Robotteknologi og signalbehandling - master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-ROBOT

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Utdanningen er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for data- og elektroteknologi.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

UiS tilbyr en masterutdanning spesielt rettet mot studenter som har gjennomført en 3-årig ingeniørutdanning. Det toårige masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling gir 120 studiepoeng. Studiet inneholder grunnleggende metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelorstudiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.

I emner som videregående reguleringsteknikk, bildebehandling med maskinsyn og prosjekter i robotteknologi lærer studenten om hvordan roboter kan reguleres, hvordan kameraer kan brukes som sensor og input til robotsystemer, og studenten får prøve seg på blant annet programmering av industriroboter og humanoidroboter. I tillegg formidles mer generell reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. En samlebetegnelse som ofte brukes for denne type kunnskap er «kybernetikk».

Signal- og bildebehandlingsemner skal gi innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. I dagens samfunn omgis vi av digitale signaler i større og større grad, og mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av medisinske bilder og data, analyse av seismiske data, bilde-, lyd- og videoformat til bruk for komprimering og streaming er eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signal- og bildebehandling. Maskinlæring og AI (Artificial Intelligence) som verktøy for å analysere digitale data er høyaktuelt i dagens samfunn der datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data, og hører tett sammen med både robotteknologi og signalbehandlingsapplikasjoner.

UiS har lagt forholdene godt til rette for masterstudentene i robotteknologi og signalbehandling. Studentene har eget arbeidsrom/sosialrom som disponeres sammen med masterstudentene i datateknologi.

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg: Tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium, laboratorieundervisning og nettbasert undervisning. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Etter opptak til studiet kan du søke instituttet om å få ta studiet på deltid. Instituttet tilbyr faste deltidsplaner.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i robotteknologi og signalbehandling skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor kybernetikk og signalbehandling og spesialisert innsikt i robotteknologi, automatisering og maskinlæring (AI).

K2: Kandidaten har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

Ferdigheter

F1: Kandidaten skal kunne evaluere og utvikle systemer og metoder for overvåking eller automatisering av prosesser.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen kybernetikk og signalbehandling.

F4: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling er du etterspurt i nesten alle bransjer. Det er behov for denne type arbeidskraft i alle næringer der det kreves å automatisere eller robotisere prosesser, lage kontrollsystemer eller utvikle verktøy for beslutningsstøtte. Typiske bransjer er energiselskaper, teleselskaper, robotutviklere, droneutviklere, helseforetak, helseteknologibedrifter og teknologiutviklere generelt. Profilen helseteknologi gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Fullført mastergrad i robotteknologi og signalbehandling gir grunnlag for opptak til PhD-programmet i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • ELEMAS: Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling (ELEMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av profil

  • Valg av profil Helseteknologi

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Valgemner i 3. semester

    • Utveksling 3. semester

  • Valg av profil Robotteknologi

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner i 3. semester

     • Andre valgemner i 3. semester

      • DAT530: Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

       Studiepoeng: 10

      • DAT540: Introduksjon til datavitenskap

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • ELE500: Signalbehandling

   Første år, semester 1

   Signalbehandling (ELE500)

   Studiepoeng: 10

  • ELE510: Bildebehandling og maskinsyn

   Første år, semester 1

   Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

   Studiepoeng: 10

  • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • ELEMAS: Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling (ELEMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av profil

  • Valg av profil Helseteknologi

   • Obligatoriske emner

    • BIO110: Anatomi og fysiologi

     Første år, semester 2

     Anatomi og fysiologi (BIO110)

     Studiepoeng: 10

    • ELE520: Maskinlæring

     Første år, semester 2

     Maskinlæring (ELE520)

     Studiepoeng: 10

    • ELE600: Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

     Første år, semester 2

     Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi (ELE600)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Valgemner i 3. semester

      • ELE640: Videregående signalbehandling

       Andre år, semester 3

       Videregående signalbehandling (ELE640)

       Studiepoeng: 10

      • ELE670: Medisinske bilder og signaler

       Andre år, semester 3

       Medisinske bilder og signaler (ELE670)

       Studiepoeng: 10

      • ELE680: Dype nevrale nett

       Andre år, semester 3

       Dype nevrale nett (ELE680)

       Studiepoeng: 5

      • ELE690: Prosjektemne

       Andre år, semester 3

       Prosjektemne (ELE690)

       Studiepoeng: 5

    • Utveksling 3. semester

  • Valg av profil Robotteknologi

   • Obligatoriske emner

    • ELE520: Maskinlæring

     Første år, semester 2

     Maskinlæring (ELE520)

     Studiepoeng: 10

    • ELE600: Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

     Første år, semester 2

     Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi (ELE600)

     Studiepoeng: 10

    • ELE610: Praktisk robotteknikk

     Første år, semester 2

     Praktisk robotteknikk (ELE610)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner i 3. semester

     • Andre valgemner i 3. semester

      • DAT530: Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

       Studiepoeng: 10

      • DAT540: Introduksjon til datavitenskap

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.  

3. semester på masterprogrammet i robotteknologi og signalbehandling er tilrettelagt for utveksling. Det gjelder også ved valg av profil Helseteknologi. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.  

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  

Kontaktperson  
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Patricia Retamal 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Tyskland

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen elektro eller andre studier med minimum 50 studiepoeng elektro- og dataemner, inkludert programmering, reguleringsteknikk eller tilsvarende. Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i robotteknologi og signalbehandling, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator:Patricia Retamal, tlf. 51 83 17 26, e-post: patricia.retamal@uis.no