Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en klar felles definisjon eller oppfatning på tvers av land, faglige disipliner og sektorer, sier Hildegunn Fandrem.

Publisert Sist oppdatert

Hildegunn Fandrem, Læringsmiljøsenteret
Hildegunn Fandrem under sitt innlegg på konferansen.

Den tverrfaglige internasjonale konferansen 26th Biennial Meeting of the ISSBD (International Society for the Study of Behavioural Development) fant sted på Rhodos denne uken. Opp mot 1000 personer fra hele verden deltok på konferansen, inkludert flere ansatte fra Læringsmiljøsenteret. Klara Øverland, Dziuginta Baraldsnes, Eli Vibeke Eriksen, med Simona Caravita og Edvin Bru som medforfattere, presenterte posters. I tillegg ledet Johannes Finne et symposium og bidrog med paper der, Ida Risanger Sjursø var medforfatter, her presenterte også Simona Caravita et paper med Hildegunn Fandrem som medforfatter.

Diskuterte mobbedefinisjonen

Rhodos konferanse
F.v: Christina Salmivalli, Paul Horton, Hildegunn Fandrem og Peter Smith.

Alle presenterte et 5 minutters «statement» etter at Smith innledet og representant for UNESCO, Elisabethe Payne, hadde presentert bakgrunnen for den nye foreslåtte definisjonen som lyder som følger: School bullying is in-person and online behaviour between students within a social network that causes physical, emotional or social harm to targeted students. It is characterized by an imbalance of power that is enabled or inhibited by the social and institutional norms and context of schools and the education system. School bullying implies an absence of effective responses and care towards the target by peers and adults.

Payne la vekt på at for behovet for en ny definisjon handler om at den tradisjonelle definisjonen, med sine 3 kriterier, av noen oppfattes å være for individfokusert og tar for lite hensyn til kontekst, samt at mobbing kan ta ulike former.

– Mobbing er et komplekst relasjonelt problem

En versjon av den tradisjonelle mobbedefinisjonen (presentert på den aller første internasjonale konferansen om mobbing, som ble arrangert i Stavanger i 2004 av da Høyskolen i Stavanger i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og OECD) lyder slik: Repeated aggressive acts against someone who cannot easily defend themselves. Denne definisjonen er brukt både i Norge og mange land i resten av verden i arbeidet med å bekjempe mobbing og flere mobbeprogrammer er utviklet basert på denne definisjonen.

– Det jeg la vekt på i min «statement» var først og fremst at det er uforståelig at den tradisjonelle definisjonen oppfattes å være individfokusert når de fleste vitenskapelige publikasjoner viser at mobbing er et komplekst relasjonelt problem. I tråd med dette poengterte jeg hvordan en i anti-mobbe programmer som er utviklet også adresserer systemer utenfor den som blir mobbet og den/de som utfører mobbingen gjennom å involvere for eksempel foreldre i arbeidet, sier Hildegunn Fandrem.

Hun viser til at det har imidlertid vært gjort mindre forskning på for eksempel foreldres rolle i mobbearbeidet, men her har nå Læringsmiljøsenteret tatt grep og i fjor ble en av de første artiklene på denne tematikken publisert i International Journal of Bullying Prevention.

Fandrem gav ellers eksempler fra eget doktorgradsarbeid på hvordan den tradisjonelle definisjonen ikke utelater aspekt eller systemer lenger ute i Bronfenbrenners økologiske modell. Sammen med Erling Roland og Dagmar Strohmeier avdekket de i 2008-2009 hvordan mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn henger sammen med disses behov for tilhørighet, en studie som senere er replikert både i Østerrike og på Kypros. Dette peker mot nettopp mot makro-system, nemlig hvordan migrasjon og kulturelle forskjeller påvirker individ på en måte som etter hvert kan føre til mobbing.

– Mobbeforskningen startet og har hatt sin hovedtyngde i sosial- eller utviklings- psykologi som disiplin, og det er behov for å i større grad også ta inn perspektiver fra for eksempel sosiologisk hold, men dette betyr ikke at vi må endre definisjonen på atferden som skal undersøkes, sier Fandrem.

Viktig med klar felles definisjon

Hun viste videre til forskning på digital mobbing der det har vært diskusjoner om hvorvidt de tre kriteriene som brukes for tradisjonell mobbing er relevante også for digital mobbing. Poenget er at de fortsatt er relevante, men de får nye aspekter ved seg når mobbingen tar nye former. For eksempel får kriteriet om ubalanse i maktforhold bare forsterket betydning, gjennom det at mobbingen kan foregå anonymt. Digital mobbing er også mobbing, det finner bare sted på en ny arene, nemlig den digitale, en definisjon på mobbing omfatter med andre ord også mobbing på en annen arena eller i nye former

– Det er spesielt to grunner for at det er viktig å fremdeles ha en klar felles definisjon eller oppfatning, på tvers av land, faglige disipliner og sektorer, for hva slags atferd det er vi snakker om. Det er helt sentralt for å kunne sammenligne studier og det å ha en klar definisjon er selve hjørnesteinen for antimobbearbeidet, sier Fandrem.

– Vi må kunne identifisere atferden for at det skal være mulig å sette inn riktige tiltak for å stoppe den negative atferden. For eksempel har en intendert handling oftest mer negative konsekvenser for den som blir utsatt, sammenlignet med en uintendert handling, og da trengs det andre tiltak enn når handlingen også for eksempel bare skjer én gang. Det betyr ikke at man ikke skal gjøre noe når negative episoder skjer kun en gang, men man må gjøre noe annet enn når den repeteres eller er systematisert. Det blir dermed en stor feil å utelate repetisjon fra definisjonen, som UNESCO foreslår, repetisjon sier noe om hvor alvorlig atferden er. De som mobbes fortjener å bli tatt alvorlig, understrekte Fandrem i sitt innlegg.

Mange lærere som ikke får med seg mobbingen

Fandrem reagerte videre på at den nye foreslåtte definisjonen presiserer at skolemobbing er noe som forutsetter fravær av effektiv respons og voksne bryr seg. Hun presiserte at det er mange lærere der ute som bryr seg, man mobbing kan likevel skje.

– Den nye foreslåtte definisjonen retter seg videre kun mot mobbing som foregår mellom elever, men det kan jo også være snakk om for eksempel lærere som mobber elever. Lærermobbing har fått økende oppmerksomhet både i policy og i forskning, påpekte Fandrem, som sammen med to andre kollegaer fra Læringsmiljøsenteret; Karis Gusfre og Janne Støen, nettopp har fått akseptert en review-artikkel om lærermobbing.

Fandrem konkluderte med at den tradisjonelle definisjonen ikke ekskluderer det videre systemet, men fokuserer på hva som karakteriserer atferden som skal identifiseres. En definisjon bør ikke omhandle forklaringer eller konsekvenser av atferden, men være en beskrivelse av selve atferden, avslutter Fandrem.

Denne ansatte blir omtalt i artikkelen:

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Det er viktig å ha en klar felles definisjon eller oppfatning, på tvers av land, faglige disipliner og sektorer, for hva slags atferd det er vi snakker om.

Hildegunn Fandrem

Les flere artikler fra Læringsmiljøsenteret:

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...