Hopp til hovedinnhold

Barnehagelærer bachelor

Liker du å samarbeide med barn og voksne? Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Kunne du tenke deg en lederjobb? Da er barnehagelæreutdanningen perfekt for deg!

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

110

Studentforening

Pedagogstudentene

Studiepoeng

180

Poenggrense

40,3 / 32,9 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst?
Studier ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kvinnelig barnehagelærer er utendørs sammen med en gruppe barn

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere møter i yrket.

Studiet har 100 dagers veiledet praksis hvor du blir kjent med barnehagelærerens rolle og livet i barnehagen. Du skal ha 95 dager med veiledet, variert og vurdert praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole. Praksis på 1. trinn heltid er i uke 42-43 og uke 2-6.

Studiet er inndelt i flere kunnskapsområder der du lærer om barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, og ledelse og samarbeid.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trivsel, utvikling, lek og læring for barn i barnehagen. I studiet vil du lære mer om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du vil også få en bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø. Du vil få god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer.

Siste studieår kan du velge mellom de fordypningsemnene som tilbys ved Instituttet. Det er også mulig å gjennomføre sjette semester av studiet i utlandet.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

I og med at barnehagelærerutdanningen er på heltid må man påregne undervisning hver dag. Timeplanen vil variere, og det er lagt inn selvstudie.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Med vitnemål som barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Dersom du ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan du arbeide med barn i ulike andre institusjoner eller andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. 

Med en bachelor barnehagelærer så kan du også ta master i barnehagevitenskap eller andre aktuelle masterutdanninger og kvalifisere deg til en del andre jobber.

Møt våre studenter

Verdens viktigste jobb

Barnehagelærer-student Caroline vil enten bli spesialpedagog i barnehage eller forsker innen barnehagefeltet.

Caroline Eltervåg, barnehagestudent
 • Navn og alder: Caroline Eltervåg, 28 år
 • Hjemsted: Madla
 • Her bor jeg i Stavanger: Hommersåk utenfor Sandnes
 • Dette studerer jeg nå: Barnehagelærer (heltid), siste året. 

Jeg studerer barnehagelærer fordi:

Det er verdens viktigste jobb! Tenk å få være så heldig at jeg kan bidra til og påvirke barns oppvekst. Magisk!

Dette er mitt beste studietips:

Er veldig fan av pomodoro-teknikk fordi den appellerer sånn til konkurranseinstinktet mitt, haha. Ellers tror jeg det må være standarden: les heller litt jevnlig enn å ta skippertak.

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Engasjer deg i forelesning, skaff deg en studentassistent-stilling, jeg jobber på DDV, og delta på arrangementer med linjeforeningen din! Da treffer du mange folk og bygger nettverk samtidig som du gjør noe du trives med. Ikke vær redd for å ta kontakt med folk. Jeg er forresten med i linjeforeningen Pedagogstudentene.

Dette liker jeg å gjøre i fritiden:

Friluftsliv med familien, spille brettspill, strikke, gå en tur i regnvær eller henge med venner. 

Dette er typisk Stavanger:

Regn og mye god humor!

Dette er min drømmejobb:

Hmm.. Det står ganske jevnt mellom spesialpedagog i barnehagen og forskning innen barnehagefeltet. Så mye spennende å velge i; hvordan velger man?

Her treffer du Caroline:

Instagram-story: 3. februar @unistavanger

Universitetsturne på videregående skoler: Oslo, Asker, Bærum, Buskerud og Vestfold 25/1-29/1.

Bli kjent med flere av våre studenter.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Barnehagelærer - obligatoriske emner

 • Fordypning: Velg mellom fire fordypninger eller utveksling

  • Kreativ barnehage

  • Organisasjon og ledelse

   • Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Tredje år, semester 6

    Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

  • Aktiv i naturen

  • Utveksling

Praksis

Praksis er obligatorisk og en veldig viktig del av barnehagelærerutdanningen.

Barnehagelærerutdanningen foregår på tre ulike læringsarenaer – på universitetet, på nett og i praksisbarnehagene. Allerede i første semester skal du ut i praksis i en av partnerbarnehagene våre. Gjennom praksisperiodene blir du fortrolige med yrkesutøvelsen og får erfaringer med de arbeidsområdene som møter deg i yrket.

All praksisopplæring i utdanningen er veiledet og vurdert, og obligatorisk. Praksis er til sammen 100 dager. Minimum fem dager vil være skolepraksis, med fokus på overgangen mellom barnehage og skole. Det er ikke mulig å ha praksisperioden i en barnehage hvor du er ansatt. 

Du får praksisplass i en av barnehagene UiS har avtale med i. De fleste av disse ligger i området rundt Stavanger. Vi har dessverre ikke anledning til å legge til rette for praksis andre steder i landet.

Her kan du lese mer om praksis i lærerutdanningene generelt og barnehagelærerutdanningen spesielt.

spørsmål og svar SOS

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

Er det obligatorisk undervisning?  

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er det krav om minimum 80 % deltakelse. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.  

Kan jeg ha praksis i egen barnehage?  

En del av målet med praksis er å bli kjent med ulike barnehager og deres pedagogiske arbeid så det er ikke mulig å ha praksis i egen barnehage. En annen årsak til at man ikke skal ha praksis på eget arbeidssted er mulighet for dilemmaer ved vurdering dersom man står i fare for å få ikke bestått.  

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer? 

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er først og fremst for å kvalifisere for jobb i barnehage. Selv om det teoretisk er mulig, vet vi at det er veldig vanskelig for en barnehagelærer å få innpass i skolen. Derfor anbefaler vi heller å ta lærerutdanning. Denne loven har ikke vært endret på lenge og vi tror at det vil komme en endring nå når opptaksregler for lærerutdanning har blitt endret og lærerutdanningen har blitt femårig. Så i teorien er det mulig, men i praksis vanskelig. 

Hvordan søker jeg om politiattest? 

Det søker du om hos politiet. Les mer om framgangsmåte her.

Se presentasjon om barnehagelærer fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

6. semester (vårsemesteret 3. studieår)Studenter på deltidsprogrammet: 8. semester

Utvikling av interkulturell kompetanse

"Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på." (Rammeplan for barnehagen, 2017). Det er derfor av stor betydning at barnehagelærere har interkulturell kompetanse. Utdanningen legger til rette for dette gjennom å organisere Internasjonale dager i form av dagsseminar i første og andre studieår med gjesteforelesere fra lokale og internasjonale samarbeidspartnere.I tillegg er det flere muligheter for utlandsopphold som legger til rette for å observere og utforske andre kulturelle tilnærminger, samtidig som det er en mulighet for å starte utviklingen av et faglig internasjonalt nettverk:

Internasjonal uke

Det arrangeres årlig Internasjonal uke både hos oss og våre samarbeidspartnere. Her kan alle barnehagelærerstudenter søke om å få delta.

Internasjonal praksis

Det er mulig å reise på praksisopphold i inntil 4 uker om gangen, enten basert på avtaler som instituttet har gjort eller organisert av den enkelte student på egenhånd (etter godkjenning av instituttet). Steder med etablerte praksisplasser: Ghent i Belgia og Nablus i Palestina.

Semesterutveksling

Mulighet for å ta et hele 6. semester hos en av våre partneruniversiteter i utlandet.

Ordning for utvekslingen i 6. semester

En rekke av universitetene i oversikten under tilbyr faste semesterpakker rettet mot utdanninger hvor man skal jobbe med små barn. Disse tilbudene er faglig forhåndsgodkjente av instituttet og kan velges av alle barnehagelærerstudenter.For de øvrige alternativene må studentene selv velge ut emner ved partneruniversitetet og søke om å få disse forhåndsgodkjent. Her er mulighetene mange, og instituttet er åpne for å godkjenne det meste som på en eller annen måte relaterer seg til små barn.Hos de europeiske partnerne våre er praksis vanligvis inkludert i oppholdet. Dersom det ikke er mulig å få praksis dit man skal reise, kan denne tas hjemme enten før eller etter oppholdet.

Kontaktperson

Veiledning om muligheter: Studiekoordinator Inger-Marie Øglænd, Hagbard Lines husForhåndsgodkjenning av faglig innhold: Faglig internasjonal koordinator Ksenia Solheim, Hagbard Lines husGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  University College Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100 000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Artevelde University of Applied Sciences

  Artevelde University of Applied Sciences ligger i byen Ghent, av Lonely Planet kalt "Belgium's best-kept secret".

  University College, Leonardo da Vinci

  Studer på engelsk i den fransktalende delen av Belgia.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester. Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Haute École Pédagogique du Canton de Vaud

  The Haute École Pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud) is located in Lausanne in Switzerland. The University offers beautiful settings and the chance to be immerged in a complete French-speaking environment.

  University of Education Schwäbisch Gmünd

  UiS har hatt et mangeårig samarbeid med PH Gmünd, som nå tilbyr utvekslingsstudier på både engelsk og tysk.

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  University College Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100 000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Belgia

  Artevelde University of Applied Sciences

  Artevelde University of Applied Sciences ligger i byen Ghent, av Lonely Planet kalt "Belgium's best-kept secret".

  University College, Leonardo da Vinci

  Studer på engelsk i den fransktalende delen av Belgia.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester. Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sveits

  Haute École Pédagogique du Canton de Vaud

  The Haute École Pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud) is located in Lausanne in Switzerland. The University offers beautiful settings and the chance to be immerged in a complete French-speaking environment.

 • Tyskland

  University of Education Schwäbisch Gmünd

  UiS har hatt et mangeårig samarbeid med PH Gmünd, som nå tilbyr utvekslingsstudier på både engelsk og tysk.

 • USA

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

Du er kanskje også interessert i

Har utviklet app om livet i fjæra

Mange av studentene på barnehagelærerstudiet synes artskunnskap er vanskelig. Det ønsket foreleserne å gjøre noe med, og...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomheten i barnehager med ...

Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

Då FILIORUM inviterte til debatt under Arendalsveka i 2019 var eit sentralt spørsmål: Kva skal vektleggas i barnehagen, ...

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Møt noen av våre tidligere studenter

Forskningsområder vi jobber med

Lurer du på noe?

51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon IBU
Seniorrådgiver
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon IBU
Førstekonsulent

Disse lærerne vil du møte på studiet

51832766
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor
51831423
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833449
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor
51831600
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833481
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833491
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis