Lesesenteret blir Nasjonalt lesesenter

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking skifter kortnavn 1. mars. Dette er for å forsterke senterets nasjonale rolle.

Publisert Sist oppdatert

lesesenteret logo
Nasjonalt lesesenter er det nye kortnavnet.

Lesesenteret har lenge vært et velkjent senter for ansatte i barnehager, skoler og utdanningssektoren over hele Norge. Nå ønsker senteret å gjøre den nasjonale rollen enda tydeligere. Derfor får senteret et nytt kortnavn 1. mars.

 «Lesesenteret» vil heretter hete «Nasjonalt lesesenter» i de sammenhengene der det rett og slett vil bli for omfattende å bruke hele det formelle navnet: Det er nemlig Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger.

– Det er et flott og presist navn, men det er også en munnfull, som ikke alltid er lett å si eller få plass til på trykk! Samtidig er det nasjonale mandatet vårt veldig viktig. Vi er et senter for hele landet. Navneendringen til «Nasjonalt lesesenter» reflekterer et ønske vi har om å gjøre dette enda tydeligere i alle sammenhenger, sier senterleder Kjersti Lundetræ.

Portrett: Kjersti Lundetræ – Foto: Elisabeth Tønnessen
Professor og senterleder Kjersti Lundetræ sier navneendringen reflekterer senterets nasjonale identitet. (Foto: Elisabeth Tønnessen / UiS)

Styrket satsing på lesing i Norge

Nasjonalt lesesenter har mandat fra Kunnskapsdepartementet, og har et stort nasjonalt nedslagsfelt. Nettsidene er mye besøkt, 26 000 personer følger senteret i sosiale medier, og senteret når bredt ut til praksisfeltet og i forskning, gjennom videreutdanninger, partnerskapssamarbeid, eksternt finansierte forskningsprosjekter og flere, årlige nasjonale konferanser og arrangementer.

I 2024 har senteret blitt tildelt 10 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet for å ytterligere bistå lærere og skoler i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdighet og lesemotivasjon.

– Vi vil være enda mer aktive og nå enda bredere ut, over hele landet, som en del av denne satsingen.  Navneendringen er altså ikke bare en formalitet, men skal bidra til å forsterke identiteten vår som et nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Vi ser frem til å fortsette å være sentrale i arbeidet med språk og lesing i barnehager og skoler over hele landet, sier Lundetræ.

Les flere nyheter fra Nasjonalt lesesenter:

Leseprisen til Nordtvet skole i Groruddalen

Nordtvet skole i Groruddalen i Oslo har blitt tildelt Nasjonalt lesesenter sin lesepris for 2024, for skolens satsing på...

Startskudd for ny nasjonal lesesatsing

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpnet mandag 18. mars Nasjonal konferanse om lesing 2024. Konferansen samler 350 læ...

PP-rådgivere får økt kompetanse med videreutdanning fra Nasjonalt lesesenter

Høsten 2024 og våren 2025 startet vi opp nye videreutdanningstilbud for deg som jobber som PP-rådgiver. Studiet var lære...

Mikroemne: Veiledet lesing for 1.-10. trinn

Som en del av en nasjonal satsing på lesing og at vi sammen må jobbe for økte leseferdigheter i skolen, tilbyr nå Nasjon...

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Kan du åpne opp for mer dialog i undervisningen?

«Hvis vi planlegger for mye, kan det gå ut over spontaniteten,» sa en lærer etter å ha gjennomført åpne samtaler i nor...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

Slik vekket læreren leseiveren hos elevene

Elevene i 7B på Grannes skole har like mye tilgang til telefoner, nettbrett og Tiktok som andre ungdommer. Allikevel har...

Nasjonale sentre i utdanningen

I Norge har vi 11 nasjonale sentre på ulike satsingsområder i utdanningen. Disse sentrene skal være med på å utvikle kva...

Dei gode skriveverktøya for elevane finns, men blir for lite brukt

Ny forsking viser at det finns mange gode lese- og skriveverktøy tilgjengeleg, men at dei blir for lite brukt i norsk sk...

Hvilke konsekvenser har digitaliseringen av klasserommet?

Skjermbruk i undervisningen kan gi tilpasset opplæring og være motiverende for elevene. Men vi må holde på papirlesinga ...

PISA 2022: Norske barn og unge trenger et leseløft!

Når PISA-resultatene viser at også tiendeklassingene leser langt dårligere enn før, er det på tide å slå alarm. Nå treng...

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærers...

– Hvis norske elever skal bli bedre lesere, må det en skikkelig innsats til

Årets elever på 5. og 8. trinn gjør det svakere i lesing sammenlignet med i 2022. Det viser resultatene fra årets nasjon...

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle analytisk og kritisk ...

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få riktig hjelp, må kartlegg...

Elevane lot seg engasjera av Jon Fosse sin vanskelege roman

Jon Fosse er kjend for å vera ein av vår tids største nolevande forfattarar. Men han er òg kjend for å skriva komplekse ...

Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Nasjonalt lesesenter anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka, og hvordan ma...