Skolefritidspedagogikk - bachelor

På studiet legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet er landets første og starter opp fra høsten 2023.

Published Endret
Fakta
Varighet

4 år / 8 semestre

Undervisningsform

Nett- og samlingsbasert

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

20

Poenggrense

Nytt studieprogram.

Søknadsfrist

15. april 2023 via Samordna opptak.

SFO - slik barn ser det.
Gutt som smiler til kamera, mangler fortann og caps bakfrem.

Om studiet

150 000 elever, og hele 82 prosent av alle førsteklassingene i Norge, går i dag på SFO. Skolefritidsordningen (SFO) er en arena for inkludering, læringsstøtte, økt fysisk aktivitet, og det kan være språklæring for minoritetsspråklige barn og en habiliteringsarena for barn med særskilte behov.

Det er også en viktig plass hvor barna kan oppleve vennskap, trivsel, mestring, lek og glede. Med så mange skoleelever på de laveste klassetrinnene som tilbringer mange timer på SFO hver eneste dag både før og etter skolen, er det svært viktig at de ansatte har høy kompetanse om hva SFO er og kan være.

I studieprogrammet «Bachelor i skolefritidspedagogikk» legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet supplerer og komplementerer det øvrige pedagogiske tilbudet i skoledagen, og skal bidra til å ivareta og støtte opp om barns utvikling og gode læringsmiljø i SFO og skole.

Studiet er nett- og samlingsbasert over 4 år (180 sp).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet vil ha krav om politiattest og erklæring/tuberkuloseundersøkelse

Les mer: Norges første SFO-utdanning til UiS

Samlinger og praksis i studieåret 2023/24

Se når det er planlagt samlinger og praksis for studieåret allerede nå.

To barn i ti-årsalderen hopper i en trapp utenfor en skole. Foto: Jørn Steen/Læringsmiljøsenteret, UiS
Første studieår legges det opp til tre praksisperioder. Illustrasjonsfoto: Jørn Steen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Alle samlinger vil være på eller i tilknytning til Universitetet i Stavanger. Dersom du som student er bosatt en annen plass i landet må du betale reise og opphold selv.

I tillegg til samlingene vil det bli lagt opp nettbaserte forelesninger og aktiviteter. Det er obligatorisk oppmøte på samlinger og nettbaserte aktiviteter.

Samlinger studieåret 2023/24

 • 22. - 24. august 2023
 • 20. - 21. september 2023
 • 1. - 2. november 2023
 • 17. - 19. januar 2024
 • 13. - 15. mars 2024
 • 24. - 26. april 2024

Praksis studieåret 2023/24

Dersom du er ansatt i SFO/skole kan du ha praksis på egen arbeidsplass i 10 av totalt 20 uker. Hvis du ikke jobber i SFO vil UiS skaffe praksisplass til deg. Praksis er en obligatorisk del av bachelor i skolefritidspedagogikk.

 • Uke 42 - 43
 • Uke 5 - 6 og 15 - 16

Opptak til studiet

Selv om det er planlagt samlinger og praksis vil du, dersom du søker på studiet, ikke få beskjed før i juli 2023 om du er tatt opp som student. Studiekoordinator kan ikke si noe om dette før den tid, så denne informasjonen er ment som en forberedelse og innblikk i hvordan studiet er lagt opp.

Hva kan du bli?

Studiet gir deg en profesjonsfaglig kompetanse rettet mot SFO og fritidspedagogikk.

Rammeplanen stiller i seg selv høye krav både til ledelse av SFO og kompetanse blant de ansatte og ved å ta denne utdannelsen vil du kunne bidra til kvalitets- og kompetanseløftet i SFO.

