Kjemi og miljø - bachelor

Kjemi er spesielt viktig for å finne løsninger på fremtidens miljøutfordringer. Hvis du er interessert i hvordan stoffer henger sammen, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer på hverandre, er kjemi faget for deg.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år, 6 semester

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

15

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

John-Sigvard studerer kjemi og miljø, og har sikret seg fast jobb.
Bilde av reagensrør.
Du vil få en grunnleggende opplæring i realfag som matematikk, statistikk og termodynamikk, som sikrer tverrfaglighet og en basis for spesialisering i næringslivet.

Om studiet

Vi, og alt vi er omringet av, består av kjemiske stoffer og reaksjoner. Kjemi er læren om molekylene som alt er bygget opp av, strukturen deres, hvordan de reagerer på hverandre, og hvor vi kan finne dem.
Kjemiske reaksjoner er løsningen på mange av utfordringene vi står overfor innenfor medisin, klima, industri og energi. En rekke av FNs bærekraftsmål handler om nettopp dette, og med en bachelor i kjemi og miljø kan du bidra direkte i arbeidet med å oppnå målene.

Hvordan kan det ha seg at et atom som er livsnødvendig i ett molekyl kan være dødelig giftig i et annet? Kan vi lage nye kjemiske forbindelser som gir oss løsningen på klimaproblemene? Finnes det en kur for kreft i naturen rundt oss? For finne løsningen på disse spørsmålene, er kjemi helt nødvendig.

Hva lærer du?

Som student på kjemi og miljø vil du få en solid teoretisk og praktisk opplæring i kjemifagene med mye laboratoriearbeid. I tillegg til generell kjemi, organisk kjemi, biokjemi, fysikalsk kjemi, analytisk miljøkjemi, tilbyr vi også valgfag i uorganisk kjemi og kjemikalier for produksjon av olje og gass. 

Du vil også få en grunnleggende opplæring i realfag som matematikk, statistikk og termodynamikk, som sikrer tverrfaglighet og en basis for spesialisering i næringslivet. 

Gjennom studiet vil du også utvikle evnene dine i å håndtere informasjon og utøve kildekritikk, finne frem i databaser og lovverk, og oppsummere prosjekter i rapporter og faglige presentasjoner, noe som vil komme til nytte uansett jobb og fagfelt. 

Studiet gir deg en fleksibel utdannelse som kan benyttes i flere typer jobber. 

To studieretninger

Studiet har to studieretninger: 1) Kjemi og 2) Vann og miljøteknikk. I arbeidet med bacheloroppgaven får du mulighet til å ta del i forskningen som pågår ved universitetet, eller du kan velge å skrive for bedrifter som UiS har et samarbeid med.

Studiet kvalifiserer for videre opptak på masterstudier i miljøteknologi.


Les mer:

Bli med inn i studiehverdagen på lab.

Hva kan du bli?

Som utdannet kjemiingeniør har du en fleksibel utdannelse som kan benyttes i petroleumsrelaterte virksomheter, konsulentselskaper, kommune/fylkeskommunes miljø- og tekniske etater, forskningsinstitutt, mattilsyn/ næringsmiddelindustri og kjemiske laboratorier.

Etter fullført bachelorgrad i kjemi og miljø kan du fortsette på master i Environmental Engineering (Miljøteknologi), som har spesialiseringene Water Science and Technology (Akvatisk miljøvitenskap) og Offshore Environmental Technology (Offshore Teknisk Miljøvern). Det er også mulig å fortsette med masterstudier i biologisk kjemi, samfunnssikkerhet eller industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger. Ellers vil mange universitet og høyskoler i Norge og i utlandet godkjenne en bachelorgrad for videre masterstudier, men kan i noen tilfeller kreve at du må ta enkelte emner for å supplere graden.

alumni

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdannet sivilingeniør innen kjemi, miljø og miljøteknologi og jobber som miljørådgiver i oljeindustrien.

Portrettbilde av Christina Rødne.

Hvorfor valgte du å studere kjemi og miljø ved Universitetet i Stavanger?

Det sto lenge mellom geologi i Bergen og kjemi i Stavanger. Jeg visste jeg ville studere realfag, og helst noe med kjemi og matte, da det var favorittfagene mitt på videregående.

Jeg bodde i Singapore det siste året mitt på videregående, og jeg hadde ikke trang til å flytte til en annen plass da jeg kom hjem. Derfor valgte jeg å bli i Stavanger og studere kjemi og miljø. Jeg har alltid vært interessert i oljeindustrien og hatt et ønske om å være med å gjøre den mer miljøvennlig.  

Stavanger har også mange gode utvekslingsmuligheter, det var et «must» for jeg var bestemt på å dra til utlandet i løpet av bacheloren.

Hva husker du best fra studietiden ved UiS?

De beste minnene er fra fellesforelesningene med alle ingeniørklassene de første årene. Der møter man folk fra alle klasser og danner vennskap for livet! Husfestene, oktoberfestene og alle de andre festene med studievennene er også utrolig gode minner. Studietiden går alt for fort, det er bare å nyte den!

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

masterstudiet i miljøteknologi er det en del valgfag, og jeg valgte bare fag jeg viste kunne komme til nytte i olje- og gassindustrien. Graden min er egentlig veldig bred, og jeg opplevde at graden var interessant til tekniske og mindre tekniske stillinger.

Jeg jobber i dag som miljørådgiver i et selskap som driver med Well Management, det vil si at vi leverer tjenester innen boring av brønner. Jeg har fått bruk for flere av fagene, spesielt fra masterstudiet miljøteknologi. Hadde jeg valgt en mer teknisk stilling, vet jeg at jeg hadde fått bruk for mange av fagene på bachelorstudiet også. Jeg vil også trekke frem at vi hadde flere forelesere fra industrien som kom med gode eksempler fra arbeidslivet.

Hva liker du best med jobben din?

Det er mye, det! Jeg vil si at leteboring er noe av det mest spennende man kan jobbe med i oljebransjen. Hver gang vi nærmer oss reservoaret er jeg like spent som et barn er på julaften; "finner vi hydrokarboner?".

Det kjekkeste er når vi får dra offshore. Jeg lærer så utrolig mye av å være på sjøen og se ting jeg lærte på skolen  «in real life». Arbeidsoppgavene er veldig kjekke og vi få være med ut til alle våre kundene våre, noe som gjør at vi danner store nettverk.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

 • Prøv å jobbe jevnt i løpet av semesteret, det lønner seg i når eksamensperioden begynner.
 • Ta pauser, bruk SiS aktivt, delta på faglige og sosiale arrangementer og engasjer deg gjerne i en studentforening. Det ser bra ut på CVen og gir deg venner for livet!
 • Ikke stress med karakterene. Så lenge du jobber godt med fagene gir det resultater. Du får fortsatt jobb selv om du ikke har toppkarakter i alle fag.

Bli med i UiS-alumni!

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i ingeniørfag - i kjemi og miljø skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

K-1: Kandidaten har bred kunnskap innen grunnleggende kjemifag som generell kjemi, organisk kjemi, fysikalsk kjemi, analytisk kjemi, biokjemi og kjemiteknikk. Dette gir et helhetlig perspektiv på kjemiingeniørens fagområde, inkludert aktuelle og miljøutfordringer.

K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, statistikk, fysikk og relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

K-3: Kandidaten har kunnskap om den teknologiske utviklingen innen kjemifagene, kjemiingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K-4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen kjemi, samt relevante metoder og arbeidsmåter innen de kjemiske spesialiseringsemnene.

K-5: Kandidaten kan oppdatere sine kunnskaper innenfor kjemiingeniørens fagfelt, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

F-1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske kjemirelaterte problemstillinger. Kandidaten kan foreslå tekniske løsningsalternativer samt analysere og kvalitetssikre resultatene.

F-2: Kandidaten har grunnleggende programmeringsferdigheter og kan anvende dataverktøy og relevante data- og simuleringsprogrammer innenfor kjemifagene.

F-3: Kandidaten kan arbeide i kjemiske laboratorier, og behersker metoder innen organisk syntese, spektroskopi, kromatografi og elektrokjemi som bidrar til både analytisk og innovativt arbeid. Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre kjemirelaterte ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten kan dokumentere analyseresultater i laboratoriejournaler og skrive rapporter ut fra standardiserte metoder.

F-4: Kandidaten kan finne og vurdere informasjon, litteratur og fagstoff. Kandidaten kan framstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

F-5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse

G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av kjemiske produkter, analyser og prosesser og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G-2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G-3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G-4: Kandidaten kan håndtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte HMS-data. Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G-5: Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner, har respekt og åpenhet for andre fagområder og bidra i tverrfaglig arbeid.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Din linjeforening

KiS

Linjeforeningen for kjemiistudentene ved UiS

Om KiS

KiS er linjeforeningen for kjemistudenter i Stavanger. Hensikten med linjeforeningen er å skape bedre samhold blant studentene. Vi arrangerer turer, fester, skaper kontakt med bedrifter og hjelper studentene til å skape et kontaktnett.

Med slike tiltak er formålet med linjeforeningen at studentene skal ha det bra på skolen og at flest mulig skal fullføre utdannelsen.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valg av studieretning

  • Studieretning kjemi

   • Anbefalt valgemne semester 4

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

    • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

    • Utveksling ved University of Aveiro (UA)

    • Utveksling ved andre læresteder

  • Studieretning vann og miljøteknikk

   • Anbefalt valgemne semester 4

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

    • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

    • Utveksling ved andre læresteder

Se presentasjon om kjemi og miljø bachelor fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 

5. semester

 

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i kjemi og miljø er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

 

Studenter som reiser på utveksling fritas obligatoriske fag i 3. semesteret. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

 

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer

 

Kontaktperson 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Hege Bakken, Studiekoordinator ved IKBM.

 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Portugal

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831111
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i kjemi
51831784
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

hege.bakken@uis.no

Mangler du forkurs?

Forkurs og realfagskurs

Liknende utdanninger

Miljøteknologi

Master 2 år

Lektorutdanning

Realfag trinn 8-13

Livet som student i Stavanger

presentasjon av fagmiljøet

Kjemi, biovitenskap og miljøteknologimiljøet ved UiS

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitenskaplig forskning, innovasjon og utdanning.

molekyler sammenknyttet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Instituttet har tre hovudoppdrag: forsking, innovasjon og utdanning.

Forsking ved instituttet blir fordelt på eit vidt spekter av fagområde frå syntetisk kjemi til molekylærbiologi. Instituttet sitt mål er å vere ein partner i regional, nasjonal og internasjonal forsking, og vi har fasilitetar med topp moderne utstyr for tverrfaglege forskingssamarbeid.

Innovasjon er ein nøkkel i tekniske fag. Ved instituttet strever vi mot nye måtar å tenkje på, utvikling av nye metodar og halde oss oppdatert på aktuell forsking innan interessefelta våre.

Utdanning representerer hjørnesteinen i samfunnet. I forsking og i livet er vankunne ikkje ein dyd. Instituttet har som mål å gi fyrsteklasses utdanning frå grunnfag til forskarutdanning. Vi er også involverte i offentlege aktivitetar for forskingsformidling, der vi informerer ålmenta om forskings og- utdanningsområda våre. Les mer om fagmiljøet her. Her finner du informasjon om våre laboratorier.

– Jobb med vann!

Mulighetene er mange for de som studerer miljøteknologi. Denne uken fikk kjemi- og miljøstudenter besøk av Norsk Vann. D...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Kan blåbær forebygge demens?

Å drikke juice med mye antioksidanter, for eksempel fra blåbær, kan være gunstig for å forebygge demens. Ny forskning ve...

Ny forskning kan forlenge livet til kreftpasienter

Professor Oddmund Nordgård ved UiS og Stavanger universitetssjukehus har undersøkt blodet til pasienter med kreft i buks...

Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i biokjemiklassen til postdoktor...

Kartlegging av miljøfarer på havbunnen

Steinar Sanni er med i et nytt prosjekt som skal undersøke mulige miljøfarer og -risiko ved utvinning av marine minerale...

Skal finne løsninger for pasienter med kroniske tarmsykdommer

Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått støtte til et nytt forskningsprosjekt o...

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 2050. UiS-forskere vil...

Janssen vant SUS' forskningspris

Professor i biomedisin, Emiel Janssen, er kåret til beste forsker ved Stavanger universitetssjukehus.

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mutasjoner som kan gi k...

Ph.d. - program i Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretninge...

Kropp, droner og purpursnegler på Science Camp

Søstrene Olivia (16) og Runa Djuve (14) har eksperimentert med is, grisekropper, jernalderkjemi og droner på sommerens S...

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og u...

Har analysert mynter fra vikingtiden

Mats og Ingrid har analysert mynter fra vikingtiden som en del av bacheloroppgaven i kjemi. Oppgavene er et samarbeid me...

Professor-idé ble innovasjon for industrien

For sju år siden ble professor Malcolm Kellands forskning til spin-off-bedriften Eco Inhibitors. I 2019 ble selskapet so...

Hvorfor blir fisken skadet av oljesøl?

En gruppe kjemistudenter ved Universitetet i Stavanger jobber med å finne ut hvilke stoffer fra oljesøl som er mest gift...