Rus- og psykisk helsearbeid - master 2 år

Studiet gir kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk, og ferdigheter til å anvende denne i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

25

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Forståelser og definisjoner av psykiske helseutfordringer og rusbruk har endret seg over tid. Nasjonale føringer framhever betydningen av å se rusavhengighet og psykiske lidelser i sammenheng, noe som gjenspeiles i dagens behandlingsideologi og innenfor forskning.

Samtale mellom personer
Foto: Elisabeth Tønnessen

I løpet av studiet vil du tilegne deg innsikt i problemstillinger og faglige utfordringer innen fagfeltet på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og får reflektere kritisk både over dagens helse- og ruspolitikk og helsetjenestetilbud. 

Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny kunnskap om rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene.

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (totalt 40 sp). Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i. Studiet er et 2-årig fulltidsstudium.

Les mer:

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer til klinisk arbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og til stillinger på ulikt organisatorisk nivå i helse- og sosialsektoren, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetsutvikling.

En fullført mastergrad kan kvalifisere for videre opptak til Ph.d-studier.

Møt en tidligere student:

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående og forskningsbasert kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser, rus og rusproblematikk, hver for seg og i sammenheng
 • har avansert kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale elementer i teori om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
 • kan kritisk vurdere verdimessige og rettslige hensyn i velferdsstatens møter med mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer
 • kan identifisere og analysere faglige problemstillinger i lys av teori innenfor helse- og samfunnsvitenskap, etikk og juss.

Ferdigheter

 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan analysere og kritisk drøfte sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle forhold som påvirker utvikling og videreføring av rusvaner og psykisk helse
 • kan vurdere ulike kunnskapsformer i fagfeltet på et vitenskapelig grunnlag og anvende disse i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid, hver for seg og i sammenheng.
 • kan beherske fagområdenes uttrykksformer og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og med allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid
 • kan innta et samfunnskritisk perspektiv når det gjelder utvikling og behandling av psykiske lidelser og rusproblematikk og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi eller tilsvarende 3-årig profesjonsutdanning innenfor disse områdene.

Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn kan vurderes for opptak, dersom utdanning inneholder klinisk praksis. Krav om praksis kan fravikes dersom søkeren har relevant bachelor i helse- eller samfunnsfag og et selvstendig forskningsarbeid tilsvarende bacheloroppgave samt forskningsmetode på bachelornivå og oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoeng omfang innenfor fagområdet til masterstudiet.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi (MHV140)

   Studiepoeng: 10

  • Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett (MHV145)

   Studiepoeng: 10

  • Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser

   Første år, semester 1

   Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser (MRP110)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I (MHV142)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS02)

   Studiepoeng: 30

  • Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk

   Første år, semester 2

   Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk (MRP120)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan (MRPMAS01)

   Studiepoeng: 10

  • Kunnskapssyn i praksis

   Andre år, semester 4

   Kunnskapssyn i praksis (MRP130)

   Studiepoeng: 10

 • Semester 3: Utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Obligatorisk emne

   • Velg ett emne

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Andre år, semester 3

     Helseteknologi i klinisk praksis (MHV261)

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Andre år, semester 3

     Simuleringsbasert læring (MHV263)

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Andre år, semester 3

     Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV264)

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Andre år, semester 3

     Profesjonsveiledning (MHV266)

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Andre år, semester 3

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten (MHV268)

     Studiepoeng: 10

    • Fysisk aktivitet og helse

     Andre år, semester 3

     Fysisk aktivitet og helse (MID411)

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Andre år, semester 3

     Arbeidsliv og rus (MRP210)

     Studiepoeng: 10

Fagmiljøet i psykisk helse og rus

Vi har et bredt og variert kompetansemiljø innen temaene rus og psykisk helse ved Universitetet i Stavanger.

Illustrasjonsfoto med tre studenter, sosial arbeid
Foto: Elisabeth Tønnessen

Fagmiljøet er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det undervises og forskes fra bachelornivå og helt opp til Ph.d.-nivå. Vi har en tverrfaglig masterutdanning i rus og psykisk helsearbeid og Ph.d-kurs innen feltet.

Områder det forskes på er blant annet arbeidsliv og psykisk helse og rus, behandling av rus og psykiske lidelser, recovery i rusbehandling, tvangsbruk ved psykiske lidelse, illegale rusmiljøer, og organisering av behandlingstilbud av rus og psykiske lidelser innen kommunehelsetjenesten. Bruker- og pårørendeperspektivet er sentralt i all vår forskning.

Vi ønsker å bidra til ny kunnskap om rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene. Rusmiddelbruk og rusproblemer, psykisk helse og psykisk uhelse forstås i relasjon til kontekst, det vil si at kjønn, kunnskapshegemoni, velferdspolitikk, verdier, rettslig regulering og tjenestetilbud påvirker og blir påvirket av hverandre i dynamiske prosesser med ulike maktforhold.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling.

På master-programmet i rus- og psykisk helsearbeid er det lagt til rette for utveksling i 3. semester. Ett av de viktigste målene for studiet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan samfunnet vi lever i møter disse fenomenene. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i hvordan andre land tilnærmer seg disse tematikkene, som vil være nyttig kunnskap å ha med seg både i videre studier og i arbeidslivet.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson
Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Malmö Universitet

  Nabolandet vårt har mye å by på. Er du klar over at Sverige er på topp 20-listen over land med flest steder på UNESCOs verdensarvliste? Hva med et studieopphold i Malmö som er den 3. største by i Sverige? Du får oppleve både Sverige og Danmark - København er bare en kort togtur unna.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Sverige

  Malmö Universitet

  Nabolandet vårt har mye å by på. Er du klar over at Sverige er på topp 20-listen over land med flest steder på UNESCOs verdensarvliste? Hva med et studieopphold i Malmö som er den 3. største by i Sverige? Du får oppleve både Sverige og Danmark - København er bare en kort togtur unna.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

Kontakt:

Førsteamanuensis
51834228
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: