Helsevitenskap - master 2 år

Med en master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse- og velferdstjenestene, og ta i bruk forskningsbasert kunnskap på din arbeidsplass.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april

For å møte befolkningens behov for helsetjenester, må sykehus og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og god samhandling i helsetjenestetilbudet. 

Om studiet

Master i helsevitenskap er et teoretisk studium som gir deg kompetanse innen et bredt helsevitenskapelig- og helsetjenesteforskningsfelt. Helse- velferds- og omsorgstjenester står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet og sikkerhet i tjenestene skal ivaretas, og samtidig øker krav om samhandling, koordinering og effektivitet.   

Studiet belyser helse på individ- gruppe- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av helse- velferds- og omsorgstjenester på ulike systemnivå. Gjennom studiet får studenter arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema, og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til relevante problemstillinger.  

Fagplan

Masterstudiet er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det er organisert slik at første semester har felles introduksjonsemner som gir et helsevitenskapelig grunnlag for studieretningene knyttet til studieprogrammet. Fra andre semester tilbys to studieretninger som gir en faglig spesialisering innenfor helsevitenskap. I forlengelsen av valgt spesialisering kommer et selvstendig forskningsarbeid.

Les også: Fornyer masterutdanningen med relevante studieretninger

Du kan velge mellom to studieretninger:

Foto: Elisabeth Tønnessen.
Foto: Elisabeth Tønnessen.

Hva kan du bli?

Som utdannet med master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse-,  omsorgs- og velferdstjenester og anvende forskningsbasert kunnskap på egen arbeidsplass. Kompetansen bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger.

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå, både i helse- og omsorgstjenester, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesenter og helse- og sosialfaglig utdanning.  

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til ph.d.-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilket ph.d-program som er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr doktorgradsprogram i helse og medisin.

Møt våre tidligere studenter

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap:   

• Kandidaten har avansert kunnskap om helse og om helse, velferds- og omsorgstjenester, inkludert systemforbedring og innovasjon.   

• Kandidaten har avansert kunnskap om profesjonsutøvere, brukere og myndigheter sin rolle i helsetjenesten, sammenhengene mellom disse og nivåenes innvirkning på hverandre.   

Ferdigheter:   

• Kandidaten analyserer avansert kunnskap og verdimessige vurderinger for å selvstendig bidra til utvikling og forbedring av god praksis i helse-, velferds- og omsorgstjenester på ulike systemnivå.   

• Kandidaten anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap.   

Generell kompetanse:   

• Kandidaten analyserer kritisk sentrale begrep innenfor helsevitenskap.   

• Kandidaten analyserer kritisk bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på.   

• Kandidaten anvender selvstendig vitenskapelig tenkesett og metode, samt forskningsmessig arbeidsmåte innenfor helsevitenskap.   

• Kandidaten anvender avansert kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling, forbedring og innovasjon i helse- velferds- og omsorgstjenester.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 studiepoengsfordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Utfyllende regler for opptak.

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Helsevitenskapens grunntema

   Første år, semester 1

   Helsevitenskapens grunntema (MHV100)

   Studiepoeng: 10

  • Metodologi og forskningsdesign

   Første år, semester 1

   Metodologi og forskningsdesign (MHV110)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode (MHV111)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i helsevitenskap

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i helsevitenskap (MHVMAS)

   Studiepoeng: 40

 • Velg studieretning

  • Folkehelse, samfunnsdeltakelse og e-helse

   • Obligatoriske emner

    • Deltakelse i helse- og velferdstjenester

     Første år, semester 2

     Deltakelse i helse- og velferdstjenester (MHV120)

     Studiepoeng: 10

    • Kunnskapstranslasjon – når forskning blir praksis

     Første år, semester 2

     Kunnskapstranslasjon – når forskning blir praksis (MHV121)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester som utveksling eller ved UiS

    • Utveksling

    • Ved UiS

     • Obligatorisk emne

      • Helsefremming

       Andre år, semester 3

       Helsefremming (MHV200)

       Studiepoeng: 10

      • Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten

       Andre år, semester 3

       Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten (MHV201)

       Studiepoeng: 10

     • Velg ett emne

      • Deltakelse i skole og arbeidsliv

       Andre år, semester 3

       Deltakelse i skole og arbeidsliv (MHV202)

       Studiepoeng: 10

      • Health in Humanitarian Crisis

       Andre år, semester 3

       Health in Humanitarian Crisis (MHV203)

       Studiepoeng: 10

      • Fysisk aktivitet og helse

       Andre år, semester 3

       Fysisk aktivitet og helse (MID411)

       Studiepoeng: 10

  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og resiliens i helsetjenesten

   • Obligatoriske emner

    • Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering

     Første år, semester 2

     Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering (MHV130)

     Studiepoeng: 10

    • Resiliens i helsetjenesten

     Første år, semester 2

     Resiliens i helsetjenesten (MHV131)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester som utveksling eller ved UiS

    • Utveksling

    • Ved UiS

     • Obligatorisk emne

      • Pasientsikkerhet - teori og praksis

       Andre år, semester 3

       Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV204)

       Studiepoeng: 10

      • Sikkerhetsundersøkelser i helse

       Andre år, semester 3

       Sikkerhetsundersøkelser i helse (MHV205)

       Studiepoeng: 10

     • Velg ett emne

      • Deltakelse i skole og arbeidsliv

       Andre år, semester 3

       Deltakelse i skole og arbeidsliv (MHV202)

       Studiepoeng: 10

      • Health in Humanitarian Crisis

       Andre år, semester 3

       Health in Humanitarian Crisis (MHV203)

       Studiepoeng: 10

      • Fysisk aktivitet og helse

       Andre år, semester 3

       Fysisk aktivitet og helse (MID411)

       Studiepoeng: 10

Et bredt fagmiljø

Fagmiljøet tilknyttet master i helsevitenskap har variert akademisk bakgrunn og en solid helsefaglig kompetanse.

Simulering på SAFER
Foto: SAFER

Fagmiljøet er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. De vitenskapelig ansatte underviser og forsker innen et bredt helsefaglig felt, benytter kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger og har nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.

I vår forskning fokuseres det på dagsaktuelle helsefaglige forskningstema og -spørsmål relatert til områder som helseteknologi, livsfenomener og omsorg, simuleringsbasert læring, pasientsikkerhet, koordinerte helsetjenester, brukermedvirkning og profesjonelle relasjoner. Våre ansattes pedagogiske basiskompetanse baserer seg på formell kompetanse og lang undervisningserfaring.

Det helsevitenskapelige fakultet har etablert samarbeid med helse- velferd- og omsorgstjenester, og fakultetet har også egne forskningsgrupper med prosjekter som masterstudenter kan knytte seg til i sitt arbeid med masterprosjektet. Forskningen ved fakultetet omfatter områder som helseteknologi, helsefremming, folkehelse, samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv, pasientsikkerhet, resiliens, omsorg, etikk, samhandling, brukermedvirkning, profesjonelle relasjoner, e-læring og simulering.   

Liknende utdanninger

Kontakt

Professor i helsevitenskap og ledelse
51834109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no

Livet som student i Stavanger