Lektorutdanning realfag trinn 8–13 - master 5 år

Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle? Da bør du søke lektorutdanningen i realfag på Universitetet i Stavanger. Etter endt studium har du en mastergrad og retten til å kalle deg lektor.

Published Endret
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Studiepoeng

300

Antall studieplasser

12

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

To mannlige studenter i labfrakk jobber på et laboratorium

Om studiet

Ved Universitetet i Stavanger kan du velge å ta en lektorutdanning for trinn 8.-13 i realfag eller en lektorutdanning for trinn 8.-13. Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis. 

Studiet består av 300 studiepoeng. I løpet av studiet får du kompetanse til å undervise i to skolefag. Du kan velge å ta fordypningsfag i enten matematikk eller fysikk. Dersom du velger matematikk som fag 1 kan du i årsstudiet (fag 2) velge fysikk, kjemi, historie, nordisk, engelsk, religion, naturfag eller idrett. Fysikk som fag 1 må kombineres med matematikk som fag 2.

I didaktisk digitalt verksted (DDV) finnes det VR, Little Bits, 3D-printere, gamingmaskiner, ebeam, fotoustyr, roboter og smarttavler – for å nevne noe. Kanskje du vil utdanne deg til å bli spillpedagog?

Hva kan du bli?

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Mastergraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kandidaten skal etter fullført femårig lektorutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde

har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål

har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen

har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster

har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene

kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder

kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.

kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen

kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå

kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger

kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling

kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

  • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

  • Fysikk fag 2

  • Opptak til emner på masternivå - matematikk

   • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

    • Numerisk modellering 1

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • Numerisk modellering 2

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i matematikk - lektor

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Dybdelæring og formidling i matematikk

     Femte år, semester 9

     Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

     Studiepoeng: 10

    • Mangfoldigheter

     Femte år, semester 9

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     Femte år, semester 9

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

    Tredje år, semester 5

    Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

    Studiepoeng: 15

   • Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

    Studiepoeng: 15

 • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

  • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

  • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

   • Matematiske metoder 1

    Første år, semester 1

    Matematiske metoder 1 (MAT100)

    Studiepoeng: 10

   • Lineær algebra

    Første år, semester 1

    Lineær algebra (MAT110)

    Studiepoeng: 10

   • Reell og kompleks kalkulus

    Første år, semester 2

    Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

    Studiepoeng: 10

   • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Første år, semester 2

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • Diskret matematikk

    Andre år, semester 3

    Diskret matematikk (MAT120)

    Studiepoeng: 10

   • Matematikkens historie

    Andre år, semester 4

    Matematikkens historie (MAT240)

    Studiepoeng: 10

   • Matematikk fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

    Studiepoeng: 7.5

   • Matematikk fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

    Studiepoeng: 7.5

  • Opptak til emner på masternivå - fysikk

   • Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

    Tredje år, semester 5

    Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

    Studiepoeng: 15

   • Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

    Studiepoeng: 15

 • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

  • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

  • Kjemi som fag 2

  • Opptak til emner på masternivå - matematikk

   • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

    • Numerisk modellering 1

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • Numerisk modellering 2

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i matematikk - lektor

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Dybdelæring og formidling i matematikk

     Femte år, semester 9

     Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

     Studiepoeng: 10

    • Mangfoldigheter

     Femte år, semester 9

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     Femte år, semester 9

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

    Tredje år, semester 5

    Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

    Studiepoeng: 15

   • Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

    Studiepoeng: 15

 • Matematikk fag 1, annet fag 2

  • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

  • Valg av fag 2

   • Engelsk fag 2

    • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

     Andre år, semester 3

     Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i engelsk språk

     Andre år, semester 3

     Innføring i engelsk språk (LENG145)

     Studiepoeng: 15

    • Amerikansk litteratur og kultur

     Andre år, semester 4

     Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fonetikk og fonologi

     Andre år, semester 4

     Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

   • Historie fag 2

    • Europeisk historie fra antikken til nytid

     Andre år, semester 3

     Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i historiske emner

     Andre år, semester 3

     Innføring i historiske emner (LHIS185)

     Studiepoeng: 15

    • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

     Andre år, semester 4

     Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

     Studiepoeng: 15

    • Moderne historie

     Andre år, semester 4

     Moderne historie (LHIS165)

     Studiepoeng: 15

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

   • Religion fag 2

    • Kristendom og jødedom

     Andre år, semester 3

     Kristendom og jødedom (LREL125)

     Studiepoeng: 15

    • Hinduisme, buddhisme og islam

     Andre år, semester 3

     Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

     Studiepoeng: 15

    • Religion, kunst og populærkultur

     Andre år, semester 4

     Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

     Studiepoeng: 15

    • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

     Andre år, semester 4

     Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

     Studiepoeng: 15

    • Religion fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

     Studiepoeng: 7.5

   • Idrett fag 2

    • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

     Andre år, semester 3

     Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

     Studiepoeng: 15

    • Idrettsaktiviteter 1

     Andre år, semester 3

     Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

     Studiepoeng: 15

    • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

     Andre år, semester 3

     Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

     Studiepoeng: 15

    • Treningslære

     Andre år, semester 4

     Treningslære (IDR133)

     Studiepoeng: 15

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

     Studiepoeng: 7.5

   • Nordisk fag 2

    • Språkstruktur og språkvariasjon

     Andre år, semester 3

     Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR175)

     Studiepoeng: 15

    • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

     Andre år, semester 3

     Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

     Studiepoeng: 15

    • Nordisk språk og språkhistorie

     Andre år, semester 4

     Nordisk språk og språkhistorie (LNOR115)

     Studiepoeng: 15

    • Tekst i kontekst

     Andre år, semester 4

     Tekst i kontekst (LNOR145)

     Studiepoeng: 15

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

     Studiepoeng: 7.5

   • Naturfag fag 2

  • Opptak til emner på masternivå - matematikk

   • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

    • Numerisk modellering 1

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • Numerisk modellering 2

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • Vektoranalyse

     Fjerde år, semester 7

     Vektoranalyse (MAT300)

     Studiepoeng: 10

    • Dybdelæring og formidling i matematikk

     Femte år, semester 9

     Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

     Studiepoeng: 10

    • Mangfoldigheter

     Femte år, semester 9

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     Femte år, semester 9

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i matematikk - lektor

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

     Studiepoeng: 30

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

    Tredje år, semester 5

    Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

    Studiepoeng: 15

   • Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

    Studiepoeng: 15

Praksis

Som lektorstudent skal du ut i praksis på både ungdomsskoler og videregående skole.

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet. I løpet av studietiden skal du ha ulike typer praksis, med økende ansvar for å gjennomføre selvstendig undervisning. Du lærer å knytte teori og praksis sammen og gjør deg egne erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner. Dette skjer under veiledning av en erfaren lærer på praksisskolen.

All praksis er obligatorisk. Som student ved lektorutdanningen ved UiS vil du bli utplassert ved en av våre praksisskoler på Nord-Jæren og omegn. Praksisutplasseringen gjøres på bakgrunn av skolenes veiledningskapasitet og studentenes fagkombinasjon. 

Her finner du mer informasjon om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis for lektorutdanningen spesielt.

Nyutdannede lektorer kan få slettet studielån

Du kan få slettet studielån dersom du utdanner deg til lektor, og jobber tre år i skolen etter studiene.

Det finnes også særskilte ordninger for deg som bor i Finnmark eller Nord-Troms, for lærere i Nord-Norge og for deg som tar lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk.

Det fine er at de forskjellige ordningene kan kombineres!

Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

I lektorutdanningen er det lagt til rette for at studentene skal få et internasjonalt perspektiv på studiet og styrke kulturell, faglig og språklig kompetanse. Det er mulighet for utveksling i det andre året, ett eller to semestre i fag 2 og i sjette og/eller syvende semester i fag 1. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Studiet har en sterk internasjonal profil, når det gjelder fagene selv, undervisernes bakgrunn, studiemiljøet, herunder mange internasjonale studenter på alle nivåer.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden her.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Helene Nicolaisen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Les mer om  generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Spesielle opptakskrav 

Du må ha: 

 • minimum 35 skolepoeng 
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)* 
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)  

Og en av disse: 

 • R2 
 • Fysikk (1+2) 
 • Kjemi (1+2) 
 • Biologi (1+2) 
 • Informasjonsteknologi (1+2) 
 • Geofag (1+2) 
 • Teknologi og forskingslære (1+2) 

Søkere med generell studiekompetanse og matematikk og fysikk på forkurs for ingeniør er også kvalifisert. 
Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse. 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Det å være i praksis har uten tvil vært det kjekkeste i studiet. Det har vært hektisk, men veldig lærerikt. Vi får brukt både fagkompetansen og didaktikken.

Eirik Midbøe Lunde , lektorstudent.

Slik er det å studere ved UiS

Hvor miljøvennlig er kjemiske prosesser?

Møt Håkon, lektorstudent med interesse for grønn kjemi

Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med en tur inn i fremtidens klasserom

Inge Christ og studentassistent Eirik Midbøe Lunde viser hvordan man kan lage en varmluftsballong med en brødrister.

Spørsmål og svar

Få svar på en del spørsmål vordende lektorstudenter ofte lurer på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer. På mange av grunnemnene (de første emnene du tar er det ikke mye obligatorisk undervisning, men det er noe obligatorisk oppmøte på bachelor- og masterplan. Obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Kan jeg få godkjent emner jeg har tatt fra før inn i lektorutdanningen?

Du kan få godkjent inntil 60 studiepoeng.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen (som du finner under «Studieplan og emner»).

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831699
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester