Idrettsvitenskap - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-IDRETT

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i idrett/kroppsøving

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Bachelor i idrettsvitenskap skal gi studenten praktisk, teoretisk og forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innenfor idrett og friluftsliv. Programmet har to fordypninger: trener/personlig trener (PT) og friluftsliv. Den pedagogiske tilnærmingen i programmet er fremtredende og studentene vil utvikle forståelse for hvordan allsidig fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv fremmer motorisk utvikling, motorisk læring og prestasjonsutvikling. Studentene kvalifiseres i grunnleggende idrettsvitenskapelige metoder og analyser, som innebærer et selvstendig vitenskapelig arbeid (Bacheloroppgave) innenfor det valgte fordypningsområdet. Studiet stiller krav til aktiv deltakelse i idretter, dans og friluftsliv, og det forutsettes at studentene er i god fysisk form, samt er svømmedyktige ved studiestart.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 •  har bred kunnskap om betydningen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har for individ og samfunn.
 •  kjenner til sentrale begreper, eksisterende teorier og ulike fagretninger i forhold til menneskets fysiske, motoriske, psykiske og sosiale utvikling.
 •  har kunnskap om lek, idrett, svømming og livredning, dans og friluftsliv.
 •  kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen idrettsvitenskap og friluftsliv.

Ferdigheter 

Kandidaten:

 • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre allsidig fysisk aktivitet for barn, unge og voksne for deretter å kunne reflektere over egen faglig utøvelse.
 • kan beherske, demonstrere og vurdere bevegelsesløsninger.
 • kan finne, vurdere, anbefale og anvende idrettsvitenskapelig kunnskap.

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • har innsikt i betydningen lek, idrett, svømming og livredning, dans og friluftsliv kan ha for bevegelsesglede, utvikling og helse.
 • kan gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i rollen som instruktør, trener, friluftslivsveileder og dermed bidra til utvikling av god aktivitet-, friluftslivs- og idrettspraksis.
 • kan formidle og diskutere faglige problemstillinger, i tråd med forskningsetiske retningslinjer, ved å anvende kunnskap om idrettsvitenskapelige teorier og metoder.

Fagplan

Studieprogrammet er bygget opp med felles emner første og tredje år. Andre studieår skal studenten søke om plass på en av to fordypninger, Trener/personlig trener eller friluftsliv. Dette avgjør hvilke emner studenten tar andre studieår. Dersom det er for mange som søker på en av fordypningene, og vi ikke har plass til alle, så vil vi prioritere etter progresjon i studiet, og karakterer. De som ikke får plass på førstevalget, får tilbud om å stå på venteliste. 

1. år 

Høst: 

IDR131 Fysiologi, anatomi og bevegelseslære 15 studiepoeng

IDR132 Idrettsaktiviteter 1

Vår:

IDR133 Treningslære 1

IDR134 Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

2. år

Høst:

Idrettspsykologi og treningsledelse 

Anvendt treningslære (fordypningsemne for trener/personlig trener) 15 studiepoeng

Friluftsliv i skog og høyfjell (fordypningsemne for friluftsliv)15 studiepoeng

Vår: 

Nærfriluftsliv, idrett og samfunn 15 studiepoeng

Coaching og treneryrke (fordypningsemne for trener/personlig trener) 15 studiepoeng

Vinter- og kystfriluftsliv (fordypningsemne for friluftsliv)15 studiepoeng

3. år

Høst

Teknikklæring og motorisk utvikling 15 studiepoeng

Vitenskapsteori, metode og statistikk 15 studiepoeng

Vår

Ernæring, fysisk aktivitet og helse 15 studiepoeng

Bacheloroppgave 15 studiepoeng

For studenter på fordypning i trener/personlig trener er det praksis i 2. året (2 dager over 8 uker ved idrettsklubber/treningssentre). For studenter på fordypning i friluftsliv organiseres studentledet tur i tre emner og praksis i emnet nærfriluftsliv, idrett og samfunn. (nærfriluftsliv).

Hva kan du bli?

Etter endt utdannelse med fordypning i trener/personlig trener, kan du jobbe med idrett, trening, personlig trening innen ulike organisasjoner som idrettslag, treningssentre og offentlig idrettslig virksomhet.

Etter endt utdannelse med fordypning i friluftsliv kan du jobbe som friluftslivsveileder innen ulike friluftslivorganisasjoner eller offentlig/privat friluftslivs virksomhet. Med fordypning i friluftsliv har du mulighet til å søke videre til et ettårig studie som naturguide, eventuelt på masterprogrammer i friluftsliv/naturbasert reiseliv.

Etter bachelorgraden kan studenter søke om opptak på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

Studiet kvalifiserer til masterstudier i idrettsvitenskap ved UiS, eller master/videreutdanninger i idrett ved andre institusjoner.

Idrettsvitenskap bachelor kvalifiserer til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med fullført PPU vil du kunne jobbe som lærer i kroppsøving.

Emneevaluering

Målet og de strategiske føringene for utdanning er at UiS skal være et attraktivt universitet av høy internasjonal kvalitet, med studier som er tilpasset fremtidens arbeidsliv. UiS har utarbeidet et dialogbasert kvalitetssystem, og emnene og programmet vil bli evaluert i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevalueringer.

Studieprogrammet ledes av en studieprogramleder, som har ansvar for løpende koordinering og kvalitetsarbeid for studieprogrammet. Studieprogramlederen er også ansvarlig for å etablere nødvendige arenaer for kunnskapsutveksling om kontinuerlig kvalitetsarbeid i studieprogrammets fagmiljø.

Bachelorstudiet administreres av en studiekoordinator, som spiller en viktig rolle i en daglig kvalitetssikring av studiet. Det er tett kontakt mellom studenter, studiekoordinator og faglærere. Det er opprettet et studieprogramråd (SPR) for studiet. Studieprogramrådet muliggjør dialog mellom representanter for alle partene i studiet (faglig ansatte, administrativt ansatte og studenter) og er viktig i arbeidet med kvalitetssikring av studiet.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • IDR113: Teknikklæring og utvikling av bevegelser

   Tredje år, semester 5

   Teknikklæring og utvikling av bevegelser (IDR113)

   Studiepoeng: 10

  • IDR106: Vitenskapsteori, metode og statistikk

   Tredje år, semester 5

   Vitenskapsteori, metode og statistikk (IDR106)

   Studiepoeng: 10

  • IDR116: Ernæring

   Tredje år, semester 5

   Ernæring (IDR116)

   Studiepoeng: 10

  • IDR200: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (IDR200)

   Studiepoeng: 20

  • IDR115: Aktivitetslære

   Tredje år, semester 6

   Aktivitetslære (IDR115)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • IDR231: Idrettspsykologi og treningsledelse

   Andre år, semester 3

   Idrettspsykologi og treningsledelse (IDR231)

   Studiepoeng: 15

  • IDR331: Teknikklæring og motorisk utvikling

   Tredje år, semester 5

   Teknikklæring og motorisk utvikling (IDR331)

   Studiepoeng: 15

  • IDR332: Vitenskapsteori, metode og statistikk

   Tredje år, semester 5

   Vitenskapsteori, metode og statistikk (IDR332)

   Studiepoeng: 15

  • IDR300: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (IDR300)

   Studiepoeng: 15

  • IDR333: Ernæring, fysisk aktivitet og helse

   Tredje år, semester 6

   Ernæring, fysisk aktivitet og helse (IDR333)

   Studiepoeng: 15

 • Velg 1 emne i 3. semester

  • IDR232: Anvendt treningslære

   Andre år, semester 3

   Anvendt treningslære (IDR232)

   Studiepoeng: 15

  • IDR233: Friluftsliv i skog og høyfjell

   Andre år, semester 3

   Friluftsliv i skog og høyfjell (IDR233)

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester: Utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Velg 1 emner i 4. semester

    • IDR235: Coaching og treneryrke

     Andre år, semester 4

     Coaching og treneryrke (IDR235)

     Studiepoeng: 15

    • IDR236: Vinter- og kystfriluftsliv

     Andre år, semester 4

     Vinter- og kystfriluftsliv (IDR236)

     Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner

  • IDR134: Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

   Første år, semester 1

   Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv (IDR134)

   Studiepoeng: 15

  • IDR131: Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

   Første år, semester 1

   Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

   Studiepoeng: 15

  • IDR132: Idrettsaktiviteter 1

   Første år, semester 1

   Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

   Studiepoeng: 15

  • IDR133: Treningslære

   Første år, semester 2

   Treningslære (IDR133)

   Studiepoeng: 15

  • IDR231: Idrettspsykologi og treningsledelse

   Andre år, semester 3

   Idrettspsykologi og treningsledelse (IDR231)

   Studiepoeng: 15

  • IDR300: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (IDR300)

   Studiepoeng: 15

  • IDR331: Teknikklæring og motorisk utvikling

   Tredje år, semester 5

   Teknikklæring og motorisk utvikling (IDR331)

   Studiepoeng: 15

  • IDR332: Vitenskapsteori, metode og statistikk

   Tredje år, semester 5

   Vitenskapsteori, metode og statistikk (IDR332)

   Studiepoeng: 15

  • IDR333: Ernæring, fysisk aktivitet og helse

   Tredje år, semester 6

   Ernæring, fysisk aktivitet og helse (IDR333)

   Studiepoeng: 15

 • Velg 1 emne i 3. semester

  • IDR232: Anvendt treningslære

   Andre år, semester 3

   Anvendt treningslære (IDR232)

   Studiepoeng: 15

  • IDR233: Friluftsliv i skog og høyfjell

   Andre år, semester 3

   Friluftsliv i skog og høyfjell (IDR233)

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester: Utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Velg 1 emner i 4. semester

    • IDR235: Coaching og treneryrke

     Andre år, semester 4

     Coaching og treneryrke (IDR235)

     Studiepoeng: 15

    • IDR236: Vinter- og kystfriluftsliv

     Andre år, semester 4

     Vinter- og kystfriluftsliv (IDR236)

     Studiepoeng: 15

Utveksling

Utvekslingssemester
Friluftsliv: 4. semester
Åpent valg: Hele 2. studieår

Opplegg for utvekslingen
Det faglige tilbudet ved universitetene listet opp under har ulike faglige profiler, eksempelvis Sports management, Sports Adventure eller Public Health. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og interesser.

Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Ivar Bjørnsen, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  Tallinn University

  Reis som utvekslingsstudent til TLU - en av Estlands største institusjoner innen høyere utdanning.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Estland

  Tallinn University

  Reis som utvekslingsstudent til TLU - en av Estlands største institusjoner innen høyere utdanning.

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog politiattest

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator Ivar Bjørnsen

E-post: ivar.bjornsen@uis.no

Telefon: 51 83 11 61