Spesialpedagogikk - master deltid (samlingsbasert)

Har du etter noen år i arbeidslivet lyst til å utdype kunnskapen din i forskjellige spesialpedagogiske fagområder? Eller ønsker du å kvalifisere deg ytterligere etter endt utdanning innenfor et fag som er sterkt etterspurt på arbeidsmarkedet? Masterprogrammet er samlingsbasert og i perioder arbeidskrevende.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

4 år / 8 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Linjeforening

Pedagogstudentene

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april.

«Master i spesialpedagogikk gir forskningsbasert kunnskap og kompetanse i hvordan en kan legge til rette for læring og utvikling slik at alle barn kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Som student får du innsikt i inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningssystemet og hvordan disse ekskluderingene kan reduseres. Det gis også undervisning i hvordan forebygge, avdekke og utrede lese- og skrivevansker. Videre får du lære om hvilke forhold som bidrar til emosjonelle og sosiale utfordringer i et læringsmiljø – og hvordan en kan håndtere disse utfordringene.»

Ida Risanger Sjursø, studieprogramleder for master i spesialpedagogikk
Skolebarn skriver og tegner i klasserom, lærer i bakgrunnen

Om studiet

Med en master i spesialpedagogikk vil du være rustet til en rekke spennende oppgaver relatert til barn og unges utvikling og læring. Du vil være rustet til en rekke spennende oppgaver knyttet til barn og unges utvikling og læring i barnehage og skole og innenfor helse- og omsorgssektoren. Studiet kvalifiserer for å søke stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT.

Samlingsbasert

Studiet er samlingsbasert og går over 4 år når man tar det på deltid. Dette gir mulighet for å kombinere studiet med jobb. I hvert emne arrangeres det opptil to samlinger per semester, og hvilke uker som blir samlingsuker blir publisert i god tid før studiestart. I tillegg legger vi opp til nettbaserte møter med emneansvarlige og medstudenter. Det blir lagt til rette for varierte arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid, multimediale presentasjoner og veiledning for å støtte din læring.

Læringsaktiviteter utenom samlingene skjer i arbeidstid, altså mellom klokken 8 og 16 og legges så langt det lar seg gjøre til ukedagene mandag, tirsdag eller onsdag.

Det er ikke lagt opp til praksis i studiet.

I det første studieåret introduseres de tre fagmiljøene i et introduksjonsemnet. Dette emnet er organisert i tre moduler. Modulen «Inkluderende pedagogikk» belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan redusere ekskludering ved å arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle barn og unge innenfor fellesskapet.

Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. I modul «Innovasjonsarbeid i barnehage og skole» formidles kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.

Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Derfor tar modulen «Forebygging av lese- og skrivevansker» for seg hvordan andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole.

Etter andre semester velger deltidsstudentene fordypning innenfor ett av følgende fagområder:

 • Inkluderende pedagogikk
 • Læringsmiljø og adferd
 • Lese- og skrivevansker

Studenten tar to emner (á 15 sp) innenfor det valgte fagområdet og skriver masteroppgaven innenfor dette fagområdet.  I tillegg velger studenten to emner (á 15 sp) innenfor de andre fagområdene. Slik studiet er organisert, legges det til rette for fordypning og bredde innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Før du går i gang med skrivingen av masteroppgaven vil du få en grundig innføring i forskningsmetoder og forskningsetikk.

Masterprogrammet tilbys i tett samarbeid mellom tre sterke fagmiljøer på UiS: Institutt for grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk og idrett og de to nasjonale forskningssentrene; Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. Dette betyr for deg at du bli undervist av noen av landets ledende fagfolk på området!

Likende utdanninger

Hva kan du bli?

Studiet har relevans for arbeid med barn og unge i barnehage og skole, PPT og i andre institusjoner med ansvar for barn og unges utvikling og læring.

Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag og PPU.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak på ph.d.- program (ref. ph.d.-forskrift).

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende lærinsutbytte:

Kunnskap:

 • Ha inngående kunnskap innen de emnene som inngår i studentens fagprofil
 • Ha inngående kunnskap om forskningsdesign, forskningsmetoder og forskningsetikk

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning.
 • Kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning
 • Kunne bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen den valgte fagprofilen

Generell kompetanse:

 • Kunne vurdere behov for ny kunnskap og bidra til fagutvikling.
 • Kunne formidle egen og andres forskning
 • Kunne utvikle og anvende kunnskap med faglig og forskningsetisk bevissthet og integritet

Opptakskrav

For å bli tatt opp på masterprogrammet i spesialpedagogikk kreves det en av følgende kvalifikasjoner:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærer eller lektorutdanning.
 • Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
 • Treårig faglærerutdanning
 • Yrkesutdanning/ fagbrev/ bachelor og/eller annen høyere utdanning med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
 • Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkeren må kunne dokumentere totalt 80 studiepoeng i pedagogiske emner.
 • Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 2,5.

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Hvis du er en søker til Kompetanse for kvalitet, anbefaler vi deg å søke om tidlig opptak til dette studiet ved å krysse av for det i Søknadsweb og laste opp dokumentasjon som viser behov for tidlig svar.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Søknad og opptak

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no.

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemner

  • Forskningsmetode og vitenskapsteori

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode og vitenskapsteori (MSP300)

   Studiepoeng: 15

  • Spesialpedagogikk, en introduksjon

   Første år, semester 2

   Spesialpedagogikk, en introduksjon (MSP303)

   Studiepoeng: 15

  • Masteroppgave - Spesialpedagogikk - deltid

   Tredje år, semester 6

   Masteroppgave - Spesialpedagogikk - deltid (MSPMAS-D)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av fagprofil

  • Fagprofil læringsmiljø og adferd

   • Læringsmiljø og adferd -obligatoriske emner

    • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

    • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Tredje år, semester 6

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

   • Læringsmiljø og adferd - valgemner 4. og 5. semester

    • Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Andre år, semester 4

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Andre år, semester 4

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • Lese- og skrivevansker 2

     Tredje år, semester 5

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

    • Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Tredje år, semester 5

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil lese- og skrivevansker

   • Lese- og skrivevansker- obligatoriske emner

    • Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Andre år, semester 4

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • Lese- og skrivevansker 2

     Tredje år, semester 5

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

   • Lese- og skrivevansker- valgemner 3. og 6. semester

    • Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

    • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

    • Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Tredje år, semester 6

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Tredje år, semester 6

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil inkluderende pedagogikk

   • Inkluderende pedagogikk -obligatoriske emner

    • Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

    • Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Tredje år, semester 6

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

   • Inkluderende pedagogikk - valgemner 4. og 5. semester

    • Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Andre år, semester 4

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Andre år, semester 4

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

    • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Tredje år, semester 5

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

    • Lese- og skrivevansker 2

     Tredje år, semester 5

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

En gruppe barn sitter på gulvet sammen med en barnehagelærer
OM studiet

Valg av fagprofil

Studiet dekker tre forskjellige fagområder: læringsmiljø og atferd, lese- og skrivevansker og inkluderende pedagogikk. Som student velger du å fordype deg i ett av disse.

Mastergradsutdanning i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger er et to-årig utdanningsprogram (fire år på deltid). Studiet skal bidra til å styrke spesialpedagogisk kompetanse i barnehage og skole, og i institusjoner med ansvar for barn og unges utvikling og læring. Studentene skal gjennom faglig fordypning tilegne seg innsikt i teoretiske og praktisk-pedagogiske problemstillinger innen spesialpedagogikk. Masterprogrammet vil gi en grundig innføring i forskningsmetoder og forskningsetikk. I studiet vil studentene gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt. Gjennom studiet vil studentene tilegne seg kompetanse til å bruke forskning aktivt i profesjonsutøvelsen. Studiet dekker tre forskjellige fagområder:

Fagområdet læringsmiljø og atferd

Innen fagområdet får studentene en forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet og utagerende utfordringer, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø.

Her tilbys følgende emner: 

 • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge (15 sp)
 • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (15 sp)

Fagområdet lese- og skrivevansker

Innen fagområdet får studentene økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan forebygge, avdekke og utrede lese- og skrivevansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering.  

Her tilbys følgende emner: 

 • Introduksjon til lese- og skrivevansker (15 sp)
 • Lese- og skrivevansker 2 (15 sp)

Fagområdet inkluderende pedagogikk

Lærere i barnehage og skole møter daglig utfordringer med å skape gode læringsfellesskap blant barn og unge, og samtidig støtte enkeltes deltakelse i fellesskapet. I barnehage og skole har standardisering, testing og resultatorientering fått større plass på flere områder. Risikoen er at fellesskapet mistes av syne og at flere barn og elever står i fare for å ekskluderes fra læringsfellesskapet. Å skape likeverdige vilkår for deltakelse og læring for alle barn og unge i fellesskap hvor forskjellighet ivaretas, er krevende.

Fagområdet inkluderende pedagogikk retter oppmerksomheten mot mangfoldet i barnehage og skole ved å studere vilkår for læring, deltakelse og likeverd. Som student vil du kunne utvikle innsikt i sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser med tanke på å kunne tilrettelegge for barn og unges læring slik at marginalisering og ekskludering kan reduseres.

Her tilbys følgende emner:

 • Mangfold og deltakelse (15 sp)
 • Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold (15 sp)

Valg av fagprofil

Studentene søker seg inn på det fagområde de ønsker å skrive masteroppgaven sin etter gjennomført introduksjonsemne og metodeemne i første semester. Dette betyr at studentene spesialiserer seg innenfor et fagområde ved å ta to emner med en samlet omfang på 30 studiepoeng, samt å skrive masteroppgaven (30 stp). Samtidig er studiet lagt opp til at studentene velger to emner innenfor de andre fagområdene.

Studentene vil få mulighet til å velge de ovenfor nevnte fagområdene: læringsmiljø og atferd, lese- og skrivevansker og inkluderende pedagogikk.

Ved overvalg til en fagprofil vil studentene bli prioritert etter karaktersnittet fra metodeemnet og introduksjonsemnet.

På både heltids- og deltidsløp fordeles opptil halvparten av plassene på fagområdet læringsmiljø og atferd, rundt en fjerdedel av plasser på fagområdet inkluderende pedagogikk, og den andre fjerdedelen på fagområdet lese- og skrivevansker.

Spørsmål og svar

Få svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får om masteren i spesialpedagogikk ved UiS.

Hvor mange samlinger har studiet og er disse obligatorisk?

Masterprogrammet i Spesialpedagogikk som en samlingsbasert master med nettstøtte. Dette betyr at hvert emne har opptil to obligatoriske samlinger på Campus (UiS) som varer inntil tre dager (hele dager i ukedagene).

Introduksjonsemnet har en samling à tre dager. Mellom samlingene arbeider studentene med konkrete oppgaver (både symmetrisk og asymmetrisk, individuelt eller i gruppe) som er tilknyttet ulike former for nettstøtte.

Mer info om antall samlinger, arbeidskrav og arbeidsformer i emnebeskriveslen av de enkelte fag under studieplanen.

Jeg jobber deltid/heltid. Kan jeg studere fulltid/deltid ved siden av?

Hva som gjelder kombinasjon av jobb og studier er dette avhengig av flere faktorer som jobbsituasjon, familiesituasjon, osv. og om du ønsker å ta ett heltids- eller et deltidsløp.

For heltidsstudenter skal studietilbudets samlede arbeidsomfang være mellom 1500 - 1800 timer per år, altså mellom 31,25 timer og 37,5 timer per uke, for deltidsstudenter tilsvarende halvparten av arbeidsomfanget. Disse timene inkluderer forelesninger, selvstudium, eksamensforberedelse og organiserte læringsaktiviteter.

Tenker du på arbeidsomfang for ett emne på 15 studiepoeng kommer arbeidsomfanget for studentene ligger på mellom 375 og 450 timer.

Timeplanen din finner du i TimeEdit.

Samlingsdatoer

Se samlingsdatoene for studieåret 2023-2024.

Merk at det kan komme endringer i datoene.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
Vi anbefaler utveksling i 3., 4., 5. eller 6. semester for deltidsstudenter.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Et utenlandsopphold vil gi deg interkulturell kompetanse, mulighet for faglig spesialisering og personlig vekst.

Dette er en unik mulighet til å få et utvidet perspektiv på fagfeltet spesialpedagogikk og arbeidet som spesialpedagog.

Opplegg for utvekslingen
Opplegget for utveksling er å finne et emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som du kan få godkjent et emnet som en del av graden du tar ved UiS. Du søker om å få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.

Vi vil invitere til et digitalt informasjonsmøte for interesserte studenter hver høst.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator %20Solveig.Rowekamp@uis.no Hulda Garborgs hus, R-216.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Du er kanskje også interessert i

Hva er egentlig dysleksi?

Selv om de fleste har en oppfattelse om hva dysleksi kan dreie seg om, og selv om flere organisasjoner tilbyr forskjelli...

Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som få...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...

Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter

Norske førsteklassinger med høy sannsynlighet for å utvikle lese- og skrivevansker hadde stor nytte av undervisningsoppl...

fagmiljøet vårt

Bredt spekter av pedagogiske og spesialpedagogiske kjerneområder

Fagmiljøet i pedagogikk og spesialpedagogikk ved IGIS er et rikt sammensatt miljø som dekker et bredt spekter av pedagogiske og spesialpedagogiske kjerneområder.

Fasaden til Hulda Garborgs hus sett nedenfra og opp

Fagmiljøet særpreges av bred forankring i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid i kombinasjon med et utstrakt internasjonalt samarbeidsnettverk. Fagmiljøet har forankring i både det pedagogiske og det spesialpedagogiske feltet. Forskning og undervisning samler seg om tre grunnpilarer: Læring og undervisning, inkludering og mangfold samt profesjonsutvikling og profesjonsfelleskap.

De vitenskapelig ansatte har bred didaktisk, pedagogisk og spesialpedagogisk bakgrunn. De er opptatt av elevers læring og utvikling i en inkluderende skole hvor profesjonsfellesskapet bidrar til utvikling og vekst for både elever og lærere.

Studieprogramledere

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833569
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking