Hopp til hovedinnhold

Helsevitenskap master

Helsevitenskap er et teoretisk masterstudium som tar sikte på å gi akademisk kompetanse som helseviter innen et bredt helsefaglig felt. Helse- og omsorgstjenester står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet i tjenesten skal ivaretas samtidig som krav om samhandling, koordinering og effektivitet øker.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Social welfare and health care

Studiet fokuserer på sentrale begrep som helse og helsefremming på individnære- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av profesjonelt helse- og omsorgsarbeid. Helse betraktes som et felles gode og en juridisk rettighet, og gjennom studiet får du arbeide med og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til ulike dagsaktuelle helsefaglige problemstillinger.

Som utdannet master i helseviter, får du en forskningsmessig spesialisering og kompetanse til å være med å utvikle profesjonell praksis i helse- og omsorgstjenester. Dette gir studiet arbeidslivsrelevans. Kompetansen du tilegner deg bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger, gjør det mulig å formulere en avgrenset problemstilling, benytte en relevant forskningsmetode og gjennomføre datainnsamling, samt analysere og diskutere forskningsresultater opp mot annen aktuell helseforskning og peke ut implikasjoner for praksis.

Fagplan

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp).

Flere alternative emner tilbys som valgemne i studiet. Det vil kunne variere hvilke dette er.

Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til dette arbeidet være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema for masteroppgaven og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå, både i helse- og omsorgstjenester, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesenter og helse- og sosialfaglig utdanning.  

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilket PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Møt en tidligere student:

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • har avansert kunnskap om helse og helsefremming
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom helse- og omsorgstjenester, profesjonsutøvere og brukere
 • har avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger innen helsevitenskap

Ferdigheter

Kandidaten:

 • anvender avansert kunnskap, verdimessige, etiske og juridiske vurderinger, for å selvstendig bidra til utvikling av god praksis i helse- og omsorgstjenester
 • anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • analyserer kritisk og selvstendig sentrale begrep innenfor helsevitenskap
 • analyserer kritisk og selvstendig bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på
 • anvender vitenskapelig tenkesett og arbeidsmåte innenfor helsevitenskap
 • anvender avansert kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling av helse- og omsorgstjenester

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 sp fordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi (MHV140)

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer

   Første år, semester 1

   Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer (MHV144)

   Studiepoeng: 10

  • Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett (MHV145)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I (MHV142)

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap II: Helsefremming

   Første år, semester 2

   Helsevitenskap II: Helsefremming (MHV146)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i helsevitenskap

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i helsevitenskap (MHVMAS)

   Studiepoeng: 50

 • 3. semester som utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

  • Ved UiS

   • Obligatorisk emne

   • Velg et emne

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Andre år, semester 3

     Helseteknologi i klinisk praksis (MHV261)

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Andre år, semester 3

     Simuleringsbasert læring (MHV263)

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Andre år, semester 3

     Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV264)

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Andre år, semester 3

     Profesjonsveiledning (MHV266)

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Andre år, semester 3

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten (MHV268)

     Studiepoeng: 10

    • Health in Humanitarian Crisis

     Andre år, semester 3

     Health in Humanitarian Crisis (MHVHHC)

     Studiepoeng: 10

    • Fysisk aktivitet og helse

     Andre år, semester 3

     Fysisk aktivitet og helse (MID411)

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Andre år, semester 3

     Arbeidsliv og rus (MRP210)

     Studiepoeng: 10

Et bredt fagmiljø innen helsevitenskap

Fagmiljøet tilknyttet master i helsevitenskap har variert akademisk bakgrunn og en solid helsefaglig kompetanse.

Simulering på SAFER
Foto: SAFER

Fagmiljøet er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. De vitenskapelig ansatte underviser og forsker innen et bredt helsefaglig felt, benytter kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger og har nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.

I vår forskning fokuseres det på dagsaktuelle helsefaglige forskningstema og -spørsmål relatert til områder som helseteknologi, livsfenomener og omsorg, simuleringsbasert læring, pasientsikkerhet, koordinerte helsetjenester, brukermedvirkning og profesjonelle relasjoner.

Våre ansattes pedagogiske basiskompetanse baserer seg på formell kompetanse og lang undervisningserfaring.

Kontakt:

Professor
51834173
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: