Barnevernsarbeid - master 2 år

Masterprogrammet i barnevernsarbeid kvalifiserer deg til arbeid i kommunalt, statlig og privat barnevern og ulike velferdssektorer som retter seg mot barn, unge og familier.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april.

Masteren i barnevernsarbeid gir inngående kunnskap om forhold i samfunnet som har særlig betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

Om studiet

Barnevern er et komplekst fagfelt som skal sikre at barn og unge får vokse opp i trygge omsorgsomgivelser og at unge får en god overgang til voksenlivet. Videre skal barnevernet gi hjelp og støtte til foreldre i foreldrerollen, og bidra til at de får utvikle sitt potensial som foreldre for sine barn.

Inngående kunnskap: Masteren i barnevernsarbeid gir inngående kunnskap om forhold i samfunnet som har særlig betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv. Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter og kompetanse som kvalifiserer deg til arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Studiet gir deg en helhetlig og integrert kunnskapsbase om forhold som virker inn på barn og unges oppvekst og utvikling og deres familieliv. Du får kunnskap om teorier og perspektiver på mangfold, kulturelle forskjeller og sosial ulikhet, samt arbeid med og samhandling i utfordrende og konfliktfylte relasjoner.

Læringsutbyttene vektlegger at teoretisk kunnskap skal kunne forvaltes i en praktisk sammenheng til barnets beste – i samhandling med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere.

Kompetanseområder

Studiet er basert på en forskrift for master i barnevernsarbeid (LOVDATA) som fastslår overordnede kompetanseområder og læringsutbytter innenfor disse områdene. De overordnede kompetanseområdene er:

 1. Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 2. Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 3. Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

Studiet er en del av en større kompetansesatsing innenfor barnevern på nasjonalt nivå. Les mer: Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse.

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i barnevernsarbeid skal kvalifisere til arbeid i

 • Kommunalt, statlig og privat barnevern
 • ulike velferdssektorer med innretning mot barn, unge og familier

Etter fullført mastergrad, vil kandidaten være kvalifisert for videre studier på Ph.D-nivå.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om barnevernet i et historisk og samtidsmessig perspektiv, sentrale utviklingstrekk og politiske føringer for et fremtidsrettet barnevern.
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom oppvekstsvilkår og barns utvikling, og hvordan ulike sosiale problemer, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser har betydning for barn, unge og familiers levekår.
 • har avansert kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg, hvordan omsorgssvikt kan komme til uttrykk i ulike former, og hvordan arbeide barnevernfaglig for å hjelpe barn og foreldre som lever i utsatte og konfliktfylte familiesituasjoner
 • har inngående kunnskap om hvordan arbeide barnevernfaglig i tråd med internasjonale konvensjoner og nasjonale lovverk og bestemmelser.
 • har avansert kunnskap om faglig kvalitet og forsvarlig barnevernsarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og familie
 • har inngående kunnskap om forskning, innovasjon og fagutvikling i barnevernsfeltet, og om tverrfaglig og tverrprofesjonelt arbeid til barnets beste.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske perspektiver, begreper, informasjonskilder og kunnskapsanvendelse i barnevernsarbeid, og kan analysere betydningen sosiale problemer, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser kan ha for barn, unge og familiers velferd og levekår.
 • kan gjennomføre avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan anvende ulike tilnærminger i samhandling med barn, og foreldre, og kan analysere og forholde seg kritisk til hvordan system, kunnskapsforståelser og egen rolle virker inn på relasjoner en inngår i.
 • kan anvende relevant kunnskap og relevante metoder for å foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og dokumentere vurderinger og beslutninger i situasjoner preget av usikkerhet og faglige og verdimessige motsetninger.
 • kan koordinere og lede barnevernsarbeid både i enkeltsaker, i kollegasamarbeid og i tverrfaglige samarbeid.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter i endringsarbeid og i tverrfaglig arbeid på måter som fremmer barns medvirkning og samarbeid med foreldre.
 • kan kommunisere, redegjøre for faglige problemstillinger og begrunne kunnskapsanvendelse og egne faglige vurderinger, både muntlig og skriftlig, tilpasset ulike formål og mottakere.
 • kan analysere etiske utfordringer i barnevernsarbeid og hvordan ulike maktdimensjoner kan få betydning for relasjoner, beslutninger og barnevernsarbeid.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å identifisere og analysere behov og initiere fag- og kunnskapsutvikling som styrker tjenestene til barn, unge og familier

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

   Første år, semester 1

   Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier (MBA101)

   Studiepoeng: 15

  • Barnevernsrettslige tema

   Første år, semester 1

   Barnevernsrettslige tema (MBA102)

   Studiepoeng: 10

  • Rettsanvendelse i barnevernsarbeid

   Første år, semester 1

   Rettsanvendelse i barnevernsarbeid (MBA105)

   Studiepoeng: 5

  • Forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode (MBA103)

   Studiepoeng: 10

  • Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap

   Første år, semester 2

   Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap (MBA104)

   Studiepoeng: 10

  • Kunnskapsbasert praksis og innovasjon i barnevernet

   Første år, semester 2

   Kunnskapsbasert praksis og innovasjon i barnevernet (MBA106)

   Studiepoeng: 10

  • Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid

   Andre år, semester 3

   Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid (MBA201)

   Studiepoeng: 10

  • Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv

   Andre år, semester 3

   Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv (MBA202)

   Studiepoeng: 10

  • Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger

   Andre år, semester 3

   Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger (MBA203)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i barnevernsarbeid

   Andre år, semester 4

   Masteroppgave i barnevernsarbeid (MBAMAS)

   Studiepoeng: 30

Praksis

Samlet sett gir studiet deg et solid grunnlag for arbeid med sosiale og barnevernfaglige problemstillinger, og styrker kompetansen din til å gjøre og dokumentere gode barnevernfaglige vurderinger.

Skyggene av en voksen som tar barn i hånden på vei over asfaltert vei.

Innovasjon og kunnskapsutvikling utgjør sentrale områder i masterprogrammet og skal gi et godt grunnlag for fagutvikling i praksis og gjennom forskning.

Fire uker praksis inngår i studiet. Der får du arbeide i prosjekter tilknyttet fagutvikling, samt få innsikt i sentrale utfordringer i barnevernfaglig arbeid og reflektere over din egen profesjonelle rolle i møte med systemer og brukere.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingen vil foregå i fjerde semester – Masteroppgaven

Universitetet i Stavanger v/Institutt for sosialfag har Erasmu+ avtaler om studentutveksling med University of Groningen i Nederland og FH Münster University of applied sciences i Tyskland. Studenter som velger utveksling, vil få mulighet til å skrive sin masteroppgave i forbindelse med et utenlandsopphold ved et av disse lærestedene. Studentene vil få tildelt biveileder ved vertsinstitusjonene, og hovedveileder ved UIS (i tilfeller der prosjektet skulle tilsi en ordning der hovedveileder er ved vertsinstitusjonen vil dette også være mulig). Studentene som reiser fra UIS vil få delta på skriveseminar og andre undervisningsaktiviteter ved vertsinstitusjonen i det gjeldende semesteret. Utvekslingsavtalene innebærer utveksling og mobilitet, men studentene som omfattes av avtalene vil få sine studiepoeng ved UIS, selv om de gjennomfører arbeidet og forskningen tilknyttet masteroppgaven utenlands.

Utveksling der en gjennomfører et masterprosjekt i en internasjonal kontekst gir unike muligheter til komparasjon og utvidet forståelse av hvilken betydning kunnskapsperspektiv, samfunnsforhold og kulturelle forhold kan ha for organisering av tjenestene og videre påvirke barnevernfaglige vurderinger og praktisk barnevernsarbeid. Studenter som velger utveksling, vil også få mulighet til å bygge internasjonalt nettverk. En ordning som legger til rette for skriving av masteroppgaven utenlands som spesielt god for studenter som ser for seg en karriere innen forskning, men også for studenter som ønsker å arbeide innenfor internasjonalt hjelpe- og utviklingsarbeid både i Norge og internasjonalt.

Kontaktperson Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen og programleder Master i barnevernsarbeid Hulda Mjøll Gunnarsdóttir.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen iDigital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Fachhochschule Münster

  University of Groningen

 • Nederland

  University of Groningen

 • Tyskland

  Fachhochschule Münster

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom de kan vise til yrkespraksis fra barnevernstjenesten utover 4 år dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Utfyllende regler til opptak (pdf).

Søknad og opptak

Studentliv i Stavanger

Ditt fagmiljø

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831521
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førstekonsulent
51832150
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS