Sosialfag - master 2 år

Er du nysgjerrig på samspillet mellom velferdsstaten og enkeltmennesker? Ønsker du å styrke din kompetanse og bidra til å utvikle det sosialfaglige feltet? Da kan en master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger være noe for deg.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Studiestart

August hvert år.

Søknadsfrist

15. april.

Masteren i sosialfag gir deg verktøy til å forstå og vurdere temaer som berører menneskers livssituasjon.

Om studiet

Den siste tiden, med flyktninger fra Ukraina og økt fattigdom i Norge, har vist hvor viktig sosialfag er. Vi trenger kunnskap om sosialfaglige tema for å håndtere utfordringer og problemer mennesker kan møte på gjennom livet.

Masteren i sosialfag gir deg verktøy til å forstå og vurdere en rekke temaer som berører menneskers livssituasjon. Du vil lære mer om grunnleggende sosialfaglige og sosialpsykologiske emner. Du vil få innsikt i norsk velferdspolitikk og lære om velferdsstatens verdigrunnlag. Det vil gi deg forståelse for hvorfor vi har de velferdstjenestene vi har.

Du vil også lære forskingsmetode. Med det blir du i stand til å gjennomføre forskningsprosjekter og lese andres forskning med et kritisk blikk. Valgemnene og masteroppgaven gir deg anledning til å fordype deg i temaer du er spesielt interessert i. Du kan gå i dybden på temaer som rus og psykisk helse eller familievold, og du kan bygge opp veiledningskompetanse og få mer innsikt i din egen rolle.

Vi tilbyr tre valgemner som går på engelsk. Disse handler om migrasjon, etisk refleksjon og likestillingspolitikk i de nordiske landene. Disse utgjør til sammen en minor i welfare studies. lenke

Under studiet får du: 

 • utvidet kunnskapen din om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder 
 • inngående forståelse for forskning innenfor det sosialfaglige feltet 
 • velge mellom en rekke valgemner som hver for seg dekker viktige områder innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogikk 

For å bli tatt opp på masterstudiet i sosialfag må du ha en bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen utdanning kan vurderes for opptak. Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap

Informasjonsfilm om studiet

Hva kan du bli?

Studiet vil kvalifisere deg for faglige lederstillinger innenfor barne- og ungdomsvern, miljø- og velferdsarbeid og faglige utviklingsstillinger i statlig og kommunal forvaltning.

Graden master i sosialfag kvalifiserer for opptak til studier på doktorgradsnivå.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har omfattende kunnskaper om fagområdets etikk, vitenskapelige teorier og metoder, og har inngående forståelse for forskningsfronten innen det sosialfaglige feltet
 • kan identifisere sosialfaglige utfordringer og sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst
 • kan analysere sosialfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til og kan identifisere personlig og yrkesmessig risiko og belastninger som kan følge av å utføre sosialfaglig arbeid
 • har utførlig kunnskap om sosialfaglige teorier, metoder og praktiske tilnærminger

Ferdigheter

 • kan kritisk analysere behov og interesser hos individer og grupper som er i utsatte sosiale og/eller pedagogiske nødsituasjoner
 • kan vurdere, planlegge og iverksette ulike sosialfaglige tiltak
 • kan anvende relevante metoder for forskning, faglig utviklingsarbeid og fagutøvelse på en selvstendig måte
 • kan anvende relevant kunnskap og metoder for selvutvikling og konflikthåndtering
 • kan vurdere og anvende metoder for brukermedvirkning og deltakelse i sosialfaglig praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • kan reflektere kritisk og selvstendig over sosiale og etiske verdier, og normer og relasjoner
 • kan reflektere kritisk over profesjonsrollen, risiko, konflikter og brukermedvirkning
 • kan anvende vitenskapelige tenke-, arbeids- og skrivemåter
 • kan formidle selvstendig arbeid og vitenskapelig erkjennelse innen det sosialfaglige feltet
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Utfyllende regler for opptak.

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar

Er det mulig til å studere sosialfag master på deltid? Hvor kan jeg jobbe?

spørsmål og svar SOS

Hvilke arbeidsplasser man kan jobbe på, etter å ha fullført denne utdanningen? 

 Studiet kvalifiserer for: 

 • fagstillinger innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogisk arbeid 
 • faglige lederstillinger innen barnevern og arbeidsinkludering 
 • sosialfaglig veiledning innen blant annet barne- og ungdomsvern, miljø- og velferdsarbeid, og i statlig og kommunal forvaltning. 
 • forsknings-, utviklings- og evalueringsoppgaver 
 • undervisningsstillinger i videregående skole, høgskole og universitet 
 • opptak til doktorgradstudier  

Er det mulig til å studere sosialfag master på deltid?  

Dette er et fulltidsstudium (ikke deltid) og vi forsøker å organisere undervisningen på en måte som sikrer kvalitet og kunnskapsutvikling for dere og feltet vårt for øvrig.  

Undervisningen er stort sett lagt opp modulbasert i første semester. Det varierer hvor lange og mange bolker det vil være i hvert emne.

Er studiet forenlig med jobb?  

Master i sosialfag er et heltidsstudium som går over to år, men med muligheter for å bruke et tredje år på å fullføre. Alle studenter som tas opp til et masterprogram, tildeles en studierett på inntil 3 år. Undervisningen er delvis lagt opp i bolker, spesielt i første semester. I siste semester er det arbeid med masteroppgaven.

Undervisningen er stort sett ikke obligatorisk, men noen emner har 75% nærværskrav. Det gjelder mappeseminarer i Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk (MSO114) første semester og fem av valgemnene i tredje semester. Vi anbefaler å delta på alle forelesninger til studiet, også der det ikke er obligatorisk. Hvorvidt et slikt studieløp lar seg kombinere med jobb er opp til den enkelte å vurdere, ettersom det vil være avhengig av blant annet egen arbeidskapasitet og hvilken fleksibilitet arbeidsplassen tilbyr

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

   Første år, semester 1

   Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk (MSO114)

   Studiepoeng: 20

  • Vitenskapsteori

   Første år, semester 1

   Vitenskapsteori (MSO120)

   Studiepoeng: 10

  • Velferdsstaten - politikk, normgrunnlag og praksis

   Første år, semester 2

   Velferdsstaten - politikk, normgrunnlag og praksis (MSO121)

   Studiepoeng: 15

  • Forskningsmetode og prosjektseminar

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode og prosjektseminar (MSO130)

   Studiepoeng: 15

  • Masteroppgave

   Andre år, semester 4

   Masteroppgave (MSOMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

  • Utveksling

  • Ved UiS - velg 3

   • Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

    Andre år, semester 3

    Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (GEN530)

    Studiepoeng: 10

   • Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid

    Andre år, semester 3

    Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid (MBA201)

    Studiepoeng: 10

   • Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging

    Andre år, semester 3

    Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging (MSO205)

    Studiepoeng: 10

   • Tverrfaglig profesjonsveiledning

    Andre år, semester 3

    Tverrfaglig profesjonsveiledning (MSO245)

    Studiepoeng: 10

   • Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering

    Andre år, semester 3

    Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering (MSO255)

    Studiepoeng: 10

   • Intercultural practices

    Andre år, semester 3

    Intercultural practices (MSO290)

    Studiepoeng: 10

   • Ethical reflections in welfare practices

    Andre år, semester 3

    Ethical reflections in welfare practices (MSO295)

    Studiepoeng: 10

Vårt fagmiljø

Institutt for sosialfag 

Institutt for sosialfag tilbyr bachelorgrader i sosialt arbeid og psykologi, en norskspråklig master i sosialt arbeid, og to engelskspråklige mastere med mange utenlandske studenter.

Kjell Arholms hus, campus Ullandhaug
Institutt for sosialfag holder til i Kjell Arholms hus på campus Ullandhaug.

Alle disse utdanningene inneholder elementer hentet fra sosialt arbeids teori og metode, sosialpedagogikk, psykologi, sosiologi, statsvitenskap, antropologi, økonomi, juss og filosofi. Som sosionomstudent vil du møte lærere og forskere med disse ulike fagtilknytningene. De fleste som underviser ved instituttet, har doktorgrad innenfor sitt fagområde, og noen er også professor. De vitenskapelig ansatte ved instituttet vil både undervise studenter og drive med forskningsprosjekter. 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Som student på master i sosialfag har du muligheten til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å ta fag som ikke tilbys ved UiS.

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester har du 30 studiepoeng i valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Emnene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studieløpet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre din grad spesiell og studere fag som ikke tilbys ved UiS. Ditt institutt vil være behjelpelig med å finne emner, og det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene i god tid før utenlandsoppholdet.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Kontaktperson Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831471
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832799
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Liknende utdanninger

Studentliv i Stavanger

Aktuelt om sosialfag ved UiS

Sosionomstudent Lena har et genuint ønske om å hjelpe andre mennesker

Som student på bacheloren i sosialt arbeid lærer Lena Eliassen hvordan hun møter mennesker i sårbare situasjoner – og hv...

Pyskologistudent i praksis: – Gøy, utfordrende og lærerikt

Psykologistudent Synne Rinaldo Pedersen synes det mest verdifulle med å være i praksis, er å lære verdien av forebyggend...

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du kan klikke deg vider...

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

Digital feiring av masterstudentene ved MFamily

For de 23 uteksaminerte studentene ved det prestisjetunge MFamily-masterstudiet, ble årets avslutningsseremoni avholdt i...

Juss i barnevernfaglig arbeid E-MJB150

Videreutdanning på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder r...

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler: Forskerskole i øko...

Ungdom deler erfaringer fra barnevernet for å hjelpe andre

Hvert år får 50.000 barn og unge hjelp av barnevernet. Noen av dem som har blitt plassert i fosterhjem, barnevernsinstit...

50 år med sosionomutdanning i Stavanger

I 50 år har det blitt utdanna sosionomar i Stavanger. Mykje har endra seg, men framleis er behovet for sosionomar stort....

Måltid med nye venskap

Ein gong i semesteret inviterer «Friends & Foods» ved Institutt for sosialfag til matlaging og sosialt samvær. Kvar gong...

Tilbyr emne om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom emnet Arbeidsliv og rus vil du få kunnskap om førebygging, tidleg intervensjon og metodar for handtering av prob...

Fikk råd av proffene

Ungdom som har kjent Barnevernet på kroppen delte sterke historier og ga gode råd til ferske barnevernsstudenter.

EU-støtte til master i sosialt arbeid

Institutt for sosialfag har fått EU-støtte for å forlenge sitt europeiske masterprogram i sosialt arbeid med familier og...