– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å markere åpningen av kunstutstillingen CARING FUTURES på Sølvberget Galleri.

Published Endret

Utstillingen er en del av forskningsprosjektet «Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg» ved Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det er finansiert av Norges forskningsråd (RCN). Prosjektet tar for seg omsorgsetikk i en tid med endring av helse-, omsorgs- og velferdspolitikk, tjenester og praksis.
– Dette har vært en veldig kjekk prosess. Med denne åpningen materialiserer alt arbeidet seg. Det har vært veldig lærerikt for meg å samarbeide med Hege om utstillingen, sier Ingvil Hellstrand, som er førsteamanuensis og forsker i prosjektet.

Kvinne som holder tale.
Førsteamanuensis Ingvil Hellstrand holdt den innledende talen under åpningen av kunstutstillingen.

Ønsker søkelys på forholdet mellom teknologi og omsorg

Hellstrand har vært med å utvikle ideen om å inkludere en kunstutstilling som en del av prosjektet. I dag er hun særlig glad for det, ettersom det er en måte å nå ut til publikum, samfunnet og andre grupper av forskere enn de som jobber i akademia. Utgangspunktet til Caring Futures-prosjektet er at selv om det er mye snakk om etikk i regjeringens handlingsplaner, er det veldig lite detaljer om hva den etikken egentlig handler om.
– Vi vet for lite om hva teknologi i omsorg gjør med våre relasjoner, og vi trenger mer kunnskap og mer omsorgsetisk tenkning rundt det. Vi håper prosjektet setter agendaen, sier Hellstrand videre.
Hvilke hovedlinjer er det i tilbakemeldinger dere fått fra aktører som er berørt av teknologibruk i omsorg?
– Et hovedinntrykk så langt er at de mangler et større søkelys på hva som står på spill i disse relasjonene. Aktørene etterspør mer informasjon og flere rom for å reflektere over hva bruk av teknologi i omsorg gjør med deres egen praksis, svarer UiS-forskeren.

Kvinne som holder tale.
Kurator Hege Tapio er stolt over å endelig kunne vise frem kunstutstillingen.

Samfunnsrelevante spørsmål belyst gjennom kunst

Hege Tapio sa i åpningstalen sin at utstillingen er en glimrende anledning til å vise nettopp hvordan en kunstner bruker sin kompetanse og sitt fagfelt til å se på problematikken mellom helse og teknologi ut ifra et kunstnerisk perspektiv. Utenom hennes rolle som kurator for utstillingen er hun både kunstner og stipendiat ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet.

–Vi lagde i 2021 en «open call» der vi fortrinnsvis så etter kunstnere fra de nordiske landene. Hele 25 kunstnere meldte sin interesse, men kun syv av disse ble valgt. I tillegg inviterte vi en kunstner på eget initiativ, sier Tapio.

Hun mener utstillingen tar opp spørsmål som er samfunnsrelevante og at det er et tema som engasjerer folk. Dette underbygges med at alle har et forhold til det å trenge omsorg og til det å bli gammel og syk.

På en vegg utenfor kunstutstillingen oppfordres de besøkende til å formulere sine tanker, refleksjoner og spørsmål som de sitter igjen med. Disse henges deretter opp på veggen, og skal brukes som data i den videre forskningen.

– Jeg synes det er helt fantastisk at publikum får muligheten til å bidra på denne måten. Slike former for spekulative og kritiske design som jeg lager skal engasjere folk og få dem til å stille spørsmål. Det er ganske sjeldent at en faktisk har dette tilbudet i forbindelse med en kunstutstilling, sier Emilia Tikka, som er en av utstillerne til kunstutstillingen.

Poetisk, filosofisk-spekulativt scenario

Verket hennes «ÆON - TRAJECTORIES OF LONGEVITY AND CRISPR” har elleve fotografier, og er en spekulativ fortelling om et par som i nær fremtid har tatt motsatte beslutninger om å bruke teknologi. Da begge var 30 år gamle bestemte mannen seg for at han ville stoppe aldringsprosessen, mens kvinnen ønsket å fortsette sin naturlige utvikling. Den fotografiske fortellingen finner sted 60 år etter dette. Mannen ser drastisk yngre ut enn kvinnen, men de er samtidig like gamle.

Svartkledd kvinne foran en vegg fylt med kunst.
Kunstneren Emilia Tikka foran kunstverket "ÆON - TRAJECTORIES OF LONGEVITY AND CRISPR".

– Jeg ønsker å stille spørsmål om teknologier som er i ferd med å komme, men som ikke er der ennå. Det er fortsatt rom for å diskutere hvorvidt de vil være ønskelige for samfunnet eller ikke, sier Tikka.

Dette er hennes første utstilling i Norge. Til tross for at det ga mersmak møtte hun på en del tollrelaterte utfordringer i forbindelse med å få med seg kunsten sin til Stavanger. To uker før åpningen sendte hun verket til Norge, men etter to uker i Belgia ble det sendt i retur.

– Også i Stavanger ble det holdt igjen i tollen noen dager, men dagen før dagen lyktes vi endelig med å frakte det til Sølvberget, sier kunstneren, som også for tiden er doktorgradskandidat ved Aalto-universitetet, School of Arts, Design and Architecture i Helsinki, Finland.

Kvinnelig student som holder en brosjyre.
Miriam Sbhatu oppfordrer studenter til å besøke kunstutstillingen.

Oppfordrer medstudenter til å besøke utstillingen

Miriam Sbhatu var en av studentene ved Det helsevitenskapelige fakultet som fant veien til åpningen i Sølvberget Galleri. Hun tar en mastergrad i helsevitenskap, og synes utstillingen er både interessant og innsiktsvekkende. Sbhatu vet at teknologi kan være en stor hjelp på mange områder i helsesektoren, men påpeker samtidig at det kreves kritisk refleksjon før den iverksettes.

Hvorfor vil du oppfordre andre studenter til å dra hit?

– Å se noe visuelt vekker flere følelser og engasjement sammenlignet med å lese en artikkel. Når jeg ser på disse verkene får jeg mer tid til å faktisk sette i gang egne, personlige refleksjoner. Omsorgen blir skapt av våre sanseinntrykk. For at jeg skal bry meg om deg, må jeg føle medmenneskelighet for å gi deg omsorg, svarer hun.

Fornøyd med profileringen

Kristin Kavli Adriansen er avdelingsleder ved Avdeling for omsorg og etikk, og var også til stede under åpningen. Hun synes det er svært positivt at utstillingen bruker byrommet og lar dette komme ut som en form for formidling utenfor universitetet.

– Dette skjæringspunktet mellom velferdsteknologi, grunnlagstenkning, etikk, menneskesyn og alle de problemstillingene som reiser seg i kjølvannet er veldig spennende å løfte frem visuelt, sier Adriansen.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...