Hopp til hovedinnhold

Uniped – universitetspedagogisk arbeid

UiS har høge ambisjonar for læringsmiljø og undervisningskvalitet. Dette arbeidet blir varetatt av Uniped.

Publisert: Endret:

Uniped har i oppgåve å vidareutvikle undervisningskvaliteten ved Universitetet i Stavanger og bidra til at dei tilsette får tilbod om gode faglege støttestrukturar for å kunne fremme arbeidet med kvalitet i undervisninga.

Uniped skal bidra til at vitskapleg tilsette utviklar og vidareutviklar sitt grunnlag for profesjonell undervisning.

Uniped tilbyr ulike kursmodular, som skissert under. Ta kontakt med oss på uniped@uis.no om du er interessert i å delta på eitt av desse. NyTi for nytilsette og basiskurs som er undervisningspedagogikk på høgskule- og universitetsnivå.

Supervision in Higher Education

This two-day course is designed for teachers at UiS to strengthen their undergraduate and graduate supervising skills. The course is a certified progression in teaching by enhancing university teachers’ roles to ones with increased academic responsibilities through the dynamics of collaboration and professional development in UiS’ community. The 25-credit-hour course offers a theoretical overview of supervision along with practical applications within a range of disciplines. 

The course will be held on September 30th and November 11th 2021. 

Please register here.

Digiskills

The Digiskills course is a 20-hour online basic module concerning how to use and integrate basic and essential digital tools into university teaching. It is a self-paced and self-directed online course designed within CANVAS, which needs to be completed in 40 days after your registration. 

Successful completion of the course will be recognized as part of your professional development towards the UiS requirements (50 hours of professional learning every 5 years).

The course will be run online and are now open for participation when your schedule allows. To start the course, you need to register via the link below so we can invite you to the CANVAS platform.

Sign up for Digiskills.

NyTi

NyTi er eit program som rettar seg mot undervisningsrelatert rettleiing for og med nytilsette er er på 50 timer. Forutsetningen er at den tilsatte har minimum 50 prosent stilling og at tilsettingsforholdet gjeld for minimum 12 månedar.

Rettleiinga skal vere tett på og raskt på undervisningspraksisen til den enkelte nytilsette. Uavhengig av pedagogisk basiskompetanse har alle nytilsette i faste og mellombelse stillingar frå hausten 2012 deltatt i eit rettleiingsprogram (NyTi). Alle rettleiarane i NyTi har gjennomført studiar i profesjonell rettleiing.

Strategien for Universitetet i Stavanger fokuserer på god undervisningskvalitet gjennom utvikling og utprøving av relevante og nye undervisningsformer som inkluderer digitale læringsplattformer. Det er forventa at den som blir tilsett støttar opp om dette, deltar i andre aktivitetar ved fakultetet og kan påta seg oppgåver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

NyTi startar opp ved byrjinga av kvart nye semester. Ta kontakt med oss på uniped@uis.no.

Basiskurset

Målgruppa for dette kurset er fast vitskapeleg personale som ikkje kan dokumentere ein pedagogisk basiskompetanse. Kurset er på 150 timer og skal trekkes fra i arbeidsplanen.

Aktuelle tema i kurset har så langt vore planlegging, gjennomføring og vurdering av emne og undervisning, studentaktive læringsformer, og korleis førebu forelesninga, vurdering og eksamen. Eit anna viktig område er kollegalæring og bruk av kollegaer som "kritiske venner".

Universitetet legg vekt på god undervisningskvalitet og krev at den som skal stå for undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knytt til høgare utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenterast med vitnemål/kursbevis frå relevant formell pedagogisk utdanning knytt til høgare utdanning. Didaktisk kompetanse kan dokumenterast i form av variert didaktisk arbeid i høgare utdanning.

Basiskurset startar opp i overgangen november/desember. Påmeldingsfrist 1. september. Ta kontakt med oss på uniped@uis.no.

Meritteringsordning

Vitskapleg tilsette ved UiS kan nå søke status som merittert undervisar. Status som merritert undervisar vil ha ny utlysing i 2022. Utlysinga vert lagt ut 1. september med søknadsfrist 1. november.

Oppnådd status for merittert undervisar vert vedteken av universitetsstyret i mars påfylgjande år. Meritterte undervisar får ei årleg lønnsauke på kr. 50 000 bto.

Ordninga omfattar fire stillingskategoriar: Førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent. Kriteria for merittering er felles for stillingstypane, men vert vurdert i lys av utdanningskontekst og stillingskategori. Det må dokumenterast progresjon og breidde på aktivitetar knytt til undervisning og rettleiing.

Tilsette i Uniped Stavanger

Førsteamanuensis
51833271
Divisjon for utdanning
Førsteamanuensis
Divisjon for utdanning
Professor
Divisjon for utdanning
Førstekonsulent
Divisjon for utdanning
Førstekonsulent
KK S-114 / KK S-305 (NettOp)
Divisjon for utdanning