– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å markere åpningen av kunstutstillingen CARING FUTURES på Sølvberget Galleri.

Published Sist oppdatert

Utstillingen er en del av forskningsprosjektet «Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg» ved Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det er finansiert av Norges forskningsråd (RCN). Prosjektet tar for seg omsorgsetikk i en tid med endring av helse-, omsorgs- og velferdspolitikk, tjenester og praksis.
– Dette har vært en veldig kjekk prosess. Med denne åpningen materialiserer alt arbeidet seg. Det har vært veldig lærerikt for meg å samarbeide med Hege om utstillingen, sier Ingvil Hellstrand, som er førsteamanuensis og forsker i prosjektet.

Kvinne som holder tale.
Førsteamanuensis Ingvil Hellstrand holdt den innledende talen under åpningen av kunstutstillingen.

Ønsker søkelys på forholdet mellom teknologi og omsorg

Hellstrand har vært med å utvikle ideen om å inkludere en kunstutstilling som en del av prosjektet. I dag er hun særlig glad for det, ettersom det er en måte å nå ut til publikum, samfunnet og andre grupper av forskere enn de som jobber i akademia. Utgangspunktet til Caring Futures-prosjektet er at selv om det er mye snakk om etikk i regjeringens handlingsplaner, er det veldig lite detaljer om hva den etikken egentlig handler om.
– Vi vet for lite om hva teknologi i omsorg gjør med våre relasjoner, og vi trenger mer kunnskap og mer omsorgsetisk tenkning rundt det. Vi håper prosjektet setter agendaen, sier Hellstrand videre.
Hvilke hovedlinjer er det i tilbakemeldinger dere fått fra aktører som er berørt av teknologibruk i omsorg?
– Et hovedinntrykk så langt er at de mangler et større søkelys på hva som står på spill i disse relasjonene. Aktørene etterspør mer informasjon og flere rom for å reflektere over hva bruk av teknologi i omsorg gjør med deres egen praksis, svarer UiS-forskeren.

Kvinne som holder tale.
Kurator Hege Tapio er stolt over å endelig kunne vise frem kunstutstillingen.

Samfunnsrelevante spørsmål belyst gjennom kunst

Hege Tapio sa i åpningstalen sin at utstillingen er en glimrende anledning til å vise nettopp hvordan en kunstner bruker sin kompetanse og sitt fagfelt til å se på problematikken mellom helse og teknologi ut ifra et kunstnerisk perspektiv. Utenom hennes rolle som kurator for utstillingen er hun både kunstner og stipendiat ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet.

–Vi lagde i 2021 en «open call» der vi fortrinnsvis så etter kunstnere fra de nordiske landene. Hele 25 kunstnere meldte sin interesse, men kun syv av disse ble valgt. I tillegg inviterte vi en kunstner på eget initiativ, sier Tapio.

Hun mener utstillingen tar opp spørsmål som er samfunnsrelevante og at det er et tema som engasjerer folk. Dette underbygges med at alle har et forhold til det å trenge omsorg og til det å bli gammel og syk.

På en vegg utenfor kunstutstillingen oppfordres de besøkende til å formulere sine tanker, refleksjoner og spørsmål som de sitter igjen med. Disse henges deretter opp på veggen, og skal brukes som data i den videre forskningen.

– Jeg synes det er helt fantastisk at publikum får muligheten til å bidra på denne måten. Slike former for spekulative og kritiske design som jeg lager skal engasjere folk og få dem til å stille spørsmål. Det er ganske sjeldent at en faktisk har dette tilbudet i forbindelse med en kunstutstilling, sier Emilia Tikka, som er en av utstillerne til kunstutstillingen.

Poetisk, filosofisk-spekulativt scenario

Verket hennes «ÆON - TRAJECTORIES OF LONGEVITY AND CRISPR” har elleve fotografier, og er en spekulativ fortelling om et par som i nær fremtid har tatt motsatte beslutninger om å bruke teknologi. Da begge var 30 år gamle bestemte mannen seg for at han ville stoppe aldringsprosessen, mens kvinnen ønsket å fortsette sin naturlige utvikling. Den fotografiske fortellingen finner sted 60 år etter dette. Mannen ser drastisk yngre ut enn kvinnen, men de er samtidig like gamle.

Svartkledd kvinne foran en vegg fylt med kunst.
Kunstneren Emilia Tikka foran kunstverket "ÆON - TRAJECTORIES OF LONGEVITY AND CRISPR".

– Jeg ønsker å stille spørsmål om teknologier som er i ferd med å komme, men som ikke er der ennå. Det er fortsatt rom for å diskutere hvorvidt de vil være ønskelige for samfunnet eller ikke, sier Tikka.

Dette er hennes første utstilling i Norge. Til tross for at det ga mersmak møtte hun på en del tollrelaterte utfordringer i forbindelse med å få med seg kunsten sin til Stavanger. To uker før åpningen sendte hun verket til Norge, men etter to uker i Belgia ble det sendt i retur.

– Også i Stavanger ble det holdt igjen i tollen noen dager, men dagen før dagen lyktes vi endelig med å frakte det til Sølvberget, sier kunstneren, som også for tiden er doktorgradskandidat ved Aalto-universitetet, School of Arts, Design and Architecture i Helsinki, Finland.

Kvinnelig student som holder en brosjyre.
Miriam Sbhatu oppfordrer studenter til å besøke kunstutstillingen.

Oppfordrer medstudenter til å besøke utstillingen

Miriam Sbhatu var en av studentene ved Det helsevitenskapelige fakultet som fant veien til åpningen i Sølvberget Galleri. Hun tar en mastergrad i helsevitenskap, og synes utstillingen er både interessant og innsiktsvekkende. Sbhatu vet at teknologi kan være en stor hjelp på mange områder i helsesektoren, men påpeker samtidig at det kreves kritisk refleksjon før den iverksettes.

Hvorfor vil du oppfordre andre studenter til å dra hit?

– Å se noe visuelt vekker flere følelser og engasjement sammenlignet med å lese en artikkel. Når jeg ser på disse verkene får jeg mer tid til å faktisk sette i gang egne, personlige refleksjoner. Omsorgen blir skapt av våre sanseinntrykk. For at jeg skal bry meg om deg, må jeg føle medmenneskelighet for å gi deg omsorg, svarer hun.

Fornøyd med profileringen

Kristin Kavli Adriansen er avdelingsleder ved Avdeling for omsorg og etikk, og var også til stede under åpningen. Hun synes det er svært positivt at utstillingen bruker byrommet og lar dette komme ut som en form for formidling utenfor universitetet.

– Dette skjæringspunktet mellom velferdsteknologi, grunnlagstenkning, etikk, menneskesyn og alle de problemstillingene som reiser seg i kjølvannet er veldig spennende å løfte frem visuelt, sier Adriansen.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...