Byplanlegging - master i teknologi


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-BYUTV

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Målet for studiet er å utdanne studenter som har multi-disiplinær kompetanse, og evnen til å utforme og vurdere bærekraftige, funksjonelle, trygge og robust urban infrastruktur og bysamfunn. Studiet integrerer teknisk kompetanse med formgivning og design. Stedsforståelse og –analyse, byrom, områdeplanlegging, og stedsutvikling, samt vegplanlegging, bygningsfysikk og regional planlegging er sentrale tema. Masterstudiet i byplanlegging / City and Regional Planning fokuserer på å kunne skape bærekraftige og robuste infrastrukturer og bysamfunn i tillegg til et fokus på fornybar energi.

Målgruppen for studieprogrammet er studenter innenfor planlegging, byggingeniørfaget og arkitektur som ønsker å kombinere utforming, med teknologiske og samfunnsmessige utfordringer. Erfaring med byplanlegging/fysisk arealplanlegging samt konvensjonelle og digitale grafiske design og representasjonsverktøy er sterkt anbefalt.

Studieprogrammet er et masterprogram som går over fire semseter, gir 120 sp, og resulterer i en mastergrad i Byplanlegging (MSc).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i byplanlegging skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Ha avansert kunnskap innenfor byplanlegging og spesialisert innsikt i et avgrenset tematisk/metodisk område.

K2: Ha inngående kunnskap om byplanleggingsteori, analyse og planmetoder i by- og regionalplanlegging.

K3: Kunne anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor by- og regionalplanlegging.

K4: Kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i byplanhistorie, -tradisjoner og dagens samfunnsutfordringer.

K5: Kunne forstå og vurdere teknisk og estetisk utforming av både ny og eldre bebyggelse og byrom, samt foreslå nye bymiljøer.

Ferdigheter

F1: Kunne delta i og lede tverrfaglig planlegging på by-, regional- og detaljnivå.

F2: Kunne analysere steders topografi, historie, bebyggelse og trafikk.

F3: Kunne lage utkast til sammensatte område- og detaljreguleringsplaner.

F4: Kunne forme bærekraftige, levedyktige, trygge og robuste omgivelser.

F5: Kunne kritisk vurdere konsekvenser av ulike løsningsforslag til planer for arealbruk, bebyggelse og transport.

Generell kompetanse

G1: Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer – både muntlig, skriftlig og grafisk.

G4: Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten på norsk og engelsk.

G5: Kunne kritisk vurdere litteratur og prosjekter innen by- og regionalplanlegging.

G6: Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Fagplan

Studieplanen består av 20 sp grunnleggende metode fag (G), 40 sp obligatorisk spesialisering i byplanlegging (F), 30 sp fordypning eller valgemner (U), og 30 sp masteroppgave.

I første semester fokuseres på å beherske grunnleggende planleggings- og analyseverktøy og –metoder ved å jobbe på lokale planutfordringer, før man beveger seg inn i det regionale, nasjonale og internasjonale eksempler i andre semester. Studieplanen inneholder emner fra studieprogrammer i samfunnssikkerhet og fornybar energi.

I tredje semester gis det mulighet til internasjonal utveksling. Studenter kan reise for eksempel til Aalborg Universitet, der de kan velge mellom spesialiseringer: ‘Urban Architecture’ og ‘Mobilities or Urban Studies’.

Alternativt kan studentene velge å fordype seg i bærekraftig byutvikling og mobilitet, trygge og robuste byer, eller fornybare energiløsninger, ved å ta kurs ved UiS.

Masteroppgaver gjennomføres normalt i fjerde semester og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studieprogrammet tematikk. Mange studenter skriver masteroppgaven i samarbeid med en bedrift, og det er mulig å skrive oppgaven sammen med en medstudent. Det anbefales at studentene starter med planlegging av masteroppgaven i tredje semester.

De fleste emnene inkluderer ukentlige forelesninger. Enkelte emner har seminarer, veiledning og obligatoriske prosjekt- og gruppearbeid. Bruken av lokale case og data er en integrert del av de fleste emnene. Øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli?

Studiets kombinasjon av teknologiske, samfunnsvitenskapelige og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, utforming, forskning og undervisning.

Fullført master i teknologi kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudier ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risiko- og samfunnssikkerhet.

Fullført master i teknologi kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudier ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risiko- og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BYGMAS: Masteroppgave i byplanlegging

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i byplanlegging (BYGMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Bærekraftig byutvikling og mobilitet

    • BYG620: Byutviklingsprosjekt 7

     Andre år, semester 3

     Byutviklingsprosjekt 7 (BYG620)

     Studiepoeng: 10

    • BYG650: Praksis i byplanlegging

     Andre år, semester 3

     Praksis i byplanlegging (BYG650)

     Studiepoeng: 10

    • BYG655: Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

     Studiepoeng: 10

   • Fornybare energiløsninger

    • BYG655: Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

     Studiepoeng: 10

    • MEE100: Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

     Andre år, semester 3

     Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

     Studiepoeng: 10

    • PET515: Energy, energy technologies, and energy system integration

     Andre år, semester 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

   • Sikkerhet og robusthet

    • BYG655: Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

     Studiepoeng: 10

    • RAG500: Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RAG500)

     Studiepoeng: 10

    • RAG510: Risiko, samfunn og styring

     Andre år, semester 3

     Risiko, samfunn og styring (RAG510)

     Studiepoeng: 10

    • SAM520: Beredskapsanalyse og -planlegging

     Andre år, semester 3

     Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

  • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • BYG500: Plan- og analysemetoder

   Første år, semester 1

   Plan- og analysemetoder (BYG500)

   Studiepoeng: 10

  • BYG510: Stedsutvikling

   Første år, semester 1

   Stedsutvikling (BYG510)

   Studiepoeng: 10

  • MEE140: Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods (MEE140)

   Studiepoeng: 10

  • BYG610: Bærekraftige byregioner

   Første år, semester 2

   Bærekraftige byregioner (BYG610)

   Studiepoeng: 10

  • BYG640: Utvalgte temaer innen by og regional planlegging

   Første år, semester 2

   Utvalgte temaer innen by og regional planlegging (BYG640)

   Studiepoeng: 10

  • BYGMAS: Masteroppgave i byplanlegging

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i byplanlegging (BYGMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne 2. semester

  • MEE120: Energy and Environmental Politics and Policy in a Comparative Perspective

   Første år, semester 2

   Energy and Environmental Politics and Policy in a Comparative Perspective (MEE120)

   Studiepoeng: 10

  • SAM500: Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet

   Første år, semester 2

   Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet (SAM500)

   Studiepoeng: 10

 • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Bærekraftig byutvikling og mobilitet

    • BYG620: Byutviklingsprosjekt 7

     Andre år, semester 3

     Byutviklingsprosjekt 7 (BYG620)

     Studiepoeng: 10

    • BYG650: Praksis i byplanlegging

     Andre år, semester 3

     Praksis i byplanlegging (BYG650)

     Studiepoeng: 10

    • BYG655: Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

     Studiepoeng: 10

   • Fornybare energiløsninger

    • BYG655: Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

     Studiepoeng: 10

    • MEE100: Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

     Andre år, semester 3

     Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

     Studiepoeng: 10

    • PET515: Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

   • Sikkerhet og robusthet

    • BYG655: Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

     Studiepoeng: 10

    • RIS505: Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Andre år, semester 3

     Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

     Studiepoeng: 10

    • RIS515: Theories of Risk Perception and Risk Governance

     Andre år, semester 3

     Theories of Risk Perception and Risk Governance (RIS515)

     Studiepoeng: 10

    • SAM520: Beredskapsanalyse og -planlegging

     Andre år, semester 3

     Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester 3.semester

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Opplegg for utvekslingen I 3. semester på masterprogrammet i byplanlegging er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut meir

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Camilla Mellegård

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Faglig anbefalte læresteder

 • Aalborg University, Danmark
 • Polytechnico di Milano, Italia
 • Griffith University, Australia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • San Diego State University, USA

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i planlegging eller byggingeniørfag, arkitekturfag eller tilsvarende (180 studiepoeng) som inneholder minst 30 studiepoeng innen fysisk planlegging/arealplanlegging, by- og regionalplanlegging, urban design/urbanisme, stedsanalyse, transportplanlegging, teknisk planlegging eller tilsvarende.


Laveste gjennomsnittskarakter for opptak er satt på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Studieprogramleder: Ari Krisna Mawira Tarigan

Studiekoordinator: Sabrina Ebenhoch