Hopp til hovedinnhold

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse. Emnet gir en introduksjon til mange problemstillinger og perspektiver i fordypningsemnene i master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Våren 2023

Søknadsfrist

15.06.2022

Pris

35 000,- + semesteravgiftJeg hadde lyst og kjente sterk motivasjon for å ta videreutdanning. Jeg søkte derfor på utdanningstilbud i UIS og fant fort ut at Erfaringsbasert master i Risikostyring og sikkerhetsledelse var noe for meg. Videreutdanningen har gitt meg bredere fagkompetanse og åpner bredt karrieremuligheter.

Tidligere student Hedyeh Malkamy , Rådgiver i Equinor

Kursinnhold

Samfunnet, mennesker, institusjoner og infrastruktur utsettes for ulike former for påkjenninger. Emnet Risiko, sikkerhet og sårbarhet tar utgangspunkt i de påkjenninger som samfunnet kan utsettes for og hvordan disse påkjenningene kan håndteres ved hjelp av innebygd robusthet.

Truslene mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte; som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Disse truslene krever at flere organisatoriske og institusjonelle nivåer engasjerer seg i sikkerhetsarbeidet og at det brukes ulike faglige perspektiver. Emnet egner seg derfor godt som en introduksjon til en del sentrale problemstillinger i forhold til risikostyring og samfunnssikkerhet.

Det legges vekt på å gi studentene kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan vi som individer opplever risiko, hvordan vi kan redusere risiko gjennom måten samfunnet organiseres på, hvilke forhold som bidrar til at ulykker skjer og hvordan vi kan unngå uønskede hendelser i organisasjoner og samfunn. Studentene vil få en innføring i hvordan samfunnssikkerhet preger samfunnsplanlegging og hvordan interessekonflikter og dilemmaer påvirker beslutningsprosesser i samfunnet.

Innhold

Sentrale begreper: risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet.

Følgende temaer vil bli belyst:

Rasjonalitet i samfunnsplanlegging (inkl. samspill mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper: dialog og medvirkning).

Sårbarhet i infrastrukturer.

"Normal Accident"-teori, "High reliability"-teori.

Sikkerhetsstyring (inkl. Risiko- og sårbarhetsanalyser og planlegging og gjennomføring av slike).

Risikosamfunnet (inkl. risikokilden, opplevd risiko, akseptabel risiko).

Sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur.

Risikopersepsjon.

Kriser og krisehåndtering (inkl. naturskapte- og menneskeskapte kriser, og det norske responssystemet i kriser).

Det vil bli lagt vekt på kritisk vurdering av teorier og metoder.

Undervisningsform

Samlingsbaserte forelesninger med 3 samlinger á 3 dager

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Undervisningstidspunkt

Datoer kommer.

Innlevering prosjekt: Dato kommer

Eksamen: Dato kommer

Eksamen

Obligatorisk prosjektoppgave (i grupper) på ca. 8000 ord skal bestås før kandidaten kan gå opp til eksamen. Eksamen er en 72 timers hjemmeeksamen.

Med forbehold om endringer.

E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign gir ...

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

E-SAM600 Granskingsmetodikk

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

E-MRS130 Planlegging og dimensjonering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver...

E-MRS195 Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

E-MRS185 Risikoanalyse

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning