Lektorutdanning realfag trinn 8–13 - master 5 år

Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle? Da bør du søke lektorutdanningen i realfag på Universitetet i Stavanger. Etter endt studium har du en mastergrad og retten til å kalle deg lektor.

Published Endret
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

300

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

To mannlige studenter i labfrakk jobber på et laboratorium

Ved Universitetet i Stavanger kan du velge å ta en lektorutdanning for trinn 8.-13 i realfag eller en lektorutdanning for trinn 8.-13. Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis. 

Studiet består av 300 studiepoeng. I løpet av studiet får du kompetanse til å undervise i to skolefag. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge å ta master i enten matematikk eller fysikk. Dersom du velger matematikk som fag 1 kan du i årsstudiet (fag 2) velge fysikk, kjemi, historie, nordisk, engelsk, religion, naturfag eller idrett. Fysikk som fag 1 må kombineres med matematikk som fag 2.

I didaktisk digitalt verksted (DDV) finnes det VR, Little Bits, 3D-printere, gamingmaskiner, ebeam, fotoustyr, roboter og smarttavler – for å nevne noe. Kanskje du vil utdanne deg til å bli spillpedagog?

Du er kanskje også interessert i:

Nyutdannede lektorer kan få slettet studielån

Du kan få slettet studielån dersom du utdanner deg til lektor, og jobber tre år i skolen etter studiene.

Det finnes også særskilte ordninger for deg som bor i Finnmark eller Nord-Troms, for lærere i Nord-Norge og for deg som tar lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk.

Det fine er at de forskjellige ordningene kan kombineres!

Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg.

Hva kan du bli?

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Mastergraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Les mer om generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

Du må ha:

 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)*
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

Og en av disse:

 • R2
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Søkere med generell studiekompetanse og matematikk og fysikk på forkurs for ingeniør er også kvalifisert.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Inge Christ og studentassistent Eirik Midbøe Lunde viser hvordan man kan lage en varmluftsballong med en brødrister.

Lab-arbeid er kjekt!

Møt Eirik, som tar lektor i 8-13 med realfag.

Hvor miljøvennlig er kjemiske prosesser?

Møt Håkon, lektorstudent med interesse for grønn kjemi.

Framtidens yrke
Spillpedagog

Spill kan fungere som en type læring hvis du tilrettelegger for det, hvis du har litt kreativitet og oppfinnsomhet som lærer. Skal man bruke spill i undervisningen er det akkurat som med litteratur: du må ha lest boken og være litt glad i boken. Sånn bør det være med spill også. Du må kjenne spillet så inngående at du kan tilrettelegge for det i en undervisningssituasjon. Mange vil kanskje spørre hvorfor dette skal ha noe med skole og utdanning å gjøre. Til det er det å si at en skal ta på alvor den kulturen som fins der ute blant de unge nå. Lær mer om spillpedagogikk!

Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med en tur inn i fremtidens klasserom

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

     • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

      Første år, semester 1

      Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i engelsk språk

      Første år, semester 1

      Innføring i engelsk språk (LENG145)

      Studiepoeng: 15

     • Observasjonspraksis

      Første år, semester 1

      Observasjonspraksis (LPRA10)

      Studiepoeng: 0

     • Amerikansk litteratur og kultur

      Første år, semester 2

      Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fonetikk og fonologi

      Første år, semester 2

      Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

      Studiepoeng: 15

     • Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • Bacheloroppgave i engelsk

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i engelsk (LENG290)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

     • Fordypning i engelsk litteratur

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk litteratur (LENG271)

      Studiepoeng: 15

     • Fordypning i engelsk språk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk språk (LENG272)

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

      • Språkstruktur og språkvariasjon

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR175)

       Studiepoeng: 15

      • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

       Studiepoeng: 15

      • Nordisk språk og språkhistorie

       Andre år, semester 4

       Nordisk språk og språkhistorie (LNOR115)

       Studiepoeng: 15

      • Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst (LNOR145)

       Studiepoeng: 15

      • Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner (LHIS185)

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie (LHIS165)

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • Kristendom og jødedom

       Andre år, semester 3

       Kristendom og jødedom (LREL125)

       Studiepoeng: 15

      • Hinduisme, buddhisme og islam

       Andre år, semester 3

       Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

       Studiepoeng: 15

      • Religion, kunst og populærkultur

       Andre år, semester 4

       Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

       Studiepoeng: 15

      • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

       Andre år, semester 4

       Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

       Studiepoeng: 15

      • Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

     • Naturfag fag 2

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

       Studiepoeng: 15

      • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

       Andre år, semester 3

       Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære

       Andre år, semester 4

       Treningslære (IDR133)

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts (MLI305)

       Studiepoeng: 15

      • First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development (MLI335)

       Studiepoeng: 15

      • Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs (MLI345)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

     • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

      Første år, semester 1

      Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

      Studiepoeng: 15

     • Observasjonspraksis

      Første år, semester 1

      Observasjonspraksis (LPRA10)

      Studiepoeng: 0

     • Språkstruktur og språkvariasjon

      Første år, semester 1

      Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR175)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst i kontekst

      Første år, semester 2

      Tekst i kontekst (LNOR145)

      Studiepoeng: 15

     • Nordisk språk og språkhistorie

      Første år, semester 2

      Nordisk språk og språkhistorie (LNOR115)

      Studiepoeng: 15

     • Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • Bacheloroppgave i nordisk

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i nordisk (LNOR290)

      Studiepoeng: 15

     • Fordypning i nordisk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i nordisk (LNOR270)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk (LENG145)

       Studiepoeng: 15

      • Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner (LHIS185)

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie (LHIS165)

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • Kristendom og jødedom

       Andre år, semester 3

       Kristendom og jødedom (LREL125)

       Studiepoeng: 15

      • Hinduisme, buddhisme og islam

       Andre år, semester 3

       Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

       Studiepoeng: 15

      • Religion, kunst og populærkultur

       Andre år, semester 4

       Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

       Studiepoeng: 15

      • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

       Andre år, semester 4

       Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

       Studiepoeng: 15

      • Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

     • Naturfag fag 2

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

       Studiepoeng: 15

      • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

       Andre år, semester 3

       Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære

       Andre år, semester 4

       Treningslære (IDR133)

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

       Studiepoeng: 15

      • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

       Studiepoeng: 15

      • Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode (MLE305)

       Studiepoeng: 15

      • Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk (MLE365)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

     • Europeisk historie fra antikken til nytid

      Første år, semester 1

      Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i historiske emner

      Første år, semester 1

      Innføring i historiske emner (LHIS185)

      Studiepoeng: 15

     • Observasjonspraksis

      Første år, semester 1

      Observasjonspraksis (LPRA10)

      Studiepoeng: 0

     • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Første år, semester 2

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

      Studiepoeng: 15

     • Moderne historie

      Første år, semester 2

      Moderne historie (LHIS165)

      Studiepoeng: 15

     • Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • Bacheloroppgave i historie

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

      Studiepoeng: 15

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Velg ett emne i 6. termin

     • Fordypning i historiske temaer

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i historiske temaer (LHIS271)

      Studiepoeng: 15

     • Fordypning i historie 1

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i historie 1 (LHIS272)

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk (LENG145)

       Studiepoeng: 15

      • Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • Språkstruktur og språkvariasjon

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR175)

       Studiepoeng: 15

      • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

       Studiepoeng: 15

      • Nordisk språk og språkhistorie

       Andre år, semester 4

       Nordisk språk og språkhistorie (LNOR115)

       Studiepoeng: 15

      • Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst (LNOR145)

       Studiepoeng: 15

      • Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

       Studiepoeng: 45

      • Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid (MHI305)

       Studiepoeng: 15

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

       Studiepoeng: 15

      • Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting (MHI327)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fysikk fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

      Studiepoeng: 15

     • Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

     • Matematiske metoder 1

      Første år, semester 1

      Matematiske metoder 1 (MAT100)

      Studiepoeng: 10

     • Lineær algebra

      Første år, semester 1

      Lineær algebra (MAT110)

      Studiepoeng: 10

     • Reell og kompleks kalkulus

      Første år, semester 2

      Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

      Studiepoeng: 10

     • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

      Første år, semester 2

      Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

      Studiepoeng: 10

     • Diskret matematikk

      Andre år, semester 3

      Diskret matematikk (MAT120)

      Studiepoeng: 10

     • Matematikkens historie

      Andre år, semester 4

      Matematikkens historie (MAT240)

      Studiepoeng: 10

     • Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

      Studiepoeng: 15

     • Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Kjemi som fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

      Studiepoeng: 15

     • Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk (LENG145)

       Studiepoeng: 15

      • Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner (LHIS185)

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie (LHIS165)

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • Kristendom og jødedom

       Andre år, semester 3

       Kristendom og jødedom (LREL125)

       Studiepoeng: 15

      • Hinduisme, buddhisme og islam

       Andre år, semester 3

       Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

       Studiepoeng: 15

      • Religion, kunst og populærkultur

       Andre år, semester 4

       Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

       Studiepoeng: 15

      • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

       Andre år, semester 4

       Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

       Studiepoeng: 15

      • Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

       Studiepoeng: 15

      • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

       Andre år, semester 3

       Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære

       Andre år, semester 4

       Treningslære (IDR133)

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • Språkstruktur og språkvariasjon

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR175)

       Studiepoeng: 15

      • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

       Studiepoeng: 15

      • Nordisk språk og språkhistorie

       Andre år, semester 4

       Nordisk språk og språkhistorie (LNOR115)

       Studiepoeng: 15

      • Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst (LNOR145)

       Studiepoeng: 15

      • Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • Vektoranalyse

       Fjerde år, semester 7

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

      Studiepoeng: 15

     • Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

Kvinnelig lærer i klasserom med to jenter som jobber med en robot
om studiet

Praksis

Som lektorstudent skal du ut i praksis på både ungdomsskoler og videregående skole.

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet. I løpet av studietiden skal du ha ulike typer praksis, med økende ansvar for å gjennomføre selvstendig undervisning. Du lærer å knytte teori og praksis sammen og gjør deg egne erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner. Dette skjer under veiledning av en erfaren lærer på praksisskolen.

All praksis er obligatorisk. Som student ved lektorutdanningen ved UiS vil du bli utplassert ved en av våre praksisskoler på Nord-Jæren og omegn. Praksisutplasseringen gjøres på bakgrunn av skolenes veiledningskapasitet og studentenes fagkombinasjon. 

Her finner du mer informasjon om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis for lektorutdanningen spesielt.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet en del spørsmål vordende lektorstudenter ofte lurer på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer. På mange av grunnemnene (de første emnene du tar er det ikke mye obligatorisk undervisning, men det er noe obligatorisk oppmøte på bachelor- og masterplan. Obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Kan jeg få godkjent emner jeg har tatt fra før inn i lektorutdanningen?

Du kan få godkjent inntil 60 studiepoeng.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen (som du finner under «Studieplan og emner»)

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. og 4. semester: Ta hele eller deler av ditt fag 2 i utlandet.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York (gjelder studenter med engelsk som fag 1)

Utdanningsplanen på lektorstudiet åpner også for utveksling i 7. semester (masternivå), men erfaringsmessig er det mer utfordrende å finne emner ved partneruniversitetene på masternivå. Vi anbefaler derfor utveksling på bachelornivå.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt for lektorstudentene, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått.

Oversikt over utvekslingsmuligheter sortert på fagområde

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid.

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Anne-Marie Nygaard, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Cracow!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  University of Innsbruck

  The University of Innsbruck was officially founded in 1669, in fact financed by an extraordinary tax on salt (!).

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Cracow!

 • Singapore

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

 • Ungarn

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

 • Østerrike

  University of Innsbruck

  The University of Innsbruck was officially founded in 1669, in fact financed by an extraordinary tax on salt (!).

presentasjon av fagmiljøet

Fagmiljøet rundt lektorutdanningen (realfag)

Lektor realfag 8-13 trekker på krefter fra både institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), Institutt for matematikk og fysikk (IMF) og Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM).

De to sistnevnte er del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. I likhet med IKS tilbyr de studium på bachelor,- master,- og doktorgradsnivå.

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driver med forskning og undervisning innenfor de naturvitenskaplige fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Dette omfatter Algebraisk geometri, kompleks og harmonisk analyse, matematisk statistikk, teoretisk subatomar fysikk og kosmologi, matematisk fysikk og materialfysikk.

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og utdanning. Forskning ved instituttet blir fordelt på et vidt spekter av fagområder fra syntetisk kjemi til molekylærbiologi.

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51833512
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Førstekonsulent
51831699
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester