Jordmorfag - master 2 år

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, heltid

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Praksis

40 uker

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

5. februar via Søknadsweb

Jordmor bruker jordmorstetoskop for å lytte til barnets hjerteslag.

Om studiet

Hva kan du bli?

Vi møter personer i mange situasjoner, både i glede og sorg. Dette er noe som både kan være utfordrende, men også veldig sårbart. Jeg håper og tror at en trygg jordmor kan utgjøre en forskjell.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Jordmorfag, master

  • Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

   Første år, semester 1

   Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt (MJO110)

   Studiepoeng: 10

  • Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt

   Første år, semester 1

   Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt (MJOP20)

   Studiepoeng: 15

  • Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og familie

   Første år, semester 1

   Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og familie (MJO130)

   Studiepoeng: 10

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Vitenskapsteori og forskningsmetode (MJO140)

   Studiepoeng: 10

  • Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale

   Første år, semester 2

   Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale (MJOP50)

   Studiepoeng: 15

  • Master i jordmorfag

   Første år, semester 2

   Master i jordmorfag (MJOMAS)

   Studiepoeng: 30

  • Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner

   Andre år, semester 3

   Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner (MJOP90)

   Studiepoeng: 15

 • Velg praksis ved UiS eller på utveksling

  • Praksis ved UiS

   • Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Andre år, semester 3

    Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt (MJOP60)

    Studiepoeng: 15

  • Praksis ved utveksling

   • Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt

    Andre år, semester 3

    Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt (MJOP80)

    Studiepoeng: 15

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om hvordan fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale fysiologiske og mentale prosesser
 • har inngående kunnskap om jordmorfaglige teorier og problemstillinger innen seksuell ,reproduktiv og perinatal helse.
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder av relevans for det jordmorfaglige området.
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt og globalt perspektiv har kunnskap og innsikt om det nødvendige samspillet mellom foreldre og barn, og om identitetsendring knyttet til det å bli mor
 • har kunnskap om nasjonale meldeordninger, varselordninger og kvalitetsindikatorer for graviditet og fødsel, og forstår hvordan disse kan brukes i arbeidet for kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om metoder for kvalitetsforbedring og brukermedvirkning innen svangerskap, fødsel og barseltid
 • har kunnskap om faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utføre og dokumentere klinisk jordmorhåndverk gjennom kritisk og reflektert bruk av relevante metoder
 • kan utføre kunnskapsbasert jordmorpraksis for gravide, fødende, barselkvinner og deres nyfødte barn, inkludert familieplanlegging, på ulike nivå i helsetjenesten; kvinne- og poliklinikker ved fødeavdelinger, i hjemmet, i kommunehelsetjenesten og i privat praksis
 • kan mestre komplekse og kompliserte situasjoner i tverrfaglige team og yte øyeblikkelig hjelp for mor og barn ved behov
 • kan yte jordmortjeneste med mor og barn/familie i sentrum ved bruk av hensiktsmessig kommunikasjon/dialog/samspill, slik at kvinnen og familien opplever trygghet, kontinuitet og helhet i omsorgen
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger med ulike vitenskaps- og kunnskapsteoretiske perspektiv
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, egenart og i et flerkulturelt og globalt perspektiv
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, ved bruk av relevante metoder og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer kan diagnostisere risikosvangerskap og henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov
 • kan anvende metoder for kvalitetsforbedring og brukermedvirkning innen svangerskap, fødsel og barsel

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan bruke relasjonell kompetanse, profesjonell dømmekraft og selvinnsikt utviklet gjennom kritisk refleksjon og praktisk erfaring
 • kan arbeide selvstendig og tverrfaglig innenfor hele det jordmorfaglige området, inkludert å støtte de normale, frigjørende og fysiologiske prosessene i livet
 • kan i sitt arbeid formidle forståelse og anvende faglig innsikt for kvinner og deres familier i et globalt og flerkulturelt perspektiv
 • kan gi råd, undervise og veilede innenfor hele det jordmorfaglige området
 • kan arbeide kunnskapsbasert i klinisk praksis, i veiledning/undervisning og i utviklingsarbeid og ser behovet for egen kontinuerlige utvikling og læring
 • kan med utgangspunkt i sin jordmorfaglige kompetanse bidra til økt pasientsikkerhet og brukermedvirkning
 • kan analysere og håndtere etiske jordmorfaglige dilemmaer
 • kan utøve jordmoryrket i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter inkludert å utarbeide de nødvendige skriftlige rapporter
 • kan bidra til innovasjon innen jordmorfaget
 • kan analysere og formidle relevante jordmorfaglige problemstillinger, og anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for vurderinger, beslutninger og handlinger i praksis

Praksisstudier

Gjennom praksisstudiene vil du få erfare jordmoryrket i ulike deler av spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I løpet av praksisstudiene skal du tilegne deg kliniske ferdigheter og oppøve evnen til å gjøre selvstendige og etiske vurderinger, arbeide i tverrfaglige team og ivareta brukerperspektivet. 

Praksis skal gi kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert, og det legges spesielt vekt på studentens videreutvikling i refleksjon, kliniske vurderinger og integrering av teoretiske fag. I praksis vil du også få kunnskap om helsesystemet jordmortjenesten er en del av, inkludert myndighetenes rolle og ansvar.

Organisering

Praksis i studiet utgjør minimum 40 uker og er delt opp i to emner i første studieår, og to emner i andre studieår. Det er også mulig å gjennomføre praksisperiode på 3. semester i utlandet.

Praksis gjennomføres på fulltid (gjennomsnittsberegning ca. 32-33 timer/uke).Studenter må være forberedt på å følge kontaktjordmors turnus med dag-, aften- og nattevakter. Det er vanskelig å bytte vakter da det ikke kan være for mange studenter i avdelingen samtidig.

De kliniske studiene gjennomføres i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hoveddelen av praksis vil være på en fødeavdeling. I tillegg skal hver student ha praksis ved barselavdeling, kommunejordmortjeneste, observasjonspost for gravide, nyfødtavdeling og poliklinikk. Turnusarbeid i praksisperioder må påregnes.

I praksisstudiene vil studenten få fortløpende veiledning av kontaktjordmødre som samarbeider med praksisveileder fra praksisfeltet. 

Mer om praksis i helseutdanningene.

Vaksinasjon

Det er ikke et krav om vaksinasjon for jordmorstudenter, men Folkehelseinstituttet anbefaler følgende vaksiner for helsepersonell som skal jobbe sårbare pasienter som barn/nyfødte. Disse anbefalingene gjelder også for studenter i praksis. 

 • Helsepersonell med pasientkontakt bør være beskyttet mot meslinger. Alle som ikke vet at de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, bør vaksineres med MMR-vaksine.
 • Helsepersonell med pasientkontakt bør vaksineres årlig mot sesonginfluensa.
 • Helsepersonell bør være oppdatert med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio.
 • Helsepersonell med manglende immunitet for varicella og som har nærkontakt med personer med økt risiko for alvorlig forløp av varicella bør vaksineres.

Meslinger (MMR-vaksine)

Ansatte i helsetjenesten har økt risiko for å bli smittet med meslinger sammenlignet med den generelle befolkningen. Ved meslingutbrudd er helsetjenesten ofte en arena for smittespredning og det er spesielt alvorlig dersom allerede sårbare pasientgrupper smittes. Aller mest utsatt er uvaksinerte spedbarn og immunsupprimerte i alle aldersgrupper. 

Se folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om yrkesvaksinasjon.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (8 uker i utlandet: praksis)

Opplegg for utvekslingen
Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper.

På masterprogrammet i jordmor er det lagt til rette for utveksling i 3.semester, i form av 8 uker praksis i utlandet. Grip muligheten! Se hvordan jordmorfag praktiseres ut i verden!

Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i god tid.

Læresteder som er faglig anbefalte for studenter på master i jordmor er listet opp under. Husk at alle emner må være bestått for de som skal på utveksling. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom hen stryker på en eksamen også etter at hen har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.
Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Kilimanjaro Christian Medical University College

  Dra på utveksling til Tanzania hvis du har en drøm om et annerledes praksisopphold hvor du vil bli kjent med en annen kultur og utvikle deg faglig. Her vil du møte utfordrende opplevelser som vil gi deg erfaringer for livet! 

  Kilimanjaro Christian Medical University College

  Dra på utveksling til Tanzania hvis du har en drøm om et annerledes praksisopphold hvor du vil bli kjent med en annen kultur og utvikle deg faglig. Her vil du møte utfordrende opplevelser som vil gi deg erfaringer for livet! 

  Palacky University, Olomouc

  Hva med å ta utvekslingsopphold midt i Europa og dra til Olomouc, en by i den østlige delen av Tsjekkia? Den har landets nest største historiske sentrum etterPraha og et monument som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Du får anledning til helgeturer i Wien, Praha eller Krakow og utforsker en spennende del av Europa.

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

  St. Mary's Midwifery School

  Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold ved St. Mary's Midwifery School og Kalongo Hospital (kjent som Dr. Ambrosoli Memorial Hospital)!

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  University of Nottingham

  Er du sykepleie- eller jordmorstudent og dyktig i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia. Få et internasjonalt perspektiv og globalt perspektivt, samt nye kulturopplevelser gjennom studiene dine!

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

 • Danmark

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of Nottingham

  Er du sykepleie- eller jordmorstudent og dyktig i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia. Få et internasjonalt perspektiv og globalt perspektivt, samt nye kulturopplevelser gjennom studiene dine!

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

 • Sverige

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • Tanzania

  Kilimanjaro Christian Medical University College

  Dra på utveksling til Tanzania hvis du har en drøm om et annerledes praksisopphold hvor du vil bli kjent med en annen kultur og utvikle deg faglig. Her vil du møte utfordrende opplevelser som vil gi deg erfaringer for livet! 

  Kilimanjaro Christian Medical University College

  Dra på utveksling til Tanzania hvis du har en drøm om et annerledes praksisopphold hvor du vil bli kjent med en annen kultur og utvikle deg faglig. Her vil du møte utfordrende opplevelser som vil gi deg erfaringer for livet! 

 • Tsjekkia

  Palacky University, Olomouc

  Hva med å ta utvekslingsopphold midt i Europa og dra til Olomouc, en by i den østlige delen av Tsjekkia? Den har landets nest største historiske sentrum etterPraha og et monument som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Du får anledning til helgeturer i Wien, Praha eller Krakow og utforsker en spennende del av Europa.

 • Uganda

  St. Mary's Midwifery School

  Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold ved St. Mary's Midwifery School og Kalongo Hospital (kjent som Dr. Ambrosoli Memorial Hospital)!

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende) med karaktersnitt på minimum C i ECTS-skala, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler for opptak til master i jordmorfag (pdf).

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Dette er verdens beste yrke. Vi jordmødre er privilegerte som får ta del i fødsler, som er et stort øyeblikk for de flotte kvinnene og parene som vi møter.

Judith Reve , tidligere jordmorstudent

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk