at den ansatte har minimum 50 prosent stilling og at ansettelsesforholdet gjelder for minimum 12 måneder.

Veiledningen skal være tett på og raskt på undervisningspraksisen til den enkelte nyansatte. Uavhengig av pedagogisk basiskompetanse har alle nyansatte i faste og midlertidige stillinger fra høsten 2012 deltatt i et veiledningsprogram (NyTi). Alle veilederne i NyTi har gjennomført studier i profesjonell veiledning.

Strategien for Universitetet i Stavanger fokuserer på god undervisningskvalitet gjennom utvikling og utprøving av relevante og nye undervisningsformer som inkluderer digitale læringsplattformer. Det er forventet at den som blir ansatt støtter opp om dette, deltar i andre aktiviteter ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Påmelding og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Intranett for UiS-ansatte

KJERNEKURS

Basiskurset

Målgruppen for dette kurset er fast vitenskapelig personale som ikke kan dokumentere en pedagogisk basiskompetanse. Kurset er på 150 timer og skal synliggjøres i arbeidsplanen.

Aktuelle temaer i kurset har så langt vært planlegging, gjennomføring og vurdering av emner og undervisning, studentaktive læringsformer, og hvordan forberede forelesningen, vurdering og eksamen. Et annet viktig område er kollegial læring og bruk av kolleger som “kritiske venner”.

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal stå for undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse kan dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning.

Påmelding og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Intranett for UiS-ansatte

Eksterne kan ta kontakt med oss på uniped@uis.no.

Prosjekter og Samarbeid

Det å innføre en meritteringsordning for undervisning, var et krav som ble innført i sektoren av Kunnskapsdepartementet med Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Ved UiS ses denne ordningen som en del av vår helhetlige karrierepolitikk, og som et insentiv til å fremme undervisningskvaliteten både individuelt og kollektivt i fagmiljøene. Ordningen skal motivere og anerkjenne god undervisning og kontinuerlig kompetanseheving på utdanningsområdet

Oppnådd status for merittert underviser blir vedtatt av universitetsstyret i mars påfølgende år. Meritterte undervisere får en årlig lønnsøkning på kr. 50 000 brutto.

Ordningen omfatter fire stillingskategorier: Førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent. Kriteriene for merittering er felles for stillingstypene, men blir vurdert i lys av utdanningskontekst og stillingskategori. Det må dokumenteres progresjon og bredde på aktiviteter knyttet til undervisning og veiledning.

Utlysning og søknadsopplysninger til merittordningen (intranet)

Et kompetansehevingskurs er designet for studentassistenter ved Universitetet i Stavanger, med mål om å tilby grunnleggende innsikt i pedagogikk, veiledningsteori, og fasilitasjon av fagfellestøttet læring innen individuelle studieprogrammer. Over tre moduler vil en utforskning av undervisningsdynamikk i høyere utdanning, norske veiledningstradisjoner, og de etiske og juridiske ansvarsområdene som er iboende i studentassistentrollen bli gitt.

Påmelding

CARNorge (Collaborative Action Research Network in Norway) is an open and inclusive network for supporting Norwegian action research activities.

Logo for CARN

The network aims to:

  • provide sustainable conditions for more and new action research projects in Norway
  • create a dialogue arena and research forum with a critical perspective
  • develop more knowledge about action research in Norway in terms of public information and in terms of concrete development of new knowledge
  • develop and contribute into competence development for academic and professional staff and PhD-candidates conducting action research

Visit CARN - Collaborative Action Research Network Homepage

Tilsette i Uniped Stavanger

Avdelingsleder
51831713
Professor i utdanningsvitenskap
51831023
Førsteamanuensis i utdanningsledelse/universitetspedagogikk
Rådgiver
51832755
Førsteamanuensis i universitetspedagogikk
Vitenskapelig assistent