Endringsledelse - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-ENDLED

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i endringsledelse

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet. Klimaendringer, pandemier og økonomiske kriser er eksempler på utviklingstrekk og situasjoner som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse. Det samme gjelder teknologisk utvikling, migrasjon og et arbeidsliv i endring. Behovet for kompetent endringsledelse har aldri vært større og ingen organisasjon går fri av utfordringene. En master i endringsledelse ved UiS setter deg i stand til å utnytte nettopp dine forutsetninger til å gjøre en forskjell i endringsprosesser av enhver art.

Grunnideen i studiet er at det er behov for samfunnsansvarlig endringsledelse der organisasjonens interne mål balanseres mot samfunnsverdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, mangfold, demokrati og medvirkning. Det legges derfor stor vekt på kritisk refleksjon og på sammenhenger mellom de beslutninger vi tar og de konsekvensene det får for individ, organisasjon og samfunn. Videre settes det fokus på hvordan vi kan ta ansvar for å skape det samfunn vi gjerne vil leve i og gi videre til de neste generasjonene: hvilke type organisasjoner og ledelsesformer trenger vi da, og hvordan får vi det til?

I studiet nærmer du deg de store spørsmål og utfordringer gjennom å jobbe med konkrete problemstillinger som oppstår i virkelighetsnære situasjoner. Gjennom ekskursjoner, utforskende prosjekter og samarbeid med medstudentene dine kommer du inn under huden på steder, organisasjoner og mennesker som endringsprosessene vedrører og berører. Du får mulighet for å bringe deg selv og dine forutsetninger i spill på en måte som uansett utgangspunkt vil endre synet ditt på organisering og ledelse. 

Utdanningen bidrar til å utvikle din refleksjons-, iakttakelses- og handlingskompetanse i tilknytning til den typen endringer og utfordringer organisasjoner står overfor i en antropocen tid. Refleksjonskompetanse hjelper deg til å forstå den typen utfordringer organisasjoner står overfor, samt å vurdere behovet for endring.  Iakttakelseskompetanse gjør deg i stand til å konkretisere organisasjoners problemer eller utfordringer. Handlingskompetanse hjelper deg til å forstå betingelser for handling knyttet til et konkretisert problem, samt å gjøre problemet håndgripelig innenfor en kompleks organisasjons- og ledelseskontekst.

Master i endringsledelse er en bred samfunnsvitenskapelig utdanning som kan kombineres med forskjellige grunnutdanninger. Studieprogrammet er et fulltids masterstudium over to år (fire semester) og er bygget opp av emner som til sammen gir 120 studiepoeng, inkludert masteroppgaven på 30 studiepoeng. Emnene gir deg en bred innføring i et sett av teoretiske perspektiver, modeller og metoder som er relevante i ulike typer av organisasjoner, og er tilrettelagt for studenter med ulik faglig bakgrunn. Det pedagogiske opplegget er for det meste samlingsbasert og forutsetter fysisk tilstedeværelse på undervisnings- og studieaktiviteter. Det legges ikke ytterligere til rette for at studiet skal kunne kombineres med full jobb ved siden av. Studiet kvalifiserer for opptak til til de fleste samfunnsvitenskapelige doktorgradsprogram. 

Gjennom valgemner, prosjektoppgaver og masteroppgaven kan du spesialisere deg og gi utdanningen din et unikt preg. Spesielt på tredje semester er det mulighet for å skreddersy utdanningen for å få akkurat den faglige profil du trenger. Her kan du søke om praksisopphold i en virksomhet, reise på utveksling ved et utenlandsk universitet eller ta valgemner på UiS. 

Det er lagt vekt på at studiet skal være et tilbud for studenter med ulik faglig bakgrunn. Studiet er derfor åpent både for studenter som kommer direkte fra en bachelorutdanning, og ansatte fra alle virksomhetsnivå i arbeidslivet. Masterprogrammet i endringsledelse egner seg godt som en videreføring av bachelorgrader i alle typer samfunnsvitenskap, men også humaniora og profesjonsstudier. Se nærmere beskrivelse på denne siden.

På masterprogrammet ønsker vi å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål, slik som for eksempel målene om å stoppe klimaendringene, ansvarlig forbruk og produksjon, anstendig arbeid og stans av tap av artsmangfold. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å utdanne kandidater med kunnskap og kritisk bevissthet om hva disse målene betyr for organisasjoner, og hvordan det er mulig å konkretisere og arbeide med dem i og mellom organisasjoner.

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Har inngående kunnskap om og forståelse av ulike teoretiske perspektiver på organisasjon, endring og ledelse.

Har inngående kunnskap om og forståelse av organisasjoners samfunnsmessige rolle og ansvar, for eksempel i forhold til bærekraftsutfordringer slik som arbeid, klima og miljø.

Har inngående kunnskap om og forståelse av ledelse som praksis.

Har inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier av organisasjon og ledelse, som for eksempel intervjuer, analyser av dokumenter, surveys og deltakende observasjon.

Ferdigheter

Kan vurdere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor endringsledelse som fagområde – for eksempel knyttet til antropocen (herunder natur og klima), organisasjon, organisasjonsutvikling og organiseringsprosesser, ledelse, implementering og helse-, miljø- og sikkerhet (HMS).

Kan anvende fagets teoretiske perspektiver og begreper til å analysere og forstå hvordan organisasjoner fungerer.

Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Kan anvende fagets perspektiver og begreper til å identifisere utfordringer, endringsbehov og relevante tiltak for organisasjoner.

Kan anvende fagets perspektiver til å gjennomføre endringstiltak.

Generell kompetanse

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om endringsledelse på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Kan bidra til nytenkning om hvordan ledelse kan utøves for å etablere, vedlikeholde og/eller endre allment verdsatte praksiser i organisasjoner og institusjoner i samfunnet.

Kan bidra til nytenkning om hvordan ledelse kan utøves for å opprettholde nødvendige livsskapende prosesser og økosystemer på jorden.

Har respekt for sentrale vitenskapelige verdier (som sannhet, åpenhet, etterrettelighet, osv.) og bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved utøvelse av ledelse. 

Fagplan

Studiet er et fulltids masterstudium over to år (fire semester). Studiet er bygget opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng, til sammen 120 studiepoeng. I tredje semester har du valget mellom 30 studiepoeng valgemner på UiS eller å reise på utveksling. Merk at enkelte av valgemnene vil rullere, og det vil derfor kunne variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys. 

Vi gjør oppmerksom på at ved valg av valgemner som ikke er anbefalt er ikke IMS/UiS ansvarlig for eventuell kollisjon ved undervisning og eksamen.

Det kan forekomme endringer i studieplanen.

Hvis det er få studenter (inntil 5) som velger å ta et emne kan emnet bli avlyst det aktuelle semesteret.

Hva kan du bli?

Med denne masteren får du kompetanse til å bidra aktivt i utvikling av offentlig, privat og ideell virksomhet. Du kan gjennom valgemner og masteroppgave spesialisere deg og gi utdanningen din en særegen retning.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsprogram.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MENMAS: Masteroppgave i endringsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i endringsledelse (MENMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Emner i 3. semester - 30 SP

   • MEN260: Responsible Innovation and Entrepreneurship

    Andre år, semester 3

    Responsible Innovation and Entrepreneurship (MEN260)

    Studiepoeng: 10

   • MEE100: Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

    Andre år, semester 3

    Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

    Studiepoeng: 10

   • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

    Andre år, semester 3

    Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

    Studiepoeng: 10

   • MENPRA: Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

 • Obligatoriske emner

  • MEE125: Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods (MEE125)

   Studiepoeng: 10

  • MEN105: Organisasjon, ledelse og økologi

   Første år, semester 1

   Organisasjon, ledelse og økologi (MEN105)

   Studiepoeng: 10

  • MEN125: Organisasjonsutvikling

   Første år, semester 1

   Organisasjonsutvikling (MEN125)

   Studiepoeng: 10

  • MEN165: Ledelse som praksis

   Første år, semester 2

   Ledelse som praksis (MEN165)

   Studiepoeng: 10

  • MEN185: Applied Social Science Research Methods

   Første år, semester 2

   Applied Social Science Research Methods (MEN185)

   Studiepoeng: 10

  • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

   Første år, semester 2

   Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

   Studiepoeng: 10

  • MENMAS: Masteroppgave i endringsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i endringsledelse (MENMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Emner i 3. semester - 30 SP

   • MEN260: Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap (MEN260)

    Studiepoeng: 10

   • GEN530: Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

    Andre år, semester 3

    Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (GEN530)

    Studiepoeng: 10

   • MEE100: Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

    Andre år, semester 3

    Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

    Studiepoeng: 10

   • MENPRA: Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

   • SAM555: Ledelse og regulering av helse, miljø og sikkerhet

    Andre år, semester 3

    Ledelse og regulering av helse, miljø og sikkerhet (SAM555)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester 

Studenter på master i endringsledelse kan ta et semester av utdanningen i utlandet hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din uten at studieprogresjonen blir forsinket. 

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge fag innen samfunnsvitenskap og humaniora. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner. 

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.   

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studieveileder Magda Hognestad for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wollongong

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller være en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Fagområder som kvalifiserer til opptak kan være:

- Sosiologi
- Psykologi
- Pedagogikk
- Sosialantropologi
- Jus
- Statsvitenskap
- Økonomi og administrasjon
- Barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
- Sykepleie
- Hotell- og reiseliv
- Politiutdanning
- Allmennlærerutdanning
- Barnehagelærerutdanning
- Journalistikk og mediefag
- Historie
- Filosofi
- Toll, vareførsel og grensekontroll
- Paramedisin
- Byplanlegging og samfunnssikkerhet

Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg dette før de begynner på studiet. 

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, e- post: post-ims@uis.no. eller masteropptak@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Jens Kaae Fisker, jens.k.fisker@uis.no.

Studieadministrative spørsmål rettes til studieveileder Magda Hognestad, magda.hognestad@uis.no.

Opptaksspørsmål rettes til masteropptak@uis.no.