Hopp til hovedinnhold

Barnehagelærer bachelor

Liker du å samarbeide med barn og voksne? Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Kunne du tenke deg en lederjobb? Da er barnehagelæreutdanningen perfekt for deg!

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

110

Studentforening

Pedagogstudentene

Studiepoeng

180

Poenggrense

41,2 / 34,3 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 gjennom Samordna opptak (NB: 1. mars for realkompetansevurdering)

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst?

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere møter i yrket.

Studiet har 100 dagers veiledet praksis hvor du blir kjent med barnehagelærerens rolle og livet i barnehagen. Du skal ha 95 dager med veiledet, variert og vurdert praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole. Studenter skal, som hovedregel, være i forskjellige praksisbarnehager i hver nye praksisperiode gjennom studiet. Praksis på 1. trinn heltid er i uke 42-43 og uke 2-6.

Studiet er inndelt i flere kunnskapsområder og fagder du lærer om barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, og ledelse og samarbeid.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen. I studiet vil du lære mer om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du vil også få en bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og du får god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer.

Siste studieår kan du velge mellom de fordypningsemnene som tilbys ved Instituttet. Det er også mulig å gjennomføre sjette semester av studiet i utlandet.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

I og med at barnehagelærerutdanningen er på heltid må man påregne undervisning hver dag. Timeplanen vil variere og det er lagt inn selvstudie.

Du er kanskje også interessert i:

Dette sier studentene:

-Med faglig profil får jeg skreddersy utdanningen min

Karina velger å fokusere på arbeid med bærekraft i barnehagen

- Variert og kreativ hverdag

Jonas oppfordrer menn til å søke barnehagelærerutdanning

-Mentorordningen det første studieåret skapte god trygghet

Nå er Dominika selv mentor for nye studenter

Hva kan du bli?

Med vitnemål som barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Dersom du ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan du arbeide med barn i ulike andre institusjoner eller andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. Med en bachelor barnehagelærer kan du også ta master i barnehagevitenskap eller andre aktuelle masterutdanninger og kvalifisere deg til andre jobber.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Barns utvikling, lek og læring

   Første år, semester 1

   Barns utvikling, lek og læring (BBL101)

   Studiepoeng: 20

  • Samfunn, religion, livssyn og etikk

   Første år, semester 1

   Samfunn, religion, livssyn og etikk (BBL120)

   Studiepoeng: 20

  • Natur, helse og bevegelse

   Første år, semester 1

   Natur, helse og bevegelse (BBL110)

   Studiepoeng: 20

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Andre år, semester 3

   Kunst, kultur og kreativitet (BBL201)

   Studiepoeng: 30

  • Praksis 2. trinn 35 dager

   Andre år, semester 3

   Praksis 2. trinn 35 dager (BBLPR2)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 1. trinn 35 dager

   Første år, semester 1

   Praksis 1. trinn 35 dager (BBLPR1)

   Studiepoeng: 0

  • Språk, tekst og matematikk

   Andre år, semester 4

   Språk, tekst og matematikk (BBL210)

   Studiepoeng: 20

  • Barns utvikling, lek og læring

   Andre år, semester 3

   Barns utvikling, lek og læring (BBL102)

   Studiepoeng: 10

  • Skolepraksis 2. trinn 5 dager

   Andre år, semester 4

   Skolepraksis 2. trinn 5 dager (BBLPRS)

   Studiepoeng: 0

  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

   Tredje år, semester 5

   Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (BBL300)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 3. trinn 15 dager

   Tredje år, semester 5

   Praksis 3. trinn 15 dager (BBLPR3)

   Studiepoeng: 0

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BBLBAC)

   Studiepoeng: 15

  • Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager

   Tredje år, semester 6

   Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager (BBLPR35)

   Studiepoeng: 0

 • Fordypning: Velg mellom fire fordypninger eller utveksling

  • Kreativ barnehage

   • Kreativ barnehage fordypning

    Tredje år, semester 6

    Kreativ barnehage fordypning (BBL365)

    Studiepoeng: 30

  • Organisasjon og ledelse

   • Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Tredje år, semester 6

    Organisasjon og ledelse i barnehagen (BBL301)

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

  • Aktiv i naturen

   • Aktiv i naturen fordypning

    Tredje år, semester 6

    Aktiv i naturen fordypning (BBD340)

    Studiepoeng: 30

  • Utveksling

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

6. semester (vårsemesteret 3. studieår)Studenter på deltidsprogrammet: 8. semester

Utvikling av interkulturell kompetanse

"Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på." (Rammeplan for barnehagen, 2017). Det er derfor av stor betydning at barnehagelærere har interkulturell kompetanse. Utdanningen legger til rette for dette gjennom å organisere Internasjonale dager i form av dagsseminar i første og andre studieår med gjesteforelesere fra lokale og internasjonale samarbeidspartnere.I tillegg er det flere muligheter for utlandsopphold som legger til rette for å observere og utforske andre kulturelle tilnærminger, samtidig som det er en mulighet for å starte utviklingen av et faglig internasjonalt nettverk:

Internasjonal uke

Det arrangeres årlig Internasjonal uke både hos oss og våre samarbeidspartnere. Her kan alle barnehagelærerstudenter søke om å få delta.

Internasjonal praksis

Det er mulig å reise på praksisopphold i inntil 4 uker om gangen, enten basert på avtaler som instituttet har gjort eller organisert av den enkelte student på egenhånd (etter godkjenning av instituttet). Steder med etablerte praksisplasser: Ghent i Belgia og Nablus i Palestina.

Semesterutveksling 

Mulighet for å ta et hele 6. semester hos en av våre partneruniversiteter i utlandet.

Ordning for utvekslingen i 6. semester

En rekke av universitetene i oversikten under tilbyr faste semesterpakker rettet mot utdanninger hvor man skal jobbe med små barn. Disse tilbudene er faglig forhåndsgodkjente av instituttet og kan velges av alle barnehagelærerstudenter. For de øvrige alternativene må studentene selv velge ut emner ved partneruniversitetet og søke om å få disse forhåndsgodkjent. Her er mulighetene mange, og instituttet er åpne for å godkjenne det meste som på en eller annen måte relaterer seg til små barn, også kortere opphold i forbindelse med konferanser el. l.. Slike opphold kan godkjennes etter søknad gjennom studieforløpet. Hos de europeiske partnerne våre er praksis vanligvis inkludert i oppholdet. Dersom det ikke er mulig å få praksis dit man skal reise, kan denne tas hjemme enten før eller etter oppholdet.

Kontaktperson 

Veiledning om muligheter: Studiekoordinator Inger-Marie Øglænd, Hagbard Lines hus Forhåndsgodkjenning av faglig innhold: Faglig internasjonal koordinator June Junge, Hagbard Lines husGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

Utveksling
 • Alle land

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

  Artevelde University of Applied Sciences

  Artevelde University of Applied Sciences ligger i byen Ghent, av Lonely Planet kalt "Belgium's best-kept secret".

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

  Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

  Haute École Pédagogique du Canton de Vaud

  The Haute École Pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud) is located in Lausanne in Switzerland. The University offers beautiful settings and the chance to be immerged in a complete French-speaking environment.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

  University of Education Schwäbisch Gmünd

  UiS har hatt et mangeårig samarbeid med PH Gmünd, som nå tilbyr utvekslingsstudier på både engelsk og tysk.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Belgia

  Artevelde University of Applied Sciences

  Artevelde University of Applied Sciences ligger i byen Ghent, av Lonely Planet kalt "Belgium's best-kept secret".

  Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

 • Nederland

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

 • Romania

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sveits

  Haute École Pédagogique du Canton de Vaud

  The Haute École Pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud) is located in Lausanne in Switzerland. The University offers beautiful settings and the chance to be immerged in a complete French-speaking environment.

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Tyskland

  University of Education Schwäbisch Gmünd

  UiS har hatt et mangeårig samarbeid med PH Gmünd, som nå tilbyr utvekslingsstudier på både engelsk og tysk.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

Studiets oppbygging

Her finner du studiemodellene for barnehagelærerstudentene som starter i henholdsvis 2021 og 2022.

Studiemodell for deg begynte på studiet høsten 2021 (pdf)

Studiemodell for deg som skal begynne høsten 2022 (pdf)

Praksis

Praksis er obligatorisk og en veldig viktig del av barnehagelærerutdanningen.

Barnehagelærerutdanningen foregår på ulike læringsarenaer – på universitetet og i praksisbarnehagene. Praksisstudiet har et omfang på 100 dager hvorav 95 dager er i barnehage og 5 dager i grunnskolen, er integrert i utdanningen og fordelt over alle de fire studieårene. Studenter skal, som hovedregel, være i forskjellige praksisbarnehager i hver nye praksisperiode gjennom studiet.

All praksisopplæring i utdanningen er obligatorisk, veiledet og vurdert. Opplæringen gjennomføres i godkjente praksisbarnehager og skoler, har en klar progresjon og inngår i alle kunnskapsområdene og fordypning.

Praksisfeltet som læringsarena gir deg blant annet erfaring med å reflektere kritisk og analytisk over egen praksis og ulike barnehagepraksiser. Det er ikke mulig å gjennomføre praksis i en barnehage hvor du er ansatt.

Du får praksisplass i en av barnehagene UiS har avtale med. De fleste av disse ligger i området rundt Stavanger, men vi har også praksisbarnehager i andre kommuner i Rogaland.

Her kan du lese mer om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis i barnehagelærerutdanningene spesielt.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

 • Er det obligatorisk undervisning?

  Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er det krav om minimum 80 % deltakelse. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i det aktuelle emnet. 

 • Kan jeg ha praksis i egen barnehage?

  En del av målet med praksis er å bli kjent med ulike barnehager og deres pedagogiske arbeid så det er ikke mulig å ha praksis i egen barnehage.

 • Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

  Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning.

 • Hvordan søker jeg om politiattest?

  Her søker du om politiattest. Les mer om bruk av politiattest i lærerutdanningene her.
Se presentasjon om barnehagelærer fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Møt noen av våre tidligere studenter

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IBU
Førstekonsulent
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IBU

Du er kanskje også interessert i

Har utviklet app om livet i fjæra

Mange av studentene på barnehagelærerstudiet synes artskunnskap er vanskelig. Det ønsket foreleserne å gjøre noe med, og...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomheten i barnehager med ...

Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

Då FILIORUM inviterte til debatt under Arendalsveka i 2019 var eit sentralt spørsmål: Kva skal vektleggas i barnehagen, ...

Forskningsområder vi jobber med