Helsevitenskap - master 2 år

Med en master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse- og velferdstjenestene, og ta i bruk forskningsbasert kunnskap på din arbeidsplass.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Mannlig sykepleier i blå uniform bøyer seg over pasient sett bakfra i en seng, mens kvinnelig paramedisiner i rød uniform hjelper til.
For å møte befolkningens behov for helsetjenester, må sykehus og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og god samhandling i helsetjenestetilbudet. Dette er også et viktig fokus i helsevitenskapelig forskning.

Master i helsevitenskap er et teoretisk studium som gir deg kompetanse innen et bredt helsevitenskapelig- og helsetjenesteforskningsfelt. Helse- velferds- og omsorgstjenester står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet og sikkerhet i tjenestene skal ivaretas, og samtidig øker krav om samhandling, koordinering og effektivitet.   

Studiet belyser helse på individ- gruppe- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av helse- velferds- og omsorgstjenester på ulike systemnivå. Gjennom studiet får studenter arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema, og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til relevante problemstillinger.  

Fagplan

Masterstudiet er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det er organisert slik at første semester har felles introduksjonsemner som gir et helsevitenskapelig grunnlag for studieretningene knyttet til studieprogrammet. Fra andre semester tilbys to studieretninger som gir en faglig spesialisering innenfor helsevitenskap. I forlengelsen av valgt spesialisering kommer et selvstendig forskningsarbeid.

Studieplanen endres fra høsten 2023 og nye emnebeskrivelser publiseres 1. februar 2023. 

Det kan velges mellom to studieretninger:

Foto: Elisabeth Tønnessen.
Foto: Elisabeth Tønnessen.

Hva kan du bli?

Som utdannet med master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse-,  omsorgs- og velferdstjenester og anvende forskningsbasert kunnskap på egen arbeidsplass. Kompetansen bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger.

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå, både i helse- og omsorgstjenester, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesenter og helse- og sosialfaglig utdanning.  

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til ph.d.-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilket ph.h-program som er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr doktorgradsprogram i helse og medisin.

Møt våre tidligere studenter:

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • har avansert kunnskap om helse og helsefremming
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom helse- og omsorgstjenester, profesjonsutøvere og brukere
 • har avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger innen helsevitenskap

Ferdigheter

Kandidaten:

 • anvender avansert kunnskap, verdimessige, etiske og juridiske vurderinger, for å selvstendig bidra til utvikling av god praksis i helse- og omsorgstjenester
 • anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • analyserer kritisk og selvstendig sentrale begrep innenfor helsevitenskap
 • analyserer kritisk og selvstendig bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på
 • anvender vitenskapelig tenkesett og arbeidsmåte innenfor helsevitenskap
 • anvender avansert kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling av helse- og omsorgstjenester

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 studiepoengsfordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi (MHV140)

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer

   Første år, semester 1

   Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer (MHV144)

   Studiepoeng: 10

  • Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett (MHV145)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I (MHV142)

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap II: Helsefremming

   Første år, semester 2

   Helsevitenskap II: Helsefremming (MHV146)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i helsevitenskap

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i helsevitenskap (MHVMAS)

   Studiepoeng: 50

 • 3. semester som utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

  • Ved UiS

   • Obligatorisk emne

   • Velg et emne

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Andre år, semester 3

     Helseteknologi i klinisk praksis (MHV261)

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Andre år, semester 3

     Simuleringsbasert læring (MHV263)

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Andre år, semester 3

     Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV264)

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Andre år, semester 3

     Profesjonsveiledning (MHV266)

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Andre år, semester 3

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten (MHV268)

     Studiepoeng: 10

    • Health in Humanitarian Crisis

     Andre år, semester 3

     Health in Humanitarian Crisis (MHVHHC)

     Studiepoeng: 10

    • Fysisk aktivitet og helse

     Andre år, semester 3

     Fysisk aktivitet og helse (MID411)

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Andre år, semester 3

     Arbeidsliv og rus (MRP210)

     Studiepoeng: 10

Et bredt fagmiljø innen helsevitenskap

Fagmiljøet tilknyttet master i helsevitenskap har variert akademisk bakgrunn og en solid helsefaglig kompetanse.

Simulering på SAFER
Foto: SAFER

Fagmiljøet er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. De vitenskapelig ansatte underviser og forsker innen et bredt helsefaglig felt, benytter kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger og har nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.

I vår forskning fokuseres det på dagsaktuelle helsefaglige forskningstema og -spørsmål relatert til områder som helseteknologi, livsfenomener og omsorg, simuleringsbasert læring, pasientsikkerhet, koordinerte helsetjenester, brukermedvirkning og profesjonelle relasjoner. Våre ansattes pedagogiske basiskompetanse baserer seg på formell kompetanse og lang undervisningserfaring.

Det helsevitenskapelige fakultet har etablert samarbeid med helse- velferd- og omsorgstjenester, og fakultetet har også egne forskningsgrupper med prosjekter som masterstudenter kan knytte seg til i sitt arbeid med masterprosjektet. Forskningen ved fakultetet omfatter områder som helseteknologi, helsefremming, folkehelse, samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv, pasientsikkerhet, resiliens, omsorg, etikk, samhandling, brukermedvirkning, profesjonelle relasjoner, e-læring og simulering.   

Du er kanskje også interessert i:

Kontakt:

Professor
51834173
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no

Livet som student i Stavanger: