Hopp til hovedinnhold

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljøproblemer, klimaendringer, samfunnets avhengighet av komplekse teknologiske systemer, epidemiske utbrudd av smittsomme sykdommer, sviktende matsikkerhet, dårlig samfunnsplanlegging, sviktende tillit til sentrale institusjoner i samfunnet, sosiale og kulturelle motsetninger, mangelfull økonomisk utvikling, fattigdom, osv.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisnigsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Våren 2022

Søknadsfrist

15.12.2021

Pris

20 000,- + semesteravgift

Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje.

Aristoteles

Kursinnhold

Vår forståelse av kriser, utvikling og sikkerhet må sees i sammenheng, i en helhetlig tilnærming. Hvordan skal vi praktisk og teoretisk forholde oss til dette? Utviklingen i vår tids kriser har også stor innflytelse på risiko og sikkerhet for den berørte befolkningen i området, samt de organisasjoner som kommer til et kriserammet område for å støtte krisehåndteringen. Hva er viktige kjennetegn for ulike kriser og deres faser? Hva er sammenhengen mellom forebyggende beredskapsarbeid og de ulike krisefasene? Hvilke organisatoriske utfordringer kan man møte i krisehåndtering? Hvordan takler befolkningen og responssystemet disse utfordringene? Hvilke menneskelige reaksjoner kan man forvente å møte i og etter krisesituasjoner? Dette er noen av spørsmålene og dilemmaene som berøres i dette kurset.

isfjell

Hovedmål

1. Gjøre studentene i stand til å forstå og identifisere grunnleggende kjennetegn ved ulike typer kriser og sentrale utfordringer med krisehåndtering

2. Gjøre studentene i stand til å forstå hvorfor og hvordan kriser oppstår og utvikler seg

3. Forstå hvordan risiko og sikkerhet henger sammen med utviklingen i et kriseområde og hvordan dette påvirker krisens befolkning, aktører og responssystem.

4. Forstå sammenhengene mellom beredskapsarbeid og krisehåndtering

Læringsutbytte

Læringsutbytte vil være de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som tilegnes ved at studenten:

a. Får kunnskaper om:

• Begrepene samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

• Grunnleggende kjennetegn ved ulike typer kriser,

• Ulike årsakssammenhenger mht utvikling av kriser,

• Ansvarsforhold og erfaringer med håndtering av krisesituasjoner,

• Menneskelige reaksjoner i akutte krisesituasjoner,

• Sentrale aktører i kriser,

• Forstå betydningen av organisatorisk forskjeller mellom ulike responsaktører i et kriseområde og det kulturelle mangfoldet i kriseområdet.

b. Forbedre sine ferdigheter i:

• Å kunne vurdere relevant krisehåndtering i forhold til ulike typer kriser

• Å vurdere teoretisk relevans fra emnet i samfunnsdebatten og i beredskapsarbeidet og krisehåndtering i egen organisasjon

• Å forstå sammenhengene mellom beredskapsarbeidet og evnen til å håndtere en krise; • Å forstå særlige utfordringer med utvikling av og håndtering av komplekse kriser c.

Utvikle generell kjennskap til: Ha en bred oversikt over ulike typer kriser og sentrale teorier om kriser, og krisehåndtering. Forstå hvordan komplekse kriser, utvikling og sikkerhet henger sammen.. Forståelse av forhold som kan skape forutsetninger for utvikling av en krise. Sentrale elementer og utfordringer på organisasjons- og samfunnsnivå, så vel som det internasjonale krise responssystemet og dets aktører.

Undervisning

2 dager a 3 samlinger

17. og 18. Februar 2022

17. og 18. Mars 2022

21. og 22. April 2022

Vurdering

4 dagers hjemmeeksamen

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Klikk her for å sette deg på venteliste til kurset Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Forelesere

Førsteamanuensis
51831552
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831548
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign gir ...

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

E-SAM600 Granskingsmetodikk

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

E-MRS130 Planlegging og dimensjonering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver...

E-MRS195 Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

E-MRS185 Risikoanalyse

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning