Energi-forsking ved UiS

UiS satsar på fornybar energi, karbonfangst og lagring, effektive energisystem, hydrogen, batteriteknologi, olje, gass og energi-økonomi.

Published Endret

Strategisk satsingsområde

Energi er eitt av fire overordna satsingsområde ved UiS. Vi har som mål å vere leiande i forsking og innovasjon på energifeltet. Kompetansen vår når det gjeld teknologi, økonomi og samfunnsforståing skal møte omstillingsbehov i energiforsyninga.

UiS skal vidareutvikle den særeigne kompetansen sin gjennom heilskapleg og tverrfagleg kunnskapsproduksjon, ikkje berre innanfor energiforsking men også i utdanningane våre.

Fagmiljø, nettverk og satsingar

Det nasjonale IOR-senteret

Betre metodar for oljeutvinning (engelsk)

Future Energy Hub

FoU for grønare byar

Energi i smarte byar

Nettverk for smartby-forsking

Vindkraft til havs

Energiforsking i havklynga OTICS

Marin- og undervassteknologi

Fleire prosjekt i havklynga OTICS (engelsk)

Geovitskap

Forsking på energiressursar

Berekraftig kjemi

(Informasjon på engelsk)

Digitalisert boring

(Informasjon på engelsk)

Disputasar

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker Hassan Gholami. Han h...

Syntetiske polymerer for økt oljeutvinning

Siv Marie Åsen har sett nærmere på hva som skjer med ulike typer polymerer når de pumpes gjennom reservoaret. Blir de op...

Sikrere ventiler i olje- og gassindustrien

Gjennom sin forskning har Karan Sotoodeh funnet metoder som skal gjøre ventiler og aktuatorer i olje- og gassindustrien ...

Utvikling av nye sporstoffer til oljebransjen

Mário Helder Lopes da Silva har utviklet en metode for kvalifisering av nye partisjonerende sporstoffer. Sporstoffene sk...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Disputas om bruk av smart vatn i sandsteinsreservoar

Zahra Aghaeifar har disputert med ei avhandling om auka oljeutvinning med bruk av "smart vatn" i sandsteinsreservoar.

Disputas om offshore-boring

Ekaterina Wiktorski forsvarte doktoravhandlinga si i disputas ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet 17. april 2020...

Disputas om økt oljeutvinning i kalkreservoar

Jaspreet Singh Sachdeva forsvarte sin avhandling for doktorgraden (philosophiae doctor) ved Universitetet i Stavanger ma...

Doktorgrad om algoritmar for fleirfasestrømming

Yangyang Qiao har forsvart ei avhandling om petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Doktorgrad om korleis termokjemi og stress påverkar gjennomstrøyming i kalkstein

Emanuela Kallesten forskar på korleis ytre forhald som temperatur og trykk påverkar kalkstein i reservoar på norsk sokke...

Doktorgrad om modellering av CO2-injeksjon i tette reservoar

Dhruvit Berawala har forska på auka utvinning av gass i tette reservoar.

Modellerer boreoperasjoner

Eric Cayeux bruker en flerfaglig tilnærming i jakten på løsninger som kan forbedre effektiviteten og sikkerheten til bor...

Alvorlege hendingar offshore

Pengyu Zhu har forsvart si doktoravhandling i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han har sett på svikt i s...

Disputas om simuleringsverktøy for offshore vindparkar

Ole-Erik Vestøl Endrerud har ikkje berre avlagt doktorgrad, men også brukt forskinga til å skape ein innovasjonsbedrift ...

Disputas om temperaturvariasjonar i kalkreservoar

Tijana Voake disputerte til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet onsdag 22. januar 2020.

Disputas om riftmarginer i Barentshavet

Bereke Kairanov (33) bruker undergrunnsdata for å forstå den strukturelle oppbygginga av jordskorpa i Barentshavet.

Tok doktorgrad i modellering av horisontale brønnboringar

Ahmad Mirhaj har forsvart doktorgraden sin i petroleumsteknologi ved UiS.

Alt om energi på UiS

Fikk 3 millioner kroner til hydrogenforskning

Fysiker Olena Zavorotynska har fått støtte til å forske på hvordan bruk av hydrogen som energibærer blir stadig viktiger...

Fikk innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

UiS skal bidra til energiomstilling

Universitetet i Stavanger har gått inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling Vest.

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert ved Universitetet i Be...

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

UiS deltar i nytt hydrogensenter

Forskere ved Universitetet i Stavanger samarbeider med NORCE i det nye senteret HyValue. Målet er å bidra til raskere av...

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Det finnes tre laboratorier innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fak...

Laboratorier for bærekraftig energi

Det finnes fire laboratorier innenfor fagområdet bærekraftig energi, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakulte...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av s...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Forskningsrådet bevilger 28 millioner kroner til prosjektet ImpactWind Sørvest som NORCE skal lede. UiS er en viktig for...

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokke...

Åtte år med industrisamarbeid

Totalt 12 selskaper har stått på listen over IOR-senterets industripartnere. Styreleder ved senteret, Thierry Laupretre ...

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker Hassan Gholami. Han h...

COTech & OGTech 2021 Conference

The International Conference on Computational Methods & Ocean Technology (COTech) and Oil and Gas Technologies in Cold C...

Hva har vi oppnådd etter åtte år?

Åtte år med forskning på forbedret oljeutvinning går mot slutten. Her får du høydepunktene fra forskningen ved Det nasjo...

Laboratorier for geologi og reservoar

Det finnes ni laboratorier innenfor fagområdet geologi og reservoar, knyttet til Det teknisk-vitenskapelige fakultet ved...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge PetroBowl-konkurransen.

Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Syntetiske polymerer for økt oljeutvinning

Siv Marie Åsen har sett nærmere på hva som skjer med ulike typer polymerer når de pumpes gjennom reservoaret. Blir de op...

Nye energisystem

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale, nasjonale og lokale agendaen...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og ...

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Sikrere ventiler i olje- og gassindustrien

Gjennom sin forskning har Karan Sotoodeh funnet metoder som skal gjøre ventiler og aktuatorer i olje- og gassindustrien ...

EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

Utvikling av nye sporstoffer til oljebransjen

Mário Helder Lopes da Silva har utviklet en metode for kvalifisering av nye partisjonerende sporstoffer. Sporstoffene sk...

Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen. Olena Zavorotynska er én av flere forskere som med støtte fra Akademia-avt...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

IOR NORWAY 2021

The 7th IOR NORWAY is arranged 26-28 April 2021. The digital event will be co-organized with the 14th International Symp...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Hele fem forskningsprosjekt fra UiS innen klima, utdanning og havbruk fikk støtte fra Forskningsrådet innenfor kategorie...

Disputas om bruk av smart vatn i sandsteinsreservoar

Zahra Aghaeifar har disputert med ei avhandling om auka oljeutvinning med bruk av "smart vatn" i sandsteinsreservoar.

Disputas om offshore-boring

Ekaterina Wiktorski forsvarte doktoravhandlinga si i disputas ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet 17. april 2020...