Studiet gir deg kunnskap som også er relevant for annet arbeid med barn og unge for eksempel i tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

Graden kvalifiserer til masterstudier i spesialpedagogikk ved UiS og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten har

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets tre fagretninger
 • kunnskap om barns behov for omsorg, trygghet, trivsel, tilhørighet og anerkjennelse av og respekt for ulikhet og mangfold
 • kunnskap om skolen som organisasjon og skolefritidspedagogikkens rolle inn i SFO og skole
 • kunnskap om ledelse som støtter opp under utvikling av lærende organisasjoner
 • kunnskap om gode rammer for helhetlig utvikling og læring gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling med andre barn innenfor SFO og skole
 • kunnskap om lekens betydning for å stimulere til vennskap, relasjonsutvikling, språkutvikling, undring og kreativitet og bevegelsesutvikling.
 • kunnskap om relevant forskning og teori i valgt fordypning, som omfatter forskningsmetoder, vitenskapelig tenkemåter og etikk.
 • kompetanse til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • legge til rette for fysisk aktivitet, lek, måltidsglede, kultur og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn med ulike alder og ulikt funksjonsnivå på barns premisser
 • anvende arbeidsmåter for å ivareta og inkludere mangfold av språk, uttrykksformer og kulturer i lek og læring i SFO og skole.
 • bruke faglige kompetanse til å reflektere rundt et helhetlig læringssyn og ivareta barns initiativ til samhandling, kreativitet, lek og læring i skole og SFO
 • iverksette tiltak og skape trygge læringsmiljø som tar hensyn til et rikt mangfold, barns behov for autonomi og tilhørighet.
 • legge til rette for at organisasjonen reflekterer og utvikler sin kompetanse og skolens praksis i tråd med rammeplanen for SFO og lærerplan

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • samarbeide tverrfaglig med aktører som er involvert rundt barnet og skape gode relasjoner mellom SFO, skole og hjem
 • observere, planlegge, lede, reflektere og dokumentere varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • skape inkluderende og helsefremmende leke- og læringsmiljø som bidrar til gode utviklingsprosesser
 • utveksle synspunkter og erfaringer på bakgrunn av kunnskap på fagområdet og bidra til nytenkning og innovative prosesser og utvikling av god praksis.
 • sette seg inn i, formidle og kommunisere fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid i skole og SFO

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål og svar om studiet

Kan jeg jobbe ved siden av? Når kan jeg søke?

spørsmål og svar SOS

Når kan jeg søke?

Studiet er helt nytt, med oppstart høsten 2023. Opptak gjøres gjennom Samordna opptak, som åpner for søknader 1. februar. Søknadsfrist er 15. april 2023.

Koster det noe å ta dette studiet?

Alle studenter må betale semesteravgift som per i dag er på 825 kr per semester.

Kan jeg jobbe ved siden av?

Undervisningen vil være samlings- og nettbasert, så i utgangspunktet vil det være tilrettelagt for å kunne jobbe ved siden av. I praksisperioder kan det bli forventet med hyppigere tilstedeværelse. Studiet er et treårig studium som tas over fire år. Det vil være den enkelte student som selv må avgjøre om man har kapasitet til å jobbe ved siden av studiene og eventuelt hvor mye.  

Kan jeg komme inn på studiet dersom jeg har jobbet lenge i SFO, men ikke har generell studiekompetanse?

Hvis man ikke har generell studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valg av fordypning

  • Fordypning i praktisk-estetiske fag

   • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede 2

    Fjerde år, semester 7

    Fysisk aktivitet og bevegelsesglede 2 (SFP402)

    Studiepoeng: 30

  • Fordypning i spesialpedagogikk

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Ordning for studentutveksling

Utveksling er mulig i 5. eller 7. semester.

Det er mulig å reise på praksisopphold i utlandet i tre av praksisperiodene.

Hvorfor utveksling?

Et utvekslingsopphold vil gi deg interkulturell kompetanse, mulighet for faglig spesialisering og personlig vekst. Tilgang til et kompetansemiljø utenfor Norge vil være nyttig for både deg som student og fagmiljøet her hjemme.

Ordning for utvekslingen

Det anbefales konkrete universiteter i utlandet som har relevante fagtilbud for dette programmet, og som UiS har en utvekslingsavtale med. Per i dag er det primært Sverige som har studier tilsvarende Bachelor i skolefritidspedagogikk.

Valg av emne må passe inn i fordypningene, og søk om forhåndsgodkjenning av emnene før du reiser, slik at du er sikker på at emnene vil bli innpasset i graden din.

Du kan ta kontakt med studiekoordinator for å få liste over anbefalte og godkjente emner som kan tas.

Kontaktperson

For mer opplysninger og veiledning, kontakt studiekoordinator Hege Barker, NSLA, Hulda Garborgs hus.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
SFO - slik de voksne ser det

Liknende utdanninger